• Nie Znaleziono Wyników

ROCZNY PLAN PRACY NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE V SZKOŁYPODSTAWOWEJ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ROCZNY PLAN PRACY NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE V SZKOŁYPODSTAWOWEJ"

Copied!
25
0
0

Pełen tekst

(1)

ROCZNY PLAN PRACY NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

W KLASIE V SZKOŁYPODSTAWOWEJ

(2)

Cykl 1. Zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć.

Cel edukacyjny Tematy zajęć Realizowanie zadania w zakresie Realizowanie

treści ścieżek edukacyjnych

Uwagi

Poznanie i wdrążenie do stosowania podstawowych zasad

bezpieczeństwa w czasie zajęć.

Rozwijanie poczucia

odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

1.Zasady bezpiecznego uczestnictwa a

zajęciach wychowania fizycznego.

2.Kontakt

grupowy -ustalamy wspólne zasady pracy i organizacji zajęć.

3-4.Doskonalenie umiejętności jazdy na rowerze.

5-6.Sposoby

udzielania pierwszej pomocy przy

stłuczeniach i zwichnięciach.

7.Higena ciała-skóra.

8.Formy aktywnego spędzania czasu wolnego.

Zasady

komunikowana się. Troska o bezpieczeństwo swoje i

współćwiczących w czasie zajęć ruchowych.

Przestrzeganie zasad higieny ciała i higieny pracy umysłowej.

Właściwy, zdrowy sposób korzystania z komputera i telewizji.

Kontrakt grupowy jako ustalony wspólnie zbiór zasad

obowiązujących na zajęciach.

Technika jazdy na rowerze w stopniu umożliwiającym zdobycie karty rowerowej.

Ćwiczenia i zabawy orientacyjno- porządkowe, doskonalenie orientacji na różnorodne sygnały.

Udzielenie

pierwszej pomocy w przypadku stłuczenia lub zwichnięcia (wykonanie opatrunku,

Regulamin Sali gimnastycznej i innych obiektów sportowych.

Zasady oceniania i standardy

wymagań z wychowania fizycznego w klasie V. Przepisy bezpieczeństwa ruchu drogowego dla pieszych i rowerzystów.

Sposoby zdrowego i higienicznego odpoczynku i pracy w domu.

Stłuczenie i zwichnięcie- zasady udzielania pierwszej

pomocy.

Edukacja prozdrowotna : Bezpieczeństwo podczas gier i zabaw

ruchowych;

Pierwsza pomoc w niektórych urazach.

Na

pierwszych zajęciach ustalamy wspólnie kontrakt grupowy, który powinien zawierać zasady pracy na zajęciach.

wychowanie umiejętności Wiadomości

(3)

transport

poszkodowanego).

Podstawowe

zabiegi higieniczne dotyczące skóry.

Przykłady aktywnego spędzania czasu wolnego poza szkołą.

Cykl 2. Oceniamy własną sprawność fizyczną

(4)

Cel edukacyjny Tematy zajęć Realizowanie zadania w zakresie Realizowanie treści Ścieżek edukacyjnych

Uwagi

wychowanie umiejętności wiadomości Nabywanie

umiejętności samooceny i samokontroli.

Poznanie sposobów badania własnych umiejętności ruchowych, obserwowanie ich rozwoju.

9. ISF Próba szybkości.

10. ISF Próba skoczności.

11. ISF Próba siły ramion.

12. ISF Próba gibkości.

13. ISF Próba siły mięśni brzucha.

14. ISF Próba wytrzymałości.

15. Porównanie wyników prób.

16-17. Dobór ćwiczeń kształtujących cechy motoryczne.

18. Obserwacja zmian w pracy układu

oddechowego podczas wysiłku.

Próba kontroli poziomu własnej sprawności

ruchowej. Potrzeba dbania o poziom sprawności fizycznej.

Niebezpieczeństwo zażywania

różnorodnych środków

dopingujących.

Postawa asertywna – umiejętność odmowy i

przeciwstawienie się presji. Pełne zaangażowanie w wykonanie

zadania.

Ocena

określonych cech motorycznych testem ISF. Próby porównania uzyskanych wyników.

Kształtowanie określonych umiejętności ruchowych w grach i zabawach.

Zabawy z dźwiganiem i mocowaniem, zabawy bieżne, rzutne i skoczne.

Przykłady zabaw

kształtujących siłę, szybkość, moc, zwinność i gibkość.

Próby

badające cechy motoryczne.

Przybory wspomagające rozwój.

Zmiany w pracy układu oddechowego i krwionośnego pod wpływem wysiłku

fizycznego.

Edukacja prozdrowotna:

Dbałość o własne zdrowie i

współpraca z dorosłymi w tym zakresie.

Wychowanie do życia w rodzinie:

Odpowiedzialność za własny rozwój

Porównanie wyników z ubiegłego roku i określenie postępu.

(5)

Cykl. 3 Nowożytne igrzyska olimpijskie – szlachetne współzawodnictwo, braterstwo i przyjaźń. Rozwijamy sprawność kondycyjną i koordynacyjną

Cel edukacyjny Tematy zajęć Realizowanie zadania w zakresie Realizowanie treści ścieżek

edukacyjnych

Uwagi

wychowania umiejętności wiadomości Kształtowanie i

rozwijanie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej.

Uświadamianie wartości

różnych form ruchu da kształtowania sprawności fizycznej.

Właściwe przygotowanie organizmu do wysiłku.

19-20. Historyczne osiągnięcia

polskich

olimpijczyków.

Gry i zabawy ogólnorozwojowe.

21-22.

Zwinnościowy tor przeszkód –

pokonujemy zmęczenie.

23-24. Mała zabawa biegowa.

25-26. Marszobieg z pokonywaniem przeszkód

terenowych.

27. Ruch na

płaszczyznach pod różnym kątem.

28. Sport

niepełnosprawnych – pokonywanie przeszkód.

Rywalizacja w sporcie a przyjaźń i koleżeństwo na co dzień. Współpraca i wzajemna pomoc w wykonywaniu zadania. Możliwość uprawiania sportu przez wszystkich niepełnosprawnych.

Pełne

zaangażowanie i wykorzystywanie posiadanych umiejętności motorycznych.

Świadome wykonywanie ćwiczeń rozwijających koordynację i kształcących wytrzymałość.

Zabawy

zwinnościowe.

Tory przeszkód.

Biegi, skoki, marsz,

przetaczanie się i przewroty na różnorodnym podłożu. Bieganie i zbieganie po płaszczyznach ustawionych pod różnym kątem.

Ćwiczenie orientacji

kinestetycznej – żonglerka

różnorodnymi przyborami.

Marszobieg z wykonaniem zadań

sprawnościowych, skoki, przeskoki, wspinanie się.

Idea barona Pierre’a de Coubertina.

Braterstwo i

przyjaźń narodów i szlachetne

współzawodnictwo.

Sport

niepełnosprawnych.

Idea równych szans dla wszystkich.

Historia igrzysk nowożytnych.

Historyczne postacie z

polskiego sportu.

Znaczenie określonych

ćwiczeń w rozwoju sprawności

fizycznej.

Wykorzystanie naturalnych warunków terenu do ćwiczeń.

Edukacja prozdrowotna:

Zabawy ruchowe i rekreacja. Problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych, chorych i starszych.

Edukacja regionalna:

Walory rekreacyjne – sportowe

najbliższej okolicy.

Edukacja ekologiczna:

Przykłady miejsc w najbliższym

otoczeniu których obserwuje się korzystne i niekorzystne

zmiany zachodzące w środowisku.

Zwracamy uwagę na ideał sportowca jako wzór do naśladowania.

Można przygotować turniej wiedzy o

nowożytnych igrzyskach, pożądane są wszelkie formy wizualne- plakaty, gazetki itp.

(6)

Pokonywanie przeszkód w terenie.

Dźwiganie i przenoszenie ciężkich przedmiotów.

Przygotowanie organizmu do wysiłku.

Cykl 4. Jak Janusz Kusociński, Bronisław Malinowski i Irena Szeiwińska – ćwiczymy wytrwałe biegi i skoki.

Cykl Edukacyjny Tematy zajęć Realizowanie zadania w zakresie Realizowanie treści ścieżek edukacyjnych

Uwagi Wychowanie Umiejętności Wiadomości

Kształtowanie

ambicji wytrwałości w dążeniu

rozbudzanie i

pogłębianie wiary we własne siły poprzez dyscypliny

lekkoatletyczne.

29. Zabawy skoczne, bieżne i rzutne.

30. Starty – wysoki i niski.

31. Nauka podania i odbioru pałeczki sztafetowej.

32-33. Marszobieg z pokonywaniem

Pokonywanie zmęczenia..

Współpraca ucznia

sprawniejszego z mniej

sprawnym.

Sprawiedliwe i rzetelne

Gry i zabawy skoczne, bieżne i rzutne. Trucht, bieg w wolny tempie i na pół szybkości. Bieg na krótkich odcinkach w szybkim tempie,

Osiągnięcia polskich lekkoatletów w biegach.

Ćwiczenia kształtujące szybkość.

Sposoby oceny

Wychowywanie patriotyczne i obywatelskie:

Sylwetki wielkich Polaków.

Edukacja czytelnicza i medialna:

Wydawnictwa informacyjne.

We współpracy z nauczycielem historii i

społeczeństwa można

zorganizować wystawę dokonań polskich

lekkoatletów,

(7)

przeszkód.

34. Biegi przełajowe z pomiarem czasu.

werdykty sędziowskie.

Zasada Fair Play w biegach.

Kultura kibicowania.

pomiar czasu biegu. Start z marszu truchtu, opadu z pozycji wykrocznej, pół wysoki. Zmiana rytmu biegu.

Sztafety wahadłowe i obwodowe z pionowym i poziomym przekazywaniem pałeczki.

Marszobieg z wykorzystanie terenu

naturalnego.

Pokonywanie przeszkód terenowych.

Technika biegu długiego.

szybkości i wytrzymałości biegowej.

Rozłożenie wysiłku w biegach długich.

Pomiar czasu biegów,

porównywanie wyników.

Edukacja ekologiczna:

Wpływ codziennych czynności na stan środowiska

naturalnego.

konkurs wiedzy i historii polskiej lekkoatletyki.

Zwracamy uwagi na postacie

polskiego sportu – jako symbole sukcesu osiągniętego pracą i wysiłkiem

(8)

Cykl.5 Współpracując w zespole, osiągamy lepsze wyniki. Minigry sportowe – piłka ręczna i koszykowa.

Cel edukacyjny Tematy zajęć Realizowania zdania w zakresie Realizowanie treści ścieżek

edukacyjnych

Uwagi

Wychowanie Umiejętności Wiadomości Kształtowanie

umiejętności współpracy w grupie i

umiejętności podporządkowa nia się

określonych regułom działania w zespole. Zasady kultury

kibicowania i dopingowania swoich

35-36. Kształtowanie zwinności, szybkości i wytrzymałości w grach i zabawach.

37-38. Podania i chwyty piłki ręcznej w miejscu i ruchu.

Współpraca w zespole.

39-40.Gra bramkarza w piłce ręcznej. Rzuty do bramki z miejsca i z przemieszczenia.

41. Kozłowanie piłki ręcznej.

42. Piłka ręczna – zwody

Współpraca w

zespole trzy-, cztero- i pięcioosobowym.

Podporządkowanie się określonym regułom

postępowanie w celu uzyskania wyniku.

Zasda Fair Play w grach i zabawach kontaktowych.

Zasady zachowania się na boisku i trybunach.

Gry, zabawy i ćwiczenia kształtujące, szybkość, zwinność, gibkość, siłę i wytrzymałość.

Zmiany kierunku biegu, starty, zatrzymania.

Zatrzymanie się doskokiem z biegu.

Podania górne

Zespoły polskiej ligi koszykówki i piłki ręcznej. Dla piłki

koszykowej i ręcznej – wymiary boiska, znaczenie linii na boisku, podstawy gestykulacji

Edukacja prozdrowotna:

Podstawowe zasady i reguły obowiązujące w relacjach

międzyludzkich.

Edukacja czytelnicza i medialna:

Komunikacja werbalna i niewerbalna.

Podstawowe procesy komunikowania się ludzi.

Należy uazać powiązanie między

klubami i ligą regionalną, poznaną w klasie IV, a ligą

ogólnopolską.

Zwracamy uwagę na aktualne postacie w polskiej koszykówce i

(9)

faworytów – kulturalny kibic.

ciałem bez piłki.

43-44. Doskonalenie podanych elementów techniki i taktyki gry w piłce ręcznej.

45-46. Stosowanie

nauczonych elementów w minigrze właściwej.

Nauka kultury kibicowania.

47-48. Podanie i chwyty piłki koszykowej.

49. Piłka koszykowa – kozłowanie w marszu w biegu.

50. Piłka koszykowa – zatrzymanie się

doskokiem w biegu.

51. Piłka koszykowa – próby przechwycenia piłki.

52. Piłka koszykowa zwody ciałem bez piłki.

53. Rzuty do kosza z miejsca.

54. Rzuty do kosza po kozłowaniu.

55-56. Piłka koszykowa – doskonalenie poznanych elementów techniki i taktyki gry.

57-58. Piłka koszykowa

i dolne na zróżnicowaną odległość.

Podanie jednorącz w miejscu i w ruchu. Chwyty górne i na wysokości bioder.. Rzuty w miejscu.

Rzuty w miejscu z przeskokiem.

Postawa bramkarz i poruszanie się w bramce.

Kozłowanie w biegu ze zmianą tempa i kierunku, kozłowanie pojedyncze.

Próby

przechwycenia piłki i

wygrania podczas kozłowania.

Zwody ciałem bez piłki. Rzut

i

sygnalizacji sędziego taktyka gry bez piłki.

piłce ręcznej kobiet i mężczyzn.

Nadal

podkreślamy właściwe zachowanie się w roli kibica i zawodnika, szczególnie w grach

kontaktowych.

(10)

dostosowanie wyuczonych elementów w minigrze właściwej. Nauka kultury kibicowania.

do kosza oburącz znad głowy

jednorącz z miejsca i po kozłowaniu.

Stosowanie wyuczonych elementów z minirze właściwej.

Cykl. 6 Waga i wzrost – uczymy się oceniać swój rozwój fizyczny.

Cel edukacyjny Tematy zajęć Realizowanie zadania w zakresie Realizowanie treść ścieżek

edukacyjnych

Uwagi

wychowania umiejętności Wiadomości Nabywanie

umiejętności samooceny i samokontroli własnej sylwetki i postawy ciała.

Poznanie

sposobów badania własnych

zdolności ruchowych,

obserwowanie ich rozwoju.

59. Jak się odżywiam?

Kształtowanie gibkości.

60. Kształtowanie swojej sylwetki.

Ćwiczenia korekcyjne.

61. Rosnę rozwijam się. Ćwiczenia

równoważne.

62. Kształtowanie zwinności. Badanie tętna.

63-64. Zmiany

Autokorekta postawy ciała.

Znaczenie ćwiczeń dla kształtowania prawidłowej sylwetki. Złe nawyki ruchowe i ich następstwa.

Złe nawyki żywieniowe i ich

następstwa.

Ćwiczenia wspomagające rozwój

sylwetki.

Ćwiczenia korekcyjne i wyrównawcze.

Samo ocena podstawy w staniu i w marszu. Przy pomocy nauczyciela – dobór ćwiczeń, kształtujących

Wady podstawy – przyczyny i sposoby zapobiegania.

Pojęcie nadwagi i niedowagi.

Sposoby pomiaru, oduczanie i zapis wyniku.

Porównanie własnych wyników z poprzednich

Wychowanie do życia w rodzinie:

różnice i podobieństwa między chłopcami i dziewczętami.

Identyfikacja własną płcią.

Akceptacja i szacunek do własnego ciała.

Edukacja prozdrowotna:

Urozmaicenie i regularność

W porozumieniu z nauczycielem przyrody opracowujemy zadania dotyczące prawidłowego żywienia. Nie możemy przy tym dopuścić, by uczniowie otyli poczuli się wyśmiewani lub krytykowani.

Podobnie opracowujemy

(11)

okresu dojrzewania.

Ćwiczenia

ogólnorozwojowe.

Dbałość o wygląd zewnętrzny

prawidłową podstawę.

Ćwiczenia na równoważni z przyborami lub bez, przejście po ławce z pokonywaniem przeszkód.

Pomiar wysokości i ciężaru ciała.

Pomiar

odwodu mięśni ramion, ud i podudzia.

Pomiar oddechu w spoczynku i po wysiłku, porównanie wyników wśród uczniów klas

pomiarach i próba ich interpretacji.

Zmiany w funkcjonowaniu organizmów w okresie

dojrzewania.

Prawidłowa dieta, składniki pokarmowe i ich rola.

posiłków. tematy związane z okresem

dojrzewania.

(12)

Cykl 7. Przewroty, skoki, przeskoki – doskonalimy swoją zwinność poprzez ćwiczenia z gimnastyki podstawowej Cel edukacyjny Tematy zajęć Realizowanie zadań w zakresie Realizowanie

treści ścieżek edukacyjnych

Uwagi

wychowania umiejętności wiadomości Kształtowanie i

utrwalanie właściwej sylwetki i sprawności koordynacyjnej poprzez

gimnastykę podstawową i artystyczną

65. Ćwiczenie według rysunku 66. Gry i zabawy skoczne

67. Stanie na głowie z klęku podpartego 68. Stanie na rękach z uniku 69. Doskonalenie poznanych

ćwiczeń

gimnastycznych – asekuracja i pomoc

70. Ćwiczenia gimnastyki podstawowej

Zaangażowanie i aktywne

uczestnictwo w ćwiczeniach.

Dokładne wykonywanie poleceń

nauczyciela.

Przestrzeganie zasad

bezpieczeństwa w czasie ćwiczeń gimnastycznych.

Asekuracja

współćwiczących.

Odpowiedzialnoś ć za

bezpieczeństwo partnera ćwiczeń.

Współpraca z partnerem w celu wykonania

Wykonanie ćwiczeń według instrukcji schematycznej (rysunek).

Rytmiczne skoki z odbicia jednonóż.

Zeskoki obunóż i jednonóż w krótkich seriach. Gry i zabawy skoczne. Z uniku podpartego odbicie jednonóż przewrót w

Przedstawienie ruchu w postaci rysunku

schematycznego.

Zasady asekuracji i samoasekuracji w czasie

ćwiczeń

gimnastycznych.

Dobór partnera do ćwiczeń dwójkowych.

Zestaw ćwiczeń gimnastyki porannej.

Edukacja czytelnicza i medialna:

podstawowe elementy języka poszczególnych rodzajów

mediów.

Edukacja prozdrowotna:

higiena pracy i wypoczynku.

Ważne jest przedstawienie różnorodnych form zapisu ruchu.

Jednocześnie zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi kształcimy

umiejętności odczytywania instrukcji jako sposobu przekazu informacji o działaniach.

Uczniowie samodzielnie przygotowują zestawy ćwiczeń w formie instrukcji rysunkowej.

(13)

ćwiczenia. przód do przysiadu podpartego.

Przewrót w tył z przysiadu podpartego do uniku

podpartego i siadu prostego do przysiadu podpartego.

Bieg slalomem połączony z przewrotami, seria

łączonych przewrotów w przód i w tył.

Stanie na głowie z siadu lub klęku podpartego.

Stanie ba rękach z uniki z zamachem jednej nogi.

(14)

Cykl 8. Ruch i muzyka

Cel edukacyjny Tematy zajęć Realizowanie zadania w zakresie Realizowanie treści ścieżek edukacyjnych

Uwagi

wychowania umiejętności wiadomości Kształtowanie i

rozwijanie zdolności rytmiczno-tanecznych, harmonii i piękna ruchu. Wyzwalanie naturalnej ekspresji.

71. Ćwiczenia przy muzyce

72. Odtwarzanie różnych form ruchu przy muzyce

73. Układ taneczny według własnej inwencji

74. Odtwarzanie ruchu, nastroju i emocji

75. Doskonalenie poznawanych elementów rytmicznych

Lekkość i estetyka ruchu.

Piękno ruchu i muzyki.

Samoocena wykonania i konfrontacja własnej oceny z oceną rówieśnikó w i

nauczyciela.

Kontrola własnych emocji.

Zabawy ze śpiewem, np.: taniec, pójdźmy razem, lis, wesoło.

Ciągły, płynny ruch w zmiennym tempie.

Łączenie różnorodnych tematów ruchowych 8- taktowych w dłuższy układ. Odtwarzanie różnych form ruchu z wyobraźni. Tworzenie kompozycji ruchowej.

Zgodność metrum ćwiczenia z metrum utworu muzycznego.

Układ rytmiczno- taneczny o charakterze improwizacji przy akompaniamencie.

Muzyka i taniec jako forma przekazu informacji.

Ilustracja muzyczno- ruchowa nastroju – złość, radość itp. Zasady doboru ćwiczeń ruchowych do utworu muzycznego .

Edukacja prozdrowotna:

higiena ciała i wypoczynku.

Kształtowanie

właściwego stosunku do własnych

pozytywnych i

negatywnych emocji.

(15)

Cykl 9. Ucha-cha, zima z Małyszem nie jest taka zła – hartujemy się poprzez zajęcia na śniegu i lodzie.

Cel edukacyjny Tematy zajęć Realizowanie zadania w zakresie Realizowanie

treści ścieżek edukacyjnych

Uwagi

Wychowania Umiejętności Wiadomości Poznanie i

wdrażanie do stosowania podstawowych zasad

bezpieczeństwa w czasie zajęć.

Rozwijanie poczucia

odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

Kształtowanie i podnoszenie odporności organizmu poprzez zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu

76. Zasady

bezpieczeństwa w czasie zajęć na śniegu i lodzie.

77. Gry i zabawy na śniegu.

78. Postawa

łyżwiarska, zasady upadania na lodzie.

79. Łyżwiarstwo – poślizg z odbicia jednonóż,,

zatrzymanie.

80. Kroki łyżwiarskie, jazda ze zmianą kierunku jazdy.

81.Kształtowanie odporności

organizmu.

82. Jazda po łuku 83. Doskonalenie poznanych

Współdziałanie z nauczycielem w celu

zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym.

Hartowanie organizmu i dostosowanie ubioru do rodzaju zajęć.

Współpraca uczniów w prowadzeniu zajęć.

Inicjowanie zabaw zimą na świeżym powietrzu dla siebie, swoich rówieśników i rodziny

Zabawy i gry na stoku i lodowisku.

Sanki:

Saneczkarska sztafeta w grupach. Zjazdy w skos stoku z wjazdem do bramy. Slalom

saneczkowy. Wyścigi rydwanów.

Łyżwy:

Z rozbiegu jazda na dwóch nogach z

rozłączeniem i łączeniem stóp i omijaniem

przeszkód ułożonych na lodzie w linii prostej.

Jazda z rozbiegu na dwóch nogach z półprzysiadami i na jednej nodze.

Hamowanie pługiem.

Wykorzystanie poznanych elementów sportów

Historyczne osiągnięcia polskich zawodników w sportach zimowych.

Bezpieczne warunki organizowanie zabaw na śniegu i lodzie.

Konieczność hartowania organizmu.

Edukacja prozdrowotna:

Zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu.

Edukacja czytelnicza i medialna:

Wydawnictwa informacyjne, wyszukiwanie danych.

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie:

Sylwetki wielkich polskich sportowców.

Przedstawiamy fenomen Małysza i dokonania innych sporowców.

Sportowiec jako wzór do naśladowania.

Sukces

indywidualny sportowca a popularność dyscypliny.

Sportowiec jako idol, wzór dla

współczesnej młodzieży.

(16)

elementów techniki łyżwiarstwa

zimowych w

organizowanie zajęć zimą na świeżym powietrzu.

Cykl 10. Taniec to sztuka.

Cel edukacyjny Tematy zajęć Realizowanie zadania w zakresie Realizowanie treści ścieżek

edukacyjnych

Uwagi Wychowania Umiejętności Wiadomości

Kształtowanie i rozwijanie zdolności rytmiczno-

tanecznych, harmonii i piękna ruchu. Wyzwalanie naturalnej ekspresji.

84. Krok podstawowy polki.

85. Ćwiczenia rytmiczne przy muzyce.

86. Krok podstawowy poloneza.

87. Poznanie figur tanecznych

poloneza.

88-89. Układ figur poloneza.

90-91.

Doskonalenie poznanych tańców.

Duma z

przynależności do określonej wspólnoty lokalnej.

Wpływ wartości

kultury regionu na życie

poszczególnych ludzi.

Zachowanie się tancerzy przed, po i w czasie tańca.

Wychowane koedukacyjne.

Krok

podstawowy wybranego tańca

regionalnego, układ

taneczny, muzyka, przyśpiewki.

Krok

podstawowy krakowiaka, krzesany cwał, hołubce.

Własny układ taneczny uczniów w parach.

Charakterystyczne cechy kultury własnego regionu – gwara, obyczaje i zwyczaje, strój i taniec. Wartości kulturowej wspólnoty

lokalnej. Związki łączące tradycję rodzinną z tradycjami regionu.

Edukacja regionalna:

Główne symbole regionalne, język regionu, gwara i nazewnictwo.

Lokalne i

regionalne tradycje i tradycja własnej rodziny.

Zwracamy

szczególną uwagę na dobre maniery, szyk, zachowanie się w tańcu i na zabawie.

Podkreślamy

kulturotwórczą rolę tańca

(17)

Cykl 11. Na drążku i równoważni – ćwiczymy na przyrządach gimnastycznych

Cel edukacyjny Tematy zajęć Realizowanie zadania w zakresie Realizowanie treści ścieżek

edukacyjnych

Uwagi Wychowania Umiejętności Wiadomości

Ćwiczenie i utrwalenie właściwej sylwetki i sprawności koordynacyjnej poprzez

gimnastykę podstawową i artystyczną

92. Mostek z leżeniem tyłem.

93. Ćwiczenia statyczne w dwójkach.

94. Zwisy czynne i bierne.

95. Zwis przewrotny z asekuracją

96. Ćwiczenia na przyrządach równoważnych 97. Układ ćwiczeń równoważnych.

98. Skoki rozkroczne, przeskoki przez przyrządy

99. Gimnastyczny tor przeszkód

Samodzielne

podejmowanie działań na rzecz doskonalenia sprawności fizycznej.

Samokontrola i samoocena działań własnych na rzecz poprawy rozwoju fizycznego

Współdziałanie w zespole trójkowym w celu bezpiecznego i poprawnego wykonania zadania,

współodpowiedzialność za efekt ćwiczenia.

Dostosowane ćwiczeń do możliwości

ćwiczących.

Ćwiczenia statyczne w trójkach – piramidy

trójkowe. Zwis przewrotny i przerzutny z asekuracją.

Ćwiczenia równoważne na przyrządach typowych i nietypowych ze zmianami pozycji.

Wyskoki na przyrząd i zeskoki oburącz i jednonóż w krótkich seriach. Skok rozkroczny przez kozioł

Historyczne osiągnięcia polskich gimnastyków.

Srebro z Helsinek ćwiczeniach wolnych – Jeży Jokiel.

Dokładność i precyzja ruchu.

Stopniowanie wysiłku.

Ćwiczenia kształtujące siłę mięśni ramion i tułowia.

Analiza techniki wykonania poszczególnych faz ruchu

Wychowanie do życia w rodzinie : Udzielanie sobie pomocy,

współpraca Edukacja prozdrowotna:

Zachowanie sprzyjające i zagrażające zdrowiu.

(18)

wysokości 90- 100cm

Cykl 12. Złota szóstka Huberta Wagnera i zespół Waldemara Wspaniałego – kształcimy umiejętności siatkarskie Cel edukacyjny Tematy zajęć Realizowanie zadania w zakresie Realizowanie treści

ścieżek edukacyjnych

Uwagi Wychowania Umiejętności Wiadomości

Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie i

podporządkowanie się określonym regułą działania w zespole. Zasady kultury

kibicowania i dopingowania swoich faworytów – kulturalny kibic

100. Piłka siatkowa – ćwiczenia

oswajające z piłkami

101. Przyjmowanie pozycji siatkarskiej, poruszanie się po boisku

102. Odbicie piłki sposobem górnym 103. Odbicie piłki sposobem dolnym 104. Kierowanie piłki na boisko przeciwnika 105. Zagrywka sposobem dolnym i boczna

106-107. Mini-gra w piłkę siatkową.

Zachowanie się w roli kibica, sędziego i zawodnika

Kontrola i ocena wykonania zadania przez rówieśnika.

Współdziałanie w zespole trójkowym w celu osiągnięcia wyniku. Kultura zachowania się na boisku i

trybunach.

Podejmowanie decyzji w sytuacjach

spornych, obrona własnego zdania.

Podporządkowanie się decyzjom sędziego.

Gry i zabawy bieżne i rzutne.

Przyjmowanie pozycji

siatkarskiej niskiej na sygnał, szybkie zmiany pozycji.

Poruszanie się po boisku – doskok.

Przyjęcia i podania piłki sposobem jednorącz dolnym i górnym – ćwiczenia w parach i w trójkach.

Zespół Huberta Wagnera i historyczne osiągnięcia polskich siatkarzy.

Sposoby

przedstawiania, argumentowani a i obrony swoich racji.

Walory rekreacyjne i zdrowotne piłki siatkowej.

Przepisy gry i sędziowania.

Wychowanie do życia w rodzinie:

Konflikty i ich rozwiązywanie.

Edukacja czytelnicza i medialna:

Proces

porozumiewania się, jego składniki i kontekst społeczny.

Komunikacja werbalna i niewerbalna.

Podkreślamy rolę trenera, autorytet i umiejętności przewodzenia w grupie. W

różnorodnych formach wizualnych przedstawiamy osiągnięcia

polskich siatkarzy.

(19)

Odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym w wypadzie klęku, siadzie i leżeniu.

Kierowanie piłki

Cykl 13. Jak ryba w wodzie – uczymy się pływać

Cel edukacyjny Tematy zajęć Realizowanie zadania w zakresie Realizowanie treści ścieżek edukacyjnych

Uwagi

Wychowania Umiejętności Wiadomości Rozwijanie

aktywności

ruchowej poprzez zajęcia w wodzie.

Rozwijanie poczucia

108. Bezpieczeństwo zajęć w wodzie i nad wodą.

109. Jak syreny – pływanie strzałką pod wodą.

Przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa w czasie zajęć w wodzie i nad wodą.

Zabawy bieżne i rzutne na płytkiej wodzie. Ćwiczenia wypornościowe.

Unoszenie się swobodnie na

Reguły bezpiecznych zabaw w wodzie i nad wodą.

Walory zajęć

Edukacja prozdrowotna:

Higiena ciała.

Bezpieczeństwo podczas gier i zabaw ruchowych.

W czasie zajęć należy dostosować zadania do

opanowania umiejętności pływackich

(20)

odpowiedzialności za zdrowie własne i innych .

110. Pomagam innym – ćwiczenia z

partnerem i deską – praca rąk i nóg w stylu dowolnym 111. Odpowiadam za siebie i innych – skoki do wody na nogi z brzegu basenu.

112-113. To już potrafię – pokaz opanowanych umiejętności pływackich

Podejmowanie właściwych decyzji w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

powierzchni wody na piersiach. Pływanie elementarne

( pieskiem).

Pływanie strzałką pod wodą. Ćwiczenia z deską, praca rąk i nóg na zmianę, z głową nad wodą.

Swobodne

zanurzanie się w wodzie sięgającej do pasa i wyciąganie z dna różnych

przedmiotów

w wodzie, znaczenie umiejętności pływackich w życiu.

Pierwsza pomoc w przypadku zachłyśnięcia się wodą.

uczniów, powierzając uczniom

pływającym role asystentów instruktora do pomocy

początkującym.

Cykl 14. Już potrafię – oceniamy rozwój własnej sprawności fizycznej.

Cel edukacyjny Tematy zajęć Realizowanie zadania w zakresie Realizowanie treści ścieżek edukacyjnych

Uwagi

Wychowania Umiejętności Wiadomości

(21)

Nabywanie umiejętności samooceny i

samokontroli własnej sylwetki i postawy ciała. Poznanie sposobów badania umiejętności ruchowych,

obserwowanie ich rozwoju

114. ISF Próba szybkości.

115. ISF Próba skoczności

116. ISF Próba siły mięśni ramion.

117. ISF Próba gibkości.

118. ISF Próba siły mięśni brzucha.

119. ISF Próba wytrzymałości.

120. Porównanie wyników prób.

121. Ćwiczenia kształtujące określone sprawności.

123. Samodzielny dobór ćwiczeń kształtujących.

Określone

zdolności ruchowe.

Próba dokonania samooceny rozwoju własnej sprawności fizycznej.

Troska o rozwój własnej sprawności ruchowej.

Świadomość znaczenia ćwiczeń fizycznych w kształtowaniu określonych sprawności ruchowych.

Zaangażowanie i poświęcenie w

wykonywaniu ćwiczeń.

Wykonanie prób

sprawności fizycznej wybranych przez

nauczyciela ( takich

samych jak we wrześniu ).

Porównanie wyników i ocena rozwoju sprawności fizycznej w okresie 7 miesięcy.

Zabawy i gry kształtujące ogólną sprawność ruchową oraz wybrane cechy

motoryczne.

Samodzielne opracowanie zestawu ćwiczeń

kształtujących.

Zabawy i gry sprawdzające określone umiejętności ruchowe.

Ćwiczenia kształtujące siłę i

szybkość, gibkość i zwinność.

Próby badające wybrane sprawności fizyczne.

Wychowanie do życia w rodzinie:

Zróżnicowanie, indywidualne tempo rozwoju.

Edukacja prozdrowotna:

Ochrona przed zagrożeniami cywilizacyjnymi

Podkreślamy rolę samodzielnej pracy,

zaangażowania i chęci

poprawienia wyników. Na podstawie samodzielnie wykonanych prób indeksu

sprawności fizycznej pomagamy uczniom dokonać samooceny rozwoju, razem wytyczamy dalszą drogę pracy.

(22)

Cykl 15. Na stadionie olimpijskim w starożytnej Grecji – ćwiczymy podstawowe umiejętności lekkoatletyczne

Cel Edukacyjny Tematy zajęć Realizowanie zadania w zakresie Realizowanie treści ścieżek

edukacyjnych

Uwagi Wychowania Umiejętności Wiadomości

Kształtowanie ambicji,

wytrwałość w dążeniu do celu, rozbudzanie i pogłębianie wiary we własne siły poprzez dyscypliny lekkoatletyczne

124. Bieg z pochodniami – zabawy i gry kształtujące szybkość

125. „Boży pokój” – konflikty, nie tylko w sporcie.

Pokonywanie przeszkód poprzez współpracę z partnerem.

126. Pierwsze przepisy (zasady) szlachetnego

współzawodnictwa.

Wyścigi drużyn.

Wieloboje rzutowe.

127. Starożytny

Rozwiązywanie konfliktów drogą negocjacji.

Samoocena uzyskanych wyników w kontekście posiadanych możliwości.

Sukces i porażka jako motywacja do zwiększania wysiłku.

Równość szans wszystkich startujących.

Rzetelność

Ćwiczenia, gry i zabawy kształtujące skoczność i szybkość.

Rytm rozbiegu, odbicie, lot i lądowanie skok w dal.

Skok w dal sposobem naturalnym, pomiar wyniku.

Pokonywanie przeszkód o różnorodnej wysokości

Idea „bożego pokoju” w czasie igrzysk

olimpijskich.

Zasady negocjacji i sposoby

rozwiązywania konfliktów.

Dyscypliny sportowe we starożytnych igrzysk. Zasady szlachetnego współzawodnict wa fair play we wszystkich rodzajach walki.

Edukacja czytelnicza i medialna:

Literatura popularna- naukowa,

Zautomatyzowany system

wyszukiwania danych.

Wychowywanie do życia w rodzinie:

konflikty i ich rozwiązywanie.

We współpracy z innymi

nauczycielami można

przygotować

„Dzień w starożytnej Grecji”, połączony z klasą lub szkolną olimpiadą.

Wykorzystując sytuację

rywalizacji, podkreślamy ideał czystej sportowej walki.

(23)

sędzia z rózgą – rzetelność pomiarów i werdyktów sędziowskich.

128. Klasowa olimpiada w wybranych dyscyplinach starożytnej olimpiady.

pomiarów i werdyktu sędziowskich.

Osiągnięty postęp miarą sukcesu.

samodzielnie i we współpracy z partnerem.

Skoki dosiężne z odbicia jednonóż i obunóż na różnorodnym podłożu. Skok wzwyż

sposobem naturalnym.

Wieloboje rzutowe

różnorodnymi przyborami o zróżnicowanej wielkości i ciężarze. Rzut piłeczką palantową – rozbieg i wyrzut

(24)

Cykl 16. Piłka jest okrągła, a bramki są dwie – trening podstawowych umiejętności piłkarskich

Cel edukacyjny Temat zajęć Realizowanie zadanie w zakresie Realizowanie treści ścieżek edukacyjnych

Uwagi Wychowania Umiejętności Wiadomości

Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie

umiejętności podporządkowania się określonym regułom działania w zespole

1. Gry i zabawy z piłką nożną.

2. Prowadzenie piłki w

dwójkach.

3. Przyjęcie piłki

wewnętrznym i zewnętrznym i wewnętrznym podbiciem.

4. Strzał do bramki z miejsca 5. Gra

bramkarza – chwyt piłki bez upadku

6. Gra bramkarza - wybicie piłki 7. Wyrzut z autu, zawody bez piłki.

Współpraca i pomoc w wykonaniu ćwiczenia w zespole.

Podporządkowanie się regułom pracy w zespole. Kultura dopingu i

kibicowania, właściwe

zachowanie się na trybunach.

Właściwe

zachowanie się na boisku – czysta sportowa

rywalizacja,

podporządkowanie się decyzjom sędziego.

Pełnienie roli sędziego – sprawiedliwe,

Sztafety wahadłowe z piłką

Prowadzenie piłki w dwójkach i trójkątach prostym podbiciem.

Przyjęcie udem i podeszwą.

Uderzenia sytuacyjne, głową w

miejscu, ponad sobą. Przyjęcie sytuacyjne.

Żonglerka prawą i lewą nogą. Strzał na bramkę z biegu.

Uderzenie piłki z półwoleja. Gra bramkarza –

Zasady

współpracy w zespole, sposoby porozumiewania się i komunikacji . Negocjacje, przekonywanie do własnych pomysłów i rozwiązań. Rola trenera i zasady dobrego treningu sportowego.

Osiągnięcia polskiej

reprezentacji w piłce nożnej.

Edukacja prozdrowotna:

Podstawowe zasady i reguły obowiązujące w relacjach

międzyludzkich.

Nawiązując do działalności klubów

regionalnych, ukazujemy drogę do sukcesu sław polskiej piłki nożnej.

(25)

8. Stosowanie poznanych elementów w grach i

zabawach.

9-10. Mini-gra w piłę nożną.

Zachowanie się jako kibic i zawodnik.

obiektywne i bezstronne decyzje.

chwyt piłki z upadkiem, piąstkowanie.

Wyrzut piłki z linii bocznej z rozbiegu.

Zawody z piłką.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Uczeń nie przestrzegający zasad ,,fair play” oraz zasad bezpieczeństwa podczas zajęć otrzymuje ocenę niedostateczną z wagą 3.. Wypełnianie funkcji organizacyjnych w

Uczeń nie przestrzegający zasad ,,fair play” oraz zasad bezpieczeństwa podczas zajęć otrzymuje ocenę niedostateczną z wagą 3.. Wypełnianie funkcji organizacyjnych w

Wykorzystanie opanowanych elementów technicznych w uproszczonej grze w mini piłkę koszykową według zasad..

Na ocenę roczną z I i II półrocza największy wpływ ma ocena z wysiłku własnego wkładanego przez ucznia oraz przestrzeganie zasad ,,fair play” i bezpieczeństwa.. OCENA

2 Rozciąganie górnej części ciała: - stojąc lub siedząc wyprostuj jedną rękę, dłonią drugiej ręki chwyć obszar w okolicach łokcia i przyciągnij wyprostowaną rękę

Temat: Właściwe oddychanie podczas ćwiczeń. Uspokajające ćwiczenia oddechowe - praktyka oddechu to 3 oddechowe ćwiczenia relaksacyjne, które nauczą Cię głębokiego oddechu

Temat: Kształtujemy prawidłowe nawyki stabilizujące stawy kolanowe. Joga na kolana to łagodna praktyka, w której jest omówione na co zwrócić uwagę mając wrażliwe kolana czy tez

Przepisy prawa oświatowego wprowadzają obowiązek realizacji metody projektów przez uczniów gimnazjum, ale także w szkole podstawowej i ponadgimnazjalnej warto