Gazeta Rybnicka, 1995, nr 27 (234)

Pełen tekst

(1)

W numerze: Folia, zdjęcia i kości z kurczaka * W ABC - Kolejny

r

Ślązak na ołtarzu! * Dugard contra Jorgensen...

GAZETA RYBNICKA

T Y G O D N IK S A M O R Z Ą D O W Y

Nr 27/233 PIĄTEK 7 LIPCA 1995 CENA: 40 gr (4000,- zł) Centrum Kształcenia Inżynierskiego

Nowe kierunki, więcej studentów

Początek lipca to w wyższych uczelniach czas egzaminów wstępnych, natomiast w Centrum Kształcenia Inżynierskiego Politechniki Śląskiej przy ul.Kościuszki w Rybniku korytarze nie tętnią, jak zazwyczaj, życiem; panuje spokój i cisza. Studen ci rozjechali się na wakacje i przebywają na praktykach, a wstępne egzaminy oczywiście się odbywają, ale w macierzy stych wydziałach w Gliwicach i Katowicach. Jednak od paź dziernika gwarno będzie i w Rybniku. Jak informuje nas dyrek tor rybnickiego centrum doc.dr inż. Szczepan Wyra, od no wego roku akademickiego będzie studiowało w Rybniku prawie 1400 osób, czyli o ponad 500 więcej niż w roku ubiegłym. Moż na więc już mówić o sporym ośrodku akademickim.

Sezon kąp i elowy w pełn i, a dzieci i m łodzież stanowią, ja k za wsze, większość bywalców basenów. Na "Rudę" można wykupić 10-dniowy karnet, wtedy jedno wejście kosztuje 50 gr.

Czytaj też na stronie 7

Gdzie będą wypoczywać?

Od swoich początków przed 33 laty rybnicki ośrodek, choć w ie lokr otnie reorganizowany, zawsze związany był z Politechniką Śląską oraz z regionem, w którym miał siedzibę i na którego potrzeby był nastaw iony. W n a jle p szych czasach górnictwa tu kształciła się przyszła kadra inżynierska dla ko palń, kiedy czasy się zmieniły, zmie niała się również struktura ośrodka, re agując na potrzeby ja k ie prz ynosiło życie. I tak jest do dzisiaj.

W tym roku rybnicki ośrodek opu­

ściło pierwszych 23 absolwentów spe­

cjalności in żynieria miejska, trzeba dodać specjalności rybnickiej, bo tyl­

ko tu m ożna j ą wybrać ja k o j e d n ą z możliwości studiów na kierunku b u ­ downictwo. Dyplomy zrobiło już sze­

ścioro studentów, a ich prace zostały

- Przyjm owano nas nadzw yczaj go ścinnie - powiedziała przew odniczą ca Rady M iasta Urszula Szynol po p o w ro c ie z D o rs t e n w N ie m c z e c h , gdzie odbyw ały się kolejne Dni Ryb nika, a w r a ż e n i e to p o t w i e r d z a j ą wszystkie osoby, które w tym w y d a rzeniu uczestniczyły.

Bardzo gorąco prz yjm ow ane były rybnickie zespoły artystyczne, które z tej okazji w D ors ten w ystą piły . Z gracją i wdziękiem jak pisał dziennik

“Ruhr Nachrichten ”, zaprezentował się Z e s p ó ł P ie ś n i i T a ń c a S o bótki ze Szkoły Podstawow ej w Jankow i cach w dorsteńskim Ratuszu, a także w auli szkoły w Wulfen - dzie lnic y Dorsten. Równie dobrze prz yjm ow a na była Orkiestra Kam era lna rybnic kiej szkoły muzycznej, która w y stą piła w auli “ Petrinum” .W koncercie ty m wziął udział ró w n ie ż b ig -b an d ze szk o ły muzycznej w D o rs t e n , a

bardzo wysoko ocenione m.in. przez prorektora d/s dydaktyki Politechniki

oba zespoły odegrały wspólnie je d en z utw orów, co zostało przyjęte o w a cyjnie. Młodzi kameraliści z R ybni ka wystąpili także w czasie mszy św.

w k o ś c i e le św. A g a ty w D o r s t e n , oraz na dziedzińcu szkoły muzycznej w G ladbeck, tym razem w t o w a rz y stwie zespołu akord eonistó w gosp o darzy. M ocniejsze brz m ie nie z a p re zentował znany ju ż w Dorsten zespół rockowy Rodney. Tym razem zespół w ziął udział w festiw alu rockow ym w D o m u M ł o d z i e ż o w y m B o v e nhurst. Członkowie zespołów, a ta k że wszystkie inne osoby, które u cze stniczyły w Dniach Rybnika były go sz c z o n e p r z e z n i e m ie c k i e lub n i e miecko-polskie rodziny.

- O dczuw aliśm y opiekę tych ludzi, szczególnie członków Towarzystwa P rzyja ció ł R ybnika - p o w ie d z ia ł Bernard Kucz, dyrektor DK w B o g u szo w icach , służący też za t ł u m a cza

Mariusza Paw eli czy Projekt budowy dróg osiedla dom ków je d n o ro d zin nych w Rydułtowach Joanny Kozik. W sum ie specjaln o ść tę studiow ało w Rybniku w ub.roku akad em ickim na studiach dzie nnyc h i w ie czoro w ych ponad 300 studentów, zaś na pierwszy rok zostanie przyjętych kolejnych stu studentó w . Nowością będzie nato miast specjalność budowl ano-archi tektoniczna na kierunku budownic two, a będzie ją można wybrać tylko w Rybniku. - Absolwent tej specjal ności - mówi doc. Szczepan Wyra - połączyłby umiejętności budownicze go z wyobraźnią przestrzenną, poczu ciem estetyki i zdolnością kompozycyj ną właściw ą architektow i. Ideą tej unikatowej specjalności je st wykreo wanie nowoczesnej sylwetki absolwen ta łączącego te cechy...

tłu m

acza. - Dzięki nim zwiedziliśm y okoli ce w tym p ię k n y zam ek L em beck - d o d a je . W s z y s c y u c z e s t n i c y Dni Rybnika, w tym delegacja oficjalna, w której skład w chodzili p rezy d en t Józef Makosz oraz w iceprezydenci Marian Adamczyk i Józe f Cyran wzięli udział w spotkaniu w nowym Ratuszu, gdzie polskich gości p rz y jął burmistrz dr Zahn.

Wizyta przedstawicieli naszych władz samorządowych w Dorsten miała też aspekt praktyczny. W ic e p r e z y d e n ta

c.d. na stronie 3

Prezydent Józef Makosz

- Spędzam "lato w mieście". Będę cały czas na miejscu, więc przy pilnuję, by latem kwiatki na skwe rach były podlane, a drogi czyste.

Jeżeli jakiś wyjazd, to dopiero po 20 sierpnia...

Przewodnicząca Rady Miasta Urszula Szynol

- Co roku spędzam urlop w Augu stowie nad Jeziorem Białym, gdzie można znaleźć spokój i do brze wypocząć. Trochę pływam, spaceruję i w pełni się relaksuję.

Już teraz zamawiam pogodę na sierpień.

Skarbnik Miasta Bogusław Paszenda

- Ponieważ lipiec jest miesiącem sprawozdawczości półrocznej, spędzę ten m iesiąc w pra cy.

Później może jakieś krótkie, pa­

ro d n io w e w y p a d y do W is ły , dłuższego wyjazdu nie planuję.

Przewodniczący

Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Rady M iasta Lech Kowalski

- W y b ie ra m się z ro d z in ą w Bory Tucholskie, a w sierpniu ró w n ie ż w y ja z d w plener, ale bardzo pracowity, bo z siatkar ską młodzieżą na obozy sporto we do Simoradza k/Skoczowa i do Paczkowa.

Miasta o promocji

W ś r o d ę w U r z ę d z i e M i a s t a o d b y ło się ko lejn e ro b o c z e s p o t k a nie o só b z a jm u ją c y c h się p r o m o c j ą w m i a s t a c h R y b n i c k i e g o O k r ę g u P r z e m y s ł o w e g o . U c z e s t n i c z y l i w nim p r z e d s ta w ic i e le sied m iu gm in:

Czerwio nki-Leszczyn, Knurowa, R a cib o rz a , R ybn ik a, W o d z is ł a wia, Żor i Jastrzębia.

Z i n i c j a t y w ą p o w o ł a n i a ta k i e g o g r e m i u m w y s t ą p i l i p r e z y d e n c i p o d c z a s o b r a d k o n w e n t u M i a s t ROW .

Pierwszym efektem wspólnych dzia ła ń będzie je sie n n a IV W y staw a G o s p o d a r c z a M iast P o l skich Investcity ’95 w Poznaniu.

M i a s t a p r e z e n t o w a ć się b ę d ą na j e d n y m , w s p ó ln y m d u ży m stoisku.

P r z y g o t o w u j ą się ta kże do w y d a n ia g ru b e j te c z k i z o f e r t a m i i n w e s t y ­ cyjn y m i m iast w ra z z danym i o r e ­ gio nie.

W s p ó l n a p r o m o c j a j e s t k i l k a k r o t n i e ta ń s z a , p o n a d t o na i n w e sto rach w ię k sz e w r a ż e n ie zro bi in fo r m a c ja o pół m ilio n ie k li e n tó w w re g io n ie , niż o s i e d m iu ry n k ach po k il k a d z ie s ią t ty s ię c y ludzi . /j/

Koncert niedzielny “Pod Wierzbą”

W niedzielę 9 lipca w godz. 16.00 - 18.00

zagra Kwartet Waltornistów Filharmonii Śląskiej z Katowic oraz Chór Mieszany “MICKIEWICZ” z Domu Kultury

w Rybniku-Niedobczycach

Fontanna na skwerku przy ul. Wieniawskiego spełnia rolę małego kąpieliska dla młodszych dzieci. Jego otoczenie, dzięki wyłożeniu kształtkami i nowym ławkom, stało się jeszcze przyjemniejsze. Zdj.: sol

c.d. na stronie 3 Śląskiej prof.

B o lesław a P o chopienia, który był o b ecn y na d y p l o m o w y c h e g z a m i n a c h . W arto p o d k r e ślić, że tem aty wielu prac są ści śle p ow ią zane z potrzebam i re gionu, ja k choć by P rojekt kon cepcyjny zasila nia strefow ego zaopatrzenia w wodę osiedla w N ied o b c zyc a ch

Dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierskiego doc. dr inż Szczepan Wyra jest z rybnickim ośrodkiem związany ju ż od 25 lat. Zdj.: sol

Dni Rybnika w Dorsten

Odświętnie... i roboczo

1

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

Zdj.: Zb. Solarski

(2)

Zarząd Miasta informuje

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA ogłasza

konkurs na stanowisko

dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku

Do konkursu mogą zgłaszać się kandydaci spełniający następujące warunki:

- 5 letni staż pracy pedagogicznej w pełnym wymiarze zajęć lub nauczyciela akademickie­

go

- dyplom ukończenia studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym lub zakładu kształcenia nauczycieli, ponadto wykształcenie specjalistyczne zgodne z typem placówki - dobry stan zdrowia.

Oferta kandydatów powinna zawierać:

- kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu studiów wyższych i inne dokumenty potwier­

dzające posiadane kwalifikacje i osiągnięcia zawodowe,

- koncepcję pracy na stanowisku dyrektora placówki z uwzględnieniem pracy z młodzieżą i demokratycznych zasad kierowania placówką

- opinię z miejsc pracy z ostatnich 5 lat, a w przypadku osób aktualnie pełniących funkcje kierownicze, dodatkowo stanowisko organu prowadzącego w sprawie przydatności do pełnienia funkcji kierowniczej w oświacie,

- aktualne świadectwo zdrowia.

Ofertę należy składać w terminie do 31 lipca 1995 roku w zapieczętowanej kopercie z napisem “Konkurs na dyrektora” w Miejskim Zarządzie Szkół i Przedszkoli w Rybniku, ul.3 Maja 27, I piętro, pokój 5.

Konkurs odbędzie się w 3 dekadzie sierpnia br.

O dokładnym terminie osoby zainteresowane zostaną powiadomione indywidualnie.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W DNIU 26 LIPCA 1995 R. W CELU WYKONANIA REMONTU

KAPITALNEGO NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW UL. PODMIEJSKIEJ.

Termin realizacji - 4 miesiące od daty podpisania umowy.

W adium w wysokości 35.000 zł należy wpłacić w PBK I/O Rybnik nr 372602- 2017-139-1 do dnia 24 lipca 1995 r. do godz. 13.00.

Preferowana forma w noszenia wadium - w pieniądzu. Postępowanie nie zostało poprzedzone w stępną kwalifikacją.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia /cena 15 zł/ można odebrać w sie dzibie zamawiającego, pokój 45 lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktu z oferentami: mgr inż. Władysław Lampart, Urszula Grzenik.

Zamkniętą kopertą z ofertą oznaczoną: OFERTA NA WYKONANIE REMONTU KA PITALNEGO NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKA UL.PODMIEJSKIEJ należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pokój nr 45.

Termin składania ofert upływa dnia 24 lipca 1995 r. o godz. 14.00.

Otwarcie ofert dnia 26 lipca 1995 r. o godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego, sala nr 37.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajo wych.

W przetargu m ogą wziąć udział oferenci, którzy:

1/ nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 19 i 22 Ustawy o zamówieniach publicznych,

2/ posiadają w łasną wytwórnię mas asfaltobetonowych odpowiadających wymaga­

niom polskiej normy,

3/ zapew nią materiały betonowe oraz armaturę uzbrojenia na-i podziemnego ulic, które posiadają świadectwa badania technicznego wydane przez uprawnione insty tucje,

4/ udzielą 5-letniego okresu gwarancji na roboty i materiały,

5/ przeprowadzą prace w miarę możliwości bez konieczności wyłączania remonto­

wanych odcinków ulic z ruchu,

6/ posiadają niezbędne środki finansowe,

7/ posiadają pomyślne doświadczenia z ostatnich 3 lat poparte referencjami.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W DNIU 21 LIPCA 1995 R. W CELU WYKONANIA REMONTU

KAPITALNEGO NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW UL.GLIWICKIEJ, ŁONY, 3-GO MAJA.

Termin realizacji - 2 miesiące od daty podpisania umowy.

W adium w wysokości 18.000 zł należy wpłacić w PBK I/O Rybnik N r 372602- 2017-139-1 do dnia 20 lipca 1995 r. do godz. 12.00.

Preferowana forma w noszenia wadium - w pieniądzu. Postępowanie nie zostało poprzedzone w stępną kwalifikacją.

Specyfikację istotnych warunków zam ówienia /cena 10 zł/ można odebrać w sie dzibie zamawiającego, pokój 45 lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktu z oferentami: mgr inż. W.Lampart, mgr inż. P.Migas Zam kniętą kopertę z ofertą oznaczoną OFERTA NA WYKONANIE REMONTU K A PITA LN EG O N AW IERZCH NI JEZDNI I CHO DNIKA U L.G LIW ICKIEJ, ŁONY I 3-GO MAJA należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pokój nr 45.

Termin składania ofert upływa dnia 20 lipca 1995 r. o godz. 14.00

Otwarcie ofert dnia 21 lipca 1995 r. o godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego sala nr 37.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosow aniem obowiązkowych preferencji krajowych.

W przetargu m ogą wziąć udział oferenci, którzy:

1/ nie podlegają wykluczeniu na podstaw ie art. 19 i 22 Ustawy o zamówieniach publicznych,

2/ posiadają w łasną wytwórnię mas asfaltobetonowych odpowiadających wymaga­

niom polskiej normy,

3/ zapew nią materiały budowlane oraz armaturę uzbrojenia na-i podziemnego ulic, które posiadają świadectwa badania technicznego wydane przez uprawnione insty tucje,

4/ udzielą 5-letniego okresu gwarancji na roboty i materiały,

5/ przeprowadzą prace w miarę możliwości bez konieczności wyłączania remonto­

wanych odcinków ulic z ruchu,

6/ posiadają niezbędne środki finansowe,

7/ posiadają pomyślne doświadczenia z ostatnich 3 lat poparte referencjami.

2

Zarząd Miasta informuje

Na sesji w dniu 28 czerwca br.

RADA MIASTA RYBNIKA postanowiła:

1. W Statucie Rybnickiego Ośrodka Kultury nadanym mu chwałą Nr 215/XXVIII/92 Rady M iasta Rybnika z dnia 10 czerwca 1992 r. wykreślić paragraf 10 o treści:

“paragraf 10.1. W ramach organizacyjnych i finansowych ROK działa Filharmonia ROW

2. Filharm onia funkcjonuje zgodnie z własnym regulami nem na zasadach określonych przez Zarząd M iasta”.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1995 r. po uprzednim opubliko waniu w “Gazecie Rybnickiej”.

Zakaz kąpieli na zalewie

- Pom im o zakazu ką p ieli w iele osób ignoruje ostrzeżenia - p o w ie d z ia ł K rzysztof W ym ysło z e le k trow ni “ Rybnik" - Nie mamy na zale wie ratowników, więc każdy kąpiący się robi to na własną odpowiedzial ność. T e re n o w a S ta c ja S a n ita rn o - E p id e m io lo g ic z n a w R y bniku p ro w a d z iła w w y b ra n e dni w c ią g u trzech m iesięcy b ad an ia na zalew ie e le k tro w n i. E k s p e rty z y w y k a z a ły z n a c z n e z a n ie c z y s z c z e n ia w o d y , zw łaszcza skażenie bakteriologiczne.

D y sk w alifik u je ono w y k o rzy sty w a nie zalew u do celó w k ą p ie lo w o -re kreacyjnych.

Zgodnie z rozporządzeniem M ini stra O chrony Ś rodow iska, Z asobów N a tu ra ln y c h i L e ś n ic tw a z d n ia 5 .1 1 .1 9 9 1 r. /D z .U .N r 116/, w ody p rz e z n a c z o n e do c e ló w re k r e a c y j nych, u p raw ian ia sp o rtó w w odnych o ra z u rz ą d z a n ia z o rg a n iz o w a n y c h k ą p ie lis k p o w in n y o d p o w ia d a ć II k lasie c z y sto ści śró d ląd o w y ch wód p o w ie rz c h n io w y c h . N a p o d s ta w ie w ykonanych badań w ody zalew u z a k w a lifik o w a n o n a to m ia s t do k lasy III. - Przy zalewie od lat umieszczo ne są tablice informacyjne zakazują ce kąpieli - dodał K .W ym ysło - My rów nież p rze p ro w a d za m y a n a lizy wody, ale badania Sanepidu są do kładniejsze. W p ełni się z nimi zga dzamy i dlatego przestrzegam y przed kąpielą um ieszczając odpow iednie inform acje. Tablice za b ezp iecza ją nas rów nież w sposób fo rm a ln y p rze d n ieprzew idzianym i skutkam i czyjejś kąpieli.

/a/

Wakacje w bibliotece

Na tropach przygody

Jak ju ż informow aliśm y, Dział Wy pożyczalni i Czytelni dla Dzieci Miej skiej B iblioteki Publicznej przy ul.

Szafranka przez okres wakacji organi zuje cykl im prez w ram ach XIII Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej pod hasłem ‘N a tropach przygody".

W każdy poniedziałek, środę i piątek chętni mogą uczestniczyć w rozmaitych konkursach, a we wtorki odbyw ają się projekcje film ów.

W bieżącym ty g odniu odbyły się konkursy “Jak się nazyw am ?” i “ Wy kreślanka” . W dniu dzisiejszym trw a od 11.00 konkurs sprawnościowy “Ple cak włóczykija”

W następnym tygodniu odbędą się:

10 lipca godz. 11.00 “Rebusy” - cz.I 11 lipca godz. 15.00 - film pt. “Freddie”

12 lipca godz. 11.00 - “Czy to prawda, że...?” - quiz

14 lipca godz. 11.00 - “Praw da, czy fałsz?” - zabawa ruchowa z pytaniami.

Ciąg dalszy harm onogram u - za ty­

dzień.

L ist d o redakcji

Wiem, że żyję

Pragnę podzielić się z czytelnikami swo ją radością z faktu, że po wielu poszukiwa niach znalazłam specjalistę, który przyszedł mi z pomocą. Nie muszę pisać, co oznacza dla osoby ambitnej jąkanie, ile przynosi upokorzeń, jak wyobcowuje, jak spycha na margines życia.

Z goryczą wspominam porażki na pła szczyźnie koleżeńskiej, szkolnej, towarzy skiej. Szukałam pomocy u różnych specja listów, u tych w wielkich miastach, u uzdrowicieli, u takiego który obiecywał wyleczenie w ciągu tygodnia za kilkanaście milionów. Lecz nie uzyskałam obiecywa nej pomocy do chwili, gdy spotkałam arty kuł w "Trybunie Śląskiej" napisany przez Antoniego Bochniarza - logopedę z Żor.

Spotkałam człowieka, który /.../ całym sobą jest zaangażowany w to co robi, który traktuje swoją profesję bardzo poważnie i odpowiedzialnie. Dzięki temu ma nieprze ciętne rezultaty /.../

Logopeda Antoni Bochniarz jest terapeu tą dysponującym wieloma technikami tera peutycznego oddziaływania. Myślę, że dzięki temu jego terapia jest tak skuteczna.

Wykorzystuje wiele technik psychotera peutycznego oddziaływania, gdy trzeba stosuje hipnozę, oddziaływania aparaturo we, wspomaganie komputerowe. Prowadzi terapię indywidualną i grupową.

Holistycznie /całościowo/ traktuje człowieka

Nowa oferta Izby Handlowo -Przemysłowej

Rybnicka Izba Handlowo-Przemysło wa oferuje podmiotom gospodarczym z naszego terenu członkostwo w “Chamber o f International Commerce Trade and Fi nance” /Międzynarodowej Izbie Gospodar czej Handlowo-Finansowej/ w Londynie.

To międzynarodowe stowarzyszenie sku pia organizacje, firmy i osoby fizyczne w celu rozwijania międzynarodowej współ pracy gospodarczej. Na przełomie lat 94/

95 gromadziło ono ok. 2 miliony członków na całym świecie!

Przystąpienie do CICTF umożliwia człon kostwo w Światowej Giełdzie Towarów i Usług /World’s Commercial Data Exchan ge/ w Rotterdamie oraz daje możliwość korzystania z komputerowego serwisu in formacyjnego W orld’s Commodites Exchange. Jedynym warunkiem dla nowe go członka jest posiadanie telefaxu.

World’s Commodites Exchange

/Światowa Giełda Towarów i Usług/ to nie tylko zwykła baza danych o firmach oraz ich ofertach handlowych. Pozwala ona na międzynarodową komunikację podmiotów gospodarczych bez pośredników, po źródłowych cenach, z kosztami mniejszymi od drobnych ogłoszeń w gazetach. Oferta danej firmy trafia na biurko wszystkich fum zainteresowanych jej konkretną działalno ścią w danej gałęzi produkcji czy usług.

Wszystkie podmioty gospodarcze zain teresowane tą formą międzynarodowej i krajowej wymiany informacji powinny skontaktować się z Rybnicką Izbą Han dlowo-Przemysłową. Wiadomości udziela dyr. Zbigniew Paciorek. /gw/

czło

wieka i jeśli ten chce sobie pomóc, to po moc tę otrzyma. Jest jednak osobą wyma gającą i największe korzyści odnoszą ci, którzy nie traktują podawanych zaleceń jak zadanych lekcji lecz nieco poważniej. To opinia samego specjalisty/.../.

Dzisiaj, gdy mogę cieszyć się płynną m ową wiem, że żyję. /.../

Nazwisko i adres do wiadomości Redakcji

Dyrekcja za kratkami

28 tomów liczą akta toczącej się w Pro kuraturze Rejonowej w Rybniku sprawy przeciwko m.in. byłemu dyrektorowi, jego zastępcy i głównemu księgowemu Rybnic kiej Fabryki Maszyn “Ryfama”. W ubie głym tygodniu aresztowano wymienione osoby, razem z polskim przedstawicielem czeskiej firmy współpracującej z fabryką.

Dwie inne osoby zostały zwolnione za kau cją. Zarzuty, jak na razie, postawiono 6 osobom.

- Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest od marca ubiegłego roku - powiedziała Wanda Ostrowska, Prokurator Rejono wy. Nie znaczy to jednak, że właśnie teraz zostało zakończone.

Postępowanie potrwa jeszcze kilka mie sięcy. Rozpoczęte zostało po złożeniu ra portu po kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Podczas śledz twa ujawniono straty w wysokości 75 mld starych złotych, na jakie naraziła fabrykę poprzednia dyrekcja. Względem zatrzyma nych osób wysunięto zarzuty niegospodar ności, niedopełnienia obowiązków służbo wych, ale także fałszowania faktur i doku mentów oraz zagarnięcia mienia należące

go do “Ryfamy”. /a/

Wystawa lilii

Nadchodzący weekend, dzięki V Mię dzynarodowej Wystawie Lilii, upłynie w Teatrze Ziemi Rybnickiej kwitnąco i pach nąco. Wystawionych zostanie około 200 odmian i siewek z własnych zbiorów ho dowców amatorskich z całego Śląska i ościennych województw oraz czeskich mi łośników tych kwiatów z klubu “Iris” Hlu cin.

Hodowcy rybniccy posiadają w swych kolekcjach setki odmian i nowych mie szańców lilii. W Międzynarodowym Reje strze Lilii /Royal Horticultural Society, Wi sley, Wielka Brytania/ w ubiegłym roku za rejestrowano pierwsze dwie lilie ogrodowe wyhodowane w Rybniku. Będzie można zobaczyć je na wystawie.

Przewidziano również stanowisko dla Zarządu Zieleni Miejskiej, który przedsta wi przykłady ukwiecania balkonów oraz terenów przed zabudowaniami kwiatami letnimi.

W ramach wystawy odbędzie się kon kurs lilii w pięciu klasach: pojedynczy pęd odmiany, pojedynczy pęd nienazwanego mieszańca - siewki, pojedynczy pęd lilii botanicznej, pojedynczy pęd lilii orientalnej - odmiany i siewki, pojedynczy kwiat z szy pułką nienazwanego mieszańca - siewki.

Przyjmowanie lilii na wystawę odby wa się w dniu dzisiejszy m tj. w piątek 7 lipca od 14.00 do 19.00.

W programie wystawy przewidziano rów nież konkurs dla zwiedzających, którzy wybiorą najpiękniejszą lilię wystawy, bę dzie też loteria fantowa.

/a/

Psy tylko na smyczy!

W związku z coraz w iększą liczbą bezpańskich psów stwarzających zagrożenie dla otoczenia i w ystępowaniem przypadków pogryzienia,

przypomina się właścicielom psów o przestrzeganiu obowiązku wyprowadzania ich na smyczy i w kagańcu.

W szystkie wolno biegające psy b ędą w ychwytywane i oddawane do schroniska a kosztem całego postępow ania obciążony będzie w łaściciel psa.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

(3)

Nowe kierunki, więcej studentów

c.d. ze strony 1

N a pierwszy rok studiów na tej spe cjalności przyjętych zostanie 70 stu dentów . P rzy szli absolw enci b ęd ą mieli szerokie m ożliwości zatrudnie nia - czy to w firmie budow lanej lub biurze projektów , ja k o k o n su ltan ci, doradcy, sam odzielni przedsiębiorcy lub m enadżerow ie itd. Inna będzie organizacja procesu d ydaktycznego tych studiów . N ie będzie ona m iała charakteru przedm iotow ego, ale pro blemowy. Już od I semestru przedm io ty będą zblokowane i służyć będą zin tegrowanym projektom o coraz w ięk szej skali tru d n o ści. K ończąc II se m estr stu d en t b ęd zie p rzy g o to w an y np. do realizacji niewielkiego obiektu, III - dom ku je d n o ro d z in n e g o , V - domu w ielorodzinnego itd. Jest to sy stem sprawdzony na Zachodzie, będą cy bliżej późniejszej praktyki zaw odo wej i realnego życia, a nie książkowej teorii.

Pierwszy rok studiów zaliczyło też, jeszcze w strukturze W ydziału Inży nierii M ateriałowej, M etalurgii, Trans portu i Zarządzania, ponad stu studen tów k ieru n k u z a rz ą d z a n ia i m a rk e tingu. W przyszłym roku akademickim k ieru n ek ten w ejd zie w skład now o tw orzonego W ydziału O rg an izacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Jed nym z im pulsów do je g o p o w stan ia było m.in. przygarnięcie w ubiegłym roku przez Politechnikę Śląską Szkoły Zarządzania i M arketingu. Z ponad 40 jej słuchaczy blisko 30 zdecydow ało się na kontynuację studiów w rybnic kim centrum, a ze względu na zalicze nie w ielu przedm iotów ju ż w Szkole Z arząd zan ia i M arketingu, m ają oni okazję skończyć naukę ju z po 3 lalach, także w indywidualnym toku studiów.

Kilkunastu deklaruje dalszą chęć nau ki na studiach magisterskich. W ielkie zainteresowanie tym kierunkiem spra w iło, że od n astępnego roku a k ad e m ickiego, oprócz dziennych, zostaną uruchom ione w Rybniku także studia wieczorowe, na które zostanie przyję tych 60 studentów. Razem z dzienny mi rok I liczyć będzie 150 studentów.

Generalnie obserwuje się zwiększenie ilości chętnych do studiow ania syste mem wieczorowym, co umożliwia je d noczesne podjęcie pracy. W Rybniku na W ydziale G ó rn ic tw a i G eo lo g ii, m ożna studiow ać tylko w ieczorow o.

Na wydział ten przyjęto ponad stu stu dentów i razem na w szystkich latach

b ędzie stu d io w ać g ó rn ictw o praw ie 400 studentów.

K ierow nictw u CKI zależy, by zw ią zać z nim jak najw iększą ilość pracow ników dydaktycznych, co je s t szcze gólnie w ażne dla funkcjonow ania mo delu problem owego. W tym celu tw o rzone b ę d ą zespoły nauczycieli aka dem ickich zgodnie z potrzebam i m e rytorycznym i. I tak p o w stan ą zesp o ły np. ję z y k ó w obcych, przedm iotów podstaw ow ych, budow lanych, górni c z y c h itp ., z ło ż o n e z lu d z i, k tó rzy w y w o d z ą się z n a sz e g o re g io n u , a poprzez o b ciążen ia dydaktyczne zo stan ą zw iązani z centrum , nie zryw a ją c o c z y w iś c ie w ię z ó w ze sw o im i

m acierzystym i w ydziałam i.

U czelnie to nie tylko studenci i k a d ra n a u k o w a . T rz e b a je j z a p e w n ić zaplecze naukow e - laboratoria, p ra cow nie, sale dydaktyczne. Duży b u d y n ek przy K o śc iu s z k i sp e łn ia d o b rze sw o je z a d a n ie , a ja k tw ie rd z i doc. S .W yra, ró w n ież segm ent przy Z e sp o le S zk ó ł T e c h n ic z n y c h , choć ju ż zagospodarow any, tętnić życiem z a c z n ie d o p ie ro od n o w eg o ro k u a k a d e m ic k ie g o . B ęd zie w nim m iał siedzibę cały kierunek zarządzania i m ark etin g u . C en tru m chce ró w n ież w y k o rz y sta ć na p o trz e b y la b o r a to riów tzw . ciężk ich , np. w ytrzym ało ścio w y ch czy m a te ria łó w b u d o w la n y ch b a ra k s to ją c y za b u d y n k ie m głów nym przy K o ściu szk i. W ym aga on jed n ak adaptacji. Od października w zrośnie też ilość m iejsc z 30 do po nad 60 w D om u S tu d e n c k im w p o m ie s z c z e n ia c h po h o te lu r o b o tn i czym “ R yfam y” .

P ra w ic 90 p ro c . s tu d e n tó w c e n trum rekrutuje się z naszego regionu.

Jak tw ie rd z i doc. S .W y ra, u cz e ln ia sp o ty k a się d u ż ą ży c z liw o ść w ładz o k o lic z n y c h m iast, szczeg ó ln ie zaś R y b n ik a. P re z y d e n t J. M ak o sz je s t z re s z tą jednym z 12 członków Rady CK I, której przew odniczy pro rek to r d/s organizacji i rozw oju P o litech n i ki Śląskiej prof. A ndrzej K lim pel. W skład rady oprócz naukow ców zw ią zanych z P o litech n ik ą Śląską, w cho d z ą p rz e d s ta w ic ie le je d n o s te k g o sp o d a rc z y c h . I nie je s t to c z ło n k o stwo honorow e - m iasto R ybnik w y asygnow ało pow ażne środki na m o dern izację i adaptację przekazanego n ie o d p ła tn ie o b ie k tu p rzy ul.K ościuszki 5, a w cześniej przeka zało w yposażenie i p racow nię kom puterową

Tanio

i z wrażeniami

PTTK oddział w Rybniku organi zuje w okresie wakacji cykl imprez pod hasłem “Przewodnik - czeka”.

Im prezy przeznaczone są dla m ie­

szkańców R ybnika i okolic, m iłośni­

ków turystyki pieszej. K ażdą trasę pro­

wadzi przewodnik, a jedyne opłaty ja ­ kie trzeba ponieść to wykupienie biletu za przejazd i sfinansow anie własnego prowiantu. Dofinansowanie na wyciecz­

ki przekazał również Urząd Miasta.

W najbliższą niedzielę 9 lipca trasa prow adzić będzie z U stro n ia Polany przez C zantorię W ielką, C zantorię M ałą, K ow alok do dw orca PK P w Ustroniu. G rupą opiekować się będzie przewodnik Łucjan Krypczyk, a tury ści w y jad ą z R ybnika pociągiem o 8.15. Kolejne trasy proponowane przez PTTK:

15.07. Cieszyn

- zwiedzanie wzgórza zamkowego oraz miasta, Wyjazd PKS z Rybnika

o godz. 9.05,

przewodnik Eleonora Kosik 29.07. Pszczyna

Wyjazd z dworca PKP o godz. 9.30,

przewodnik Eleonora Kosik 12/13.08. Zawoja

- Markowe Szczawiny - Babia Góra - nocleg - Markowe Szczawiny - Krowiarki - Polica - Rabka

- wyjście na wschód słońca /należy zabrać śpiwór/

W yjazd z dw orca PKP, inform acja o godzinie wyjazdu w pierwszych dniach sierpnia w siedzibie PTTK,

przewodnik Leszek Wolny 20.08. Wisła Uzdrowisko-Kubalonka

/PK S/ Stożek Łabajów - Wisła Uzdrowisko Wyjazd z dworca PKP o godz. 8.15,

przewodnik Łucjan Krypczyk 25/26/27.08. Zakopane

z wycieczką w Tatry Słowackie Zapisy w siedzibie PTTK, przewodnik

Marian Kunicki. /a/

k o m

p u te ro w ą po S zk o le Z a rz ą d z a n ia . - Z resztą w spółpraca z w ładzam i m iejskimi Rybnika odgrywa ogrom ną rolę, znacznie wykraczającą poza stronę fin a n so w ą - m ów i do c. S.

W yra. C entrum stara się sw o ją d zia ła ln o ś c ią z a in te re s o w a ć ró w n ie ż p rz e d sta w ic ie li w ład z innych m iast re g io n u , je s t ta k ż e o tw a rte na w sp ó łp racę z zag ran iczn y m i o śro d kami akadem ickim i ja k choćby U ni w ersytet w M etzu czy FH R heinland P faltz w T rew irze, a także z firm am i n ie m ie c k im i, g d z ie stu d e n c i m o g ą odbyw ać praktyki. D zięki n o w o cze snej s tru k tu r z e p o z a w y d z ia ło w e j CKI m a du żą sam odzielność i kom p e te n c je , co daje m o żliw o ści sz y b kiego reag o w an ia m a zm iany n a stę pujące w regionie i dostosow anie do nich sw ojej oferty.

P ó łto ra ty s ię c y stu d iu ją c e j m ło dzieży je s t ju ż w stanie stw orzyć śro dow isko, które pow inno m ocniej za znaczyć sw o ją o becność w m ieście.

M iasto zrobiło dla p rzyszłych in ży n ie ró w sporo, co w sen sie k u ltu ro tw órczym oni m ogą dać miastu?

Wiesława Różańska

c.d. ze strony 1

C y ran a z a in te re s o w a ło sz c z e g ó ln ie ro z w ią z a n ie o rg a n iz a c y jn e p rz e b u dow y c e n tru m D o rste n p rz e p ro w a d zone na tzw . “ żyw ym o rg an izm ie"

m iasta - Gdybyśmy musieli coś takie go zrobić u nas, przykład dorsteński byłby dla nas znakomitym wzorcem - m ów i J.C y ran . - Zainteresow ał nas też system ocieplania i renowacji bu dynków, który nie wymaga burzenia obiektu do korzeni... O bejrzeliśm y też ciekawy sposób zagospodarow a nia hałd, wokół których wiją się ja k serpentyny zadrzewione alejki.

W E ssen, które też znalazło się w p ro g ra m ie w iz y ty , p rz e d s ta w ic ie li n aszeg o sa m o rz ą d u z a in te re s o w a ły p rz e d e w s z y s tk im in f r a s tu r k tu r a i u rząd zen ia kom unalne, m .in. p ię tro wy garaż, gdzie p o sad zk a w yłożona je s t m ateriałem nieścieralnym , a śla

dy ty s ię c y p rz e je ż d ż a ją c y c h sa m o chodów nie są w idoczne. - Podsumo wując - pow iedział J. Cyran - zetknę liśm y się z techniką, która j e s t j e szcze

jeszcze p rze d nami. My zm ierzam y w tym samym kierunku, choć bez tego rozm achu, który widać np. z okien samochodu na niemieckich autostra dach. A rozmach - to pieniądze. Zda je m y sobie sprawę, że te rzeczy i tak

będą u nas musiały być zrobione...

Już w czasie poprzedniej w izyty w D orsten p rezydent M akosz naw iązał kontakty z ta m te jsz ą stra ż ą pożarną.

Przy okazji kolejnego pobytu rozm o wy kontynuow ano, a ich efektem b ę dzie w izy ta d o rste ń sk ic h strażaków w R ybniku we w rześn iu . Z ap o zn ają się oni ze s tru k tu rą straży pożarnej na przy k ład zie R ejonow ej P ań stw o w ej S tra ż y P o ż a rn e j w R y b n ik u , a także z jej w yposażeniem i sposoba mi k ształcenia naszych strażaków . W czasie rew izy ty p o lscy strażacy z a p o z n a ją się z kolei z d o k o n an iam i i stru k tu rą straży w D orsten, co będzie niew ątpliw ie o k azją do w ym iany do św ia d c z e ń . A o to p rz e c ie ż ch o d z i we w zajem nych kontaktach.

W.R.

Folia, zdjęcia i k o ś c i z kurczaka

Do Biblioteki M iejskiej w Rybniku przychodzi wiele osób - dzieci, nasto latków, dorosłych. Czytają różne książ ki, zresztą trudno do biblioteki chodzić w innym celu. Najmłodsza czytelniczka nie chodzi jeszcze do przedszkola i do biblioteki przychodzi z mamą. Krzyś pyta tylko o książki K arola Maya. Do wypożyczalni dla dzieci przychodzą też starsi - Często przypom inają sobie dawne lektury - mówi bibliotekarka - czytają Nienackiego,

Szklarskiego, pytają też o nowości swoich ulubionych autorów z dzieciństwa. M agda przychodzi po nowo ści. Gdy ich nie ma, nie interesują jej inne pozycje, tylko po raz kolejny czyta książki ju ż jej znane. Chłop ców pasjonują komi ksy.

Ale między kartami książek pożyczanych i oddawanych często znajduje się ciekaw ­ sza lektura.

Serdeczne pozdro wienia z serca Pary ża przesyła Elżbieta.

Zdrowych, pogodnych, wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku życzy Cześka z rodziną.

Najczęściej w książkach zostawiane są pocztów ki. Przed św iętam i dużo je st życzeń, latem - pozdrowień z wakacji.

Stosunkowo rzadko trafiają się życze nia imieninowe czy urodzinowe. Zosta wiane są też puste kartki - z misiami, króliczkami, kolorowymi serduszkami, popularne obecnie pocztówki z Misty, Konkretu czy Edycji Paulińskiej.

Pozdrowienia z Ustronia Morskiego śle Grażyna. Droga przez las nie je st długa jeśli kocha się osobę, którą idzie się odwiedzić

- kartka ze zdjęciem lasu i napisem na dole z Edycji Paulińskiej.

W bibliotece m ożna też pooglądać sobie poprzedniego czytelnika w roz m aitych sytuacjach. Z o staw ian e w książkach zdjęcia stanowią największą kolekcję

- małoformatowe czarno-białe zdjęcie żołnierza,

- kot przeciągający się w słońcu, - portret 1 3 x1 8 dziewczyny uczącej się

w łóżku,

- komplet zdjęć legitymacyjnych dziew czynki,

- kadr z młodzieżowej imprezy.

Zdjęcia są miękkie, cienkie, łatwo je w łożyć, dobrze przylegają do kartek.

Ale to tylko niektóre zakładki. W książ kach oddawanych do wypożyczalni dla dzieci i m łodzieży znaleźć m ożna też kawałki gazet, reklamy ze sklepów ko sm ety czn y ch , reklam y dodatkow o

Między kartkami oddawanych w bibliotece książek można znaleźć

najróżniejsze przedmioty... Zdj: sol

w kładane do gazet, ulotki rozdaw ane na ulicach.

Aby odsłonić nową zdrowszą skórę od kryj krem przywracający świeżość ceny na bazie Potrójnego Kwasu Owocowe go... itd.

Skrawek gazety: ... ciągle sprawę za otwartą... stanowi - ...tego wystąpili do prokuratora... praw a spól - ... tała możliwość... i a go przed zwol ...alnego powodu nałożenia brzydkiego... Nato

miast, gdyby... było pi...ne wykrocze nie.

Trafiają się też pieniądze. Stare, papie rowe dziesiątki, pięćdziesiątki, setki.

M ożna też znaleźć całkiem pow ażne sumy. S ą też dolary i marki - niestety tylko im itu jące te bank n o ty kartki, spełniające funkcję notesu. Są też karty do gry i nieprawdziwe banknoty do gry w Monopol.

Korzystający z wypożyczalni dla do rosłych są bardziej pomysłowi. Zosta w iają dokum enty, kalendarzyki, listy przeznaczone do wysłania, kserokopie okładek książek.

Milan Ryzl - Parapsychologia prak tyczna.

Elia Kazan - Akty miłości.

Elizabeth Bishop - 33 wiersze.

N agm innie znajdyw ane są zasuszone kw iaty i liście, recepty, zapałki, ścią gawki, papier toaletowy. S ą też nieco dzienne znaleziska

- Funkcję zakładek spełniają rów nież plasterki ogórka czy kości z kurczaka.

- Nie sposób przeglądać wszystkich zwracanych książek - mówi bibliote karka - dziennie mamy ich ok. 300-400.

Najczęściej to kolejni czytelnicy zwra cają nam znalezione przez siebie skar by. Zwracane są też zeszyty, legityma cje, karty wstępu, bilety PKS, PKP, ko m u n ik acji m iejsk iej, stare bilety do

kina, na koncerty ,, zaproszenia na ślub, osobiste notatki, li sty zakupów.

Pomidory, cebula, ser, mleko, 10 jajek, parówki, ziemniaki, śmietana.

Solopan Kino Ko smos seans 3, rząd 11, miejsce 5.

Z Rybnik przez Orzesze do Katowic 1 - 5 0 proc., data 19. V . 1995 r. Ważny 1 dzień.

Czasami zapom i n alscy sam i p rz y c h o d z ą po zgubę.

Ważne dokumenty, pieniądze, rachunki, recepty itp. zosta w iane są w bibliotece. Przypina się je do karty o statn ieg o czy te ln ik a i gdy przychodzi kolejny raz odbiera swoje zakładki. Pozostałe rzeczy przechowu je się przez kilka miesięcy. Raz na jakiś czas z zakładek robiona je st wystawa.

N iek tó rzy c zy te ln icy do p iero w tedy m ogą zobaczyć co zostawili w książ kach. - Sama nigdy nie zostawiam nic w pożyczonych książkach, ale często znajduję różne rzeczy - mówi Mariola, jedna z czytelniczek

- najczęściej są to bilety, zdjęcia, wi dokówki. Ostatnio znalazłam naryso wany dokładny plan ja k dojść do jakie goś bloku.

Między kartkami leżą też kawałki fo lii, tapet, tasiemki, skrawki materiałów, kartki z zeszytów, etykiety ze słoików, nalepki, spinacze, grzebienie.

Lektura książek stanowi nadal dużą atrakcję. Pomimo rozwoju wideo i tele wizji, dla wielu osób książki są nie do zastąpienia. Oglądanie pozostawionych rzeczy używ anych przez czytelników jako zakładki może czasami być o wie

le bardziej pasjonujące.

Aneta Twaróg

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 3

Odświętnie... i roboczo

(4)

Schody poezji

W SŁUŻBIE UMARŁYCH

To zaiste duża odwaga przypominać po prawie dwudziestu latach młodzień cze manifesty poetyckie, biografię gru pową, twórczość kolegów i w łasną /po przez przypominanie jej omówienia kry tycznego - i to ujętego przez siebie w formę wiersza!/, odtwarzać zapomniane dzisiaj młodopoetyckie spory. Stać na to Piotra Rakowskiego (rybniczanina, jak sam o sobie mówi, od trzech pokoleń/, który w ubiegłym roku wydał w Krako wie własnym sumptem tom wierszy i po ematów pt. “po stronie umarłych ”.

Rakowski, członek istniejącej w poło wie lat 70. w Krakowie /przez niespełna rok/ grupy poetyckiej “ Wobec”, dzisiaj aspiruje do roli w spółuczestnika ruchu Nowej Fali. Czyni to poprzez szereg od powiednio dobranych mott z twórczości Kornhausera, Kronholda, Jaworskiego oraz poprzez cytaty z Barańczaka i Kry nickiego.

Wiersze z cyklu “nieoddana barykada”

nie przypadkiem zostały oparte na reto ryce /przegranej./ walki, w której dobór poetyckich rekwizytów nie zna umiaru:

ani pod względem ilości /nadmiar ode słań do wybitnych postaci kultury, aluzji literackich/, ani doboru jakości estetycz nych /nadm ierny - w zględem tem atu - patos, dominacja sentymentalnych, kom batanckich wspomnień/. Wszystko to z użyciem 1 os. l.mn.: bardzo podniosłe i... nieskromne. Autocytaty - nawet jeśli służą porozumieniu z dawnymi kolega mi - to ju ż doprawdy przesada. A utora poniosła “radosna bojowość polemisty”.

Zabrakło lekcji smaku /choćby ze znane go w iersza H erberta/ - naw et przy po prawności warsztatu poetyckiego w ier sze są nazbyt przeładowane, publicy styczne, nużące. Zabrakło autoironii

oraz poczucia humoru.

Lecz ważniejsze jest - dokąd dopłynął rozbitek “w ojennego okrętu N ow a Fala” . Piotr Rakowski zaopatrzył swój tomik w fotografię synagogi i cmentarza Remu na krakowskim K azimierzu. N a odwrocie fotografia autora w Klubie Mi łośników Tradycji Żydowskiej. I tytuł zbioru, i tem atyka zam ieszczonych w nim wierszy “straconym w Auschwitzu”,

“Epitafium /pamięci zamordowanych w getcie k rakow skim /” , “m oja ja w n a przedśmiertność” oraz cyklu wierszy o Zuzannie Ginczance /polskiej poetce po chodzenia żydowskiego, zamordowanej przez hitlerowców/ - świadczą o poważ nym przejęciu się autora problemem wy m ordowania polskich Żydów podczas drugiej wojny światowej. Towarzyszy im dosłownie ciemna /noc, krew, śmierć - to słowa - klucze/ metaforyka:

/.../tak, jest we mnie noc i pod jej osłoną odnajduję naszych zmarłych

lecz nie za każdym razem gdy tego pragnę - sugerująca osobisty związek podmiotu lirycznego wierszy, poprzez mistykę jed ności krwi, z m inionym i pokoleniam i Żydów - od biblijnego króla D aw ida oraz Sulamitki z “Pieśni nad pieśniami”

poczynając:

/.../ Madonno pieśni nad pieśniami dajesz mi światło życia - gwiazdę

zaranną kwitnącą gałąź oliwną i kij pasterski na pustynnym bezdrożu mojej epoki abym sam wybaczył w swoim imieniu pośród skamieniałej suszy i głuchoty

wielu tym którzy nigdy nie usłyszą dźwięków

miłości w swoich sercach nakłutych ostrogą

nienawiści.

“Zajączki” nad morzem

- To był bardzo owocny wyjazd. Co roku wracamy z nowymi doświadcze niami, wzbogaceni o osiągnięcia kole gów - pow iedziała Danuta Fojcik dy rektorka Domu K ultury w C hw ałow i cach. - Był to ju ż nasz trzeci wyjazd i tym razem koncentrowaliśmy w kilku dla nas znaczących miejscach.

Danuta Fojcik, opiekunka Dziecięcego Zespołu Wokalno-Ruchowego “Zającz ki” z Domu Kultury w Chwałowicach

ju ż trzeci rok z rzędu organizuje dla swojego zespołu wyjazdowe W arsztaty M uzyczne w U stroniu M orskim. Tym razem zespół przebywał nad morzem od 19 do 28 czerwca. Oprócz zajęć przygo towawczych i prób, dzieci miały okazję wystąpić publicznie. “Zajączki” wystę powały na zakończenie roku szkolnego w SP 3 w K ołobrzegu, dla w czasow iczów

w czaso w

iczów z Ośrodka Wczasowego w Sianoż ętach, w Domu Kultury dla mieszkań ców Ustronia. - Najważniejszy był je d nak dla nas ostatni koncert - powiedzia ła Danuta Fojcik.- Dzieci występowały w muszli koncertowej w Kołobrzegu, w ra mach Kołobrzeskiego Lata Muzycznego.

Razem z opiekunami D. Fojcik i J. Ha nikiem wyjechało nad morze 37 dzieci.

Mieli też dodatkowych towarzyszy - ra zem z nimi występował chór szkolny i

zespół gimnastyki artystycznej ze szkoły podstaw o wej w O paw ie.

Oprócz w ystępów dzieci m iały też rozrywkę. - Zorga nizowano zaślubi ny z morzem, które prow adził “ praw dziw y” N eptun, korow ód przebie rańców , konkurs rzeźby w piasku, dyskotekę, w ycieczkę m.in. do K oło brzegu, gdzie dzieci zwiedzały port i sta rówkę. - Nawiązaliśmy wiele ciekawych kontaktów - powiedziała Danuta Fojcik - Między innymi z Domem Kultury w Ustroniu, Kołobrzeskim Ośrodkiem Kul tury. “Zajączki ” wszystkim się bardzo podobały i mile będą widziani w kolej

nych latach. /a/

Do akcji “Lato w mieście” w łączył się Dom K ultury w C h w ało w icach . Przez okres w akacji organizow ane są zajęcia na miejscu, ale też w lipcu dzie ci mogą wyjechać na cztery wycieczki - m.in. w Jurę K rakowsko-Częstochow ską i do Istebnej. Do 21 lipca trwa kon kurs fotograficzny, którego ro zstrzy gnięcie odbędzie się na w akacyjnym baliku - 28 lipca. - Wycieczki organizo wane są dzięki pomocy kopalni Chwa łowice, która bezpłatnie przekazała nam do dyspozycji cztery autokary - powiedziała Danuta Fojcik, dyrektora Domu Kultury.

4

Lipiec w DK w Chwałowicach

K opalnia pom ogła też przy zakupie nagród w licznych konkursach, które otw ierał konkurs plastyczny. 4 lipca k ilkanaścioro dzieci zm ierzyło się w ry s o w a n iu na te m a t “ M o ja O jc z y z n a ” . N a jle p s i d o s ta li k s ią ż k i, a w szyscy w yróżnieni obdarow ani zo stali słodyczam i. W czoraj natom iast odbył się turniej szachow y. Do k ońca

Powaga i patos o wiele lepiej służą w wierszach Piotra Rakowskiego tematowi holocaustu niż polemikom poetyckim z daw nych lat. N ajpiękniej, najczyściej jego głos brzmi wtedy, gdy potrafi połą

czyć tem at godny podniosłego tonu z osobistym doświadczeniem. Tak dzieje się w w ierszu p t. ” m oja jaw n a przed śmiertność” :

/.../ Charon pracuje w znoju

ten siwobrody przewoźnik czarnej rzeki dzieciństwa nauczył mnie szaleństwa wody w ustach kiedy tłum bawił się w nocnej dyskotece

miasta

widziałem szkielety okien w Oświęcimiu długie transporty szyn

wjeżdżające na płytką rampę bezprawia tysiące par obuwia miliony włosów okularów kilogramy szarego mydła i słyszałem kroki kroki bez końca a widząc to i słysząc zasłaniałem twarz bowiem brakowało mi słów

długo nie mogłem siebie zrozumieć w marszu do przystani serca milczenie we mnie rosło ja k ból

Myślę /w świetle pozostałych utworów/, że wiersze takie jak ten można czytać auto biograficznie: mowa tu o odnalezieniu wła snego rodowodu. Autor urodził się w 1951 roku. Mówi o “kalectwie poety” /w wierszu

“wiwisekcja”/, który “odkrył poezję wierną własnemu źródłu” w okrutnym doświad czeniu Oświęcimia. Są tu okrutne strofy, lecz są i wersety o przebaczeniu: czy tylko w ramach dawnych rozrachunków poetyc kich? Czy także “w imieniu tych, których zdradzono o świcie” /Herbert/? Nie wszyst ko w tym tomie jest jasno wyłożone, dopo wiedziane do końca. Dlatego recenzent za wiesza głos, polecając tom Piotra Rakow skiego uwadze czytelników.

Grzegorz Walczak

Pan na urlopie, a pies...

Lato to okres wakacji i urlo pów. W tym czasie nasila się, szczególnie w miastach barbarzyń ski proceder pozbywania się przez właścicieli swoich zw ierząt. Wy rzuca się je na bruk, nie myśląc o ich dalszym, ja k ie tragicznym lo sie. Apelujem y więc do wszystkich w łaścicieli zw ierząt o rozsądek i serce!!!

Nie wyrzucajcie naszych przyja ciół!!! Nie wyrzucajcie ich!!! One was kochają!!! Ufają wam!!!

Taki apel wystosował ukrywający się pod pseudonimem Valder rybnicki pla styk, który w lasach Paruszowca posta nowił założyć ośrodek pod intrygującą nazw ą “Farma V eronique”. Ma to być placówka zajmująca się różnymi forma mi sztuki, a przeznaczonej przede wszy stkim i dla dzieci. Już w najbliższą so botę odbędzie się o godz. 11.00 na Rynku happening pn. "Jesteśmy ludźm i", w którym wezmą udział dzieci, w tym niepełnosprawne z tere nu parafii oo. franciszkanów .

Apel popieramy, czekam y na dalsze działania na “Farmie V eronique” . k

o ń

ca lipca planow ane s ą jeszcze:

11 lipca - w ycieczka w Jurę K rakow sko-C zęstochow ska

14 lipca - piesza w ycieczka w o k oli ce C hw ałow ic

18 lipca - w ycieczka do Brennej 20 lipca - konkurs plastyczny 25 lipca - w y c ie c z k a - P ia sk o w a Skała

28 lipca - w akacyjny balik z konkur sem piosenki

31 lipca - w ycieczka na K ubalonkę, do Is te b n e j, o g n isk o z p ie c z e n ie m

kiełbasek /a/

Sobieskiego 6

K am ien ica ta u s y tu o w ana je s t przy ulicy So b ieskiego pod num erem

“ s z ó s ty m ” . B u d y n e k p o c h o d z ą c y z 1920 roku je st bardzo zan ied b an y , z je g o w n ę trz a d ochodzą jed n a k odg ło sy jak ich ś robót, m ożna w ięc p rz y p u s z c z a ć , że w n a jb liż s z y m c z a s ie zostanie on odnow iony.

K am ienica posiada b ar­

dzo in te re s u ją c ą d e k o ­ ra c ję . M ię d z y o k n am i środkow ej k o n d y g n acji w idzim y m otywy ikono­

g raficzn e p rz e d s ta w ia ją c e od lew ej strony: ptaka nad k ielich em kw iatu, ul o to c z o n y w ień cem p s z c z ó ł o ra z róg obfitości. Zaś w szczycie na k ar­

tu s z u w id n ie je d a ta b u d o w y -

“ 1 9 2 0 ” , m o ty w w ę ż a i p ta k a o ra z in ic ja ły “ JN ” . In icjały te w sk a z u ją pew nie daw nego w łaściciela budow li.

SZOŁ

Skrzypce i gruszki

Je s z c z e ty lk o d w a dni p o trw a otw arta przed m iesiącem w M iejskiej B ibliotece Publicznej indy w id u aln a w ystaw a rysunku, grafiki i m alarstw a Jana Michała Stuchlego. A dw okat z zaw odu, plastyk z zam iłow ania Jan M ic h a ł S tu c h ly j e s t m ie sz k a ń c e m R a c ib o rz a , a r y b n ic k a e k s p o z y c ja je s t z w ień czen iem stu d ió w w P ry w atnym S tudium P lasty czn y m p ro w adzonym w R aciborzu przez o s ia dłego tu, a pochodzącego z Ju g o sła wii Zyhdiego ç akolli.

Z cyklu MUZYKA, rys. tuszem N a w y s ta w ie m o ż e m y o b e jr z e ć czarno-białe rysunki i grafikę, a ta k że o le jn e p e jz a ż e , m a rtw e n a tu ry , p o rtre ty o raz k o m p o z y c je a b s tra k cyjne. W k sięd ze p am iątk o w ej w y stawy w idnieje w iele ciekaw ych w pi sów , z których w ynika, że p ro fe sjo naliści zw racali szczególną uw agę na c z a rn o - b ia łe p ra c e a u to ra . W ielu o g lą d a ją c y c h było z a c ie k a w io n y c h n a to m ia st p rz e w ija ją c y m się m o ty w em sk rzy p iec w cy k lu “ M u zy k a” , któ re ż y ją ja k b y w łasn y m ży ciem , z m ie n ia ją c k s z ta łty i n a b ie r a ją c w ręcz cech ludzkich. D ru g ą in sp ira c ją autora są... gruszki, które w ystę p u ją w w ie lu m a rtw y c h n a tu r a c h .

“...Z a ska ku ją ca różnorodność... ”,

“...w g ra fice g o dna uw agi ko n se kwencja... ”, “ ...chciałbym mieć tyle odw agi w dem askow aniu w ielk iej Tajemnicy Rzeczywistości... ” - cz y tamy

K i Kina n a

“APOLLO”

7 lipca, godz. 17.00, 19.00; 8 lipca, godz. 16.00, 18.00;

9 - 13 lipca, godz. 17.00, 19.00, “ W SŁUSZNEJ SPRAW IE”, prod. USA

“PREMIEROWE” przy TZR 11- 12 - 13 lipca, godz. 15.00,

“AW ANTURA O B A SIĘ” , prod.pol., cena 4 zł; godz.. 17.00, 19.00, “LEON Z A W O D O W IE C ”, prod. franc., cena 4,5 zł.

“ZEFIR” Boguszowice 7 lipca, godz. 15.00, “ BRZD Ą C W O PA Ł A C H ” , prod. U SA, 12 lipca, godz. 15.00, “ R EA G G E NA L O D Z IE ” , prod. USA, dla dzieci w stęp b ezp ła tn y , d la opiek u n ó w 50 proc.

ceny biletu.

Wystawy

Muzeum - Stary Ratusz W ystaw a stała pt. “ R Y B N IK -M O JE M IASTO”, czynna /z wyj. poniedział ków / od 10.00 do 14.00, w środy od

10.00 do 18.00, w niedziele od 14.00 do 18.00, wstęp 2 zł. /ulg. 1 zł/.

Galeria TZR

W ystawa Jastrzębskiego Klubu Foto graficznego “NIEZALEŻNI”

Dyskoteki

Restauracja “Olimpia” - Kamień Piątek, 7 lipca, od 20.00 do 2.00

Mała Scena Rybnicka Sobota, 8 lipca, od 20.00 do 2.00

Kino “Apollo”

Sobota, 8 lipca, od 20.00 do 2.00 ______________________________/gw/

czy

tam y w księdze pam iątkow ej. Prace i o so b a Jan a M ic h a ła S tu ch łeg o była te ż in s p ir a c ją tw ó rc z ą d la p o rtie ra F ranciszka S iodłoczka, który podsu m ow ał w ystaw ę kilk o m a d o w cip n y mi rym ow ankam i.

P odkreślić n ależało b y bardzo sta ra n n ie w y d a n y k a ta lo g w y sta w y , k tó ry je s t w sp ó ln y m d z ie łe m r a c i borskiej g alerii “Z yhdi” oraz rybnic

kiej b iblioteki. /r/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

RYBNICKIE KAMIENICE

"Zajączki" w kołobrzeskim amfiteatrze

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :