Pompa do brudnej wody

Pełen tekst

(1)

1110

Pompa do brudnej wody

Nr ref.: 622725

FPDWP400-2

(2)

02

PL

Niniejsza instrukcja służy zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowników.

Przed uruchomieniem urządzenia należy ją dokładnie przeczytać i zachować do wglądu.

Pierwsze

kroki…

23 24 28 22 16 18 13

Szczegółowe informacje...

Funkcje produktu Obsługa

Czyszczenie i konserwacja Rozwiązywanie problemów Recykling i utylizacja Gwarancja

Deklaracja zgodności z dyrektywami WE

12 03 03 07 08

Pierwsze kroki...

Informacje techniczne i prawne Twój produkt

Czynności przed użyciem

(3)

FPDWP400-2

PL

Pierwsze kroki...

Informacje techniczne i prawne

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

> Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci młodsze (w szczególności poniżej 8 roku życia) i starsze oraz osoby ograniczone fizycznie lub umysłowo bądź też nieposiadające doświadczenia oraz wiedzy na temat pracy z urządzeniem, chyba, że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie pracy z urządzeniem przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i rozumieją zagrożenia związane z użytkowaniem urządzenia.

> Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby upewnić się, że nie będą się bawiły urządzeniem.

Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru dorosłych.

> W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, należy zlecić jego wymianę producentowi urządzenia, jego autoryzowanemu serwisowi lub wykwalifikowanej w tym zakresie osobie celem uniknięcia zagrożenia dla zdrowia.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

> Pompa wyposażona jest w wyłącznik różnicowoprądowy RCD (wyłącznik przeciwporażeniowy) o prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA.

> Użyć odpowiednich środków, aby uniemożliwić dzieciom dostęp do urządzenia.

> Nie używać produktu, jeśli w wodzie znajdują się ludzie.

> Nie użytkować pompy bez wody.

> Upewnić się, że żadne zwierzęta wodne (np. ryby) są złapane przez produkt.

> Mieć na uwadze, że z powodu wycieku smarów może

wystąpić zanieczyszczenie wody.

(4)

04

FPDWP400-2 Informacje techniczne i prawne

PL

Pierwsze kroki...

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

> Chronić połączenia elektryczne i przewody przed źródłami ciepła, olejami, ostrymi krawędziami i wilgocią.

> Produkt należy chronić przed mrozem i brakiem wody.

> Unikać przepływu przez pompę cieczy, które są agresywne lub zawierają substancje ścierne.

> Nie należy używać przewodu zasilającego lub przewodu włącznika pływakowego do transportu lub mocowania produktu. Przywiązać linę do uchwytu dla celów zanurzenia produktu, podnoszenia z dna lub mocowania.

> Sprawdzić i oczyścić dysze wlotowe i wylotowe pompy w razie konieczności.

> Nie pompować cieczy z piaskiem lub innymi substancjami ściernymi. Powoduje to większe zużycie i zmniejszenie wydajności pompy.

> Produkt można stosować z brudną wodą zanieczyszczoną zawiesinami o średnicy nieprzekraczającej 30 mm.

> Produkt powinien być używany do pompowania wody o temperaturze poniżej 35°C.

> Nie należy nigdy używać produktu, gdy istnieje niebezpieczeństwo zamarznięcia pompowanej cieczy.

> Produkt nie jest przeznaczony do ciągłej pracy. Produkt

powinien być wyłączony na 10 minut po każdej 1

godzinie pracy.

(5)

FPDWP400-2 Informacje techniczne i prawne

PL

Pierwsze kroki...

Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania

>Zapoznać się z mechanizmami obsługi, regulacji i funkcjami urządzenia.

Postępować zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa i obsługi w celu uniknięcia możliwych zagrożeń i niebezpieczeństw.

>W razie dodatkowych pytań pojawiających się po przeczytaniu instrukcji obsługi, skontaktować się z wykwalifikowanym pracownikiem lub sprzedawcą.

>Przechowywać instrukcję obsługi, tak, aby była ona dostępna dla wszystkich użytkowników. Również przekazać ją wraz z produktem w przypadku udostępniania produktu innym osobom.

>W żadnym wypadku nie należy podejmować próby modyfikowania urządzenia.

Używać tylko części zamiennych i akcesoriów zalecanych przez producenta.

>Używać produkt wyłącznie w sposób zgodny z instrukcją obsługi. Nieprawidłowe użytkowanie produktu lub niewłaściwe obchodzenie się z nim prowadzi do zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi lub mienia.

>Nie używać produktu, jeśli wykazuje ślady uszkodzenia lub zużycia. Sprawdzić przewód zasilający, wtyczkę oraz obudowę przed każdym użyciem. Wadliwy produkt powinien zostać naprawiony lub należy go składować w sposób zgodny ze stosownymi regulacjami.

>Odłączyć urządzenie od źródła zasilania, jeśli przewód produktu jest złamany, przecięty lub w inny sposób uszkodzony.

>Zlecać naprawę produktu autoryzowanemu serwisowi lub wykwalifikowanemu specjaliście. Niewłaściwe naprawy produktu mogą doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub być przyczyną innych wypadków.

>Pociągnąć za wtyczkę, a nie za przewód zasilający, aby odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

>Nie pozwalać, aby przewód zasilający zwisał z krawędzi, nie ściskać go ani też nie wyginać.

>Używać przedłużaczy, które odpowiadają wymogom technicznym tego produktu, jeśli korzystanie z przedłużacza jest nieuniknione. W czasie pracy na dworze, należy używać wyłącznie przedłużaczy przystosowanych do użytkowania w otwartym terenie.

(6)

06

FPDWP400-2 Informacje techniczne i prawne

PL

Pierwsze kroki...

Symbole

Na produkcie, tabliczce znamionowej i na stronach niniejszej instrukcji, użytkownik znajdzie między innymi poniżej prezentowane symbole i skróty.

Należy się z nimi zapoznać celem ograniczenia ryzyka uszkodzenia ciała lub mienia.

V~ Volt, (napięcie

przemienne) l Litr

W Wat l/h Litr na godzinę

Hz Hertz kg Kilogram

m Metr °C Stopień Celsjusza

mm Milimetr

IPX8 Stopień ochrony oznacza, że produkt może być ciągle zanurzony w wodzie.

yyWxx Kod daty produkcji; rok produkcji (20yy) i tydzień produkcji (Wxx) Blokowanie / dokręcić lub

zabezpieczyć Odblokowanie /

poluzować

Ostrzeżenie / Uwaga Przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Przed montażem, czyszczeniem, regulacją, konserwacją, przechowywaniem i transportem produktu należy wyłączyć produkt i odłączyć go od źródła zasilania.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami europejskimi i metody oceny zgodności z tymi dyrektywami zostały zastosowane dla tego urządzenia.

Symbol WEEE. Zużytego sprzętu elektrycznego nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. W razie możliwości, produkt przekazać do punktu składowania odpadów wtórnych w celu poddania go recyklingowi. Należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą w celu uzyskania informacji na temat recyklingu produktu.

XXXX Maksymalna wydajność

XX

Maksymalna wielkość cząstek

XX

Maksymalna wysokość

XX

Maksymalna głębokość robocza

(7)

FPDWP400-2

PL

Pierwsze kroki...

Twój produkt

Twój produkt

1 2

3

8 9 10

11

4

5

7 6

1. Uchwyt

2. Przewód zasilający z wtyczką 3. Obudowa

4. Wtyk 5. Adapter

6. Dysza wylotowa 7. Podstawka

a. Śruba (krótka)*

b. Śruba (długa)*

c. Płyta podstawy*

d. Uszczelka gumowa*

e. Wirnik*

8. Włącznik pływakowy*

9. Przewód włącznika pływakowego 10. Otwór wentylacyjny

11. Zatrzask

UWAGA: Części oznaczone * nie zostały zaprezentowane na zdjęciach. W celu zapoznania się z nimi należy sprawdzić stosowny dział instrukcji obsługi.

(8)

08

FPDWP400-2

PL

Pierwsze kroki...

Twój produkt / Czynności przed użyciem

>Napięcie znamionowe: : 220 – 240 V~, 50 Hz

>Znamionowa moc wejściowa : 400 W

> Wydajność Qmax : 8000 l/godz

>Maksymalna wysokość Hmax : max. 5 m

>Głębokość robocza ... m : max. 7 m

> Temperatura wody : max. 35°C

>Maksymalna wielkość cząstek : Ø 30 mm

>Klasa ochronności : |

>Stopień ochrony : IPX8

> Waga netto (po zmontowaniu) : około 3,6 kg

> Wymiary : około 190 x 160 x 310 mm

>Dysza wylotowa : Ø 42 mm (gwint wewnętrzny) (1¼”)

>Długość przewodu zasilającego : 10 m

Rozpakowywanie produktu

>Rozpakować wszystkie części i ułożyć je na płaskiej, stabilnej powierzchni.

>Usunąć wszystkie elementy opakowania i urządzenia transportowe, jeśli stosowano jakiekolwiek w transporcie produktu.

>Upewnić się, że zawartość przesyłki jest kompletna i nie posiada jakichkolwiek oznak uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia braku części lub oznak uszkodzenia, nie należy użytkować urządzenia, lecz skontaktować się ze sprzedawcą. Korzystanie z niekompletnego lub uszkodzonego produktu stanowi zagrożenie dla ludzi i mienia.

>Upewnić się, że w posiadaniu są wszystkie akcesoria i narzędzia niezbędne do montażu i pracy z urządzeniem. Obejmuje ona także stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

(9)

FPDWP400-2 Czynności przed użyciem

PL

Pierwsze kroki...

Co będzie potrzebne?

(Pozycje niedostarczone w zestawie) Odpowiedni wąż wodny lub

Odpowiednia rura, włączając złączki / adaptery

LinaOdpowiedni zawór zwrotny z filtrem Odpowiednia zasuwa odcinająca Urządzenia do montażu, na przykład uchwyty węża

(Pozycje dostarczone w zestawie) Złączka (4)

Adapter (5)

UWAGA: Wymagane akcesoria zależą od celu dla jakiego urządzenie ma być stosowane. W razie potrzeby poprosić sprzedawcę o udzielenie specjalistycznych rad.

Instalacja

OSTRZEŻENIE! Produkt musi być kompletnie zmontowany przed przystąpieniem do użytkowania! Nie używać produktu, który jest tylko częściowo zmontowany lub złożony z uszkodzonych części!

Postępować zgodnie z instrukcjami krok po kroku i użyć dostarczonych grafik, jako wizualnego przewodnika dla ułatwienia montażu produktu!

Nie podłączać produktu do źródła zasilania, jeśli nie jest kompletnie zmontowany!

Akcesoria

>Należy używać tylko akcesoriów, które spełniają wymogi niniejszego produktu.

Należy zwrócić szczególną uwagę na średnicę węży / rur, adapterów i złączy.

>Zaleca się wykorzystanie w odpowiednich miejscach szybkozłączek, aby przed czyszczeniem i / lub pracami konserwacyjnymi (lub przechowywaniem) szybko oddzielić produkt od systemu węży wąż / rur.

>Upewnić się, że złączki i adaptery są wyposażone w pierścienie uszczelniające i mocować je tylko ręcznie.

(10)

FPDWP400-2 Czynności przed użyciem

PL

Pierwsze kroki...

10

Instalacja

System węży /rur

>Instalować węże / rury w taki sposób, aby nie wywierać żadnego mechanicznego nacisku na produkt.

>Połączyć i zabezpieczyć węże / rury w taki sposób, aby uniknąć tarć, drgań lub wywierania nacisku na produkt w czasie jego pracy.

>Umieścić węże / rury tak krótko i prosto, jak to tylko możliwe. Unikać nadmiernej liczby zakrętów.

>Używać wzmocnionych, zapewniających lepszą przepustowość węży / rur o tej samej lub większej średnicy niż średnica dyszy wylotowej w celu zmniejszenia strat spowodowanych przez tarcie.

Instalacja

Postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, odpowiednio do rodzaju wymaganej pracy urządzenia.

>Przykręcić złączkę (4) do adaptera przekręcając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, jeśli nie została ona wcześniej podłączona (Rys. 1).

>Przykręcić adapter (5) do dyszy zewnętrznej (6) (Rys. 2). Dokręcić ją prawidłowo.

>Podłączyć odpowiedni wąż / rurę do złączki (4) i zabezpieczyć połączenie odpowiednim urządzeniem mocującym np. uchwytem do węża (Rys. 3).

4

5 Rys. 1

4

5 6

4

Rys. 2 Rys. 3

(11)

FPDWP400-2 Czynności przed użyciem

PL

Pierwsze kroki...

>Przymocować linę do uchwytu (1) i zanurzyć produkt ostrożnie w

zbiorniku wody (Rys. 4). Uchwyty 2

8

1

Rys. 4

UWAGA: Upewnić się, że zbiornik na wodę ma wymiary minimum 40 x 40 x 50 cm, tak, aby przełącznik pływakowy (8) mógł się swobodnie poruszać.

UWAGA: Zaleca się prowadzenie przewodu zasilającego za pomocą uchwytów (nie dostarczono w zestawie) przymocowanych wzdłuż liny (Ryc 4).

Podłączenie do źródła zasilania

UWAGA: Przed podłączeniem urządzenia do zasilania, zapytać i wyłącznik różnicowoprądowy są zgodne z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa i działają prawidłowo.

>Upewnić się, że przełącznik pływakowy (8) jest obniżony (wył).

>Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego (1) do odpowiedniego gniazda źródła zasilania. Produkt włączy się automatycznie.

OSTRZEŻENIE! Sprawdzić napięcie źródła zasilana! Napięcie źródła zasilania musi być zgodne z parametrami określonymi na tabliczce znamionowej produktu!

(12)

Szczegółowe informacje...

Funkcje produktu Obsługa

Czyszczenie i konserwacja Rozwiązywanie problemów Recykling i utylizacja

Gwarancja

Deklaracja zgodności z dyrektywami WE

22 23 24 28 18 16 13

12

FPDWP400-2

PL

Szczegółowe informacje...

(13)

FPDWP400-2

PL

Pierwsze kroki...

PL

Szczegółowe informacje...

Funkcje produktu

Przeznaczenie

Pompa do brudnej wody FPDWP400-2 posiada moc znamionową 400 watów i jest przeznaczona do pompowania wody o temperaturze nieprzekraczającej 35 °C.

Przy pomocy odpowiednich akcesoriów, produkt może być stosowany do odprowadzania wody z pomieszczeń, gdy nastąpi ich zalanie, a także do przepompowywania wody lub wypompowywania wody ze zbiorników wodnych; w celu usunięcia wody ze studni i szybów oraz opróżniania łodzi i jachtów. Produkt może być w pełni zanurzony (produkt jest wodoszczelny) i może pracować na głębokości maksymalnie 7 m.

Produkt nie nadaje się do długotrwałego pompowania wody (np. w stawie, basenie, akwarium). Produkt musi być stosowany w wody o wartości pH pomiędzy 6,5 a 8,5, i nie może być wykorzystywany do pompowania innych płynów, szczególnie substancji powodujących korozję, substancji łatwopalnych lub wybuchowych i innych produktów chemicznych.

Ze względów bezpieczeństwa należy przeczytać całą instrukcję obsługi przed pierwszym uruchomieniem urządzenia, jak również należy przestrzegać wszystkich zaleceń w niej zawartych.

Produkt ten jest przeznaczony do prywatnego użytku w gospodarstwie domowym, nie zaś dla celów komercyjnych. Urządzenie nie może być używane do celów innych niż opisane.

ącznik pływakowy*

Ten produkt pracuje z automatycznymi, cyklicznymi przerwami. Przełącznik pływakowy (8) pływa na powierzchni wody lub alternatywnie pod wodą.

Produkt włącza się lub wyłącza się w zależności od położenia przełącznika pływakowego (8). Pozwala to na automatyczną kontrolę poziomu wody, np. w studniach lub zbiornikach wodnych.

UWAGA: W pływaku znajduje się poduszka wypełniona powietrzem, która wpływa na pozycję i aktywację przełącznika. Produkt działa tylko wtedy, gdy przełącznik pływakowy znajduje się powyżej położenia A, natomiast położenie B jest poziomem, w którym przełącznik wyłącza urządzenia (Rys. 5).

Produkt jest uruchamiany przy pewnym poziomie wody przez przełącznik pływakowy (8) (przełącznik znajdujący się na pewnym poziomie) (Rys. 5, A).

Produkt kontynuuje pompowanie do momentu, aż poziom wody obniży się do określonej wysokości, wówczas pływak wyłącza produkt (gdy pływak znajduje się na poziomie wyłączenia) (Rys. 5, B).

(14)

FPDWP400-2 Funkcje produktu

PL

Pierwsze kroki...

14

PL

Szczegółowe informacje...

> Ten produkt pracuje z automatycznymi, cyklicznymi przerwami. Przełącznik pływakowy (8) pływa na powierzchni wody lub alternatywnie pod wodą.

Produkt włącza się lub wyłącza się w zależności od położenia przełącznika pływakowego (8). Pozwala to na automatyczną kontrolę poziomu wody, np. w studniach lub zbiornikach wodnych.

8

11

A B

Rys. 5 Rys. 6

UWAGA: Przed pierwszym użyciem należy pokrótce zapoznać się z informacjami na temat działania automatycznego przełącznika pływakowego. Ustawić przełącznik pływakowy w położeniu górnym lub dolnym, aby zasymulować włączanie i wyłączanie. Dopasować długość kabla odpowiednio do warunków pracy urządzenia. Sprawdzić czy przewód zasilający nie wpływa na działanie przełącznika pływakowego (oraz czy nie ma też wpływu przy różnych poziomach wody).

> Zawsze upewnić się, że pływak (8) nie jest przez nic blokowany w wodzie, aby zapobiec pracy urządzenia na sucho w przypadku nadmiernego spadku poziomu wody.

UWAGA: Upewnij się, że woda może być swobodnie zasysana od strony podstawy urządzenia i że dopływu wody nie blokuje błoto, piasek, kamienie lub inne przedmioty podczas opuszczania pompy do dna zbiornika wody.

ącznik pływakowy*

(15)

FPDWP400-2Funkcje produktu

Za

(16)

FPDWP400-2

PL

Pierwsze kroki...

16

PL

Szczegółowe informacje...

Funkcje produktu / Obsługa

Ochrona przed przegrzaniem

Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie termiczne. W przypadku, gdy silnik przegrzeje się na skutek nadmiernego obciążenia, np. w wyniku zatkania wlotu wody, niskiego poziomu wody lub braku wody, wyłącznik termiczny automatycznie wyłączy produkt. Po ostudzeniu się silnika urządzenie włączy się automatycznie.

>Odłączyć urządzenie od źródła zasilania w przypadku aktywowania się zabezpieczenia termicznego.

>Sprawdzić produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń, zużycia lub ciał obcych, np. blokujących wirnik.

>Usunąć przyczynę przed ponownym uruchomieniem urządzenia (patrz

„Rozwiązywanie problemów”).

UWAGA: W przypadku dalszego aktywowania się mechanizmu zabezpieczającego przed przegrzaniem silnika urządzenia, nawet po wykonaniu czynności w dziale „Rozwiązywanie problemów”, zaprzestać użytkowania produktu. Zlecić sprawdzenie i naprawę wykwalifikowanemu specjaliście.

Automatyczny zawór odpowietrzający

Automatyczny zawór odpowietrzający uwalnia powietrze, które dostaje się do pompy. Podczas tego procesu, powietrze wydostaje się przez otwór wentylacyjny (10) pompy i pod wodą pojawiają się pęcherzyki powietrz. Może to trwać kilka sekund po zanurzeniu pompy po raz pierwszy.

Ogólne działanie

>Sprawdzić produkt, jego przewód zasilający i wtyczkę (2), przewód przełącznika pływakowego (9), jak również akcesoria pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem. Nie używać produktu, jeśli wykazuje ślady uszkodzenia lub zużycia.

UWAGA: Produkt musi być całkowicie zanurzony w wodzie. W przeciwnym razie produkt nie zassie wody i nie zostanie osiągnięty maksymalny przepływ wody. Produkt może wówczas ulec uszkodzeniu!

Aby pompy pracowała automatycznie, musi być zanurzona w zbiorniku wodnym przy minimalnym poziomie wody 60 cm. Jeżeli poziom wody jest niższy, pompa może nie zassać wody prawidłowo i istnieje ryzyko pracy na sucho.

(17)

FPDWP400-2 Obsługa

PL

Pierwsze kroki...

PL

Szczegółowe informacje...

>Dokładnie sprawdzić czy akcesoria są prawidłowo zamontowane.

>Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego (2) do odpowiedniego gniazda źródła zasilania, aby włączyć produkt.

Praca w trybie automatycznym

Podłączyć produkt do gniazda źródła zasilania. Produkt jest włączany automatycznie po osiągnięciu określonego poziomu wody (poziomu włączenia) i wyłącza się, gdy tylko poziom wody spada do określonej wysokości wody (poziomu wyłączenia).

UWAGA: Zaleca się odłączenie urządzenia od źródła zasilania w przypadku długoterminowego braku możliwości przeprowadzania przeglądów i kontroli urządzenia.

Obsługa manualna

UWAGA: Produkt ten może być używany do pompowania wody z niewielkiej wysokości (minimum 20 do 30 cm), jednakże przełącznik pływakowy należy obsługiwać ręcznie.

>Umieścić pompę w wodzie

>Podłączyć produkt do gniazda źródła zasilania.

>Umieścić przełącznik pływakowy w położeniu górnym (8), aby uruchomić produkt.

UWAGA: Jeśli woda nie jest pompowana po 20 sekundach od rozruchu urządzenia, obniżyć pozycję przełącznika pływakowego i podnieść pompę. Odczekać, aż pompa opróżni się. Zanurzyć ponownie całą pompę w wodzie.

Jeżeli po kilku próbach pompa nie pompuje, oznacza to, że poziom wody jest zbyt niski i uniemożliwia wytworzenie ciśnienia w wężu lub rurze.

Jeżeli po kilku próbach pompa nie pompuje, oznacza to, że poziom wody jest zbyt niski i uniemożliwia wytworzenie ciśnienia w wężu lub rurze.

>Obniżyć pozycję przełącznika pływakowego (8), aby zatrzymać urządzenie.

(18)

FPDWP400-2 Obsługa / Czyszczenie i konserwacja

PL

Pierwsze kroki...

18

PL

Szczegółowe informacje...

Obsługa / Czyszczenie i konserwacja

Czynności po użytkowaniu

>Wyłączyć urządzenie, odłączyć je od źródła zasilania i pozwolić urządzeniu ostygnąć.

>Sprawdzać, czyścić i przechowywać produkt w sposób opisany poniżej.

Najważniejsze zasady dbania o urządzenie

OSTRZEŻENIE! Zawsze odłączać produkt od źródła zasilania i pozwolić produktowi ostygnąć przed wykonaniem przeglądu, konserwacji i przed przystąpieniem do czyszczenia.

>Urządzenie utrzymywać w czystości. Usuwać zanieczyszczenia po każdym użyciu i przed przechowywaniem produktu.

>Regularne i właściwe czyszczenie pomaga zapewnić bezpieczeństwo i przedłuża żywotność produktu.

>Przed każdym użyciem sprawdzić urządzenie pod kątem zużytych i uszkodzonych części. Nie użytkować urządzenia w przypadku zauważenia uszkodzonych lub zużytych części.

OSTRZEŻENIE! Wykonywać tylko naprawy i czynności konserwacyjne zgodne z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji. Wszystkie inne przeglądy, czynności konserwacyjne i naprawy należy powierzyć specjaliście o stosownych kwalifikacjach i uprawnieniach!

Czyszczenie

>Urządzenie należy czyścić wilgotną szmatką i mydłem o neutralnym pH. Użyć szczotki do czyszczenia miejsc ciężko dostępnych.

>Trudne do usunięcia zabrudzenia czyścić sprężonym powietrzem (max. 3 bary).

WAŻNE: Do czyszczenia tego urządzenia nie używać chemicznych, alkalicznych, ściernych lub innych agresywnych środków czyszczących lub dezynfekujących, ponieważ mogą być szkodliwe dla jego powierzchni.

(19)

FPDWP400-2 Czyszczenie i konserwacja

PL

Pierwsze kroki...

PL

Szczegółowe informacje...

Czyszczenie i konserwacja

>Sprawdzić urządzenie pod kątem zużytych lub uszkodzonych części. W razie konieczności wymienić zużyte części lub skontaktować się z autoryzowanym serwisem celem dokonania napraw przed ponownym użyciem urządzenia.

>Regularnie sprawdzać produkt pod kątem uszkodzeń i nieprawidłowości, takich jak luźne, odłączane lub uszkodzone przewody, luźne mocowania i zużyte lub uszkodzone części.

Konserwacja

Przed i po każdym użyciu należy sprawdzić produkt i akcesoria (takie jak węże, uchwyty węży itp.) pod kątem zużycia i uszkodzeń. W razie potrzeby wymienić je na nowe w sposób opisany w instrukcji.

Części zamienne

Następujące części mogą być wymienione przez użytkownika. Części zamienne są dostępne w autoryzowanym punkcie serwisowym lub u autoryzowanego sprzedawcy.

Opis Numer modelu lub specyfikacja

Adaptery (5) ze złączkami (4) JHBZ032.01.002

Wirnik

Jeśli u podstawy urządzenia zbierze się nadmierny osad, zdementować podstawę i płytę podstawy produktu i wyczyścić zabrudzone elementy urządzenia (Ryc. 8).

(20)

FPDWP400-2 Czyszczenie i konserwacja

PL

Pierwsze kroki...

20

PL

Szczegółowe informacje...

Wirnik

>Poluzować śruby (7a, 7b) przekręcając je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara śrubokrętem (śrubokrętem krzyżakowym do śrub z główką krzyżakową 4,2 * 18 mm) i usunąć je razem z podstawą (7) i płytą podstawy (7c).

>Zdjąć gumową uszczelkę (7d).

>Oczyścić wirnik (7e) czystą wodą.

> W razie konieczności należy oczyścić podstawkę (7), płytę podstawki (7c), gumową uszczelkę (7d) i obudowę (3).

>Zmontować produkt wykonując czynności w odwrotnej kolejności

3

7c

7d

7e

7b

7c 7a

Rys. 8

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, należy zlecić jego wymianę w tym zakresie osobie celem uniknięcia zagrożenia dla zdrowia.

Naprawa

Ten produkt nie zawiera żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym lub

.

Przewód zasilający

(21)

FPDWP400-2 Czyszczenie i konserwacja

PL

Pierwsze kroki...

PL

Szczegółowe informacje...

Przechowywanie

>Odłączyć przewód zasilający produktu od źródła zasilania.

>Otworzyć wszystkie zawory, aby uwolnić resztki wody z pozostającej w wężach / rurach.

>Odłączyć produkt od systemu węży / rur

>Czyścić produkt w sposób opisany poniżej.

>Przechowywać produkt i jego akcesoria w suchym i zabezpieczonym przed mrozem, dobrze wentylowanym miejscu.

>Zawsze przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci. Idealna temperatura przechowywania wynosi 10°C do 30°C.

>Do przechowywania urządzenia, zaleca się stosowanie oryginalnego opakowania lub przykrycie produktu odpowiednią tkaniną lub osłoną chroniącą urządzenie przed kurzem.

Transport

>Odłączyć przewód zasilający produktu od źródła zasilania.

>Produkt zawsze przenosić trzymając go za uchwyt (1).

>Chronić produkt przed silnymi uderzeniami lub wibracjami, które mogą wystąpić podczas transportu urządzenia w pojazdach.

>Należy zabezpieczyć produkt w celu uniknięcia jego ześlizgnięcia się lub przewrócenia.

(22)

FPDWP400-2

PL

Pierwsze kroki...

22

PL

Szczegółowe informacje...

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów

Nieprawidłowe działanie urządzenia jest często spowodowane problemami, które użytkownik może rozwiązać samodzielnie. Dlatego też należy sprawdzić produkt stosując się do zaleceń w tej części. W większości przypadków problem można rozwiązać stosunkowo szybko.

OSTRZEŻENIE! Wykonywać tylko czynności opisane poniżej w niniejszej instrukcji! Wszystkie pozostałe sprawdzenia, konserwacje i naprawy muszą być wykonywane przez autoryzowany punkt serwisowy lub odpowiednio wykwalifikowanego specjalistę.

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

1. Urządzenie

nie włącza się 1.1. Nie podłączono do źró- dła zasilania

1.2. Przełącznik pływakowy nie włącza urządzenia

1.1. Sprawdzić podłączenie do źródła zasilania 1.2. Ustawić przełącznik pły-

wakowy w wyższym po- łożeniu

2. Niewystarcza- jący przepływ / brak

przepływu

2.1. Zmniejszona wydajność pompowania brudnej 2.2. Wąż / rura jest wody

zablokowany/

zablokowana

2.3. System węży / rur jest uszkodzony

2.1. Oczyścić produkt lub zlecić wymianę jego części specjaliście 2.2. Odblokować wąż / rurę

2.3. Wymienić 3. Urządzenie

nie wyłącza się

3.1. Przełącznik pływakowy

nie przesuwa się w dół 3.2. Upewnij się, że

przełącznik pływakowy może się swobodnie poruszać

4. Produkt wyłącza się po krótkim okresie pracy

4.1. Wyłącznik termiczny wyłącza produkt ze względu na niedrożność 4.2. Wyłącznik termiczny

wyłącza produkt ze względu na zbyt wysoką temperaturę 4.3. Wirnik został wody

zablokowany przez przedmioty obce

4.1. Usunąć niedrożność i oczyścić produkt 4.2. Upewnić się, że

temperatura wody nie przekracza 35°C

4.3. Usunąć niedrożność

(23)

FPDWP400-2

PL

Pierwsze kroki...

PL

Szczegółowe informacje...

Recykling i utylizacja

Recykling i utylizacja

Produkt jest dostarczany w opakowaniu, które chroni go przed uszkodzeniem podczas transportu. Opakowanie to należy zachować aż do czasu upewnienia się, że dostarczono wszystkie elementy produktu i że pracuje on prawidłowo.

Następnie przekazać opakowanie do punktu zbiórki odpadów wtórnych.

W związku z powyższym, nie należy wyrzucać urządzenia z odpadami komunalnymi. Prosimy naszych klientów o pomoc w recyklingu zasobów i wkład w ochronę środowiska poprzez przekazanie tego urządzenia po zakończeniu jego użytkowania do odpowiedniej placówki odpowiedzialnej za składowanie i recykling urządzeń elektrycznych (jeśli placówka taka jest dostępna).

(24)

FPDWP400-2

PL

Pierwsze kroki...

24

PL

Szczegółowe informacje...

Gwarancja

KARTA GWARANCYJNA

MODEL: ...………...……….

DATA SPRZEDAŻY ...

NR SERYJNY URZĄDZENIA ...

...………...

PIECZĄTKA SKLEPU I PODPIS SPRZEDAWCY

GWARANT: CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa

(25)

FPDWP400-2

PL

Pierwsze kroki...

PL

Szczegółowe informacje...

Gwarancja

Warunki gwarancji

1. Gwarant: Castorama Polska Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 78 02-255 Warszawa.

Pełna lista sklepów : www.castorama.pl

2. Gwarancja na urządzenie obowiązuje przez okres 12 miesięcy począwszy od dnia zakupu.

3. Gwarancje nie obejmuje urządzeń wykorzystywanych do użytku profesjonalnego.

4. Podstawą do roszczeń z tytułu gwarancji jest używanie produktu zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi oraz stosowanie się do zaleceń producenta.

5. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na mieniu lub zdrowiu wynikłą wskutek nie zastosowania się do zasad instrukcji obsługi.

6. Gwarancja nie obejmuje roszczeń Klienta z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są zgodne z informacjami podanymi przez producenta.

7. Reklamowane urządzenie winno być: dostarczone wraz z dołączonymi akcesoriami, czyste, z czytelną tabliczką znamionową.

8. Gwarant zobowiązuje się do dokonania naprawy w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia urządzenia do punktu serwisowego lub punktu zakupu. W przypadku, gdy zaistnieją przyczyny niezależne od Gwaranta termin ten może ulec wydłużeniu.

9. Wymienione wadliwe produkty lub ich części przechodzą na własność gwaranta.

10. Roszczenia z tytułu gwarancji wygasają, gdy przedmiot objęty gwarancją używany jest w wypożyczalniach.

11. Wszelkie samodzielne przeróbki, naprawy i ingerencja w urządzenie przez osoby nieuprawnione skutkują utratą gwarancji.

12. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Udzielenie przez Castoramę gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

(26)

FPDWP400-2 Gwarancja

PL

Pierwsze kroki...

26

PL

Szczegółowe informacje...

UWAGA!

Jeżeli zauważysz niekompletność produktu lub zmiany w pracy urządzenia PRZERWIJ PRACĘ i dostarcz go do punktu

sprzedaży/autoryzowanego serwisu.

Nie zastosowanie się do powyższego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.

Przedmiotem gwarancji zostają objęte tylko i wyłącznie:

- wady wynikające ze złego zaprojektowania urządzenia - wady produkcyjne wynikające ze złego złożenia urządzenia - wady materiałowe

- wydanie urządzenia w stanie niekompletnym Gwarancją nie są objęte:

- uszkodzenia wynikające z przeciążenia narzędzia na skutek nadmiernej i/lub eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem

- wymiany części naturalnie zużywających się tj. kable zasilające, zawory wysokociśnieniowe, ssawne, przelewowe, uszczelniacze pompy, o-ringi, tłoki o ile zużycie nie wynikło z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych - wady powstałe na skutek nieprawidłowego napięcia zasilającego i przepięć

w sieci

- uszkodzenia powstałe w wyniku zasilania urządzenia zanieczyszczoną wodą (dotyczy zestawów hydroforowych oraz pomp do wody czystej)

- uszkodzenia powstałe w wyniku niezastosowania filtra na zasilaniu wody (dotyczy zestawów hydroforowych oraz pomp do wody czystej)

- uszkodzenia powierzchni spowodowanych stosowaniem nieodpowiednich chemicznych środków czyszczących

- uszkodzone mechanicznie urządzenia i akcesoria, użytkowane niezgodnie z zaleceniami (np. podczas złych warunków atmosferycznych) lub przeciążonych

- urządzenia używane w celach zarobkowych (używane w wypożyczalniach sprzętu)

Zalecenia: Kontrola czystości, regularne przedmuchiwanie i czyszczenie.

Warunkiem wykonania naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie kompletnego i oczyszczonego urządzenia wraz z kartą gwarancyjną do sklepu Castorama lub autoryzowanego serwisu.

(27)

FPDWP400-2 Gwarancja

PL

Pierwsze kroki...

PL

Szczegółowe informacje...

UWAGI SERWISU

DATA PRZYJĘCIA DO NAPRAWY

OPIS USZKODZEŃ, PRZEPROWADZONE

PRACE

UWAGI DLA

UŻYTKOWNIKA PIECZĘĆ

I PODPIS SERWISU, DATA WYDANIA

SPRZĘTU

Punkty Przyjmujące do naprawy:

Wszystkie sklepy Castorama Polska Sp. z o. o.

(28)

FPDWP400-2

PL

Pierwsze kroki...

PL

Szczegółowe informacje...

Deklaracja zgodności z dyrektywami WE

Deklaracja zgodności WE

Producent: Castorama Polska Sp.zo.o.

ul.Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa Poświadcza, że niżej opisane urządzenie:

Pompa do brudnej wody FPDWP400-2 220-240 V~ 50 Hz 400W

dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE (do 19/04/2016) 2014/35/UE (od 20/04/2016) (LVD);

Jest ono również zgodne z warunkami następujących dyrektyw europejskich:

- dyrektywa dot. kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE (do 19/04/2016) - dyrektywa dot. ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w

urządzeniach elektrycznych i elektronicznych 2011/65/WE (RoHS);

- dyrektywa dot. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2002/96/WE (WEEE);

Urządzenie jest zgodne z warunkami następujących jednolitych norm:

Miejsce i data: Warszawa 2016.2.25 Data nadania oznakowania CE: 16 Osoba upoważniona do wystawienia i przechowywania dokumentacji:

Paweł Gembara Dyrektor ds. Jakości Castorama Polska sp. zo.o.

28

2014/30/UE (od 20/04/2016) (EMC);

EN 60335-2-41:2003/A2:2010 EN 60335-1:2012/A11:2014 EN 62233:2008

EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2013

(29)

PL

ProducentCastorama Polska Sp. z.o.o, ul. Krakowiaków 78;

02-255 Warszawa, www.castorama.pl

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :