• Nie Znaleziono Wyników

"Komedie Słonimskiego i prasa", Joanna Godlewska, "Dialog" z.4 (1982) : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Komedie Słonimskiego i prasa", Joanna Godlewska, "Dialog" z.4 (1982) : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Maria Kalinowska

"Komedie Słonimskiego i prasa",

Joanna Godlewska, "Dialog" z.4

(1982) : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 26/1-2 (87-88), 441

(2)

/V/ DOMAŃSKI Piotr: Marzec i dwie dyskusje na uboczu. "Dialog" 1982 nr 2 s. 121-126.

Artykuł dotyczy stosunków między politykę kulturalną a twórcami teatru po marcu 1968. Obserwacji na temat właściwości ideologii pomarcowej i sposobów godzenia przez twórców teatru wymagań sztuki z wymaganiami wł ad zy dokonuje autor na podstawie analizy dwu dyskusji ogłoszonych w "Teatrze" w końcu 1968 r.

3P/87/88/120 P.S.

/V/ GODLEWSKA CJoanna: Komedie Słonimskiego i prasa. "Dia­ log" 1982 z. 4 s. 127-134.

Artykuł (druga cześć obszerniejszego omówienia recepcji inscenizacji sztuk Słonimskiego) dotyczy komedii "Lekarz bez­ domny"; zawiera informacje o treści i problematyce utworu, jego wystawieniach w latach trzydziestych na scenach polskich oraz o recepcji, udokumentowanej recenzjami teatralnymi w prasie tego okresu. W sztuce tej Słonimski zaatakował przedstawicieli najsilniejszych wówczas w Europie doktryn politycznych - fa­ szyzmu i komunizmu; propagował, jak pisał L. Pomirowski, "wewnętrzną wolność człowieka" i "humanitaryzm myśli krytycz­ nej". Komedia doczekała się dwóch premier w Warszawie (1930, 1933) ; w latach 1932 i 1933 grano ją we Lwowie, Wilnie i Kra­ kowie.

Cytaty

Powiązane dokumenty

This paper presents the setup and the results of a reinforcement learning problem utilizing Q-learning and a Safety Handling Exploration with Risk Perception Algorithm (SHERPA) for

Proprio il fatto della venuta del Cristo attraverso la sua nascita umana è molto fortemente sottolineata nella teologia dell’Ambrosiaster, come del resto

wstrzemięźliwości krytyków, zgłaszających nader często zastrzeże ­ nia tyczące zarówno treści jak konstrukcji sztuk autora Panny mę­ żatki, szczególnie komedie

zanco, Susana Fernández and Daniel Borrajo examines how to learn models that predict when goals will ap- pear, which allows the planning process to consider current and future

On the application of magnetic fields, close to T C and the skyrmion lattice phase, the neutron scattering patterns lead to a.. phase diagram that is in agreement

Ci uczniowie, do których po raz pierw szy C hrystus w ypow iedział te słow a, akurat pow rócili z m isji apostolskiej.. Jest pożądane, aby był to czas skupienia,

Ziembiński, Etyczne problemy prawoznawstwa, Wrocław 1972, Zakład Na­ rodowy im... Jędrośka, Postępowanie administracyjne w

W naszym ustawodawstwie są dwie podstawowe formy proklamowania wolności osobistych: bezpośrednia (wol­ ność sumienia i wyznania, nietykalność osobista) i