• Nie Znaleziono Wyników

Ł Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ś Ą Ń

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ł Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ś Ą Ń"

Copied!
25
0
0

Pełen tekst

(1)

L

Y

Załączrtlk

do Uchwały Nr

)o(VIIl9l20I2

Rady Gminy w

Birczy

z

dtia 15 luty 2012 r.

PROGRAM USUWANIA AZBF.STU

I wYRoBÓw ZAWIERAJĄCYCH AZjBF,ST

ZTERENU GMINYBIRCZA NALATA 2012-2032

Bitcza,

Ęczeń 2012r.

(2)

I.

il

SPIS TRESCI

WPROWADZENIE...

. CHARAKTERYST}aKA w}aRoBow ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

I

ICH

SZKoDLIwYwPŁYw NA ORGAN|ZM CZŁOWIEKA ...4

III. oBowIĄZaJĄCE w PoLSCE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE AZBESTU

... 7

Iv. oBowIĄZKI WYNIKAJĄCE Z PRAWODASTWA

...10

V. CEL

I

ZADANIA PROGRAMU...

... 13

vI. INFORMACJE o ILOŚCI wYRoBow ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY BIRCZA..

...15

vII. HARMONoGRAM REALIZACJIZADAŃ PRoGRAMU...

...t7

VIII.FINANSOWE ASPEKTY REALIZACJI PROGRAMU...

... 18

rx. PoDsuMowANIE

...

\,

(3)

I.

WPROWADZENIE

Azbest to

tarwa materiału włókniastego' występującego w przyrodzie, którego włókna są bardzo eiastyczne, mocne

i

twarde.

Nalezą do nich

minerały

z

grqpy serpentynu (chryzotyl)

i

amfibo|i (antynolit, krokidolit). Produkty azbestowe są kwasoodporne, ogniotrwałe, odporne na

korozję i

charakteryzują

się duzą wyrzymaŁością mechaniczną

odpornością

na

dziaŁatie

czynnikow

chemicznych oruz posiadają właściwości dzwiękochłonne.

W

przyrodzie występuje

około

150 minerałów

o

pokroju włóknistym,

klóre w

czasie procesu produkcyjnego mogą się rozdzieIiÓ na sprężystę włókna. To właśnie te unikalne właściwości

sprawiĘ

Że mineruł ten zyskał

uznanie w XX wieku i

zaczęto

go

powszechnie stosowaó

w przemyśle

włókienniczyn, masąnowym i budownictwie.

Najistotniejszymi aktami prawodawstwa krajowego dotyczącymi azbestu są ustawa

z

dnia

19

czerwca 1997

roku o

zakazie stosowania

wyrobów

zawierających azbest oraz

jego

akty wykonawcze. Zgodrue

z

nimi.

wyroby

zawierające azbest mogą być wykorzystane

w

sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska

i

zdrowia ludzi, nie dłuzej niz do końca 2032 roku. Łącznie

ze

wspomnianą ustawą Sejm przyj

f, rezolucję w sprawie

programu

wycofania

azbestw

z

gospodarki

,

wz1mvającą Radę Ministrów

do

opracowania proglamu zmterzającego do wycofania azbestu

i wyrobów

zawlerających azbest

,

stosowanych

na

terytorium

Polski.

Zgodrue z

w1tycznymi

w maju

2002

roku Rada Ministrów ptzyjęła

ogólnopolski program, jednakże przystąpienie Poiski^do

Unii

Europejskiej

w

maju 2004

roku

spowodowało koniecznośÓ jego

rewizji i

uaktua1nienia. 14

lipca

2009 roku podjęto uchwałę

w

sprawie

ustanowienia

nowego wieloietniego programu pn. ''Prograrn oczyszczania

Kraju z

Azbestu na lata Ż009-2032'', który utrz1mruje dotychczasowe cele

i

określa nowe zadania niezbędne do

oczyszczałiakajuz

azbestu.

Celami programu

1.

usunięcie i unieszkodliwianie u.yrobów zawierających azbest;

Ż. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych

kontai<tem z włóknami azbestu;

3.

likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Zgodniez informacj ami z2008 roku w Polsce znajdowało się 14,5 min ton wyrobów zawierających azbest, przy czym w latach 2009-2008 udało się usunąć ok. 1 mln ton.

Do

roku 2032 będzie miało miejsce sukces}w,ne usuwanie azbestu ze środowiska, któro podzielono

na

ttzy okresy. Planuje się,

Żęw|atach:

- 2OO9-ŻOI2

-

zostane usunięte ok.28oń odpadów (4 mln ton);

- Ż013-2022

-

zostanie usunięte ok.35oń odpadów (5,1 mln ton);

- 2OŻ3-zO32

-

zostante usunięte ok.37Yo odpadów (5,4 mln ton)'

\-

(4)

Zadartia,.Programu Ocryszczartia

Kraju z

Azbestll na lata 2009-Ż032'' realizowane są na wszystkich szczebIach administracji publicznej. Samorządy gminne

realizująje

między innymi

przez coroczne zbieranie

informacji

o wyrobach zawierających azbest od

właścicieli nieruchomości , będących osobami ftzycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej oraz

przez przygotowanie i

al<fualizację

gminnego

programu

usuwania azbestu i

wyrobów

zawierujących azbest. Troszcząc

się o zdrowie

mieszkańców

Gminy Bkcza i

stan środowiska naturalnego oraz

dęąc do

w1pełnienia postanowień programu krajowego, opracowano niniejszy dokument.

II.

CHARAKTERYS TYKA w}aRoBow ZAWIERAJĄCYCH AZBE

s T I

ICH sZKoDLIwY wPŁYw NA oRGANIZM cZŁowIEKA

Wyroby zawierĄące azbest kwalifikowane

w

dwóch klasach, przyjmując jako

kryerium

zawartośc azbesfu , stosowane spoiwo oraz gęsto śó obj ętościową wy'robu.

Klasa I

obejmuje

ryroby o

gęstości

objętościowej

mniejszej

od

1000 kg/m3 definiowane jako ,.miękkie'', zawierujące powyżej 20% (do I00%) azbestu. Wytoby te łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznyrn'

czemu towarryszy

znaczua emisja

włókien

azbestu

do

otoczenia. Najczęściej stosowanym w tej klasie były wyroby tekstylne

z

azbestu, uŻywane przezpracowników

w

celach ochronnych, koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe.

Klasa II

obejmuje wyroby o gęstości powyżej 1000 kg/m3 def,rniowane jako

''twarde, zawierające ponizej Ż0oń azbestu.

W

wyrobach tych włókna azbestowę są mocno

związane,

& W przypadku mechanicznego uszkodzenta (np. pęknięcia) ma miejsce stosunkowo niewielka emisja azbestu do otoczenia względem wyrobów klasy I. Nieporówn1vainie

większe

niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi

i

środowiska stwarza mechaniczna obróbka tych ryyrobów (cięcie, wiercenie otworów) oraz rozbijanie

w wyniku zrntcalia z wysokości w

trakcie prac remontorłych.

Z

zaliczanych do tej klasy wyrobów w Polsce najbardziej rozpowszechnione

płyty azbestowo-cementowe stosowane jako pokrycia dachowe, szczegoInie na terenach wiejskich oraz płyty

płaskie

wykorzystane jako

elementy elewacji budownictwa wielokondygnacyjnego na osiediach miejskich.

obecnie na świecie znanychjest ponad 5 tysięcy w1'robów do prodtrkcji,

w

których vŻyro azbestu. NaleŻą do

nich

matenaŁy głównie stosowane

w

budownictwie

jako

pokrycia dachowe, osłony elewacyjne ścian. przewody kominowe' rury wodociągowe

i

kanalizacyjne oraz elementy izolacyjne. Mieszaniny azbesfu

i

cementu wkroczyły do przemysłu materiałów

budowlanych

w postaci lekkich iwyĄrzymaĘch

pły,

znanych jako eternit.

Azbest

znajdowaŁ

takię

zastosowanie

jako

okładziny ścienne oraz wytłaczarte panele do

dekoracji ścian i

sufitów.

Minerał ten stał się prawdziwym

przebojem

za

sprawą silników

(5)

t-

parowych' których niezbędnym elementem poddanym działaniom gorącej pary były różnego typu szczeliwa

i

uszczelki. Azbest

w

połączeniu Z gumą

w

pełni spełniał oczekiwania konstruk1orów.

Stosowany

był również do

produkcji u.yrobów włókienniczych

,

przędzy, sznurów, szczeliw, wyrobów cennych, takich

jak klocki

hamulcowe, tatcze sprzęgłowe' wyrobów hydroizolacyjnych:

lepiki, papy dachowe, pĄĄki podłogowe, do filtrów w przemyśle piwowarskim

i

farmaceutycznym oraz wojskowych masek przeciw gazowych.

Pomimo

udowodnionego działania chorobotwórczego rlznawany

za

mniej

szkodliwy

od

krokidoltu

pozostaje, np. w

USA,

wazn).m elementem wielu technologii o

kluczowym

znaczeniu.

Aktualnie

azbest

wykorzyst1vany jest m. in. w

amerykańskim programie wahadłowców kosmicznych' których

silniki

rakiet pokrywane

osłoną impregnowaną azbestem'

a

takŻe w przemyśle okrętow;mr.

W

1980

roku z

pŁyt azbestowo

_

cemento!\ych wykonanych

było ok'

45%o pokryó dachowych

i

fasadowych.

Po

15 latach udział

tych płyt w nowo

wybudowanych pokryciach dachowych zmniejszył się o 30%. Znaczącąpozycję w bilansie

wyrobów

azbestowych stosowana jest w hutnictwie i przemyśle ceramicznyrn. Jest to ok.60 tys. ton.

Masę

będących

w uzyciu

w1'robów małogabar54orłych,

takich jak

uszczelki, ksztahki, okładziny hamulcowe czy wyroby włókiennicze, ocenia się na 100 tys. ton.

Po

kilkudziesięciu latach powszechnego stosowania azbestu okazało się, Źe

jego

włókna rozpylone w

powietrzl i

wraz

z

nlm wdychane prowadzą do śmiertelnych chorób.

Potwierdząąto

wyniki badań, które jednoznaczntewskazują Żepodczaswydob1rvania, przerobu orazuŻylkowania wyrobów zawierających azbest

w

starrie suchym, łatwo ulega rozpyleniu przez swoją

włóknisĘ

budowę' a po przedostaniu się do organizmu trwale utrzynuje się w płynach ustrojowych. Wyroby azbestowe, Zastosou'ane jako materiały budowlane nie stanowiązagroŻerua dla mieszkańców

jeżeli

są prawidłowo eksploatowane.

Do chorób w1łvołanych przez azbest

taleŻą

Lzb estoza (pylica azbestowa)

Jest jedną z odmian tzw. pneumoconisis, schorzeń wynikłych z nadmiernego zapylenia płuc.

Pylica

azbestowa mimo, Że nie jest jedyną

chorobą

wyłvołana przez azbest, moŻe byó określana mianem zawodowej choroby pracowników azbestu. Azbestoza

jest

chorobą nieuleczalną. okres

iŃubacyjny

przet<racza dziesięć lat, a s1łnptomy choroby mogą wystąpić dopiero po dwudziestu latach.

W

przypadku azbestozy okres od zaistnienia choroby do śmierci jest uzalezniony od ilości wchłoniętego azbestu

i

czasokresunarażetia na azbest. Małe

ilości

azbesfu wchłanianie

w

długim okresie, podobnie

jak

duze dawki pyfu azbestowego nawet

w

relatyrłmie lffótkim okresie mogą

wywołać

nieodwracalne

zmiany w płucach. Można

przypuszczaÓ,

żę przy

odpowiedniej

\-

\.

(6)

profilaktyce, ograniczeniu z

ewentualnym

wycofaniem z produkcji i użycia

materiałów zawierających azbest, pylica azbestowa, jako choroba zostanie wyeliminowana w ciągu następnych dwudziestu óo czterdziestu lat.

Mezotelioma ( międzybłoniak opłucnej i otrzewnej)

Jedn1łn z efektów zdrowotnych

obserwowanych

u osób

naraŻonych

na

znaczące oddziaĄłvanie azbestu jest coraz częściej rejestrowany wzrost zachorowalności na międzybłoniaki.

Pojawiają się one

przy

naraŻeniu na pośrednie poziomy

zariecryszczen

powietrza określane tez

poziomami para

zawodowymi.

Rak opłucnej i rak

otrzewnej

nowotworami

o

których współczesna medycyna wie, że są one wyrvołane

Ęlko

pruez azbest. Mezotelima jest

złośliwą i

śmiertelnąforma nowotworową. okres inkubacji mezotelimy może trwaÓ 20 do 40-tu lat, ale znanę są przypadki zachorowania juz po 14-tu latach od pierwszego kontaktu

z

ańestem. W odróżnieniu od azbestozy, określenie relacji między ilością azbestu

i

czasem naraŻenla na włókna azbestowe a pierwszymi symptomami choroby jest obecnie nie możliwe. WŚród osób o nawet nikĘrrn narazeniu o-Ęraniczonym

do

sporadycznych kontaL1ow

z

pyłem azbestoWYffi' (na przykład

w

szkole, czy nawet

w

przedszkolu) obserwowane

były

przypadki zachorowań. Bardzo młody

wiek w chwili

rozpoznałia (lub zgonu), biorąc pod uwagę okres karencji nowotworu, świadczy

o ich

narazeniu środowiskowym

juz we wczesnyn

dzieciństwie. ZapadaInośó

na między

błoniaka opłucnej w

populacji

generalnej

w Polsce wynosi ok' 5

przypadków

na 1mln ludności. Ciągle

trwająca

ekspozycja

środowiskowa

stanowi więc powazne zagroŻetie dla zdrowia mieszkńców,

w szczególności dzieci

i

mŁodzieŻy mających częsty, bezpośredni kontakt ze źródłami emisji.

Rak

płuc

Ryzyko zachorowania na raka płuc, w odróznienid od mezoteliomy, jest o tyle większe, Że w samych oskrzelach

i

oskrzelikach oprocz

włókien

azbestowych znajdują się inne

zarieczyszczętia nie

wydalone

z płuc'

często

o

charakterze rakotworczym.

W połączenil z

mechanicznymi zdolnościami

włókien

azbesfu

do cięcia

komórek

tkanki

ludzkiej, proces tworzenia

się

narośli nowotworowej w

wiei

przypadkach jest sprawą czasu. Tutaj nalezy

zv'rocic

szczegóInąuwagę na tzw. s5łrergizm między paleniem papierosów a rakiem

płuc

u pracowników azbestu. D).rn z papierosa za'wiera1ący roŻne substancje toksyczne, paralizuje

jeden

istotniejszych systemów obronnych

układu

oddechowego:

układ śluzowo - rzęskowy umozliwiając tym

samym coraz większej ilości substancji obcych głębsza penetrację oskrzelikóq'. Jednąz rakotwórczych substancji zawar$ch

w

dymie

z

papierosa jest benzo

-

apyren' który

w

połączenia

z

włóknem azbestu ma zwiększone

możliwości

penetracji

tkanki

płucnej, zwiększając

tym

samym

ryzyko

powstania

nowotworu.

(7)

Innymi karcenogenami mogąbyÓ związki niklu i chromu. Sam azbest jest tylko czynnikiem,

który

zdaniem niektórych lekarzy, nie

jest

zdo|ny

do

w1tworzenia nowotworu

bez

obecności czynnika inicjującego. osoba, która nie paii papierosów jest l0-krotnie mniej taraizorra na raka płuc niż osoba paląca.

Analizując

szkodliwoŚÓ azbestu

i jego wpływ na

organizm

ludzki,

należy pamiętac, Że azbest

jest praktycztię

niezniszczalny,

zaś

groźny

dla zdrowia ludzi, jest

wtedy,

gdy

jego elementarne

włókna

znajdują

się we

wdychanym powietrzu.

Azbest

zabezpieczony

w

sposób uniemozliwiający

uwoinienie się włókien do

powietrza,

nie stanowi

Żadnego

zagroŻetia

dla

zdrowia.

To

właśnie

ze wzg\ędu na

zagroŻenie

jakie

stwarza, musi

być

usunięty

ze

wszelkich

obiektów w kraju do końca 2032 roku.

III.

oBowIĄZUJĄCE w POLSCE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE AZBESTU

Polskie

prawodawstwo dopuszcza wykorzystanie azbestu

lub wyrobów

zawierających azbest w uż1tkowanych budynkach. instalacjach lub urządzeniach nie dłuzej niz do dnia 31 grudnia

2O3Ż roku. W

sposób szczegółowy

określa równiez

w1'magania dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami azbestowymi.

Regulacje ustawowe

o

Ustawa z dnia 19 ezerwca1997 r. o zakazie

lĘ'robów

zawierających azbest (i.t. Dz. U.

z

20a4 r.

Nr

3, poz 2a,

z

pózn. zm.).

Ustawa

zakazuje

ona

wprowadzania

na polski

obszar

celny

azbestu'

wyrobów

zawierających azbest, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem

i

wyrobami zawierających tęn surowie

c.

Zgodnie z ustawą produkcja

pŁyt

azbestowo - cementowych zostŃ'a zakończona we wszystkich zakładach do 28 września 1998r, a z dniem 28 marca 1999 r. nastąpił zakaz obrofu tymi pł1tami. Nowelizacja wprowadzona ustawąz

drua22

grudriiaŻ004 r.,.o zmianie ustawy

o zakuie

stosowania wyrobów za-wierĄącychazbest"

(Dz.IJ.z2005

r.

nr

10,

poz.7Ż)

stanowi

,ŻeodI

sĘcznia

2005'r. w Polsce _ podobnie jak

*

całej

Unii

Europejskiej _ obowią4uj e zakaz stosowania

i

obrotu azbestem

i

w1łrobami zawterającymi

azbest.

Wymieniona ustawa

praĘycznie

zam7rnęła okres stosowania wyrobów zawierających azbest w Polsce.

o

Ustawa

z

dnia27

lcwietnia2AAl r.

o odpadach (Dz.

U,

22010 r.

Nr

185 po2.1243 ,,2 późn.zm.).

Ustawa określa zasady postępowaniaz odpadani, w sposób zapevłtiający ochronne Życia i zdrowia

U

\-

(8)

I

Iudzi oraz ochronę środowiska ) a

w

szczególności zasady zapobiegania powstaniu odpadów

i

ich negatyłrłrego oddział1r'vania na środowisko,

a

także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

W ustawie określone są obowięki wytwórców i posiadaczy odpadów, w Ęm

odpadów

niebezpiecznych.

o l]stawa z

dnia 7

lipca

1994 r. -

Prawo

budowlane fi.t.

Dz. U. z

2006

r. Nr 56'

paz.

1\18,zpózn.zm.).

wśród

wielu

przepisów znajduje

się zapis

mający zastosowanie

w

przypadkach występowania azbestu.

Art. 30

ust.

7

stanowi:

właściwy

organ moŻe nałoŻyc,

w drodze

decyzji, obowią7ek uzyskania

pozwolenia na wykonanie

określonego

obiektu lub robót

budowlanych, objętych

obowiązkiem

zgłoszenia, 1eŻeli

tch realizacja

moŻe naruszyó ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodowaó:

- zagroŻenbezpieczeństwa ludzi lub mienia

- pogorszenia stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,

_ pogorszenie warunków zdrowotno - sanitarnych,

-wprowadzenie, utrwal eniebądżzwiększenie ograniczeń lub

uciążliwości

dla terenów sąsiednich.

o

Ustawa

z

dnia 27 lavietnia 2001 r. _

Prawo

ochrony środowiska (i.t. Dz. U. z 2008 r.

Nr

25,poz15a

zpózla' zm.).

Ustawa ta

jest

ustawowym ak1em

prawnym w

prawodawstwie

polskim,

regulującym zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania

z

jego zasobów, z uwzględnieniem ztównowaŻonego rozwoju,

a w

szczegóiności ustaliła

m.in.

obowiązek

składatia przez

Wójtów, burmistrzów

i

prezydentów miast,

a

także osoby prawne informacje o rodzaju'

ilości i

miejscach występowania substancji stwarzający ch szczegóIne zagroŻenie dla środowiska ( w tym równieŹ azbestu).

o Ustawa z dnia 28 października z0a2 r. o przewozie drogowym

towarów niebezpiecznych ( Dz. U.

z20aŻ

r.

Nr

L99,

poz.i67L,zpózn.

zm.).

Ustawa określa zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, wymagania w stosunku do

kierowców i innych osób

wykonujących

cz1nności

związane

z tym

przewozem

otaz

otgarIy właściwe do sprawozdania nadzoru i kontroli w tych sprawach .

o Ustawa

z dnia 26 czerwca t974

nKodeks

pracy (Dz.

U. zL998

r.

Nr21o

poz. 94

zpóźn.

zm.)

okreś|a

zasady

w

sprawie ochrony pracowników przed

ryzykiem

związanym

z

naraŻeniem na działarueazbestu w miejscu pracy.

o

Ustawa

z dnia

27 lipca 2001 r. o

wprowadzeniu

ustawy

- Prawo

ochrony środowiska, ustawy o odpadach

orazzmianie

niektórych ustaw (Dz.

U.

z2001r.

Nr

100, poz. 1085,

z

późn. zm.).

(9)

\tt'

AkĘ

wykonawcze

. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2

krvietnia 2004

r. w sprawie

sposobów

i warunków

bezpiecznego

użytkowania i

usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.

U.

z2004 r.

Nr

71, poz.649

orazDz.

U. z 2010 r.

Nr

162 po2.1089).

Nakłada na właścicieli

lub

zarządcow obiektów urządzen budowlanych, instalacji przemysłołvych lub innych miejsc za.wierujących azbest _ obowiązek okresowej kontroii stanu tych

wyrobów

oraz

sporządzania oceny stanu i możliwości uz1.tkowania wyrobów za'wierających azbest. Dla budynków oraz obiek1ów budowlanych niebędących budynkami' dla lctórych jest prowadzona ksią7ka obiektu budowlanego ocena ta porł'inna być, dołączona

do

ksią4ki obiektu budowlanego.

o Rozporządzenie Ministra Pracy i PoliĘki

Społecznej

z dnia 29 listopada

2002 r. w

sprawie najwyżsrych dopuszczalnych

stężeń

i natężeń crynników szkodliwych

dla zdrowia w środowisku pracy

(D".U.

z2a02 r.

Nr

217, poz 1833

zpózn'zm')'

W rozporządzeniu ustalono wartoŚci tajvryŻszych dopuszczalnych stęzeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia

w

środowisku pracy. obowiązujące wartości

NDS

dla pyłów

zawierĄących azbest:

Pyły zawieraj ące azbest:

- pył całkowity

-

0,5 mglm3,

- włókna respirabalne

-

0,1 wł./cm3.

. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie

sposobu

przedkładania marszałkowi

wojew

ództwa informacji o występowaniu

substancji stwarzający

ch

szezegó|nezagrożenie dla środowiska

(Dz.IJ.

zŻ009 r.

Nr

124o poz' 1033

zpóźn.

zm.\

określa termin oraz formę

składania

informacji o

rodzaju,

ilości i

miejscach występowania substancjistwarzającychszczego|nezagroŻeniedlaśrodowiska.

.

Rozporządzenie

Ministra Gospodarki

z dnia

l3.grudnia

2010r. w sprawie wymagań w

zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorrystania instalacji lub

urządzeń,

w których byĘ lub

wykorrystywane wyroby

zawierające azbest (Dz.

U. zŻallr. Nr

8o poz' 31

z

późn' zm)

Rozporządzęnie

to

wprowadza

obowiązek

inwentaryzacji przez właściciela

|llb

zarządzającego (osobę

ftzyczns miejsc'

gdzie

był

lub

jest

wykorzystywany azbest

_

oraz składania corocznie stosownych informacji do właściwego wójta' burmistrza

lub

prezydenta miasta.

osoby

prawne

składaj ą sprawozdania do woj ewody'

. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca Ż003 r. w

sprawie 9

(10)

informacji

dotyczących bezpieczeństrł'a i ochrony

zdrowia

oraz planu bezpieczeitstwa

i

ochrony zdrowia (Dz.

U.

z2003 r. Nr120, poz.1126

zpóźn.

zm.) .

Rozporządzenie określa zakres

i

formę informacji dotyczącej bezpieczenstwa

i

ochrony zdrowia

l

oraz szczegołowy zakres robót budowlanych, stwarzających zagroŻenie bezpieczeństwa

i

zdrowia

/

ludzi.

l

Rozporządzenie

Ministra

Srodowiska

z dnia

27 września 2001 r.

w sprawie

katalogu odpadów (Dz. U. z 20a1 r.

Nr

112, poz. L206 z późn. zm.).

Rozporządzenie określa katalog odpadów wTaz

z listą

odpadów niebezpiecznych

oraz

sposób klasyfikowania odpadów. Katalog odpadów dzieLi odpady

w

zaleŻności od źrodła ich powstawatia, kuŻdej przypotządkowując podgrupy

i

rodzaje odpadów wraz

z

kodem .

Kod z

gwizdka oznacza odpad niebezpieczny. Wg katalogu odpadów azbest Ę,rynieniany jest w róznych grupach

Polskie prawodawstwo określa wymagania dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zavńerujących azbest,

obowiąki

organów administracjl oraz właścicieli

i

zarządców nieruchomości w tym zakresie, a takŻe obowią7ki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu

i

usuwaniu

]^T/robów azbestowych.

Do obowiązków tych naIeży:

obowiązki

gmin:

'/ opracowanie, przyjęcie i aktualizacja programów usuwania azbestu i

wy'robów

'|-

\

zavńerających azbest;

- ł

gromadzenie informacjiprzekazyłl'anych

ptzezorouy

ftzyczne(właścicieli lub zarządców nieruchomości) o w}robach zawierĄących azbest oraz

mĘscu

ich występowania;

./

przekazywanie sprawozdań

marszałkowi

województwa

o rodzaju, ilości i

miejscach

występowania substancji stwarzających szczegolne zagroŻenie, w tym azbestu;

./

zatwierdzenie

programów gospodarki odpadami

niebezpiecznym!

(w tym

odpadami zawier aj ącymi azb e st),

,/

organizowanie szkoleń lokainych

w

zakresie

usuwania

wy'robów zawierających azbest z terenu nieruchomości, bez korzystania z usług wyspecjaiizowanych firm;

,/

organizowanie usuwania wyrobów azbestowych przy wykorzystaniu pozyskanych na ten cel środków krajowych lub unijnych,

,/

inspirowanie właściwej postawy obywateli, poprzez edukację

w

zakresie obowią7ków zwtązarry ch z usuwaniem wyrobów azbestowych,

10

(11)

współpraca

z mediami w

celu propagowania odpowiednich inicjatyw

społecznych

oraz rozpowszechniania

informacji

doĘczących zagroŻeń powodowanychprzez azbest,

współpraca z ot galizacjami społec znymi wspi eraj ąc ymi r ealizację pro gramu'

współpraca

z

organarrikontrolnymi (inspekcja sanitama, inspekcja

prac}

inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcj a ochrony środowiska).

obowiązki

właś cicieli, zarządców lub

uĘtkowników

nieruch om o ści :

kontrola w1tobów zavłierających azbest w obiektach' urządzeniach

budowlanych, vrządzeniach przemy sło wych lub innych miej s c ach zawier aj ących azb e st ;

sporządzanie okresowej oceny stanu

i moziiwości

bezpiecznego uzytkowania wyrobów zavłierających azbest (wgzaŁącznka nr 1);

sporządzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez spis z natury;

na podstawie dokonanej

inwentaryzacji

sporządzenie

i przedkładanie Wójtowi

Gminy

(doĘczy osób flzycznych nie prowadzących działalności

gospodarczej

zgodnie

z załączruI<sem

nr2) lub Marszałkowi Wojewódawa (dotyczy

pozostałych podmiotów) corocznej informacji

o

w1'robach za'wierających azbest (informację na|eży przedl<ładac właściwemu organowi do 31 stycznia kazdego roku);

Zgłoszenie właściwemu

organowi

architektoniczno-budowlanemu prac poiegających na

zabezpieczenti lub

usuwaniu

wyrobów

zawierających azbest,

zgodnie z

przepisami

budowlanymi;

usuwanie wyrobów zawierujących azbest zakwalifikowanych

zgodnie

oceną do wymiany

na skutek nadmiemego

zuĘciawyrobu

iub jego uszkodzenia;

przegląd i oznakowanie wyrobów zawierających azbest;

w przypadku dokonania usunięcia wyrobów azbestowych

przechowywanie przez wymagany prawem okres czasu oświadczenia wydanego przez uprawnionego wykonawcę o prawidłowości wykonania prac'

oborr'iązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i uśuwaniu wyrobów zawierających azbest:

uzyskanie decyzji zatvłterdzającej program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi lub w zalęŻności od ilości,

złoŻente dla organu informacji o w1'tworzonych odpadami niebezpiecznych orM o sposobie gospodarowania nimi;

v

11

(12)

"9

.ś7

,/

przeszkoletie przez uprawnioną jednostkę pracowników

i

osób bezpośrednio kierujących lub nadzorujących, zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu

wyrobów niebezpiecznych oTaz w zakresie procedur dotyczących

bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierEącvch azbest;

przed rozpoczęciem prac opracowanie szczegółowego planu usuwania

wyrobów zawterających azbest. Informacje, k1óre powinien zaulierac szczegółowy plan prac usuwania

wyrobów

azbestowych

oraz

zgłoszenie organowi nadzoru budowlanego

i

inspektorowi pracy określa rozpotządzenie

Ministra

Gospodarki, Pracy

i Polityki

Społecznej

z

dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobów za-wier aj ących azbest (Dz.U.Nr 7 l,poz.649) ;

po zabezpieczeniu obiektu

i

terenu prac , usuwanie i przygotowanie odpadów do odbioru ( pakowanie, oznakowanie, załadlxtek, transport) ;

przygotowane dokumentów ewidencji odpadów (karta ewidencji odpadu, karta przekazarlia odpadu);

oczyszczenie streĘ prac Z i otoczenia zpozostaLości azbestu;

przedstawienie dokumentu stwierdzającego prarł'idłowośó w5'|ę6n*iaprac

i

oczyszczartia z azbestu (oświadczenie ).

Rys.1 oznako'wanie wy,robów i odpadów zawierających azbest, wysokość znaku powinna w1;nosić co najmniej 5 cm, a szerokości co najmniej 3 cm

Wszystkie zdemontowane wyroby zawierające azbest powinny byc szezeInie opakowane w folie

z

polietylenu, lub polipropylenu

o

grubości nie mniejszej ntŻ 0,2 mm

i

zamykane

w

sposób uniemoziiwiający przypadkowe otwarcie. Niedopuszczalnejest stosowanie worków papierowych.

odpady powstałe z wyrobów o gęstości objętościowej większej

niż

1000kg lm3, awięc płyty i rury azbestowo-cementowe

lub ich

części powinny

być

szczelnie opakowane

w folie. Pył

azbestowy oraz odpady powstałe z

wyrobów

o gęstości objętościowej mniejszej ruŻ 1000kg/m3, powinny byc zestalone

prry

uŻyciu cementu

lub zywic

syntetycznych,

i po zwięartiu spoiwa,

szcze|lie

12

(13)

zapakowane

w

foiię. Pakowanie usuniętych wyrobów zawierających azbest powinno odbyrvaó się wyłącznte do opakowań ptzezruaczonych do ostatecznego składowaniai

wyrńne

oznakowanie, w sposób określony dla azbestu.

V.

CEL

I

ZADANIA PROGRAMU

Stosowanie przez kolejne lata wylrobów azbestolvych

w

budownictwie wpłynęło na jego nagromadzenie

się w

gospodarstwach

i obiektach

budowlanych.

obecnie

wyeiiminowanie

wyrobów

azbestowych

jest

procesem

kosŹownym i wieloletnim. Wynika to z przepisów i

procedury postępowania

z

odpadami niebezpiecznymi,

jaki.'' jest

azbest. Program wskazuje na właściwy przebieg tych prac,

wielkości

finansowe przedsięwzięcia,

a

takŻe uwzględnia sytuację fi.nansową mieszkańców i ich obawy w zakresie gospodarowania azbestem. Harmonograrrl za'wiera nie

tylko

wskazanie na ilośó

i

cenę, aIe takŻe dziaŁania edukacyjne

i

monitorujące, ponieważ na sprawne przeprowadzenie Programu ma

wpĘrv

wiedza i znajomośó procedur posiadaczy w1robów azbestowych (np. realizaejausuwania azbestu

prą,

okazji remontów dachu, napraw, itp.).

Podstawowym celem w zakręsie gospodarowania odpadami azbestowymi jest bezpieczne dla

ludzi i

środowiska unieszkodliwianie

wyrobów

zau,ierających

azbest

poprzez składowanie na w1typowanych składowiskach odpadów , w sposób wykluczający ich szkodliwe oddziaływanie.

osiągnięcie :.

załoŻonych

celów w

zakresie gospodarowania

odpadami zawierającymi

azbest wymag a r e alizacji następuj ąc y ch

działń:

Przeprowadzenie pełnej invłentaryzacji bud1łtkow ilxządzenzawierających azbest,

Monitoring

prawidłowego

postępowania z odpadarti zawierającyni

azbest

,

szczegoInie obejmującego indywidualnych posiadaczy i firm zajmujących się demontaŻem,

Modemizacj i i/iub odnowy składowisk odpadów azbestowych.

Demontaz elementów budowlanych

i izolacyjnych

zavłierających azbest

winien

byó wykonany pTzezpodmioty posiadające stosowne zezwoleniaidecyzje administracyjne, dotyczące sposobu postępowania

z oĘadarrti

oraz zaświadczenia

kwalifikacyjne

w zakresie bezpiecznego postępowania

i

usuwania wyrobów zavńerających azbest. Niezbędna jest akcja informacyjna dla społeczeństwa,

{otycząca

zagroŻenia zdrowia

ludzi przy

samodzielnym

usuwaniu

wyrobów zawierających azbest. Konieczna

jest

współpraca powiatowych

sfuzb

ochrony środowiska ze

słuzbami nadzoru

budowlanego,

a także zapewnienie finansowania usuwania

wyrobów zawierujących azbest ptzez fundusze ochrony środowiska.

Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów zawierąących azbest

jest

ich bezpieczne składowanie . Na terenię Gminy Bircza nie

ma

składowiska odpadów, które mogłoby przyjmować materiały zaliterające azbest. Najblizsze takie składowisko rnajduje się

w Gminie

Rad},rnno w

13

(14)

miejscowości MĘmy orazw Pysznicy.

Wyroby zawierĄące

azbest

mogą

być

demontowane

lub

zabezpieczane na

krótki

okres czasll. Zabezpieczenie polega

na

pokryciu powierzchni wyrobu zawierającego azbest specjalnymi preparatami. Zabezpieczyć, moŻna

jedynie

w1roby będące

w

dobrym stanie technicznym, co wynika

z

obowiązujących przepisów.

Dzięki takim działaniom

włókna azbesfu

zostają

trwale

związane i oklejone, co ogtaticza ich

przedostanie

się do środowiska.

Koniecznośó przeprowadzerua prac demontaŻowych istnieje w przepadku' gdy płyty elewacyjne uszkodzone lub zniszczone.

Program usuwania azbestu

i

wyrobów zawierających azbest z terenu

Gminy

Bircza

na|ata 200-Ża32

stawia

zacel;

'/

usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy

Bircza

,/

wyeliminowanie jego szkodiiwego wpływu na zdrowie mieszkańców,

\9 '/

sukcesyvr.rra likwidacja negatyrłmego oddziałyryvania azbestu na środowisko.

Niniejszy Program obejmuje zadaria wynikające bezpośrednio

z

,.Programu

oczyszczania

Kraju

z

Azbęstu nalata2009-2032'', który zakJada:

.

oczyszczenie terytorium Polski

z

azbestu i usunięcie stosowanych

wyrobów z

azbestu do roku 2032,

o

Wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców

Polski

spowodowanych azbestem,

.

Przeprowadzeni likwidacji oddziałyłvania azbestu na środowisko,

o Stworzenie odpowiednich warunków do wdrazania przepisów prawnych oraz

norrn postępowania z wyrobarri zavłierającymi azbest w

Unii

europejskiej

- Zadaniem

niniejszego

Programu jest

określenie

warunków

sukcesywnego usuwania

J

wyrobów zawierających azbest. W Programie zostały zawarte m.in. :

. Ilości wyrobów

zawierających azbest

oraz tch

rozmięszczenie

na

terenie

gminy

(dane z inwentaryzacji),

.

Szacunkowe koszty usuwania azbestu, Ponadto Program przewiduje

o

Przeprowadzenie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji oraz ustalenie rozrnieszczenia ter1torialnego azbestu i wyrobów zawterających azbest,

. Utworzenie i uruchomienie eleltronicznego Systemu Identyfikacji Przestrzennej

do monitoringu usuwania wyrobów zavńerających azbest,

.

Podejmowanie

w

miarę potrzeby odpowiednich dztałan

administracyjnych w

stosunku do

właścicieli

lub zar ządców obiektó

w

szcze góInie zagr oŻonych,

t4

(15)

h

.

Współpracę

Z wojewodą

samorządem województwa

oraz

samorządem

powiatowym

w zakresie zadan wynikających z ',Programu

oczyszczartia

Kraju z

Azbestu

na lata 2009-2032"

przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej

Polskiej

w dniu 15 marca 2010r.,

o

Pozyskanie środków na bezpiecznąlikwidację wyrobów zawierających azbest,

.

Współpracęzprzedsiębiorstwami zajmującymi

się

usuwaniem wyrobów zawierającvch azbest'

o

BteŻ4cY monitońng realizacjiprogramu iokresowerapońowanie

zjego

realizacji,

o

okresowa

weryfikacja i

akualizacja zapisów Programu.

vI. INFoRMACJE o ILoŚCI wYRoBow ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY BIRCZA

Charakterystyka Gminy Bircza

Gmina Bircza _ gmina w

województwie podkarpackiffi, W powiecie przemyskim, na terenie Pogórza Przemyskiego, wchodzi

w

skład transgranicznega mikroregionu

Dolina

Wiaru.

Granlczy z Gminami

Dubiecko,

Dydnia,

Dynórł', Fredropol,

Krasiczyn' Krzywcza,

Nozdrzec'

Ęrawa

Wołoska, Ustrzyki Dolne

Gmina Bkczama obszar 254,4gkm2, w tym:

.

uzytki rolne:34Yo

o

uż}.tki |eśne:59oń

Gmina stanowi

2a,97oń

powierzchni powiatu. ZłoŻona jest z dwudziestu ośmiu

obrębów geodezyjnych. Dwadzieścia

cńery

obręby stanowiąjednocześnie sołectwa, dwa są przyłączone do innych sołectw (Dobrzanka do sołectwa Malawa, aŁodzinka Dolna do sołectwaŁodzinka Górna), natomiast niezarneszkane pozostałe dwa (Łomna i Krajna) sątieza\eŻnyni obrębanl.Łączna ilośó mieszkańców Gminy

Birczana

koniec Ż01a r.

wynosiła

694I.

Wyroby

zawierająee

azbest

w Gminie

Bircza

Ptzed przystąpieniem

do

realtzacji programu oszacowano

ilość

wyrobów zawierających

azbest

znajdujących

się na terenie Gminy Bircza. opracowanie

wstępnej

buy

wy'robów azbestowych będzie doskonałym odniesieniem

dla

działan monitoringowych realizowanych w ramach Programu.

od czerwca do połowy listopada zaII r. zastała przeprowadzota

a}<tuaIizacja

inwentaryzacji w1tobów zawierających azbest na terenie Gminy Bircza. Narzędziem uzyt1,tn do procesu inwentaryzacji

był

spis z natury

lctóryposłuzył

do określenia jego

ilości

i miejsca jego występowania.

v-

v.

15

(16)

W

wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji

,

stwierdzono, że na terenie gminy występują

wyroby

zawierające

azbest w postaci _

pŁ>,t

falistych i płaskich

cementowo-azbestowych występujących

na

pokryciach dachowych budynków

mieszkalnych oraz budyrków

zabudowy gospodarczej

(tzw.

etemit). Stanowią one pokrycia

dachowe budynków

wybudowanych lub

zrlodemizowanych w latach 7O-tych i 80-tych otazrapoczątku lat 9O-tych

XX

wieku.

IloŚó wyrobów

za.wierujących azbest

zlokalizowanych na terenie gminy

przedstawia poniŻszatabela.

I

Tabela 1 .Ilośic bów zawiera azbest na terenie Gminv Bircza Lp. Miejscowość

Powierzchnia azbestu na budynkach mieszkalnych

'

(w

m2)

Powierzchnia azbestu na budynkach gospodarcrych

i innvch (w m')

1.

Bircza

8196 2020

Ż. Bosuszówka 1450 680

Borownica 1 840 2981

4. BrzeŻa'wa 2052 6263

5. Brzuska 1 560 1150

6. Huta Brzuska s639 8639

7. Jasienica

32r6

Ż501

8. Jawornik Ruski 985 3284

9. Korzeniec 3231 534Ż

10. Kotów 930 160

11 KrrŹmina 978 1413

0.

Leszczawa Dolna 3241 7492

13. Leszczawa Góma 1 889 5357

14.

Leszczalłka

I 870 i300

15.

Lipa

IŻ70 1849

16. Łodzinka Górna

n00

800

17. Malawa i Dobrzanka 415 1 382

18. Nowa Wieś

2r76

1 805

29 Roztoka

LlŻ6

888

Ż0. Rudawka

20r0

2496

21 Stara Bircza 1 843 r599

Ż2. Sufcąma 275 1955

Wola Korzeniecka Ż713 3778

24. Żohatyn 1330 4600

Razem s1435 69740

własne na te inwentaryzacji

Opracowanie przeprowadzonel

t-

opierając się na sporządzonej inwentaryzacjt' na|eŻy stwierdzić, Że na terenie Gminy

Blrcza

majduje

się 121

I75

fił

w1robów zawierających azbest. Przyjmując załoŻenie,

Że lrrł

eternitu

waŻy O,aŻ kg szacuje się, że na terenie gminy znajduje się2423,5 ton.

Zważywszy na sposób zastosowania zinwentaryzowanych

wy'robóq ich

stan, możliwość

uszkodzenia' miejsce

wykorzystania

względem

pomieszczen uzy'tkowych

czy

przeznaczenia

I6

(17)

obiek1ów budowlanych, w których się znajdują moŻnaprzyjąć,

że

większość z nich posiada tzw.

stopień pilności,

co

oznaczaich pilne usunięcie lub przynajmniej zabezpieczenie.

vII. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ PROGRAMU

Realizacja Programu jest procesem długofalowym

w

związku,

z crym

zakJada się jego aktualizację

celem

dostosowania

do

zmieniających

się

warunków prawnych, finansowych i mozliwo śc i rea|izacjl.

Thbela 2.

Działanie Termin realizacji

iDziałalnośó informacyjno * edukacyjna skierowana do właścicielt, zarządcow i uĄłkowników budynków, budowiii instalacji zawierających azbest:

- prąygotowanie ulotek informacyjnych o szkodliwości azbestu i o ob owiązkach rw iązany ch z konieczn o śc i ą j e go u suwan ia'

- przygotowanie informacji na stronie internetowej gminy,

Al'tualizowariebazy danych dotyczących podmiotów i ilości azbestu oraz lwyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bircza

Rozeznanie mozliwości pozyskania środków finansowych na demontuŻ, transport i utylizację wyrobów za'wierających azbest.

Przez

cał

okres

realizacji programu

Przez

okres

realizacji programu Ż0IŻ rok Przez cały okres realizacji programu Pozyskiwanie zewnętrznych środków, ZaŁoŻenie i prowadzenie rej estru

finansowych na demontaz, transport

i

wnioskórł' i ich rcalizacja zgodnie z Przez

okres

realizacji programu Przez caĘ okres rcalizacji programu

PrzezcaĘ ohes realizacji programu

Przez

okres

realizacji programu Przez caĘ okres realizacji programu Przedstawianie Radzie Gminy sprawozdania z realizacji programu Co Zlata

' opracowanie własne

Planuje śię' ze do końca

2OI2roku

usunięte zostanie z terenu Gminy

Birczaok. l0

tys. m2

wyrobów zawłerających azbest, w latach Ż013-2022 ok. 55 tys. m2, natomiast

w

latach 2023-2032

ok. 55 tys'

m2

' Jest to

zadantę

kosztowne. Do

oszacowania prawdopodobnych

kosŻów

przedsięwzięcia, polega1ące

na

demontazu' transporcie

i

składowaniu

wyrobów

zawierających azbest przryjęto

wgdanych z2011r.,koszt30 złbruttoza7rł. Koszttenzostałuwzględnionyw programie'

po

przeprowadzeniu

analizy rynku

firm

zajmujących

się

usuwaniem, transportem

i

utylizacjąwyrobów zawierających azbest na tęrenie województwa podkarpackiego. Całkowity koszt 77

J

6.

Monitorowanie realizacjiprogramu

(18)

9

usunięcia azbestu kształtował się będzie na poziomie 3 635 250 zł. W roku ŻaIZ Gmina Bircza staraó się będzie o wsparcie finansowe w zakresie usuwania azbestu z programu ,,LJsuwanie wyrobów zawierających azbesf' realizowane go

przezNFoŚicw.

Wykaz osób objętych programem na terenie Gminy Bircza stanowi załącznik nr 3 '

VIII.FINANSOWE ASPEKTY REALIZACJI PROGRAMU

Koszty

robot

rwięanych z

eliminacją azbestu

ze

środowiska, leŻą

po

stronie właścicieli nieruchomości, na których znajdują się przedmiotowe wyroby.

Program usuwania azbestu

i

wyrobów zavłierująeych azbest jest podstawowym instrumentem wpieĘącym pozyskiwanie środków zewnętrznych na działarlia znierzające

do

usuwania azbestu z terenu gminy.

Jedną

z form

finansowego

wsparcia właścicieli

nieruchomości

w

zakresie usuwania wyrobów zavrrcrających azbest jest program priorytetowy pn. ''lJsuwanie wyrobów zawierających azbest',, realizowany

przez Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej.

Program zahJada, Że

w

|atach20II-20I3 Zostanie usunięte z terytorium kraju 38 mln ton wyrobów zawierających azbest.

Na

realizację programu przewidziano 35

mln

zŁ,

z

[dorych

w

2011 miało Zostac wydanych ó mln zł,

w

2012 planuje się wydać 10 min zŁ, a

w

2013 _ 2Ż mln

zł.

Zgodnie

z

regulaminem środkami dysponuj

ą

poszczególne Wojewódzkie Fundusze

ochrony

Środowiska

i

Gospodarki Wodnej.

Beneficjentami końcowym jednostki samorządu tery.torialnego. Na

realizację

zadanudzielana jest dotacja do kosztów kwalifikowanych, które obejmują

o kosŹ

demontazu wyrobów zawterających azbest;

.

koszt przewieztenia azbestu z miejsca demontazu do miejsca

ich

unieszkodliwiania;

o

koszt unieszkodliwiania azbestu.

W ramach programu nie sąfinansowane nowe pokrycia dachowe.

Beneficjenci składają

wnioski

o dofinansowanie b.ezpośrednio

do WFoŚicw

w Rzeszowie lub w delegaturze w Przemyślu lub w Krośnie.

Nie

dotyczy to osób ftzycznych ( w tym wspólnot mieszkanio!\ych) nie prowadzących działalności gospodarczej, ldóre

powinny

zŁoŻyc wniosek za pośrednictwem Wójta. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie intemetowej

WFoSiGW w

Rzeszowie (łvłtą* uro si gw rzeszow. pt)

od

2008

roku

istnieje

mozliwość pozyskania

pomocy finansowej

w

postaci dopłat do usuwania

wyrobów

zawrcrających azbest

ze

środków

PFoŚiGW Powiatu

Przemyskiego.

o

dofinansowanie mogą ubiegaó

się

osoby ftzyczne mające tytuł prawny do nieruchomości Z terenu

powiatu

przemyskiego. Dofinansowaniu podlegają

koszty

demontazu' transportu

i

utylizacji azbestu, powstaĘch podczas wymiany lub likwidacji pokrycia dachowego.

osoby

ubiegające się o dofinansowanie składająwniosek doZarząduPowiafu. Zasadyprzyznania dofinansowania określa odrębny regulamin.

'*ź

18

(19)

!a

Irurą metodą pozyskania funduszy na prace związane

z

usuwanie materiałów zawierających

azbest

są preferencyjne

kredyty

udzielane przez

Bank ochrony

Środowiska we współpracy z

WFoSiGw. W ramach zadań z zahesu ochrony ziemi bank kredytuje usuwanie i unieszkodliwianie

wylrobów zawierających azbest.

Kredyy

przeznaczone są dla osób fizycznych (

w tym prowadzących

działalnośó gospodarczą),

osób

prowadzących gospodarstwo

ro|ne

, przedsiębiorcóą jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów, które mogą zaciryac

zobowięanta we własnym imieniu.

Szczegółowe informacje

o przedmiocie

kredytov'ania, warunkach

udzielania kredyu i dopłat

moŻna uzyskać na stronie internetowej Banku ochrony Środowiska SA (www.bosbałkpD'

Gmina Bbcza, będzie

podejmowała starania

w celu pozyskiwania

funduszy

ze

Źródeł zewnętrznych, przede wszystkim z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska w Rzeszowie

i

źr ódeŁ

Unii

Europej skiej .

IX. PODSUMOWANTE

W niniejszyn programie przedstawiono najistotniejsze dane na temat

wyrobów zawierających azbest

_ ich

charakterystykę

oraz

zagroŻenia zdrowotne

wynikające z

uwalniani pyłu azbestowego. Wymieniono

obowiąki cięące

na gminie otaz na właścicielach, zaruądcach

i

uzytkownikach nieruchomości,

na

tr<tórych znajdują

się wyroby

azbestowe.

określono zadałia pozwalające

na bezpieczne uz}tkowanie tychże wyrobów, aż do momenfu

ich

całkowitego ich wyeliminowaniu

*

rok., 2032. Dodatkowo zawarto informacje o formach wsparcia finansowego, o jakie mogąubiegać się osoby zmierzające usunąć odpady azbestowe.

Wyeliminowanie azbesfu orazbezpieczne jego uĄ'tkowanie, jest mozliwe przede wszystkim dzięki zwiększeniu świadomości obywateli.

Pozwoli

to na podejmowanie odpowiedzialnych, nie stwarzających zagroŻenia.

jak równiez zgodnych ź

przepisami

prarł,a

zadań dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbęst.

Aby

usunąć zdefiniowane w programie

cele

batdzo ważnejest zastosowanie się właścicieli

i

zarządców obiektów budowlanych do obowią.zku prowadzenia okresowych kontroii

i

oceny stanu technicznego wyrobów zawieraja.oych azbest oruz przekazy'rvanie właściwym organom danych o ilosci, stanie i" miej scu występowania azbestu.

.J

I9

(20)

X. BIBLIOGRAFIA

1.

Program usuwania azbestu

i wyrobów

zawterających azbest stosowanych

na

terytorium Polski _ przyjęty przez Radę Ministrów RP w dniu 14 maja2002 r.

2.,,Program

a czy szczenia Kraj u

z

Azbęstu na lata 2009 -2032" .

3.

,,Plan gospodarki odpadami dla Gminy

Bircza".

4.

Powiatowy

proglam usuwania

azbestu

i wyrobów

zawierających azbest

dla

powiatu przemyskiego".

5.

,,lnformacje

o

zdaniach jednostek samorządu terytorialnego dIa

realtzacji

,,Programu

usuwania azbestu

i

wyborów zawierujących azbest stosowanych na terytorium

Polski''

materiał przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy , Warszawa 2005.

6.

,,Poradnik

-

Finansowanie usuwania azbestu

ze

środków krajowych

i

unijnych

'w

latach

ś"

2OO9-20I3-.

7

.

wrłłł'.wfosiem'.rzeszow.pl

8.

wwv'.mgip.eov.pl

9.

www.polskabezazbestu.pl

E

XLZAŁĄCZNIKI

20

(21)

Załącznik nr

I OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego

uĘtkowania

wyrobów zawierających azbest Nazwa miej sca/urz ądzenia budowlanego/instalacji przemysłowej :

Adres miej sca/obiektr:/urządzenia budowlanego/instalacj i przemysłowej :

Rodzaj zabudowy

t:...

Numer dziaŁki ewidencyjnej 2:...

Numer obrębu ewidencyjnego 2:...

Nazwa, rcdzaj wyrobu

3,...

Ilość wyrobów a:...

Data sporz ąózeniapoprzedniej ocenys,... .

]

Iu].o

podać rodzaj zabudowy: budpek mieszkalny, budynek gospodarcąz, buĄłrek przemysłowy, inny.

'Nalezy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer dziaki ewidencyjnej fakrycznego miejsca występowania azbestu.

3 Pr4' określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest naleĄ stosować następującą klasyfikację:

- płity azbestowo_cementowe płaskie Stosowane w budownictwie,

- pł}'ty azbestowo-cęmentowe faIiste stosowane w budownictwie,

- rury i złącza azbestowo-cementowe,

- izolacje naĘskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, - szczęliwa azbestowe,

- tamy tkane i plecione, sznury i sanurki,

- qroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych' - papier, tektura,

, :-i*"

ry9uy

zawierające azbest, oddzielnie nie wynienione w tym papier i tektura

' podać jakie.

" IIość

^wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach wiaściwych dla danego wyl'obu (m2, m3, mb).

5 Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny, jeśli jest to pierwsza ocena ' na|eĘwpisać ,'pierwsza ocena,,

Ł

Ś'

Grupa/

nr Rodzaj i stan wyrobu Punkty Ocena

1 ,,

3 4

T Sposób zastosowąnia azbestu

1 Powierzchnia pokr}ta masą natryskowąz azbestem

(torkró

30

Ż

Ęnk

zawierąjący azbest 30

aJ Lekkie pł}ty izolacyjne z azbesteŁn (ciężar obj. <t00o kg/rrl3) 25 4 Pozostałe wyroby z ą?bestem (np. pokrycia. dachowe, elewacyine). 10 II Struktura powierzchni wyrobu z azbestem

5 Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien 60 6 Niewielkie uszkodzeni e powierzchni (rysy, odpryski załarna'rn; n -an'szona

strulctura włókien 30

7 Scisła struktura włókien prąy braku warstwy za{ezpieczającei tuu;e.j

dułch

ub}tkach 15

21

(22)

8 Warstwa zab e zpie czaj ąc a b ez u szko dzeń

ilI

nłoztiwość uszkodzenia powier?chni }\Trobu z Lzbestem

9 Wvrób iest przedmiotem |akiś prac 30

10

wvńb

b""pośrednio dostępny (0q

"ryĘĘ&!')

15

11 Wr'rób naraŻony na uszkodzenia mechaniczne t0

wvńb

narażony na wstrząsy i drgania t 10

13 \l/tnńrrr reż.onv na wołr,.r,w zewflętrzne 0

w

Mieisce usvtuowania wYrobu w stosunku do pomleszczen uzytKowycn

l4

Bezoośrednio w pomies zczeniu 30

15 Za

^.'*t

""vrr., "ieszczelnYm

sufite@

25

l6

\t/ cfc .^^'*; "r.""''' i a nom i e szczenia (kanałv wenwlacyi ne) 25

Na zewnątrz obiekru

(np.tyq!)-

Ż0

t7l8

E'"."'w

"bi"ta" ("p. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) 10

19

Z^n*r""rr"y^

tzcz"lnym sufitem lub innym pokryciem, ponad

nvłoszczelna oowierzchnią lub poza szczelnym kanałem we nryĘcyj

nyrn--

5

20

iffizczeniem(np.

na dachu odizolowanym od

o omieszczeń mie szkalnych)'

0

v @calobiektu/u

rządzenia budowlanego/instalacj i nrzemvsłowei

Ż1 R"zulu'n. przez dzieci, młodzież l.'b .po'to*"ó* 40

Ż2 Stałe

'ub częSte (np.. zamieszkałe, miejsce pracy) 30

Ż3 Czasowe (np. domki

rekreacyjlg)-

15

24 n'aatie (np. strychy, piwnice, komórki) 5

25

@ne

zabudowania mieszkalne lub gospodarskie,

wvłacżone z uzytkowania obiek$. urz

0

srTL/r a I>TTNLTOW OCENTY

s'nrrpTr.Ńpri,NoŚCr

;t

a

łŁ

UWAGA:

W

kźdej

z pięciu grup arkusza naleryl u,skazać co najmniej jedną pozycJę.

Jeśli w

grupi:

zostanie wskazana więcej _niz

jedna

pozycja, sumując punlty

z

poszczególnych grup' na|eĘ uwzględnió tylko pozycję o na;wy)sźej punłtuc;i w aar*: grupie. Sumaryczna liczbapunktów pozwala określió stopień pilności:

śtopień pilności

I

od 120 punktów

wylnugar'" pilne usunięcie (wymiana na wyrów bezazbestowy) lub zabezpieczenie Stópień pilńości

II

od 95 do 115 punktów

Wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku Stopień pilności

III

do 90 punk1ów

Wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat'

oceniający (nazwisko i imię)

Właściciel/Zarządca (podpis)

Ż2

(23)

(mieiscowość' data) (adres lub pieczęć z adresem)

Załącznik nr 2

INFORMACJA o WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

'

i.

Nazwa miejscalwządzeniabudowlanego/instalacji, adres 2:

Rodzaj zabudowyi3

\a

J.

4.

5.

6.

Numer dziaŁklewidencyjnej o .'.

Numer obrębu ewidencyjnego4 .

Nazwa irodzaj wyrobu

7.

8.

9.

Ilośó posiadanych

Stopień piiności 7 wyrobów

6

Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów 8 a) nazwa i numer dokumentu:

b) data ostatniej aktualizacji:... ..

Przewidywany termin usunięcia rłryrobów:

Ilośó usuniętych wyrobów zawierających azbest

przekazarrych

do

unieszkodliwiania

Data

Podpis

|Zawyrób za-wierający azbest uznaje się kazdy rł1rób zawierający wagowo 0.1 % lub więcej azbestu.

2 Adres faktycznego miejsca vystępowania azbesfu. naleŹy uzupełnić w następującym formacie: wojewódawo. powia! gminą miejscowośó. ulicą numer nieruchomości.

'Należy podać rodzai zabudowy' budyrek mieszkaln1', budynek gospodarc4', budyrek przemysłow1'' bud1łrek mieszkaino- gospodarczy. innl'.

'Należy podać numer ewidencyjny działki i numer ewidencyjny obrębu faktyczrrego mieisca występowania azbesfu.

5Pr4y okeślaniu rpdzaju w1roby zawierającego azbest na)eŻy stosować następuiape klasyfikacje:

ł

p\4y azbestowo _ cementowo płaskie stosowane w budownictwie

ł

pĘ'ry faliste azbestowo - cementowe dla budownictwa

,/

rury i złącza azbestowo _ cementowe

'/

rury i złącza azbęŚtowo _ cęmentowe pozostawione w ziemi

ł

izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest

ł

wyroby cierne azbestowo _ kauczukowe

ł

przędza specjalną w tym włókna azbestowe obrobionę

{

szczeliwaazbestowe,

,/

taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

r'

wyroby azbestowo - kauczukowe' z wyjątkiem w}robów ciernych,

ł

papier i tektura

ł

inne w1roby zavłierające azbęst oddzielnie niewymienione'

óI1ość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wy'obu (|ke, rń, m3,mb, km).

23

10.

11.

g

Cytaty

Powiązane dokumenty

Niniejszy raport klasyfikaryjny określa klasyfikację przyznaną Systemowi SlaU S docieplenie na docieplenie do vvykonywania ociepteń ścian zewnętrznych budynków z

Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych ,,Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2aI4-2020&#34; jest

For each sentence identify the one element that is wrong.. Na karcie odporviedzi nr 1 zlznz.cz literę odporr'iadającą łv1'branej przez ciebie możliłvości obok

osoba śt&lt;łaaa;ą-ca bś*iadc'enie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i

Najświętsza Maryja Panna, która objawiła się w Szydłowie przed 407 laty (1608 r.)' umocniła wiarę Litwinów i pomo- gła im w1trwać w obliczu wszystkich

ll dzień jazda indywidualna na czas K, jazda indywidualna na czas M, pzyjazd do kolacjizawodników izawodniczek do stańu wspólnego lll dzień start wspólny K, start

§G _ uczestnik nięźle radzi sobie z podstawowymi pracami stolarskimi. Umie przygotolvać stanowisko pracy, Umie także Zaplanować pracę i wie jakich narzędzi nżyó

Bardzo ważn;rm drogowskazem stała się dla nas polska Solidarność, a z perspekĘwy czasu jeszcze wyraźniej widzę, że była ona również owocem przemyśleń