• Nie Znaleziono Wyników

Zestaw zadań do zajęć wyrównawczych z fizyki dla IFT 20. Fizyka atomowa.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zestaw zadań do zajęć wyrównawczych z fizyki dla IFT 20. Fizyka atomowa."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Zestaw zadań do zajęć wyrównawczych z fizyki dla IFT

20. Fizyka atomowa.

1. Pojęcia podstawowe

1.1 Omówić zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.

1.2 Omówić pojęcie fali materii de Broglie’a.

1.3 Omówić model Bohra atomu.

2. Rozwiąż zadania

2.1 Lampa sodowa świeci tak, że jej moc promieniowania P=100W. Ile fotonów n wysyła ta lampa w ciągu czasu t=1s, jeżeli długość fali światła żółtego wysyłanego przez lampę λ=589nm?

2.2 Wyprowadzić wzór na:

a) promień n-tej orbity elektronu;

b) energię elektronu na n-tej orbicie;

c) stałą Rydberga

dla modelu Bohra atomu wodoru.

2.3 Obliczyć graniczne długości linii widmowych atomu wodoru dla serii Lymana i Balmera (wartości tablicowe to odpowiednio: 911.7Å, 3646.8Å).

2.4 Obliczyć częstość promieniowania elektromagnetycznego wysyłanego podczas przejścia elektronu w atomie wodoru z trzeciej na pierwszą orbitę bohrowską.

2.5 Wyznaczyć wzór na comptonowską długość fali elektronu.

2.6 Obliczyć graniczną długość fali zjawiska fotoelektrycznego dla srebra, dla którego praca wyjścia W=4.7eV.

2.7 Jaka część x energii fotonu padającego na powierzchnię metalu przypada na wyrwanie elektronu z metalu, jeśli energia kinetyczna wylatujących elektronów E=1.2eV, a graniczna długość fali dla zjawiska fotoelektrycznego λg=260nm?

2.8 Na powierzchnię platyny pada w próżni promieniowanie nadfioletowe o długość fali λ=150nm. Aby fotoprąd nie płynął, należy przyłożyć napięcie hamujące nie mniejsze niż Us=1.8V. Obliczyć pracę wyjścia elektronu dla platyny.

2.9 Obliczyć długość fali de Broglie’a dla:

a) człowieka o masie m=70kg poruszającego się z prędkością v=5km/h;

b) pocisku karabinowego o masie m=20g poruszającego się z prędkością v=800m/s;

c) elektronu o masie m=9.1·10-31 kg poruszającego się z prędkością v=0.01c.

Cytaty

Powiązane dokumenty

1.3 Dwa gazy, tlen i azot, znajdujące się w naczyniu są rozdzielone nieruchomą ścianką przewodzącą ciepło.. Obliczyć temperaturę, jaką mają gazy po zakończeniu

1.7 Podać zależność potencjału elektrycznego w zależności od odległości od środka jednorodnie naładowanej kuli, jeżeli promień kuli wynosi R a gęstość objętościowa

Szyny są połączone ze źródłem napięcia U i znajdują się na całej długości w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji B, prostopadłym do płaszczyzny, w której leżą

1.3 Omówić podstawowe własności transformatora prądu przemiennego. Na rdzeń nałożono przewód i przyłączono go do woltomierza. Cewka ma tylko opór indukcyjny. Opór omowy

Jak na podstawie pomiaru okresu drgań własnych wahadła T w , długości nici l oraz długości średniego promienia można określić czas T s pełnego obiegu stacji wokół jej

2.5 Wyprowadzić wzory na promienie jasnych i ciemnych pierścieni Newtona w przypadku światła przechodzącego

Aby reakcja ta mogła zachodzić, jądra deuteru muszą mieć odpowiednio dużą energię kinetyczną w celu przezwyciężenia sił odpychania protonów i takiego zbliżenia,

7. Wykonać obliczenie dla n=1000. b) Przy każdym uderzeniu zegara waga obniża się o 3mm. e) Ktoś składał do kasy oszczędności co miesiąc o 20zł więcej niż w