• Nie Znaleziono Wyników

Raport Kierunkowego Zespołu ds. Jakości KształceniaKierunek:Poziom: Profil:Forma:Program kształceniaPoprawność

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Raport Kierunkowego Zespołu ds. Jakości KształceniaKierunek:Poziom: Profil:Forma:Program kształceniaPoprawność"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Załącznik nr 3

Raport Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia Kierunek:

Poziom:

Profil:

Forma:

Program kształcenia

Poprawność

TAK NIE WNIOSKI Przyporządkowanie do obszaru/ obszarów kształcenia

--- Odniesienie do dziedzin i dyscyplin naukowych --- Tabela pokrycia efektów obszarowych przez efekty kierunkowe (dla jednego obszaru)

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych (dla więcej niż jednego obszaru)

Zgodność ze standardami kształcenia nauczycielskiego w przypadku kierunków nauczycielskich

Matryca efektów kształcenia (czy jest czytelna?; czy wszystkie efekty kierunkowe są wypełnione?)

Przejrzystość określonych zasad, wymiar i forma odbywania praktyk wraz z zakładanymi efektami kształcenia i sposobem ich weryfikacji (w przypadku gdy program przewiduje praktyki)

Spełnienie zasad dotyczących realizowania programu kształcenia w formie zdalnej (jeśli kierunek

prowadzony jest w taki sposób)

Składowe raportu:

1) sprawozdania z trzech lat cyklu studiów;

2) wnioski z monitorowania losów absolwenta;

PODSUMOWANIE ANALIZY DOKONANEJ PRZEZ KIERUNKOWY ZESPÓŁ ds.

JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

………

………

(2)

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………..

..………

(data i podpis przewodniczącego Kierunkowego Zespołu ds.

Jakości Kształcenia)

Zatwierdzenie przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia Proponowane zmiany do wdrożenia od kolejnego cyklu studiów:

………

………

………

………

………

………

………

………..………

(data i podpis przewodniczącego Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przeprowadzenie hospitacji zajęć dydaktycznych było priorytetowym zadaniem Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, jednak z racji

ZATRUDNIENIA / PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ / PODEJMOWANIA INNYCH FORM DZIAŁALNOŚCI . Jestem studentem/ką/

dr Marlena Krupa IFR dr Joanna Lisek KJ dr Adrian Madej IFG dr Mariusz Plago ISKŚiO dr Jan Urbaniak KFN dr Jacek Woźny IFA dr Wiesława Zybura IFS dr Łukasz Żukowski IDiKS mgr

Czy istnieje możliwość zapewnienia opiekuna ze strony przedsiębiorstw (organizacji), jeśli tak to czy posiada on stosowne

Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz efektów kształcenia kierunku Matematyka, Matematyka i Analiza Danych.

Podsumowanie wyników hospitacji zajęć dydaktycznych oraz ankietyzacji studentów, doktorantów i

Czy programy kształcenia wraz z kartami kursu podane były do wiadomości studentów na początku roku akademickiego lub nowego semestru?. Czy kryteria ocen były przejrzyste?..

rozwiązywania problemów prawnych w zakresie bezpieczeństwa narodowego, międzynarodowego oraz systemu nadzoru nad sektorem bezpieczeństwa w państwie.. EPW3 Ma