Wystawy sklepów galanterii i konfekcji męskiej

Pełen tekst

(1)

IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W WARSZAWIE

B I B L I O T E K A K U P C A D E T A L I S T Y

DZIAŁ TECHNIKI i ORGANIZACJI HANDLU ... =-■ — Nr 4 " .. ...

TA D E U S Z R OJ E WS K I

WYSTAWY SKLEPÓW GALANTERII i KONFEKCJI

MĘSKIEJ

K S I Ą Ż N I C A - A T L A S L W Ó W - W A R S Z A W A

(2)

KONIECZNE UZUPEŁNIENIE

NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA STANOWIĄ PRACE:

T. Rojewskieg-o: Okno wystawowe sklepu deta­

licznego. Z 38 rycinami. Str. 46 . . . . 1,50

Zwięzła ta książeczka podaje podstawowe wskazówki tech­

nicznego wykonania szkieletu wystawy bez uwzględniania jej treści i obejmuje następujące rozdziały: I. Wystawa sklepowa i przyrządy pomocnicze. II. Jak należy ubierać wystawę sklepową. III. Wystawy specjalne i okolicznościo­

we. IV. Napisy i wywieszki.

T. Rojewskiego: Podstawowe wiadomości z tech­

niki liternictwa. Z 120 ryc. Str. 68 . . 3,20

Praktyczny podręcznik znajomości różnych rodzajów pisma i jego zastosowania dla sporządzenia napisów reklamowych.

T r e ś ć : I. N arzędzia jednoelem en tow e. II. N arzędz;a dw uelem en tow e.

III. Pisanie pędzlem . IV. Litery i cy fry w ycinane. V . P isanie przez sza­

b lo n . V I, O b w ód k i, narożniki i o z d o b y proste, graficzne.

DO UŻYTKU WIĘKSZYCH FIRM SŁUŻY:

W. Referowskiego: Okno wystawowe. Z 189 ilu­

stracjami. Str. 188. W płótnie... 11,—

Treść książki wyczerpuje wszystkie zagadnienia, związane z urządzeniem wystaw sklepowych. Omawia zatem znacze­

nie reklamowe okna wystawowego, jego architekturę, szyld, oszklenie, budowę wnęki, oświetlenie wystawy, atrakcyjność i artystyczne rozwiązanie okna, harmonię barw, sprzęt wy­

stawowy, plakat i karty cennikowe, typy okien wystawo­

wych oraz dekorowanie okien. Materiał ilustracyjny, wzięty z najlepszych wystaw okiennych polskich i zagranicznych,

obejmuje różne branże.

--- --- P o le c a ---

K S I Ą Ż N I C A - A T L A S

Lwów, Czarnieckiego 12 — Warszawa 1, Nowy Świat 59

(3)

W Y S T A W Y S K L E P Ó W

G A L A N T E R I I i K O N F E K C J I M Ę S K I E J

(4)
(5)

IZBA PRZEM YSŁOW O-H AN DLOW A W W ARSZAWIE

B I B L I O T E K A K U P C A D E T A L I S T Y

DZIAŁ TECHNIKI i O R G A N IZ A C JI HANDLU

= ' . ... ... ... Nr 4 - ^ = = --- =--- = : --- — = ---

T A D E U S Z R O J E W S K I

WYSTAWY SKLEPÓW GALANTERII i KONFEKCJI

MĘSKIEJ

»

K S I Ą Ż N I C A - A T L A S L W Ó W - W A R S Z A W A

1 9 3 9

(6)

i i

%

< j

Ł*~rL&Ł X^f

'?f;f ' * ^

s & € A ^ ą &T l ry®

/lOlOO

T^lpiT

M m

t*"

2966

ZA K ŁA D Y GRAFICZNE SKI AKC. KSIĄŻNICA-ATLAS WE LW OW IE

(7)

SŁO W O W S T Ę P N E

Z am ieszczone w z o ry i fotografie w op racow an iu niniejszym są proste i m ożliw ie łatw e do w ykon an ia lu b p rzystoso­

wania zależnie od tow aru , p rzy u życiu p rzyrzą d ów p o m o c ­ n iczych , k tóre z łatw ością m ożna d ob ra ć lub w yk on a ć w łasnym i siłami.

W związku z rod zajam i tow a rów i napisam i zam ie­

szczon ym i na w zorach autor zastrzega się, że nie są tu specjalnie faw oryzow an e poszczególn e firm y i ich w y ro b y , ja k rów nież nie narzuca fo rm y i tek stów napisów. N azw y firm cz y też tow a rów zostały u ż y te dla ułatw ienia orien­

ta cji i silniejszego podkreślenia charakteru d ekoracji, dla wskazania sposobu rozw iązania tem atu i w arunków , sprzy­

ja ją cy ch reklam ie danego tow aru.

Z ałączon e w z o ry w skazują, jakie tow a ry m ożn a łą czy ć ze sobą i jak je w ystaw iać, a b y uniknąć nielogiczn ego p ołą­

czenia i chaosu u tru dn iającego orien tację klienta, oraz gdzie i ja k ą m ożna zastosow ać form ę układu dekorow anego tow aru, jakie dać tło , w ycinan kę i napisy.

5

(8)
(9)

I. CO N A LE ŻY W IE D ZIE Ć O D E K O R A C JI W Y S T A W SK LE PO W Y C H ?

Nie ulega w ątpliw ości, że w ystaw a okienna jest je d n y m z n ajlep szych środ k ów rek lam y sklepu detalicznego. T oteż urządzenie w ysta w , ich celow ość h an dlow a i znaczenie sprzedażow e w in n y b y ć z g ó r y przew idziane, dokładn ie o b ­ m yślon e i w ykonane. U rządzenie d ek oracji pow in n o sta­

n ow ić najw iększą troskę właściciela sklepu, b e z tego b o ­ w iem nie osiągnie o n p o żą d a n ych rezu ltatów rek lam ow ych .

Jakie pow in n o b y ć ok n o w ysta w ow e?

C zy urządzone artystyczn ie, c z y też zw racające uw agę swą niepowszedni ością, c z y m oże przycią ga jące p rzech odn ia ujaw nieniem k o n k u ren cyjn y ch cen?

N a t o p yta n ie tru d n o odpow ied zieć. K u p iec sam p o w i­

nien w iedzieć, k ied y i jaki sposób zastosow ać dla skutecznego pozyskania klientów . W k ażd ym razie ok n o pow in n o zaw sze spełnić swą zasadniczą rolę, t o zn aczy „sprzeda ­ w a ć" w ystaw ion e a rtyku ły. A ok n o w ystaw ow e „sp rzed a ", g d y z d o ł a :

zw rócić uwagę, zainteresow ać,

w zb u d zić ch ęć posiadania w ystaw ion ego artykułu, nak łon ić d o kupna.

T a k często s p o ty k a m y źle urządzone okna, bru dn e, za­

niedbane, rażące sw o ją b r z y d o t ą ! A przecież kupiec m ając d o d y s p o z y cji m ateriały d ek oracyjn e, ład n y i barw n y tow ar, od pow iednie oświetlenie, itp., p rz y od robin ie p o m y sło ­

7

(10)

wości, a przede w szystkim dobrej chęci i zainteresow ania się tą sprawą, na pew n o osiągnie d obre rezultaty.

K a ż d y artykuł zysk uje w iększe m ożliw ości sprzedażow e, jeśli zostanie w y sta w ion y na p okaz w n ajk orzystn iejszych dla siebie w arunkach, jakie m u m oże stw orzyć w ystaw a okienna. T o te ż d ekoracja w ystaw okien n ych polega na ta­

kim ułożeniu tow aru i w yzyskaniu je g o barw y, a b y ca­

łość zw racała uw agę i zachęcała do kupna dzięki wrażeniu, jakie w y w ołu je na przechodniu.

Nie tak daw no jeszcze ok n o w ystaw ow e b y ło składem bezładnie n agrom a dzon ych tow a rów i to w dużej ilości.

Dziś now oczesne p o g lą d y na cel i znaczenie dekoracji okiennej zasadniczo się zm ieniły.

£> a u t n ie j O O & c n L G

Przeładowane oraz właściwie ułożone towary w oknie wystawowym.

Nie ilość n agrom a dzon ych tow arów , lecz sposób ich u ło ­ żenia i częsta zm iana w y sta w y d e cy d u ją o reklam ow ym oddziaływ aniu okna.

Niesłuszne jest przekonanie, że przez masę w y sta w ion ych a rtyk u łów kupiec d aje św iadectw o zaopatrzenia sklepu w d u ży w y b ó r tow arów . Przechodzień gubi się w nadm iarze wrażeń, ok o je g o nie m a pun k tu oparcia, całość nie wyw iera pożądanego w pływ u a dla k u pca oczekiw an ego rezultatu.

(11)

N atom iast m ała ilość w y sta w ion ych a rtyku łów przy częstej zm ianie w y sta w y będzie św iadczyła właśnie o d u ­ żym w y borze tow a rów w sklepie. P rzy ty m d ekorator ma m ożn ość zw racania uwagi na te a rtyk u ły, na sprzedaży k tó ry ch w okresie trw ania w y sta w y ku pcow i właśnie n a j­

bardziej zależy.

W ysta w a sklepu pow in n a p osiad ać m yśl przew odnią, musi b y ć prosta i zrozum iała. T y lk o now e, tch n ące zawsze świeżością p o m y sły będą p rzycią ga ły przechodnia i zainte­

resow anego w idza zm ienią w klienta.

9

(12)

II. T Y P Y D E K O R A C JI W Y S T A W SKLEPO W YCH

W y s ta w y okienne zależnie o d ułożenia tow a ru dzielą się na dwie zasadnicze g ru p y :

1) w y sta w y sym etryczn e, 2) w y sta w y asym etryczne.

U kład sy m etry czn y p olega na jed n ak ow y m rozm ieszcze­

niu tow arów p o obu p ołow a ch okna w ystaw ow ego. P rzy ty m układzie artyk u ł u m ieszczon y w w ystaw ie z lewej stron y będzie posiadał swój od p ow ied n ik c o d o kształtu, m iejsca i kierunku ustaw ienia z prawej stron y w ystaw y.

D ek ora cja sym etryczn a jest łatw iejsza d o zap rojek tow a ­ nia i w ykon an ia o d d ekoracji asym etryczn ej, a w y sta w y sy ­ m etryczn e naw et n iezb yt um iejętnie urządzone dają zawsze w rażenie p opraw n ości i porządku.

Rysunek wystawy symetrycznej.

(13)

D ek ora cja asym etryczn a p olega na d ow oln y m rozsta­

wieniu tow arów , jedn ak że z zachow aniem w ew nętrznego ładu i wrażenia rów now agi.

B ezm yślne rozrzucenie p oszczeg óln ych artyk u łów m oże w y w oła ć w rażenie chaosu, braku m yśli przew odniej i ce lo ­ wości. W ystaw a asym etryczn a jest o wiele trudniejsza do zaprojektow an ia, ale za

to dekorator m oże w y ­ kazać się większą p o ­ m ysłow ością i u m iejętn o­

ścią.

N iezależnie o d ukła­

du, urządzając w ystaw ę, n ależy zaw sze pewien pun kt jej u ją ć ja k o cen ­ tralny, k tó ry będzie sta­

now ił g łó w n y m o ty w de­

k ora cji okna w y sta w o­

w ego. M oże on b y ć um ie­

szczon y w środku w y ­

staw y w ok n ach sym etryczn ych lu b też d ow oln ie w oknach a sy m etry czn ych i o d niego b ęd ą w y p ły w a ły i rozch od ziły się na całą w ystaw ę dalsze szczegóły d ekoracyjn e.

Punkt cen traln y i szczegóły m ogą tw o rz y ć poszczególne a rtyk u ły lu b ich grupy. W ty m ostatnim w y p a d k u należy zw rócić uw agę na to , a żeb y poszczególn e gru py składały się z artyk u łów zbliżon ych d o siebie z ra cji u żytk u lub p och odzen ia.

G ru p y należy w y od ręb n ić p o m ię d zy sobą tak, b y każda stanow iła od rębn ą ca łość i w yraźnie odcinała się od reszty.

U kład sam ych tow arów , poszczególnie lub też w grupach, m usi b y ć celow y , tzn. taki, jaki one za jm u ją w u życiu cod zien n ym p o opuszczeniu w itry n y okiennej. T rzeba t o ­ w ar następnie w ten sposób p okazać, b y je g o kształt, wiel- 11

(14)

kość, p och odzen ie, przede w szystkim cena, rzu cały się w o c z y w idza i to p rz y w łaściw ym kierunku ustawiania, k tó ry ch m a m y ty lk o t r z y : fro n to w y , b o cz n y i skośny.

P oszczególn e m iejsca na w ystaw ie różnie rzu cają się w o c z y p rz e ch o d n io m : zn a jo m o ść znaczenia „sp rzed a żow o- rek lam ow ego" ty c h m iejsc w w ystaw ie m a b ard zo duże

Trzy kierunki właściwego ustawiania towaru w w ystaw ie: *---- * frontowy,

| boczny \ skośny.

znaczenie dla kupca. W m iejscu najbardziej w id oczn y m będzie w ystaw iał on artyk u ły, na k tó ry ch najbardziej mu zależy. M iejsce to będzie się zn ajd ow a ło w środku w ysta w y, poniżej w ysok ości linii oka.

R óżn e znaczenia p oszczeg óln ych części w y sta w y przed­

stawia rysunek na stronie 13.

Jak w idzim y, m iejsca zn ajd u ją ce się p ow yżej linii oka, są prawie bezw artościow e, szczególnie dw a boczne.

Często nie da się zapełnić całkow icie przestrzeni okna w ystaw ow ego tow arem , w ów czas niezm iernie cenne usługi m oże od d a ć u życie różn y ch d od a tk ów d ek oracyjn y ch , ja k ekran, liście, k w iaty, sprzęt w y sta w ow y oraz odpow iedniej w ielkości plakaciki okienne inform acyjn o-rek lam ow e. P rzy zastosow aniu sprzętu w ystaw ow ego należy pam iętać, że

(15)

służy on ty lk o d o p o m o cy p rzy bu d ow ie okna, a nie stanowi reklam y sam przez się.

O kno w ystaw ow e m ożna w y k on a ć w układzie dekoracji lekkiej a lb o m asow ej niezależnie od tego, c z y t o będzie ok n o zw ykłe, cz y też ok oliczn ościow e, j a k : św iąteczne, im ieni-

21 5% 2%

linia oka

15/ 75% 15%

50% 100%

ognisko wystawy 50%

Tył wystawy

Różne znaczenie wystawy pod względem „rzucania się w oczy" towaru.

W górze przedstawione jest okno wystawowe widziane na wprost, pod spodem — widziane z góry.

nowe, p ropagan dow e, w y p rze d a żo w e ; t y p y ty ch okien i sp o so b y ich urządzania om ów ion o szczegółow o w broszu­

rze nr I B ibl. K u p ca D eta listy pt. „O k n o w ystaw ow e sklepu detalicznego“ .

N ieod zow n ym d odatk iem okna w ystaw ow ego są o d p o ­ wiednie napisy in form acyjn e, plakaciki i k arty cennikow e, od- 13

(16)

Rysunek wystawy masowej.

p ow iedn io w ykon an e zarów no co d o treści ja k i form y , za­

leżnie od tow aru, sezonu i celu w ysta w y. Takie plakaciki o ż y ­ wią w ystaw ę, n adając jej charakter ca łkow itego w ykończenia.

Rysunek wystawy lekkiej.

(17)

III. B A R W A i J E J Z A S T O S O W A N IE W W Y S T A W IE

M ów iąc o d ek oracji okiennej nie m ożn a p om in ąć zagad­

nienia b a rw y w w ystaw ie, gd yż ona najbardziej rzuca się w o cz y i, jeśli ch od zi o wrażenia w zrokow e, jest n ajw aż­

n iejszym czynn ik iem w reklamie. B arw nie u rządzona w y ­ staw a w p ły w a na w zm ożenie zainteresow ania p rzech od ­ n iów — a w ięc i na zwiększenie ruchu w sklepie. O gólnie rzecz b iorą c zastosow anie b arw w oknie w y sta w ow y m w y ­ m aga ich zgrania, tzn. harm onii, b y nie k łó ciły się m iędzy sobą i nie w y w ierały p rzyk rego wrażenia na patrzącym . Jeżeli jed n ak zach odzi p otrzeba um ieszczenia a rtyku łów w kolorach, k tóre nie harm on izu ją ze sobą, należy je ro z ­ dzielić płaszczyzn ą w barw ach szarej lu b czarnej, k tóre złagodzą n iep ożąd an y efekt.

W y k o n u ją c d ek orację w ysta w y, należy zw racać szcze­

gólną uw agę na łączenie barw.

Z asadn iczo nie należy stosow ać większej ilości barw w w ystaw ie, b y nie w y w o ła ć wrażenia pstrok acizn y, d ają c w k ażd ym w y p a d k u bezw zględn ą przew agę jedn ej zasad­

niczej barw ie, a b y w ten sposób osiągnąć o g ó ln y k oloryt w ystaw y.

W celu orientow ania się w barw ach i operow aniu nim i, należy posiadać o n ich pew ne podstaw ow e w ia­

dom ości.

Istn ieją T R Z Y G Ł Ó W N E B A R W Y , z k tóry ch p ołą ­ czenia p ow stają dopiero w szystkie inne.

15

(18)

B arw am i tym i s ą : C Z E R W O N A , Ż Ó Ł T A i N IE B IE S K A . Z ty c h trzech barw m ożn a w yp row ad zić sześć barw zasadn iczych (3 głów ne i 3 p och od n e).

1. C Z E R W O N A 2. Ż Ó Ł T A 3. N IE B I E S K A Czerwona z żółtą daje 4. P O M A R A Ń C Z O W Ą Ż ó łta z niebieską daje 5. Z IE L O N Ą

Czerwona z niebieską daje 6. F IO L E T O W Ą

Są to b a rw y zasadnicze, k tóre w id zim y w tęczy.

W y k o n u ją c ekrany, n apisy i w yw ieszki z cenam i do w ystaw sk lepow ych, u żyw a m y farb.

O dróżn iam y fa rb y m ineralne (ziem ne-trujące), chem iczne (anilinow e-trujące) oraz — roślinne (naturalne-nie tru jące).

F a rb y te są sprzedaw ane w stanie surow ym (w proszku) i gotow e do u żytk u (w tu b ach , puszkach itp.).

D o w ykon an ia ekranów dla okna w ystaw ow ego w y sta r­

czą n astępujące k o lo ry farb „p la k a to w y ch " :

1. B iała 2. C ytryn ow a 3. U gier złocisty 4. Pom arańczow a 5. C ynober czerw on y 6. U ltram aryna

7. N iebieska jasna 8. Zieleń szm aragdow a 9. Zieleń świetlana 10. B runatna

11. Czerń intensyw na 12. Złota.

D o w ykon an ia n apisów i kart cen n ikow ych używ a się tuszu, fa rb y lub pism olu płynnego.

(19)

JA K Z E S T A W IA Ć H A R M O N IJ N IE B A R W Y

A . B a r w y h a rm o n izu ją ce B. B a rw y n ie h a rm on izu ją ce O d cien ie cze rw o n e

Różowy Lila Kasztanowy R óżow y Błękitny Zielony lub fioletowy Czerwony

zasad. 1 k o­

lor tęczy

Wiśniowy (czerwono- brązowy)

Oranż Czerwony

zasadniczy

Zielony Szary

Terakota żółto-czer.

Jasnożółty Czekoladowy Terakota Błękitny Szkarłatny

Purpurowy Niebieski (5 kolor tęczy)

Czerwony zasadniczy

Purpurowy Błękitny Żółty

Kasztanowy Oranż Czerwony zasadniczy

Kasztanowy Niebieski Złoty

O dcien ie n iebiesk ie

Błękitny Lila Perłowy Błękitny Karmazyn. Sarni Błękitny Purpurowy Lila Błękitny Terakota Szkarłatny Niebieski Ciemno ziel. Jasnożółty Niebieski Oranż Karmazyn.

Szaroniebie- ski

Zielony Szarozielony Szaroniebie- ski

Kasztanowy Ciemnoszary

Modry Lila Ciemnoziel. Modry Żółty Karmazyn.

O d cien ie b rą zow e Kremowy Sarni(brą­

zowy jak skóra sarny)

Oranż Kremowy Błękitny Żółty

Sarni Terakota Karmazyn. Sarni Lila Kasztanowy

Brązowy W iśniowy Czerwony zasadniczy

Czekoladowy Błękitny Czerwony zasadniczy Czekoladowy Kasztanowy Kremowy Brązowy Jasnozielony Szkarłatny

Kawowo- brązowy

Szkarłatny Oranż Wiśniowy Szarobłękit. Czerwony zasadniczy Ciemnobrą­

zowy

Fioletowo- c zerwo ny

Szkarłatny

2 R ojew ski: Wystawy sklepów galanterii męskiej. 17

(20)

A. B a rw y h a rm o n izu ją ce B. B a rw y nie h a rm on izu ją ce O d cien ie szare

Perłowy Lila Błękitny Perłowy Żółty Lila

Szary (lekko nablękitnio- ny)

Szaroniebie- ski

Lila Szary (lekko nabłękit.)

Oranż Czerwony

zasadniczy

Łupkowy Zielony Szarozielony Łupkowy Szkarłatny Błękitny Popielaty Oranż Czerwony

zasadniczy

Popielaty Zielony K arm azyno­

wy Ciemnoszary Biały Czarny Ciemnoszary Zielony Karmazyn.

O dcien ie różne

Żółty Zielony Szarozielony Żółty Niebieski Terakota

Oranż Wiśniowy Czerwony Oranż Lila Łupkowy

Jasnozielony Oranż Błękitny Jasnozielony Czerwony Szarozielony Lila (czer­

wonawy)

Błękitny Różow y Ciemnozie­

lony

Oranż Szkarłatny

Śliwkowy (c zer. -nieb.)

Błękitny Karmazyno­

wy

Lila (błękit- nawo-czerw.)

Bursztynowy Jasnozielony

Śliwkowy Zielony Złoty

(21)

V. 10 P R A K T Y C ZN Y C H RAD D LA D E K O R A T O R A P rzystęp u jąc d o d ek oracji ok n a w ystaw ow ego, należy sobie u ło ży ć pew ien plan działania i k o le jn y porządek cz y n ­ ności, k tó ry ch przestrzeganie ułatw i niezm iernie pracę, a w i ę c :

1. Z a p ro je k to w a ć w ystaw ę ze szczegółow ym rozm ieszcze­

niem a rtyk u łów , ekranów, napisów.

2. W y k o n a ć ekran, podstaw k i na tow ar, plakaty, k arty cennikow e itp. szczegóły oraz p om oce.

3. P rzy g otow a ć p rzezn a czon y na w ystaw ę tow ar, sprzęt ok ien n y i m ateriały d ekoracyjn e.

4. P rzy g o to w a ć w nętrze okna d o now ej d ek ora cji (odk u ­ rzy ć w nętrze, w y cz y ś cić szybę, spraw dzić instalację świetlną itp .).

5. P rzystąp ić do d ek oracji ok n a pam iętając, że należy dekorację rozp oczą ć od górnej przedniej części w y ­ staw y, i u k ładając artyk u ły w ten sposób, b y w za ­ jem n ie się nie zasłaniały i a żeb y k a rty cennikow e i plakaciki b y ły um ieszczone w e w łaściw ym m iejscu.

6. W oknie w y sta w ow y m w ysta w iać n ależy te artyk u ły, k tóre m oże m y sprzedaw ać na każde żądanie klientów , n ig d y zaś takie, k tóre nie idą lub k tó ry ch sklep ch ce się p o zb y ć.

7. E k sp on a ty lub grupy, na k tóre ch ce m y zw rócić uwagę p rzech od n iów , trzeba ustaw iać w środku, tj. w ogn i­

sku w ystaw y.

2* 19

(22)

8. Łatw iej i korzystn iej jest urządzić ok n o z kilku a rty ­ k u łów pokrew n ych , aniżeli w ystaw ić ca ły asortym ent posiadanego towaru.

9. K a żda w ystaw a pow inna w yw ierać zupełnie odm ienne wrażenie niż p oprzedn ia i m usi b y ć ta k z a p ro je k to ­ wana, b y m ożn a ją b y ło o b ją ć całkow icie okiem od jed n ego spojrzenia.

10. W ystaw ę trzeba zm ieniać m ożliw ie często i w zależno­

ści o d sezonu k ażd ora zow o stosow ać inn y układ t o ­ waru.

Celem uniknięcia b łę d ó w p rzy urządzaniu w y sta w y, jest rzeczą niezm iernie w skazaną p róbn e w ykon an ie całości na stole lu b podłodze. U niknie się przez to k łop otliw ego p o ­ prawiania z zew nątrz przez ciągłe w ybieganie dekoratora na ulicę. T ru d pon iesion y na p róbn e w ykon an ie w ysta w y się opłaci, b o oszczędzi się przez to czasu na popraw ki om yłek i uniknie p rzyk ry ch niespodzianek, k tóre m ogą się n a­

stręczyć w n ieprzygotow an ej p racy. P rzystępu jąc do d ek oro­

wania okna należy m ieć w szystk o ju ż ob m yślon e i p rz y g o to ­ wane w n a jd rob n iejszy ch szczegółach.

A ż e b y u dek orow an e ok n o zaw sze porządn ie w yglądało, przestrzegać należy, a b y d ostęp d o niego m iał ty lk o jeden, od pow ied zialn y za estety czn y w ygląd , w sp ółp ra cow n ik (naj­

lepiej sam dekorator).

A rty k u ł w y ję t y dla klienta z u dekorow anej w ysta w y n ależy n atych m iast zastąpić n ow ym tow arem .

(23)

VI. PR ZY K Ł A D Y D E K O R A C JI W Y ST A W

(24)

c

W zór Nr 1.

Na gładkim tle w jasnym kolorze na pierwszy plan wybijają się trzy sylwetki wycięte z grubej d yk ty (6 mm). Postacie chłop­

ców, uginających się pod ciężarem niesionych pilów koszul, pod ­ kreślają masowy charakter dekoracji. Inne eksponaty ja k : ko­

szule, chusteczki, kołnierzyki są układane bezpośrednio na pod ­ łodze wystawy w wysokich pilach lub zwartych grupach. Napis inform acyjny naklejony na szybie jest frapujący i spełnia lepiej swe zadanie niż szablonowe: „Niebywała okazja", „niżej cen kosztu" itp.

Op i s . 1 — napis informacyjno-reklamowy (naklejony na szy­

bie), 2 — b o y ’s wycinanki, 3—4 — koszule dzienne w pi­

lach (każdy pil inny rodzaj, inna cena), 5 — mniejsze pile koszul nocnych, 6 — pile kalesonów, 7 — serie g r u p : chustek, kołnierzy, skarpet i pończoch.

(25)

23

(26)

Ciepła bielizna, masowo reklamowana w sezonie, dobrze uwi­

doczniona jest na ciemnym tle w ystaw y; poszczególne artykuły seryjne bielizny ułożone w pile wskazują na zaopatrzenie sklepu i duży wybór. Wystawione swetry, pulowery oraz pończochy i skarpety wełniane doskonale harmonizują z całością. Aktualny napis-wycinanka: ZIM A SIĘ Z B L IŻ A przypomina o koniecz­

ności czynienia zakupów odpowiednich artykułów.

Op i s . 1 — wzniesienie z przegrodami (wyk. z desek), 2 — napis wycinanka, 3 — podest, 4— 5 — bielizna czysto wełniana, 6 — serie pończoch wełnianych, 7 — serie skarpet wełnia­

nych, 8 — rękawiczki wełniane.

W zór N r 2.

(27)

25

(28)

Typow a dekoracja lekka, asymetryczna, do wykonania któ­

rej potrzeba tylko dwunastu koszul sportowych oraz dwunastu krawatów. Mimo tak małej ilości towaru dekoracja jest efektowna i przyciągająca także dzięki zastosowaniu barwnego tła.

O p i s . 1 — tarcza (wyk. z dykty), 2 — podest, 3 —■ dwa małe pile koszul, 4 — miejsce na koszule, 5 — 6— 7 — krawaty, 8 — bandka podłogi wystawowej (z napisem firmowym).

W zór N r 3.

(29)

27

(30)

Na gładkim jasnym tle żywym kontrastem wybija się ciemna sylwetka wycinanki. Trzy deski pokryte odpowiednim mate­

riałem, ustawione pod kątem ostrym do podestu, tworzą półki dla reklamowanego towaru. Niecodzienny układ i stosunkowo niewielka ilość towaru składają się na miłą całość dekoracji.

Op i s . 1 — wycinanka (sylwetka wyk. z dykty), 2—3 — półki (deski), 4 — materiał (jedwab na krawaty), 5 — manekin (piżama wełniana), 6 — miejsce na piżamy flanelowe złożone (lub tp.), 7 — skarpetki, pończochy, 8 — kołnie­

rzyki, spinki, 9 — laski, krawaty, drobiazgi.

W zór N r 4.

(31)

29

(32)

Cała dekoracja wystawy wykonana na jednym postumencie z dykty (6 mm). Układ towaru fragmentaryczny. Tło jasne, w y­

kończone czarnym sznurem. Sylwetka głowy, umieszczona w głębi, odgrywa rolę wabika.

Op i s . 1 — wycinanka (sylwetka twarzy), 2 — podest postu­

mentu uniwersalnego. 3 — ścianka główna (konstruk­

tywna), 4— 5 — półeczki, 6— 7 — 8 — miejsca na frag­

menty dekoracyjne.

W zó r N r 5.

(33)

31

(34)

Dekoracja wystawy rozbita niejako na dwie odrębne grapy:

strona prawa — bieliźniana i strona lewa — konfekcyjna. Ciemny, dwuskrzydłowy ekran podkreśla wytworny krój i subtelne barwy koszul. Pomimo prostoty ułożenia towar jest dobrze zareklamo­

wany. Tło niezbyt ciemne, wykończone szerokimi pasami.

O p i s . 1 — zasłona z materiału garniturowego, wełny na szlaf­

roki, piżamy lub pledy, 2 — manekin, 3 — piżama weł­

niana, 4 — walizy, nesesery itp., 5 — pledy, koce, 6 — ekran dwuramienny (wyk. z dykty), 7 — kapelu­

sze lub czapki, 8 — miejsce na: kalesony, pończochy, skarpetki.

W zó r N r 6.

(35)

3 Rojewsld : 'W ystawy sklepów galanterii męskiej 33

(36)

W zór N r 7.

Dwie sylwetki panów w strojach balowych, umieszczone w głębi poza wzniesieniem, podkreślają charakter tej dekoracji i zwracają uwagę przechodniów. Napis — wycinanka, umie­

szczony na półkolu, jest napisem przypominającym. Koszule ułożone na półkach z dykty, obciągniętych czarnym aksamitem, zyskują na wyglądzie przez kontrastowe zestawienie barw i ma­

teriału. Tło dwubarwne, wykończone sznurem i wstążkami.

O p i s . 1 — wzniesienie, 2 — wycinanka (panów), 3— 4 — ścianki o charakterze dekoracyjnym (3 — może b yć perkal kroch­

malony lub papier woskowy oświetlony z tyłu żarówką), 5 — 6 — 7 — koszule frakowe i wieczorowe, 8 — kołnie­

rzyki i mankiety, 9 — miejsce na: kamizelki, skarpetki, szale jedwabne, rękawiczki, nakrycia głowy, pantofle, itp. drobiazgi, 10 — łalka-manekin.

(37)

3* 35

(38)

Pomimo małej ilości towaru dekoracja jest nadzwyczaj efek­

towna, elegancka i robi duże wrażenie dzięki prostocie wykona­

nia. Trzy sylwetki z dykty z udrapowanym materiałem posia­

dają ciekawe wysmukłe linie, a przez zastosowanie drugoplano­

wego, jasnego tła wysuwają się na pierwszy plan w dekoracji.

Ścianka tła pierwszoplanowego jest blejtramem, obciągniętym papierem w dwu kolorach, wykończona taśmą. Ponad nią okolicz­

nościowy napis jest dobrym uzupełnieniem całości.

Op i s . 1 — tło pierwszoplanowe, 2 — sylwetki-biusty (wycinanka wyk. z dykty), 3 — materiał wełniany drapowany, 4 — podest (z koszulami frakowymi), 5 — kalesony jedwabne, 6 — pantofle-czółenka (lakier, gemza), 7 — skarpetki, pończochy jedwabne, 8 — miejsce na kołnierzyki, ręka­

wiczki, spinki itp. drobiazgi.

W z ó r Nr 8.

(39)

37

(40)

Nieskomplikowany układ serii materiałów na garnitury spor­

towe, upiętych na grubej listwie, w połączeniu z konfekcją spor­

tową tworzy miłą i jednocześnie wymowną dekorację. Jasne tło dobrze harmonizuje z całością.

O p is . 1 — listwa, 2 — ścianka dekoracyjna (materiał), 3 — głowa (wycinanka z dykty), 4 — ręka (wycinanka z dykty), 5 — materiały wełniane sportowe, 6 — czapki i szale sportowe, 7 — koszule sportowe, 8 — obuwie sportowe, 9 — ozdobny napis-wycinanka, 10 — paski, pończochy, 11 — materiał (fragment dekoracyjny).

W zór N r 9.

(41)

39

(42)

Ciemne tło wystawy wykończone ekranem w tymże tonie.

Szkic fragmentu samocłiodu jest symbolem sportu, a łącznie z napisem, umieszczonym na bocznej ścianie, spełnia rolę wabika i przypomina zarazem, w co trzeba się zaopatrzyć przed w yjaz­

dem. Pewien pozorny nieład wystawionych towarów może być niejako odzwierciedleniem tego nieładu, jaki panuje przed podróżą.

O p is . 1 — ekran (malowany lub plastyczny), 2 — duży pled, 3 - - lalka-manekin, 4 — kufry, walizy, nesesery, pudełka do kołnierzy itp., 5 — 6 — pledy i koce, 7 — pończochy sportowe, skarpetki, 8 — koszule, krawaty, kalesony, piżama.

W zór Nr 10.

(43)

41

(44)

Na jasnym tle wystawy ciemne chmurki symbolizują zbli­

żającą się burzę. Sznury ulewnego deszczu bezskutecznie ata­

kują groteskową sylwetkę schronioną pod rozpiętym paraso­

lem. Całość dekoracji jest tak wymowna, że przechodzień już z daleka orientuje się, jaki artykuł kupiec chciał zareklamować.

O p is . 1—2 — fragmenty chmurek (w}^cinanki), 3 — podest, 4 — wycinanka, 5 — parasol (rozpięty), 6 —8 — 9 — palta jesienne i nieprzemakalne, 7 — lalka-manekin, 10 — pla­

kat informacyjno-reklamowy, 11 — parasol.

W zó r Nr 11.

(45)

NIEPRZEMAKALNE D U Ż Y W Y B Ó R

od52"łdo100“zł

43

(46)

W zór N r 12.

Trzy manekiny ubrane w garnitury: wizytowy, spacerowy i sportowy. Plakaty informacyjne, zawieszone z prawej strony wystawy, szczegółowo opisują rodzaj towaru, sposób wykonania, korzyść z posiadania oraz cenę towarów. Dla orientacji umie­

szczone są tarcze, odpowiadające kolorami tarczom umieszczo­

nym przy reklamowanym towarze. Układ towaru swobodny i nie­

szablonowy. Tło wystawy utrzymane w spokojnym tonie dobrze uwidacznia trzy kolory tarcz orientacyjnych.

O p is . ł — ekran dwuramienny, 2—3—4 — lalki-manekiny (2 wizytowy, 3 spacerowy, 4 sportowy), 5 — niski podest (pochyły), na nim okrycia, 6 — nakrycia głowy, 7 — ręka­

wiczki, 8 — plakaty informacyjno-reklamowe.

(47)

45

(48)

W zó r N r 13.

Dekoracja wymownie obrazuje moment sprzedaży wewnątrz sklepu przy jednoczesnym reklamowaniu w sezonie płaszczy letnich. Przechodzień ma możność zorientowania się w dużym wyborze towaru, różnorodności kroju oraz rozpiętości cen. Tło wystawy niezbyt ciemne może być wzorzyste. Całość składa się na efektowną dekorację o charakterze masowym.

O p is . 1 — kontuar (makieta), 2 — krzesełko, 3 — lalka-mane- kin (sprzedawca), 4 — lalka-manekin (klient), 5 — pies,

6 — (stojak) wieszadło zawieszone seriami palt, 7 — cena reklamowa duża (wycinanka), 8 — zbiorowa tablica in­

formacyjna.

(49)

47

(50)

W zór N r 14.

Typowa skromna wystawa handlowa o układzie asymetrycz­

nym. Różnorodne artykuły konfekcyjne układane są na pom y­

słowo kombinowanym tle, które poza informowaniem o rekla­

mowych cenach swą oryginalnością przyciąga uwagę przechod­

niów.

O p is . 1 — lalka-manekin, 2 — materiał garniturowy (nacią­

gnięty na ramę), 3 — 4 — manekiny z garniturami spor­

towymi, 5 — palta, 6 — spodnie sportowe, 7 — garnitur spacerowy, 8 — spodnie spacerowe.

(51)

4 R ojew ski: Wystawy sklepów galanterii męskiej 49

(52)

„W łasna pracownia na miejscu" — oto hasło niezwykle efek­

townej i nieszablonowej dekoracji. Wnętrze wystawy utrzymane w charakterze wzorowej pracowni krawieckiej; odpowiednie upo- zowanie manekinów przed lustrem jest wymowne. Groteskowa wycinanka łącznie z plakatem inform acyjnym odgrywa pierw­

szorzędną rolę reklamową i informacyjną.

O p is . 1 — lustro, 2— 3 — lalki-manekiny (klient i krojczy), 4 — wieszadło (z okryciami), 5 — humorystyczna wyci­

nanka (wyk. z dykty), 6 — 7 — sztuki łub kupon};1 mate­

riałów na garnitury, 8 — garnitur spacerowy.

W zór N r 15.

(53)

iWYTWORNA

K O N F E K C J A s^ M ą & K A /

ZAMÓWIENIA.

x fajnych, i po 4

•uńŁrŁoaych. m a ­ t e r i a ł u W YK O N A N IE

>rywcic i tolidn.%

P R A C O W N IA a a mlej&ca

4* 51

(54)

Nieskomplikowane wykonanie przy użyciu najprostszych przy­

rządów pomocniczych składa się na efektowną sprzedażową całość dekoracji. Za niskim podestem ustawiono małą ściankę z wieszadłami. Duży nacisk położono na staranne wykonanie tła. Towaru mało, ale ułożony artystycznie z pozorną niedbało- ścią. Duża tablica informacyjna i humorystyczna sylwetka są wabikiem wystawy.

O p is . 1 — ścianka boczna (blejtram), 2 — wieszadło, 3 — gar­

deroba, 4 podest, 5 — spodnie sportowe, 6 — płaszcz, 7 — plakat informacyjny, 8 — wycinanka humorysty­

czna, 9 — garnitur spacerowy.

W zó r N r 16.

(55)

f

1937

rOHOści

53

(56)

W zór N r 17.

W ycinanka dobrze skomponowana i starannie wykonana ożywia wnętrze wystawy, a zarazem informuje o charakterze przedsiębiorstwa. Przechodzień ma możność zorientowania się, że obok gotowych ubiorów męskich, w,tym sklepie jest pracownia, wykonywaj ąca ubiory z własnych i powierzonych materiałów' na zamówienie klienta.

Op i s . 1 — łałka-manekin, 2 — kupony materiałów (upięte), 3 —plakat informacyjny, 4 — wycinanka z dykty (kra­

wiec), 5 — sztuka towaru, częściowo drapowana, 6 — gar­

nitur, 7 — sztuki materiałów.

(57)

55

Protouima.

8j43.rn.Laj (tu

(58)

Wzór 18 (Die Schaufenster Kunst und Technik).

Koszule męskie i kołnierzyki doskonale odcinają się na ciem­

nym tle wystawy. Cztery sylwetki ustawione w jednym szeregu na podeście stwarzają rytm w dekoracji asymetrycznej. Aktualny napis harmonizuje z całością. Dekoracja odpowiednia na okres białego tygodnia.

Wzór Nr 19 (Die Schaufenster Kunst und Technik).

Gładkie tło w kolorze jasnym pokreślą spokojne łinie^jedna- kowo dekorowanych koszul z krawatami o dominującym kolo­

rze czerwonym. Taki układ, pomimo że dekoracja nie jest ma­

sowa, jest sprzedażowy, bo każda seria krawatów czy koszul jest dobrze uwidoczniona przez ułożenie według rodzajów i ga­

tunków od najtańszych do najdroższych.

(59)
(60)

Modele głów, wykonane z masy papierowej, umocowane na zwykłych postumentach, są prawdziwą atrakcją wystawy. Ma­

teriał opadający w spokojnych liniach zamyka lewą stronę deko­

racji. Koszule ułożone na płytkach tekturowych (lub na dykcie), obciągniętych aksamitem, tworzą dwie linie poziome na pode­

ście. Całość nadzwyczaj elegancka i wywiera silne wrażenie.

Tło suto marszczone.

W zó r N r 20 (D ekoration ur.ci R eklam ek u nst).

W zór Nr 21 (Die Schaufenster Kunst und Technik).

Konstrukcja podstawy, przypominająca drabinki, wykonana jest z cienkich listewek; jest wygodna i odpowiednia do maso­

wego zareklamowania krawatów. W idoczne z boków małe ścianki są zrobione z materiału używanego na krawaty. Na bocznych ściankach rozpięto sześć koszul. Środek wystawy przeznaczono na zareklamowanie innych artykułów konfekcyjnych, ujętych w jeden fragment dekoracyjny. Ciemne tło uwypukla ekspono­

wane artykuły, tworząc pozornie większą głębię wystawy.

(61)

59

(62)

Fotografia przedstawia typowy wzór dekoracji lekkiej o frag­

mentach symetrycznych. Każdy z trzech stolików tworzy odrębną całość przy zachowaniu symetrii układu. Tło wystawy dwubarwne w celu podkreślenia napisu reklamowego. Litery blokowe, wycinane z dykty. Napis widoczny z daleka wskazuje na charak­

ter dekoracji i dobrze spełnia swe zadanie sprzedażowe.

W zór Nr 22.

W zór Nr 2-3.

Dużo wyczucia estetycznego jest w prostym a zarazem w y­

twornym zestawieniu i ułożeniu eksponatów. Trzy manekiny swobodnie ustawione wypełniają wnętrze wystawy. Malowany ekran i bariera plast}/czna są pomysłowym wabikiem dla przy­

ciągania uwagi przechodniów. Tło wystawy niezbyt ciemne, utrzymane w tonie pastelowym, w kolorze takim, aby ekran występował na plan pierwszy i odcinał się żywą, barwną plamą.

(63)

61

(64)

Na jasnym, wzorzystym tle wystawy, utrzymanej w charak­

terze saloniku, ustawiono symetrycznie podesty. Na eksponaty składają się : frak, smokingi na manekinach i różne drobiazgi kon­

fekcyjne, odpowiednie w dekoracji karnawałowej. Całość o mi­

łym wyglądzie typowej dekoracji lekkiej w układzie symetrycz­

nym towarów.

W zór N r 24 (D ie Schaufenster K unst und Technik).

W zór Nr 25.

Pomimo wystawienia małej ilości towarów, dekoracja jest atrakcyjna dzięki zastosowaniu pośrednich środków reklamo­

wych. Ekran malowany, wycinanka wyobrażająca chmury stwa­

rza wymowną i zrozumiałą dla każdego przechodnia dekorację.

(65)

63

(66)

Nieco zbliżona do dekoracji Nr 25, jest jednak bardziej precy­

zyjna w wykonaniu. Całość potraktowana jest z dużą dozą swoi­

stego humoru. Na ciemnym tle malowanego ekranu ustawiono dwie zabawne wycinanki (wykonane z dykty), ukrywające się pod płaszczem nieprzemakalnym, który tworzy jakby bezpieczny schron przed deszczem, co może przekonać o wysokiej wartości reklamowanych płaszczy. Akcja pom ocniczych środków reklamy jest w tym wypadku silna i wymowna, a przy tym skuteczna, jeśli idzie o rezultat sprzedażowy.

W zór N r 26 (Die Schaufenster K unst und Technik).

W zór Nr 27 (Die Schaufenster Kunst und Technik).

Ciekawie skomponowane wnętrze wystawy jak również wielka ilość reklamowanych sztuk towaru i kuponów, przy jednocze­

snym pokazaniu ubiorów gotowych, przykuwa uwagę przechod­

niów. Najwybredniejszy nawet przechodzień widząc taką deko­

rację nabiera pewności, że jego wymagania zostaną zaspokojone w tym sklepie. Układ dekoracji odtwarza sceny odbywające się wewnątrz sklepu.

(67)

5 R ojew ski: Wystawy sklepów galanterii męskiej 65

(68)

N iezbyt jasne tło w dwóch popielatych odcieniach odpowiada porze roku i eksponowanym towarom. Połączenie futrzanych kurtek sportowych z szalami wełnianymi, czapkami oraz pum­

pami jest celowe, odpowiadające istotnemu przeznaczeniu. Sprzęt myśliwski oraz zmarznięty krzew są pomysłowym wabikiem, czy­

niąc dekorację bardziej przejrzystą.

W zó r N r 28.

W zór Nr 29 (Die Schaufenster Kunst und Technik).

Tło w kolorze beżowym, gładko upięte, podzielone jasną taśmą na równe płaszczyzny. Towar zgrupowany w dwóch punktach wystawy stwarza niezależne fragmenty dekoracyjne, dogodne dla oglądających wystawę. Artykuły galanteryjne oraz bielizna ciekawie i starannie ułożone są na wzniesieniu i płytach szkla­

nych. Strona prawa wystawy zajęta jest wyłącznie na krawaty, upięte na specjalnych postumentach. Dobre połączenia oraz ar­

tystyczny układ towarów dadzą sprzedażowe rezultaty tej lek­

kiej i eleganckiej dekoracji.

(69)

67

(70)

Pom ysłowo zaprojektowany i starannie wykonany (w tech­

nice prószeniowej) ekran z odpowiednimi nacięciami poziomymi, ustawiony na ciemnym tle wystawy, służy jako podstawa dla eks­

ponatów. W każdym nacięciu ekranu jest odpowiednio ułożona seria krawatów. W tym wypadku minimalnymi środkami pom oc­

niczymi uzyskano maksimum możliwości reklamowej towaru.

Odpowiedni napis (wycinanka) informuje o pochodzeniu towaru.

Stosunkowo niska cena zbiorowa, uwidoczniona w dużym wy­

miarze, jest nie lada zachętą, daje ona m ożność orientowania się w dużym wyborze artykułów.

W zó r N r 30 (Die Schaufenster K unst und Technik).

W zór Nr 31.

Na ciemnym tle wystawy zareklamowane są wyłącznie koł­

nierzyki, pokazane seriami w różnych fasonach i cenach. Układ towaru, rozpiętego na cieniutkich listewkach, odznacza się du­

żym wyczuciem rytmu i idealną harmonią symetrii. Całość ma wygląd bardzo konstruktywny, czym wzmaga zwrócenie uwagi przechodnia na dekorację.

(71)

69

(72)

W zór Nr 32 (Die Schaufenster Kunst und Technik).

W odróżnieniu od dekoracji codziennej, w wystawie gwiazd­

kowej na plan pierwszy wysuwają się emblematy Bożego Naro­

dzenia, ustawione na odpowiednim tle jako wabik dla dekoracji.

Dwie duże świece kolorowe, wykonane plastycznie z masy papie­

rowej, oraz trochę zieleni żywej, podkreślają w sposób zdecydo­

wany świąteczny charakter dekoracji. Odpowiednio dobranego towaru zgrupowano niezbyt dużo, wokół ozdobnego fragmentu dekoracji.

(73)

W zory p ostu m en tów u niw ersalnych.

Na załączonych rysunkach Nr 33, 34 i 35 mamy sześć róż­

nych wzorów tanich a bardzo praktycznych i efektownych p o­

stumentów wystawowych.

Jeden taki postument wstawionjr do okna sklepowego w y­

pełni je całkowicie, a więc zbyteczne będą przy nim wszelkie inne podpórki, półki szklane, skrzynki, podstawki itp.

W ystawa z takim postumentem będzie miała przede wszyst­

kim wygląd lekkiej dekoracji nowoczesnej.

W zory podstaw tych są trzykolorowe, wykonane z dykty 3 do 4 milimetrowej.

D o wykonania możemy stosować dyktę drugiego gatunku (aby postument taniej kosztował), rospiętą na półcalowych listewkach surowych (nieheblowanych), co bynajmniej nie wpływa' ujemnie na wygląd postumentu.

Postumenty takie i tym podobne mogą być kryte farbą olejną lub lakierem szybkoschnącym w dowolnych, ale harmo­

nizujących ze sobą kolorach.

Koszt postumentu nie powinien przekroczyć ceny 20 złotych, wobec czego wiele sklepów może sobie pozwolić na taki wydatek, biorąc pod uwagę duże usługi, - jalde tego rodzaju postument wystawowy odda sklepowi, oraz to, że może on służyć przez parę lat. Przy pewnych małych przeróbkach, dodawaniu lub odejmowaniu pewnych części składowych lub zmianie koloru, ten sam postument będzie robił wrażenie nowego.

Sklepy bogate mogą wykonywać tego rodzaju postumenty fornirowane drzewem szlachetnym, dostosowanym do urządze­

nia wnętrza wystawy i sklepu.

71

(74)

1 : i

(75)

73

(76)
(77)

S PIS T R E Ś C I

Od a u t o r a ... 5

I. Co należy wiedzieć o dekoracji wystaw sklepowych . 7 II. T y p y dekoracji wystaw sklepowych ... 10

III. Barwa i jej zastosowanie w wystawie ... 15

IV . Tabela orientacyjna b a r w ... 18

V . 10 praktycznych rad dla d e k o r a t o r a ... 20

VI. Przykłady dekoracji w y s t a w ... 22

W z o r y d e k o r a c j i w y s t a w 1 Masowa dekoracja koszul W zór Nr 1 ... 23

2 Bielizna i galanteria na sezon zimowy W zór Nr 2 ... 25

3 Koszule i krawaty sportowe W zór Nr 3 ... 27

4- Dekoracja skromna mieszana W zór Nr 4 ...27

5 Dekoracja fragmentów W zór Nr 5 ... 31

6 Galant. i konf. dekoracja mieszana W zór Nr 6 ... 33

7 Dekoracja karnawałowa mieszana W zór Nr 7 ... 35

8 Dekoracja karnawałowa lekka W zór Nr 8 ... 37

9 Galanteria i materiały sportowe W zór Nr 9 ... 39

10 Dekoracja podróżna W zór Nr 10 ... 41

11 Dekoracja jesienna W zór Nr 11 ... 43

12 K onfekcja mieszana W zór Nr 12 ... 45

13 K onfekcja masowa W zór Nr 13 ... 47

14 Skromna dekoracja mieszana W zór Nr 14 ... 49

15 I Dekoracja lekka W zór Nr 15 ... 51

75

(78)

16 II Dekoracja lekka

W zór Nr 16 ... 53 17 III Dekoracja lekka

W zór Nr 17 ... 55 18 Dekoracja Biało-Tygodniowa (lekka)

W zór Nr 18 . ... ... 57 19 Dekoracja Biało-Tygodniowa (masowa)

W zór Nr 19 ... 57 20 W ytworna dekoracja lekka

W zór Nr 20 ... 58 21 Specjalna masowa dekoracja krawatów

W zór Nr 21 ... 59 22 Dekoracja symetryczna fragmentów

W zór Nr 22 ... 60 23 Dekoracja wytworna sportowo-spacerowa

W zór Nr 23 ...61 24 Konfekcja karnawałowa (lekka)

W zór Nr 24 ... .... 62 25 Specjalna dekoracja jesienna

W zór Nr 25 ... 63 26 Dekoracja płaszczy nieprzemakalnych

W zór Nr 26 ... 63 27 Dekoracja masowa konfekcyjna

W zór Nr 27 ... 64 28 Futra i konfekcja zimowa sportowa

W zór Nr 28 ... 65 29 Tekka dekoracja mieszana

W zór Nr 29 ... 66 30 Dekoracja masowa krawatów

W zór Nr 30 ... 67 31 Dekoracja masowa kołnierzyków

W zór Nr 31 ... 68 32 Dekoracja gwiazdkowa

W zór Nr 32 ... 68 W zory postumentów uniwersalnych

W zór Nr 33 ... ... 69 W zór Nr 34 ... 69 W zór Nr 35 ... 70

(79)

WYDAWNICTWA DLA KUPCA

Galie J.: Zarys księgowości kupieckiej. Str. 86 2,30

Jest to wprawdzie podręcznik dla szkół kupieckich, stanowi jednak dobre wprowadzenie w zasady księgowania i może jednocześnie oddać usługi każdemu kupcowi-detaliście.

Górniak S .: Handel detaliczny. Zasadnicze wia­

domości o elementach i organizacji przedsiębior­

stwa handlu drobiazgowego. Str. 208 . . 2,20

T r e ś ć : W ia d om ości w stępne. O rga n iza cja w ewnętrzna. K apitał przedsię­

biorstw a. M ajątek przedsiębiorstw a. W ia d om ości o w ekslach. Stosunki pra­

w ne przedsiębiorstw a. Interesy handlow e. Zakupy. Reklam a. Sztuka sprze­

dawania. O bliczen ia kupieckie. K sięgow ość. K orespon den cja handlow a.

Górniak S. i Ehrlich E.: Kapitał, obroty i ren­

towność sklepn detalicznego. Str. 44 . . 1,10

Praktyczny podręcznik podstawowego zagadnienia każdego handlu detalicznego, oparty na doświadczeniu, czerpanym z naszej rzeczywistości gospodarczej. Ułatwia uniknąć wad w organizacji warsztatu pracy, podając jednocześnie drogi, jak naprawić popełnione błędy.

Górniak S. i Ehrlich E.: Wybrane zagadnienia prawne kupca detalicznego. Str. 80 . . 1,30

Zwięzły informator o obowiązkach prawno-publicznych kupca detalisty i sposobie ich załatwiania.

T r e ś ć : K upiec. Spółki handlow e. Spraw y poda tk ow e. Z abezp ieczenie i d o­

chodzeni e pretensyj. Stosunki praw ne p racow nik ów handlow ych. Likw idacja, ugoda, upadłość.

Górniak S. i Ehrlich E.: Zawody i instytucje po­

mocnicze handlu. Str. 7 2 ...1,60

T r e ś ć : A je n t. Makler. K om isant, E kspedytor, Przew oźnik. B iuro inform a­

c ji kredytow ej. D ora dca podatk ow y. D ekorator. Biegły księgow y. T a rgi. W y ­ staw y. A u k cje. G iełdy tow a row e. Zakłady bad aw cze tow a rów . Środki i drogi transportow e. Taryfa kolejow a tow arow a. T ran sport tow a rów d rogą morską.

T a ryfa celna. Składy tow arow e. U bezpieczenia tow arow e.

--- Poleca —---

K S I Ą Ż N I C A - A T L A S

Lwów, Czarnieckiego 12 — Warszawa 1, Nowy Świat 59

(80)

Biblioteka Śląska w ■Katowicach

U K A Z A Ł Y SIĘ N N A S T Ę P U J i

BIBLIOTEK

Dział techniki i organizacji handlu:

T. Rojewski: Okno wystawowe sklepu detalicznego 1,50 S. Ginter: Tabele k a l k u l a c y jn e ... 0,90 O. Langer: Reklama kupca d e ta lis ty ... 2,—

T. Rojewski: Wystawy sklepów spożywczo-kolonial- n y c h ... 2,—

Dział prawno-podatkowy:

A . Grajewski: Zryczałtowanie podatku przemysło­

wego od obrotu za lata 1936 i 1937 ... 1,—

K. Stefański: Zwalczanie nieuczciwej konkurencji . —,—

K S I Ą Ż N I C A - A f L A S

Lwów, Czarnieckiego 12 — Warszawa 1, Nowy Świat 59 poleca

PODRĘCZNIKI TOWAROZNAWCZE:

A . Bigda: Wiadomości o towarach

Część I. Towary nieorganiczne. Wyd. II. Str. IV+208 5,40

„ II. Towary organiczne. Wyd. II. Str. 188 . . 5,40

„ III. Towaty organiczne. Str, 228 ... 7,40 T. Lepszy: Co należy wiedzieć o towarach

Części. Z 87 rycinami. Str. 1 6 0 ... 3,60

„ II. Z 58 rycinami. Str. 1 7 6 ... 3,40 J. Błeszyński i S. Górniak: Handel węglem w Polsce.

Str. 4 8 ... 1,20 A . Simmler i K. Wiśniowski: Towaroznawstwo i or­

ganizacja handlu jajam i kurzymi. Str. 63 . . . 2,20 Katalogi i prospekty na żądanie bezpłatnie!

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :