• Nie Znaleziono Wyników

Plan pracy Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Plan pracy Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Plan pracy Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Geograficzno-Biologicznym 2017/2018

Proponowana tematyka zebrań:

- ustalenie harmonogramu prac i kalendarza obrad Zespołu w roku akademickim 2017/2018 – 22 listopada 2016;

- analiza ankiet absolwenta, analiza zasad i kryteriów rekrutacji – 31 stycznia 2018;

- analiza i ocena ankiet studentów – ocena wykładowców, analiza kończących się (ewentualnie) cykli kształcenia, wstępna analiza współpracy z interesariuszami zewnętrznymi - 28 marca 2018;

- analiza i ocena przebiegu praktyk zawodowych (w tym pedagogicznych) – 25 kwietnia 2018;

- współpraca z interesariuszami zewnętrznymi - analiza ankiet, raport Wydziałowego Zespołu ds. Analizy Jakości Prac Dyplomowych z wykonanych prac - 30 maja 2018;

- analiza jakości kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych, przygotowanie corocznego arkusza oceny Wydziału - 27 czerwca 2018.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Nauczyciele akademiccy zaliczani do minimum kadrowego kierunku, pierwsze miejsce pracy:.. IFP

Oceny Jakości Kształcenia Procedura analizowania zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy na Wydziale Filologicznym UWr.. analizowanie zgodności efektów kształcenia

Jakości Kształcenia Wydziału Filologicznego informuje, że w związku z Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z dnia 16 grudnia 2014 roku, określającą podział

Przeprowadzenie hospitacji zajęć dydaktycznych było priorytetowym zadaniem Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, jednak z racji

IV.Działania na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w obszarze oceny programów kształcenia - opis sposobów tworzenia, zatwierdzania, weryfikacji i

W roku sprawozdawczym wprowadzono modyfikacje w programach kształcenia na wszystkich prowadzonych kierunkach obejmujące zmiany efektów kształcenia (filologia

Odpowiedź na pytanie, czy warunki zaliczenia przedmiotu pozostały jasno określone na początku zajęć i były stosowane, była oceniona przez studentów wysoko –

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Biologiczno-Rolniczy Wydział Ekonomii Wydział Filologiczny Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Wydział Medyczny Wydział Pedagogiczno-Artystyczny