• Nie Znaleziono Wyników

Dojrzewamy – się zmieniamy, o higienę dbamy!

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Dojrzewamy – się zmieniamy, o higienę dbamy!"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Dojrzewamy

– się zmieniamy, o higienę dbamy!

Opis projektu edukacyjnego z wychowania fizycznego, III etap edukacyjny ---

Wymagania szczegółowe:

1. Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego. Uczeń:

1.3 wyjaśnia, jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie dojrzewania płciowego;

4. Bezpieczna aktywność fizyczna i wypoczynek. Uczeń

4.4 wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania;

Czas trwania projektu: 7 tygodni (trzy tygodnie lutego i cały marzec)

Uczestnicy projektu:

 realizatorzy projektu: uczniowie klasy II

beneficjenci: wszyscy uczniowie szkoły Cele projektu

Uczeń

w zakresie wiadomości:

 zna zasady higieny związane z okresem dojrzewania

 wie, jakie zmiany zachodzą w budowie ciała w okresie dojrzewania

 wie, jakie zmiany zachodzą w sprawności fizycznej w okresie dojrzewania w zakresie umiejętności:

 wyjaśnia, jaki jest wpływ okresu dojrzewania na wymogi higieny

 doskonali umiejętność pracy zespołowej

 poszukuje informacji, analizuje je i selekcjonuje

 pozyskuje informacje z różnych źródeł

 organizuje szkolny festyn

ocenia zgodność wykonanej pracy z zaplanowanymi zadaniami w zakresie postaw:

 rozumie konieczność podejmowania regularnej aktywności fizycznej koniecznej dla podnoszenia lub utrzymywania sprawności fizycznej

 rozumie konieczność utrzymywania higieny osobistej

 wykazuje gotowość do uczestnictwa w działaniu zespołowym

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1

(2)

 wywiązuje się z powierzonych obowiązków

Liczba i wielkość zespołów uczniowskich:

Projekt realizują uczniowie jednej klasy drugiej lub chętni uczniowie z klas drugich (max. 26 osób). Uczniowie dobierają się w 3 zespoły zadaniowe.

Zadania dla zespołów:

zespół I – budowa ciała

 Wyszukanie informacji w różnych dostępnych źródłach dotyczących zmian w budowie ciała związanych z okresem dojrzewania

 Opracowanie pytań i przeprowadzenie wywiadów: z nauczycielem biologii na temat zmian zachodzących w budowie wewnętrznej i zewnętrznej człowieka w okresie dojrzewania oraz z dietetykiem na temat zaleceń żywieniowych dla uczniów w okresie dojrzewania

 Opracowanie prezentacji multimedialnej na temat zmian w budowie ciała związanych z okresem dojrzewania

 Zorganizowanie stoiska żywieniowego na festynie szkolnym „Zdrowie nastolatka” oraz opracowanie porad dotyczących prawidłowego odżywiania w okresie dojrzewania zespół II – sprawność fizyczna

 Wyszukanie informacji w różnych dostępnych źródłach dotyczących zmian

w sprawności fizycznej związanych z okresem dojrzewania oraz wpływu aktywności fizycznej na sprawność fizyczną człowieka

 Opracowanie gazetki ściennej dotyczącej zdolności motorycznych oraz rozwoju motoryczności młodego człowieka

 Opracowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej wpływu aktywności fizycznej na sprawność fizyczną człowieka oraz negatywnych skutków jej braku

 Opracowanie prób sprawnościowych i przeprowadzenie ich podczas festynu szkolnego „Zdrowie nastolatka”

zespół III – higiena

 Wyszukanie informacji w różnych dostępnych źródłach dotyczących wymogów higieny w okresie dojrzewania

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2

(3)

 Opracowanie pytań i przeprowadzenie wywiadu z pielęgniarką szkolną dotyczącego higieny w okresie dojrzewania

 Opracowanie i wykonanie plakatów obrazujących zasady higieny osobistej dziewcząt i chłopców, które zostaną wywieszone w szatniach przy sali gimnastycznej

Opracowanie i przygotowanie ulotek dla uczniów dotyczących higieny osobistej (w formie zakładki do książki) – do rozdawania podczas szkolnego festynu

„Zdrowie nastolatka”

Zasoby multimedialne:

1. prezentacja multimedialna: „Zadbaj o siebie!”

Wstępny harmonogram działań:

zadania odpowiedzialni czas/terminy

 Wybranie jednej klasy do projektu lub nabór chętnych uczniów z klas drugich.

 I spotkanie z grupą projektową - omówienie założeń projektu

- zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem materiału multimedialnego (zestaw ilustracji) wprowadzające do pracy metodą projektu (1. konstruowanie celów – w czasie zajęć nauczyciel pokazuje uczniom ilustracje

przedstawiające różne sytuacje i prosi uczniów o podanie celów danej czynności. Po zapisaniu propozycji uczniów na tablicy – nauczyciel wyjaśnia, jak prawidłowo konstruować cele.

Następnie uczniowie poprawiają wcześniej podawane cele; 2. sposoby zbierania informacji m.in. wywiad).

- ustalenie sposobów komunikowania się w grupach oraz uczniów z nauczycielem

 II spotkanie z grupą projektową

nauczyciel WF /koordynator projektu nauczyciel WF /koordynator projektu

nauczyciel WF

drugi tydzień lutego

45 min. (trzeci tydzień lutego)

45 min. (trzeci

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3

(4)

- zajęcia warsztatowe wprowadzające do pracy metodą projektu (formy prezentacji wyników, propozycje kryteriów oceny i samooceny) - dobieranie się w zespoły zadaniowe – przydział

zadań dla poszczególnych osób zgodnie ze schematem planu pracy zespołu

 Zespoły realizują swoje zadania (uczniowie

konsultują się między sobą i z nauczycielem według ustalonych na I spotkaniu reguł).

Zespoły przygotowują szkolny festyn „Zdrowie nastolatka”.

 Przeprowadzenie festynu szkolnego dla wszystkich uczniów szkoły – prezentacja wyników projektu:

- przedstawienie informacji pozyskanych z wywiadów (stanowisko prezentacyjne) - ekspozycja opracowanych plakatów - dystrybucja ulotek w formie zakładek

 Podsumowanie projektu, ocena i samoocena uczestników.

/koordynator projektu

nauczyciel WF /koordynator, zespoły projektowe nauczyciel WF /koordynator, zespoły projektowe nauczyciel WF /koordynator, zespoły projektowe

nauczyciel WF /koordynator, zespoły projektowe

tydzień lutego)

ostatni tydzień lutego i dwa tygodnie marca

trzeci tydzień marca

trzeci tydzień marca (np. 1.

dzień wiosny)

ostatni tydzień marca

Załączniki:

1. Schemat planu pracy zespołu (propozycja) 2. Arkusz oceny i samooceny (propozycja)

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4

Cytaty

Powiązane dokumenty

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu