• Nie Znaleziono Wyników

Decyzja konserwacji portalu ołbińskiego we Wrocławiu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Decyzja konserwacji portalu ołbińskiego we Wrocławiu"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Lech Krzyżanowski

Decyzja konserwacji portalu

ołbińskiego we Wrocławiu

Ochrona Zabytków 20/1 (76), 68

(2)

podziękował organizatorom, referentom , dyskutantom , władzom terenow ym i wszy­ stkim uczestnikom za owocny w kład do problem atyki konserw atorsko-urbanistycznej i za udział w konferencji. Na tym obrady zostały zamknięte.

Pow ołana w czasie obrad Komisja Wnioskowa sform ułowała postulaty szczegółowe i ogólne, odnoszące się do następujących spraw : klasyfikacji zespołów urbanistycz­ nych, nowelizacji studiów historyczno-urbanistycznych i udziału władz konserw ator­ skich w planow aniu, a ponadto wiele wskazań co do sposobu przyspieszenia w yko­ nania wyżej wymienionych zadań.

P ublikacja całości m ateriałów om awianej konferencji jest przygotowywana w „Bi­ bliotece M uzealnictw a i Ochrony Zabytków ” w serii B.

H enryk Andrulew icz

DECYZJA KONSERWACJI PORTALU OŁBIŃSKIEGO

WE WROCŁAWIU

W dniu 21 października 1966 r., korzystając z obecności wybitnych specjalistów na konferencji poświęconej konserw acji kam ienia w Toruniu, zwołano spotkanie w celu podjęcia decyzji o konserw acji portalu ołbińskiego. Obecni byli: dr Wiesław Doma­ słowski, prof, dr Janusz Gilewicz, kons. Stanisław Kiliszek, doc dr Wiesław Koziń­ ski, prof, dr M aksym ilian Kranz, dr Lech Krzyżanowski, dr Janusz Lehm ann, doc. dr Kazim ierz M alinowski, dr inż. arch. Edm und Małachowicz, prof, dr Maciej Mą- czyński, dr B arbara Penkala, mgr M aria W eber-Kozińska. Przewodniczył doc. dr K a­ zim ierz M alinowski, przypom inając na w stępie postanowienia komisji, która zajmo­ w ała się spraw ą konserw acji portalu w 1963 r. Dr inż. arch. E. Małachowicz, konser­ w ato r zabytków m. Wrocławia, złożył sprawozdanie z prac badawczych i zabezpiecza­ jących, w ykonanych po 1963 r. Wykonano badania mineralogiczne i chemiczne oraz opracowano metodę oczyszczania i utw ardzania kamienia. Nie wykonano dotychczas podpiwniczenia portalu, badań mikrobiologicznych, identyfikacji złóż kam ienia, nie

założono ru re k K napena.

W trakcie dyskusji nad stanem badań i prac ustalono, że konieczne jest jak najszybsze podpiwniczenie oraz przeprowadzenie badań mikrobiologicznych. Nie jest natom iast obecnie konieczna identyfikacja kam ienia. W dalszym ciągu dyskusji uzgodniono po­ glądy na główne przyczyny zniszczenia portalu. Zdaniem zebranych silne zawilgoce­ nie (spowodowane głównie obłożeniem ściany cegłą klinkierową) wywołało znaczne zasolenie, co z kolei powoduje dodatkowe zawilgocenie wodą adsorpcyjną. Odcięcie od wód dochodzących z gruntu i z m uru powinno zdecydowanie ograniczyć zawilgo­ cenie i stworzyć w arunki, w których będzie można przystąpić do konserw acji p o rta­ lu. Szczególnie dobitnie podkreślano w dyskusji konieczność wstępnego oczyszczenia i utw ardzenia powierzchni kam ienia przed przystąpieniem do jakichkolw iek prac nad usuw aniem klinkieru. Zastanaw iano się również nad możliwością dosuszania p ortalu pow ietrzem z grzejnika umieszczonego w wykopie, który ma być jeszcze przed zimą wykonany. Przew ażyła opinia, że należy dążyć do stabilizacji wilgotności p ortalu w w arunkach naturalnych. Istnieje ponadto obawa, że para spowodowana przez grzejnik może osadzać się na portalu.

W w yniku szczegółowej dyskusji kom isja doszła do następujących wniosków: 1. Konieczne jest spotkanie z Zarządem P.P. Pracow nie Konserwacji Zabytków celem przedyskutow ania całego program u konserw acji i uzyskania gw arancji term inowego i prawidłowego w ykonaw stw a budowlanego.

2. Natychm iastow e podpiwniczenie portalu (zewnętrzne) jest konieczne. H ygrom etr ustaw iony w piwnicy wykaże, czy dogrzewanie jest konieczne.

3. W czerwcu ekipa konserw atorska pod kierunkiem dr W iesława Domasłowskiego przystąpi do pracy nad utw ardzaniem powierzchniowym za pomocą żywic epoksydo­ wych. Szereg decyzji w sprawie metody będzie podejmowanych na miejscu w m iarę w yłaniania się nowych problemów.

4. Jednocześnie konieczne jest, aby w rocławski Oddział PKZ był gotowy do podjęcia robót z chwilą zakończenia etapu prac zabezpieczających. Prace budowlane będą po­ legały na usunięciu klinkieru za pomocą ścinania piłą. Wyklucza się jakiekolw iek w ykuw anie, powodujące wstrząsy.

Realizacja powyższych punktów powinna być zakończona przed jesienią, aby portal zaczął wysychać jeszcze przed deszczami. Z astanaw iano się nad możliwością rozpo­ częcia pewnych prac nad utw ardzaniem wgłębnym jeszcze w 1967 r., kom isja doszła jednak do wniosku, że może ono nastąpić dopiero po pełnej stabilizacji w arunków naw odnienia portalu.

Lech K rzyżanow ski

Cytaty

Powiązane dokumenty

Podobnie jeśli udowodnimy, że iloraz między następnym a poprzednim wyrazem ciągu jest stały to ciąg jest geometryczny.. Przeanalizuj przykład 2 na

W rezultacie, jeśli przed T nie było ani jednego „zdarzenia”, to sztucznie przyjmujemy że momentem ostatniego zdarzenia było

Otrzymane wyniki, uwzględniając formy i ska- lę zagrożenia murów, wskazywały jednoznacznie na potrzebę niezwłocznego wykonania prac naprawczych, w których skład

Własność ta, powiązana logicznie z kwestią linearności wyrażeń językowych, sprowadza się do tego, że z potoku mowy można wydobywać jednostki dwojakiego rodzaju: po

czy też „Wszechistnienie”. Tak pojęte bycie jest niczym innym jak istnieniem, a poszczególne byty jego momentami. Uwzględniając takie pojmowanie bycia w jego ogólności,

Ogłoszony banitą Rzeszy książę Albrecht Hohenzollern utrzymał się jednak przy władzy w Prusach, choć Habsburgowie podtrzymywali konsekwentnie pretensje Zakonu do ziem

Wzbogacenie i doskonalenie praktycznej wiedzy fachowej, ingerencja nauki w sprawy restauracji, poja­ w ienie się na ten tem at publikacji, pierw sze konferencje

– ujawnianie składników majątkowych podmiotów zobowiązanych do uisz- czenia należności publicznych lub podejrzanych o czyny zagrożone karą grzywny lub karami pieniężnymi, w