PLAN SZKOLEŃ dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy do realizacji w 2009 roku (po zmianie)

Download (0)

Full text

(1)

PLAN SZKOLEŃ dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy do realizacji w 2009 roku

(po zmianie)

Lp. Nazwa szkolenia Zakres przedmiotowy szkolenia

Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas

trwania szkoleń w godzinach

Liczba miejsc dla uczestników

szkoleń

Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone

1

Umiejętność aktywnego poszukiwania pracy

Klub Pracy

 Witaj w Klubie Pracy,

 Metody pracy w Klubie Pracy,

 Reakcje na utratę pracy,

 Analiza niepowodzeń w poszukiwaniu pracy,

 Uczenie się a siła twórczego i pozytywnego myślenia,

 Odkrywanie własnych umiejętności i moŜliwości,

 Bilans moŜliwości, umiejętności i predyspozycji zawodowych,

 Rynek pracy,

 Własna firma. Czy ja się do tego nadaję?,

 Twój plan działania,

 Dokumenty aplikacyjne,

 Umiejętności interpersonalne,

 Asertywność w poszukiwaniu pracy,

 Znajdowanie ofert pracy,

 Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą,

 Rozmowa telefoniczna z pracodawcą,

 Rozmowa kwalifikacyjna,

 Realizacja planów,

 Nowa praca,

 Zakończenie szkolenia

Program szkolenia jest zatwierdzony przez MPIPS

I kw II kw III kw IV kw

( 55 h)

10 edycji po 14 osób

tj.

140

Kryteria doboru kandydatów:

Osoby, które chcą aktywnie poszukiwać pracy, lecz nie znają metod ułatwiających jej otrzymanie oraz osoby o zaniŜonej motywacji do poszukiwania pracy.

Szkolenie to jest przeznaczone w szczególności dla osób, które:

 nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy,

 brakuje im motywacji do poszukiwania pracy w związku

z długotrwałym niepowodzeniu w jej poszukiwaniu,

 powracają na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej.

2

Sprzedawca

z obsługą kasy fiskalnej i komputera

NABÓR

ZAKOŃCZONY PO KL

-organizowanie i prowadzenie sprzedaŜy, -obsługa kasy fiskalnej,

-urządzenia wspomagające system sprzedaŜy (czytnik kodów kreskowych, współpraca kasy z waga, terminale płatnicze itp.) ,

-podstawy obsługi komputera

01.04.2009

(150 h)

15 Kryteria doboru kandydatów:

• ukończona szkoła podstawowa lub zasadnicza zawodowa - osoby wskazane przez doradcę

zawodowego, które przeszły proces doradczy lub opracowały IPD.

3

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) NABÓR

ZAKOŃCZONY PO KL

Kurs powinien być prowadzony według zaleceń ujętych w Wytycznych Instytutu

Spawalnictwa.

06.04.2009

(145 jednostek szkol.)

12 Kryteria doboru kandydatów:

 ukończyli co najmniej szkołę podstawową lub szkołę zawodową,

 ukończyli 18 rok Ŝycia,

 posiadają zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzoną świadectwem lekarskim.

(2)

4

Operator koparko- ładowarki kl. III

NABÓR

ZAKOŃCZONY

FP

Program szkolenia opracowany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. Nr 118, poz. 1263)

16.04.2009

(202 h)

10 Kryteria doboru kandydatów:

 ukończone 18 lat,

 ukończona co najmniej szkoła podstawowa,

 preferowane prawo jazdy kat. „B”

 zaświadczenie lekarskie zezwalające na pracę w zawodzie operatora koparko- ładowarki,

 brak doświadczenia zawodowego – staŜu przy obsłudze techniczno- eksploatacyjnej maszyny.

5

Kurs przedsiębiorczości – własna firma

NABÓR

ZAKOŃCZONY

FP

1. Tworzenie przedsiębiorstwa: początek czyli pomysł, wybór rodzaju działalności, rozpoznanie rynku

2. Zarządzanie firmą 3. Marketing w małej firmie

4.Dokumentacja księgowa i uproszczona ewidencja księgowa, rodzaje form opodatkowania, sposób wyliczenia podatku

5. Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

6. Procedura zakładania firmy krok po kroku / w tym praktyczne wypełnianie druków/

8. Plan Przedsięwzięcia – Biznes Plan

04.05.2009 07.09.2009

(50 h)

15 15

Kryteria doboru kandydatów:

Osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej, które będą ubiegać się o przyznanie jednorazowych środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6

Kurs dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym (z egzaminem UDT) NABÓR

ZAKOŃCZONY PO KL

Ramowy program szkolenia zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki

11.05.2009

(68 h)

12 Kryteria doboru kandydatów:

 ukończona co najmniej szkoła podstawowa,

 ukończone 18 lat,

 preferowane prawo jazdy kat. „B”

 brak przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia szkolenia,

 orzeczenie psychologiczne .

7

Kurs podstawowy dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu rzeczy

FP

NABÓR

ZAKOŃCZONY

Program szkolenia opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 122 poz. 1269) w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy.

11.05.2009

( 34,5 h )

15 Kryteria doboru kandydatów:

 posiadanie prawa jazdy kat. „C”

(3)

8

Fryzjer stylista – kurs doskonalący

NABÓR

ZAKOŃCZONY PO KL

- Analiza technik strzyŜenia z uwzględnieniem doboru cięcia - cieniowanie

- przerzedzanie (zdejmowanie objętości z końcówek włosów) - punktowanie , stopniowanie

- strzyŜenie damskie (podstawy) , strzyŜenie męskie (podstawy) - strzyŜenie maszynką elektryczną

- prostowanie włosów

- farbowanie całej głowy , farbowanie odrostów - balayage, pasemka , kontrasty

- upięcia i stylizacje wieczorowe włosów

01.06.2009

(150 h)

8 Kryteria doboru kandydatów:

Kurs jest przeznaczony dla osób z wykształceniem zawodowym – fryzjer jednocześnie posiadających minimum 2 – letnią przerwę w wykonywaniu zawodu, lub

dla osób posiadających predyspozycje do wykonywania zawodu fryzjer, cechujące się zdolnościami manualnymi, wyobraźnią i myśleniem twórczym, posiadającymi pewne nabyte umiejętności .

9

Bukieciarstwo i aranŜacje roślinne z artystycznym pakowaniem towaru NABÓR

ZAKOŃCZONY PO KL

-wykonywanie dekoracji i kompozycji kwiatowych -bukiety okolicznościowe

-pakowanie towaru

08.06.2009

(150 h)

10 Kryteria doboru kandydatów:

 minimum podstawowe wykształcenie,

 zdolności manualne

10

Specjalista ds.

pozyskiwania funduszy unijnych

NABÓR

ZAKOŃCZONY

FP

- nabycie umiejętność identyfikacji projektów moŜliwych do finansowania z Funduszy Europejskich,

- nabycie praktycznych umiejętności konstruowania projektu unijnego i pisania wniosku aplikacyjnego, jak równieŜ dostosowania pomysłów na projekty do specyfiki wniosku aplikacyjnego,

- poznanie narzędzi i technik umoŜliwiających opracowanie skutecznego i przekonywującego projektu/wniosku,

- poznanie zasad oceny wniosków i metod, stosowanych przez oceniających projekty,

- poznanie narzędzi i technik umoŜliwiających opracowanie skutecznego i przekonywującego Biznes planu oraz Studium wykonalności inwestycji, - poznanie/ugruntowanie zróŜnicowanych form oraz narzędzi finansowania inwestycji,

- poznanie swoich obowiązków wynikających z realizacji projektu.

08.06.2009

(150h)

8 Kryteria doboru kandydatów:

 wykształcenie wyŜsze,

 umiejętność podstawowej obsługi pakietu MS Office,

 preferowana znajomość j. angielskiego

11

Szycie ozdobne zasłon i firan NABÓR

ZAKOŃCZONY

PFRON

-rodzaje materiałów,

-szycie ręczne (rodzaje ściegów ręcznych, ozdoby i dodatki krawieckie itp.) -szycie maszynowe (rodzaje maszyn, ściegów, nici, igieł, maszynowe zdobienie zasłon. markiz, firan, odszywanie krawędzi, lamowanie itp.)

29.06.2009

(120 h)

6 Kryteria doboru kandydatów

:

 osoby zarejestrowane

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorlicach jako poszukujące pracy posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i nie pozostające w zatrudnieniu.

 minimum podstawowe wykształcenie

(4)

12

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141)

NABÓR

ZAKOŃCZONY PO KL

Kurs powinien być prowadzony według zaleceń ujętych w Wytycznych Instytutu Spawalnictwa

15.07.2009

(103 jednostek szkol.)

10 Kryteria doboru kandydatów:

 ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub szkoła zawodowa,

 ukończone 18 lat,

 zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzona świadectwem lekarskim.

13

Kurs komputerowy

NABÓR

ZAKOŃCZONY

PO KL

- podstawowe wiadomości o systemie operacyjnym Windows XP, - zapoznanie się z paskiem zadań – menu „Start”,

- uruchamianie programów, tworzenie, przenoszenie, kopiowanie, usuwanie folderów, plików, skrótów, zapisywanie plików,

- zapoznanie się z elementami programu MS Word,

- ćwiczenia polegające na tworzeniu, edycji, formatowaniu, przechowywaniu i drukowaniu dokumentów,

- zapoznanie się z programem MS Excel przez naukę praktycznego zastosowania arkusza kalkulacyjnego, organizację skoroszytów, wprowadzanie, kopiowanie i przenoszenie zawartości komórek, - tworzenie prezentacji multimedialnych w programie MS PowerPoint, - formatowanie slajdów,

- podstawy uŜytkowania sieci Internet - wyszukiwanie i przeglądanie stron www ,

- zakładanie i korzystanie z konta poczty elektronicznej.

01.07.2009 19.10.2009

(60 h)

20 30

Kryteria doboru kandydatów:

Szkolenie przeznaczone dla osób, które nie znają podstawowej obsługi komputera z poniŜszych grup:

• wiek - powyŜej 50 lat

• niepełnosprawni bezrobotni

14

Operator walca drogowego kl. III

NABÓR

ZAKOŃCZONY

FP

Program szkolenia opracowany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. Nr 118, poz. 1263)

06.07.2009

(162 h)

8 Kryteria doboru kandydatów:

 ukończone 18 lat,

 ukończona szkoła podstawowa,

 preferowane prawo jazdy kat. „B”

 zaświadczenie lekarskie zezwalające na pracę w zawodzie operatora walca drogowego,

 brak doświadczenia zawodowego – staŜu przy obsłudze techniczno- eksploatacyjnej maszyny 15

Operator koparki

jednonaczyniowej do 0,8 m kl. III

NABÓR

ZAKOŃCZONY

FP

Program szkolenia opracowany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. Nr 118, poz. 1263)

03.08.2009

(202 h)

10 Kryteria doboru kandydatów:

 ukończona szkoła podstawowa,

 ukończone 18 lat,

 preferowane prawo jazdy kat. „B”

 zaświadczenie lekarskie zezwalające na pracę w zawodzie operatora koparki,

 brak doświadczenia zawodowego – staŜu przy obsłudze techniczno- eksploatacyjnej maszyny.

(5)

16

Profesjonalne

przedłuŜanie, stylizacja i zdobienie paznokci NABÓR

ZAKOŃCZONY PO KL

-techniki wykonywania tipsów: przedłuŜanie paznokci metodą Ŝelową, akrylową -manicure, pedicure,

-malowanie i podstawy zdobnictwa paznokci.

01.09.2009

(150)

10 Kryteria doboru kandydatów:

 minimum zawodowe wykształcenie,

 zdolności manualne, uzdolnienia artystyczne.

17

Sekretarka - asystentka z podstawami języka angielskiego

NABÓR

ZAKOŃCZONY PO KL

-organizacja pracy w biurze

-prowadzenie dokumentacji biurowej -obsługa klienta

-obsługa komputera, urządzeń biurowych -podstawy prawa

- podstawy j. angielskiego w branŜy

01.09.2009

(200 h) w tym 100 h języka

angielskiego

10 Kryteria doboru kandydatów:

 wykształcenie średnie ( LO, licea profilowane) – bez wyuczonego zawodu,

18

Betoniarz / zbrojarz NABÓR

ZAKOŃCZONY

FP

-konstrukcje betonowe

-wykonywanie podbudowy dróg -wykończenie budowli drogowych -dobór i montowanie stalowego zbrojenia

05.10.2009

(150 h)

8 Kryteria doboru kandydatów:

 minimum zasadnicze zawodowe wykształcenie,

 zdolność do wykonywania zawodu potwierdzona zaświadczeniem lekarskim.

19

Kurs kosmetyczny z wizaŜem

NABÓR

ZAKOŃCZONY PO KL

- pielęgnacja skóry twarzy, zabiegi kosmetyczne, masaŜ kosmetyczny -techniki wykonywania profesjonalnego wizaŜu,

-makijaŜ dzienny i wieczorowy, -elementy makijaŜu ślubnego

05.10.2009

(150)

10 Kryteria doboru kandydatów:

 wykształcenie średnie lub policealne

 dodatkowo: wyobraźnia i myślenie twórcze, zdolności manualne

20

Specjalista ds. kadr i płac NABÓR

ZAKOŃCZONY PO KL

-zagadnienia prawne, zasady ogólne podstaw rachunkowości, - zasady polityki kadrowej w firmie,

- obsługa programu płatnik, - listy płac, deklaracje ZUS,

-obsługa programów komputerowych wykorzystywanych w działach kadrowo- płacowych

05.10.2009

(150h)

10 Kryteria doboru kandydatów:

 wykształcenie wyŜsze

 umiejętność podstawowej obsługi pakietu MS Office

21

Kelner – barman z językiem angielskim

FP

NABÓR

ZAKOŃCZONY

-podstawy gastronomii

-zasady, sposoby serwowania i obsługi -techniki, metody i zasady kulinarne -j. angielski w branŜy

02.11.2009

(200 h) w tym 100 h języka

angielskiego

10 Kryteria doboru kandydatów:

 minimum zasadnicze zawodowe wykształcenie,

 zdolność do wykonywania zawodu , potwierdzona zaświadczeniem lekarskim,

 badania epidemiologiczne

(6)

22

Podatkowa księga

przychodów i rozchodów- księgowość komputerowa

FP

NABÓR

ZAKOŃCZONY

- przygotowanie do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów z wykorzystaniem komputera

- rozpoznanie zasad rachunkowości podmiotów prowadzących księgę przychodów i rozchodów

- rozliczanie przedsiębiorstw z otoczeniem

- ewidencja zdarzeń gospodarczych przychodów w księdze przychodów i rozchodów oraz ich dokumentowanie

- zagadnienia z zakresu Prawa Pracy i stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych

02.11.2009

(150 h)

10

Kryteria doboru kandydatów:

 wykształcenie średnie lub policealne,

 umiejętność podstawowej obsługi pakietu MS Office

23

Grafika komputerowa wraz z projektowaniem stron internetowych

FP

NABÓR

ZAKOŃCZONY

-program Photoshop -Flash

-Corel Draw

-tworzenie stron internetowych

02.11.2009

(200 h)

10 Kryteria doboru kandydatów:

 minimum średnie wykształcenie,

 umiejętność podstawowej obsługi pakietu MS Office

Razem: I – XII. 2009r. 422 -

FP – szkolenie finansowane ze środków Funduszu Pracy

PO KL – szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

PFRON – szkolenie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Figure

Updating...

References

Related subjects :