• Nie Znaleziono Wyników

KARTKÓWKA nr 15 TEMAT: ROZWIĄZYWANIE RÓWNAŃ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KARTKÓWKA nr 15 TEMAT: ROZWIĄZYWANIE RÓWNAŃ"

Copied!
3
257
6
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Imię i nazwisko Data Klasa

Wersja A

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 5 Szkoła podstawowa

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk Kartkówka nr 15

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018

1

KARTKÓWKA nr 15

TEMAT: ROZWIĄZYWANIE RÓWNAŃ

1.

1 p. Wyrazem podobnym do wyrazu 2 53 a nie jest:

A. 3 a B. 5,3 a C. 21 a D. 2 53 a2

2.

2 p. Sprawdź bez rozwiązywania równania, która z liczb: 3, 9, 21 jest jego rozwiązaniem.

21 + 31a = 3 21

3.

3 p. Rozwiąż równanie i wykonaj sprawdzenie.

a – 1 43 = 2 21

4.

4 p. Adam pomnożył połowę pewnej liczby przez 4 i otrzymał liczbę 1. Jaka to była liczba?

Ułóż równanie do zadania i rozwiąż je.

(2)

Imię i nazwisko Data Klasa

Wersja B

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 5 Szkoła podstawowa

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk Kartkówka nr 15

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018

2

KARTKÓWKA nr 15

TEMAT: ROZWIĄZYWANIE RÓWNAŃ

1.

1 p. Wyrazem podobnym do wyrazu 3 31b nie jest:

A. 4b B. 3 31b2 C. 6,1b D. b

2.

2 p. Sprawdź bez rozwiązywania równania, która z liczb: 21, 3, 7 jest jego rozwiązaniem.

21a – 1 = 2 21

3.

3 p. Rozwiąż równanie i wykonaj sprawdzenie.

a + 121 = 2 41

4.

4 p. Beata podzieliła trzykrotność pewnej liczby przez 21 i otrzymała liczbę 3. Jaka to była liczba? Ułóż równanie do zadania i rozwiąż je.

(3)

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 5 Szkoła podstawowa

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk Kartkówka nr 15

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018

3

ODPOWIEDZI

WERSJA A 1 D 2 9 3 a = 4 41

4 21a · 4 = 1, a = 12 WERSJA B 1 B 2 7 3 a = 43

4 3a : 21 = 3, a = 21

Cytaty

Powiązane dokumenty

Nie istnieje takie m, dla którego układ rów- nań będzie układem

Dla Myœliwskiego s³owo wy- brzmiewa wiêc potêg¹ kreacyjn¹, to poprzez s³owo definiowane jako „mowa wewnêtrznej wolnoœci”, w jego semantycznych granicach okreœla

Rozwiązania należy oddać do czwartku 31 października do godziny 13.15 koordynatorowi konkursu panu Jarosławowi Szczepaniakowi lub przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty

Rozwiązanie pojedynczego układu równań można znaleźć przy zastosowaniu algorytmu postępowania odwrotnego (ilość operacji ~n 2 ). Pomija się elementy diagonalne,

Metodę GS można zastosować w przypadku niezerowych elementów diagonalnych macierzy A. Metoda jest zbieżna jeśli macierz jest symetryczna i dodatnio określona oraz gdy jest

Układy omawiane przez autora filmów proszę wpisać do zeszytu.

Cena towaru z 23 procentowym podatkiem VAT wynosi 182 zł 4 grosze.. Ile wynosi cena tego towaru bez

Rozwiąż najpierw dane równania, a następnie z otrzymanych wyników wybierz właściwą odpowiedź..

Rozwiązaniem równania jest każda liczba spełniająca to równanie, czyli taka która wstawiona do równania zamiast niewiadomej(litery) sprawia, że liczba obliczona po lewej

Grupa przyjaciół zamówiła pewną liczbę hot dogów po 8 zł za sztukę, dwa razy tyle zapiekanek po 12 zł i trzy pizze po 12 zł.. Ile zapiekanek i ile hot dogów zamówiono,

Wprowadzenie do tematu: kontynuacja tematy równania z wartością bezwzględną – cz.4 Instrukcje do pracy własnej:. Wszystkie typy równań z wartością bezwzględną, które

Ustal, ile gramów wody należy dolać do 750 g roztworu soli o stężeniu 3,6%, by otrzymać roztwór o stężeniu 1,5%..

• sprawdza, czy dana liczba spełnia równanie stopnia pierwszego z jedną niewiadomą [VII, 2]. • rozwiązuje równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą

Jak widać, wyniki otrzymane metodą Eulera i metodą Rungego-Kutty są do siebie podobne, aby jednak podobieństwo to stało się wyraźniejsze (i aby dokończyć rozwiązywania

Pozwala ono też na rozwiązanie bardzo wielu użytecznych równań, ale jednak nie wszystkich; na przykład równanie x 2 + 1 = 0 nie ma rozwiązań w zbiorze R, gdyż lewa strona

Zatem, liczba warunków interpolacyjnych, które nakładamy, jest równa wymiarowi przestrzeni funkcji sklejanych rozpiętej przez nasze funkcje B-sklejane, dzięki czemu warunki brzegowe

Lewa strona jest wówczas liczbą ujemną, a prawa dodatnią, więc równanie nie ma rozwiązania..

W celu przypomnienie zasad rozwiązywania równań zapoznaj się z następującymi

Kolejność wierszy i kolumn zmieniamy na każdym etapie sprowadzania do macierzy trójkątnej, w ten sposób, że wstawiamy na miejsce aktualnie rozpatrywanego wiersza, wiersz z

Widzimy, że metoda Newtona sprowadza się do odpowiedniego układu równań (przechodzenie przez dany punkt i równość pochodnych)..

Chociaż Tomaszowe kryteria uznawane były przez neoscholastyków i przez wczesnych protestanckich myślicieli wypowiadających się w kwestii wojny sprawiedliwej, to w najnowszej

Pamiętam, że kiedy jeden z nich się opierał, pozostali tak go objechali, nawet do łopat się rwali, że w końcu się zgodził.. Potem budowałem RDM, tę część od strony

Zadanie tekstowe rozwiązujemy za pomocą równania stosując się do schematu i po uważnym przeczytaniu treści pokonywać kolejne etapy rozwiązywania zadania:1. Wykorzystaj dane