• Nie Znaleziono Wyników

P L A N P R A C Y R A D Y P E D A G O G I C Z N E J W R O K U S Z K O L N Y M /

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "P L A N P R A C Y R A D Y P E D A G O G I C Z N E J W R O K U S Z K O L N Y M /"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

P L A N P R A C Y R A D Y P E D A G O G I C Z N E J W R O K U S Z K O L N Y M 2 0 1 3 / 2 0 1 4

L.p. Termin Tematyka Osoby

odpowiedzialne

Osoby

współodpowiedzialne Uwagi

1.

23 sierpnia 2013

godz. 10.00

1.Rada szkoleniowa „Koncepcja pracy szkoły”.

2.Przedstawienie organizacji pracy Publicznego Gimnazjum im. W. Jagiełły w Parczewie na rok szkolny 2013/2014. Przydział nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, godzin zajęć zalecanych przez Zespół d.s. pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów.

p. W. Jakubas –

Dyrektor Szkoły -

2.

30 sierpnia 2013

godz. 16.00

1.Zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania uczniów oraz promocji uczniów w roku szkolnym 2012/2013.

2.Prezentacja organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, zajęć opiekuńczo – wychowawczych, harmonogramu dyżurów

p. W. Jakubas – Dyrektor Szkoły

p. B. Czerska wicedyrektor

(2)

4.Zapoznanie z wykazem zmian prawa oświatowego skutkującego koniecznością wprowadzenia zmian do Statutu szkoły - omówienie istotnych zmian prawa oświatowego obowiązującego w roku szkolnym 2013/2014.

5.Zapoznanie nauczycieli z wykazem opiekunów pomieszczeń dydaktycznych oraz osobami odpowiedzialnymi za wystrój pomieszczeń.

6.Przypomnienie Regulaminu Rady Pedagogicznej, Regulaminu dyżurów nauczycieli oraz Regulaminu bezpieczeństwa i higieny w Publicznym Gimnazjum im .W. Jagiełły w Parczewie.

7.Plan pracy Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. W. Jagiełły w Parczewie na rok szkolny 2013/2014.

8.Plan realizacji zadań statutowych szkoły – zapoznanie z wypracowaną dokumentacją szkolną /regulaminy, kalendarz uroczystości i wydarzeń szkolnych, kalendarz spotkań z rodzicami/.

3.

04 września 2013 godz. 15.00

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej – Awans zawodowy nauczyciela

p. W. Jakubas

Dyrektor Szkoły p. Edyta Kowalczyk

(3)

4.

12 września 2013 godz. 15.00

Organizacja i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego w Publicznym Gimnazjum im. W. Jagiełły w Parczewie na rok szkolny 2013/14.

1. Realizacja zadań statutowych szkoły – zapoznanie z wypracowaną dokumentacją szkolną oraz jej zatwierdzenie.

2. Program wychowawczy i profilaktyczny szkoły.

3. Wnioski z analizy wyników nauczania w oparciu o świadectwa oraz zaświadczenia ze sprawdzianu w klasie VI.

4. Wnioski z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny 2012/13.

5. Sprawy różne.

p. W. Jakubas

Dyrektor Szkoły p. B. Czerska wicedyrektor

5.

26 września 2013 godz. 15.00

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna –

„Odpowiedzialność prawna nauczycieli”.

„Funkcja oceny szkolnej. Zasady oceniania osiągnięć uczniów. Najczęstsze błędy w ocenianiu”.

p. I. Bzoma p. K. Błażewicz

6.

17 października 2013

Szkoleniowa rada pedagogiczna

„Analiza jakościowa i ilościowa testów szkolnych”.

p. M. Wituch

(4)

7.

28 listopada 2013 godz. 15. 00

1. Organizacja egzaminu gimnazjalnego dla klas III.

2. Projekt planu finansowego na rok 2014 oraz jego zaopiniowanie.

3. Sprawy różne.

p Witold Jakubas

Dyrektor Szkoły p. G. Lis

8.

19 grudnia 2013

godz. 14.00

Spotkanie wigilijne

p. Witold Jakubas

Dyrektor Szkoły p. B. Chrapicka, p. K. Błażewicz.

p. M. Suchorab

9.

16 stycznia 2014 godz. 16.00

1. Klasyfikacja uczniów za I semestr roku szkolnego 2013/2014.

2. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji uczniów za I semestr roku szkolnego 2013/2014

3. Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego.

4. Sprawy różne.

p. W. Jakubas – Dyrektor Szkoły

p. B. Czerska wicedyrektor Przewodniczący

zespołów przedmiotowych

10.

06 luty 2014 godz. 15. 00

1. Podsumowanie pracy za I semestr i wnioski do pracy w II semestrze.

2. Obowiązki nauczyciela w zakresie BHP 3. Sprawy różne.

p. Witold Jakubas Dyrektor Szkoły p. Anna Golecka

p. B. Czerska wicedyrektor, opiekunowie organizacji

uczniowskich, prowadzący zajęcia

pozalekcyjne, przewodniczący

zespołów przedmiotowych

(5)

11.

27 marca 2014 godz. 15. 00

Szkoleniowa rada pedagogiczna –

Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej

1. Zasady organizacji i przeprowadzania zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego

2. Obowiązki przewodniczących i członków Zespołów Nadzorujących.

3. Sprawy różne

p. A. Wiśniewski

12.

24 kwietnia 2014 godz. 15. 00

Szkoleniowa rada pedagogiczna p. M. Caruk-Iwanejko

13.

29 maja 2014 godz. 15.00

Szkoleniowa rada pedagogiczna –

Czas pracy nauczyciela p. B. Kwiatek

14.

24 czerwca 2014 godz. 16.00

1. Klasyfikacja i promocja uczniów za rok szkolny 2013/2014.

2. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji.

3. Sprawy różne.

p. W. Jakubas – Dyrektor Szkoły

p. B. Czerska - wicedyrektor,

15.

26 czerwca 2014

godz. 12.00

Spotkanie podsumowujące pracę szkoły. p. W. Jakubas – Dyrektor Szkoły

p. B. Czerska - wicedyrektor,

(6)

16.

22 sierpnia 2014 godz. 10.00

1. Przedstawienie organizacji pracy Publicznego Gimnazjum im.W.Jagiełły w Parczewie na rok szkolny 2014/2015.

a) organizacja nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014,

b) przydział czynności obowiązkowych i dodatkowych dla nauczycieli.

2. Sprawy różne.

p. W. Jakubas – Dyrektor Szkoły

p. B. Czerska - wicedyrektor, opiekunowie organizacji

uczniowskich, prowadzący zajęcia

pozalekcyjne, przewodniczący

zespołów przedmiotowych, Rada

Rodziców

17.

29 sierpnia 2013 godz. 15.00

1.Zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania uczniów oraz promocji uczniów w roku szkolnym 2013/2014.

2.Prezentacja organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2014/2015, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, zajęć opiekuńczo – wychowawczych, harmonogramu dyżurów nauczycieli w przydzielonych rejonach placówki.

3.Prezentacja propozycji dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

4.Zapoznanie z wykazem zmian prawa oświatowego skutkującego koniecznością wprowadzenia zmian do Statutu szkoły - omówienie istotnych zmian prawa oświatowego obowiązującego w roku szkolnym 2014/2015.

5.Zapoznanie nauczycieli z wykazem opiekunów pomieszczeń dydaktycznych oraz osobami odpowiedzialnymi za wystrój pomieszczeń.

6.Przypomnienie Regulaminu Rady Pedagogicznej, Regulaminu dyżurów nauczycieli oraz Regulaminu bezpieczeństwa i higieny w Publicznym Gimnazjum

p. W. Jakubas – Dyrektor Szkoły

p. B. Czerska - wicedyrektor,

(7)

im .W. Jagiełły w Parczewie.

7.Plan pracy Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. W. Jagiełły w Parczewie na rok szkolny 2014/2015.

8.Plan realizacji zadań statutowych szkoły – zapoznanie z wypracowaną dokumentacją szkolną /regulaminy, kalendarz uroczystości i wydarzeń szkolnych, kalendarz spotkań z rodzicami/.

Cytaty

Powiązane dokumenty

- dotację w wysokości 12.230,00 zł w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” z Biblioteki Narodowej - Zakup nowości wydawniczych do Bibliotek

warszawski zachodni, legionowski, pruszkowski, nowodworski, grodziski, miński, wołomiński, piaseczyński i otwocki) nie będą objęte możliwością skorzystania z regionalnej

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych lub danych osobowych mojego dziecka lub niepełnoletniego podopiecznego, przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2

Wsparcie osób młodych w ramach Osi Priorytetowej I PO WER udzielane jest w ramach trzech rodzajów projektów o różnej specyfice: realizowanych przez powiatowe

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego "Cyfryzacja Sali kinowej Kina "Mewa" w Budzyniu. Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego

Post wigilijny jest zwyczajem dość powszechnie przestrzeganym, mimo że w wielu wyznaniach chrześcijańskich nie jest nakazany.. Biskupi łacińscy zachęcają do zachowania tego

Zmieniające się oczekiwania i potrzeby wywołały nowe okoliczności. Mniej rekrutacji, więcej komunikacji wewnętrznej, digitalizacja relacji. Live'y, webinary i nowe

Konwencja poświęca dużo uwagi kobietom, ponieważ obejmuje formy przemocy, których doświadczają jedynie kobiety!. (przymusowa aborcja, okaleczenie