Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

Wniosek

z dnia 18 grudnia 2014

o przeprowadzenie

postępowania

habilitacyjnego

w dziedzinie Nauk Technicznych w dyscyplinie

Włókiennictwo

1. Imię

I Nat wlsk

o Włodzimierz Biniaś

2. Stopień doktora/kwalifikacje I stopnia

doktor nauk technicinych

3. Tytuł osiągnięcia naukowego

N

Badania spektroskopowe I formo wanie nanoporowatych, polimerowych materia/ów

włóknotwórczych".

4. Wskazanie Jednostki organizacyjnej do prteprowadtenla postępowania habilitacyjnego Wydział

Technologii

Materiałowych

i Wzornictwa Tekstyliów

Politechniki

łódzkiej

S. ••.'Resa:ę

a

głesaviaAie

pest~pewaRia

~abilit:asfjRese ,,; tP1łiie

tajRt'~ .

6. Przyjmuj~ do wfadomoścl, ii wniosek wrat 1 autoreferatem zostanie opublikowany na stronie Internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni I Tytułów, zgodnie z

obowlązując.yml pnepisaml.

·-- ~

. odawcy

--

Zalaczmkl·

1. Dyplom doktorski

2.

Autoreferat w języku polskim

3

. Autoreferat w Języku anglelsklm

4 Publikacje wchoctząee w skład rozprawy habilitacyjnej 5. Oświadczenia współautorów prac

6. Wykaz opublikowanych p,ac naukowych

7. Wykaz opublikowanych prac naukowych w Języku angielskim

8.

Dane kontaxtowe

Figure

Updating...

References

Related subjects :