• Nie Znaleziono Wyników

Plan działania Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na rok akademicki 2013/2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Plan działania Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na rok akademicki 2013/2014"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Plan działania Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na rok akademicki 2013/2014

W bieżącym roku akademickim członkowie Zespołu postanowili zrealizować cykl spotkań co dwa miesiące w pok. 516 plus formalne konsultacje drogą elektroniczną. Cele do zrealizowania są następujące:

1. Analiza zarządzenia Rektora Nr R/Z.0201-8/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w UP.

2. Przygotowanie i sformalizowanie zasad systemu tutorskiego.

3. Zorganizowanie i nadzorowanie procesu tworzenia nowej specjalności Fizyka z astronomią w języku polskim i angielskim.

4. Koordynacja wykorzystania potencjału pracowni specjalistycznych do realizacji efektów kształcenia w ramach przedmiotu „Laboratorium fizyki współczesnej”.

5. Analiza harmonogramów sesji zimowej i letniej.

6. Analiza planów, programów kształcenia i kart kursów pod kątem bilansu punktów ECTS, sylwetki absolwenta oraz unowocześniania oferty dydaktycznej Instytutu Fizyki.

7. Przygotowanie procedury ankietyzacji interesariuszy zewnętrznych.

8. Analiza ankiet studenckich przeprowadzonych w br. akademickim, opracowanie zbiorczego zestawienia wyników, udostępnienie informacji dla studentów i pracowników zgodnie z zarządzeniem Rektora UP.

9. Podsumowanie wyników hospitacji zajęć dydaktycznych oraz ankietyzacji studentów i interesariuszy zewnętrznych.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Odpowiedź na pytanie, czy warunki zaliczenia przedmiotu pozostały jasno określone na początku zajęć i były stosowane, była oceniona przez studentów wysoko –

dokonanie weryfikacji i oceny efektów uczenia się uzyskanych przez studentów realizujących dany przedmiot, w tym ocena efektów uczenia się, ocena konieczności zmian w

Czy programy kształcenia wraz z kartami kursu podane były do wiadomości studentów na początku roku akademickiego lub nowego semestru?. Czy kryteria ocen były przejrzyste?..

dr Marlena Krupa IFR dr Joanna Lisek KJ dr Adrian Madej IFG dr Mariusz Plago ISKŚiO dr Jan Urbaniak KFN dr Jacek Woźny IFA dr Wiesława Zybura IFS dr Łukasz Żukowski IDiKS mgr

poszczególnych modułów/przedmiotóww w odniesieniu do treści programowych, zasad zaliczania oraz nakładu pracy studenta (zajęcia z prowadzacym w sali i praca własnaej);

oraz uczestniczenie w XIV Ogólnopolskim Przeglądem Małych Form Teatralnych „Luterek”; Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Wojewódzka i Miejska Biblioteka

Przeprowadzenie hospitacji zajęć dydaktycznych było priorytetowym zadaniem Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, jednak z racji

(Opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia) Bardzo ważną rolę w procesie wsparcia uczenia się i osiągania efektów kształcenia są