• Nie Znaleziono Wyników

Harmonogram prac Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Fizyki

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Harmonogram prac Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Fizyki"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Harmonogram prac Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Fizyki

(Przyjęty na zebraniu Zespołu w dniu 2013-10-09)

Kierunkowy Zespoł ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Fizyki przyjął następujący harmonogram zadań:

18 grudnia 2014 Analiza ustaleń Państwowej Komisji Akredytacyjnej

26 lutego 2014 Analiza harmonogramów na semestr letni. Ocena ankiet absolwentów.

Sporządzenie raportu kierunku i przekazanie go do Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.

23 kwietnia 2014 Sporządzenie sprawozdania z bieżących zadań wykonywanych w ciągu roku i przekazanie do Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.

18 czerwiec 2014 Spotkanie ze studentami ostatnich lat studiów, opiekunami tych lat, interesariuszami zewnętrznymi, ocena planów studiow. Analiza ankiet.

09 lipca 2014 Analiza kart kursów na nowo otwieranych kierunkach studiów. Analiza zestawienia danych potrzebnych do przygotowania sprawozdania rocznego.

Cytaty

Powiązane dokumenty

10) nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art.21

Przeprowadzenie hospitacji zajęć dydaktycznych było priorytetowym zadaniem Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, jednak z racji

Powołano osobny zespół składający się z przedstawicieli organizacji zajmujących się streetworkingiem (Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, Kamiliańska Misja

dr Marlena Krupa IFR dr Joanna Lisek KJ dr Adrian Madej IFG dr Mariusz Plago ISKŚiO dr Jan Urbaniak KFN dr Jacek Woźny IFA dr Wiesława Zybura IFS dr Łukasz Żukowski IDiKS mgr

Przewodniczący na podstawie stanowiska przedstawionego przez Członków Zespołu w drodze głosowania podczas posiedzenia Zespołu lub wyrażonego przez Członków

W oparciu o raporty z realizacji efektów kształcenia sporządzone przez prowadzących zajęcia/koordynatorów przedmiotów/modułów oraz opinie uzyskane podczas spotkań ze

poszczególnych modułów/przedmiotóww w odniesieniu do treści programowych, zasad zaliczania oraz nakładu pracy studenta (zajęcia z prowadzacym w sali i praca własnaej);

Podtrzymuję w pełni wcześniejsze stanowisko, że zgłaszanie zastrzeżeń i deklaracji do Konwencji Bioetycznej jest w świetle jej przepisów zawartych w art. 27 tylko