• Nie Znaleziono Wyników

[W sprawie rekopisów Lechonia]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[W sprawie rekopisów Lechonia]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Stefan Treugutt

[W sprawie rekopisów Lechonia]

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 64/3, 389

(2)

Z M A R L I 389

J e a n B o u r r i l l y

stronice poświęcone m łodzieńczej lek tu rze Słowackiego oraz sposoböwi jej odbioru w idocznem u u polskiego poety. Tak u B yrona jak u M ickie­ w icza dostrzegał m łody Słowacki przede w szystkim obraz, nie w głębiając się w jego sens. „S pontaniczna i trw ała praca um ysłu poety polega n a ograniczaniu się do elem en tu estetycznego [réduction à Vesthétique], [...] do tego, co uderza w yobraźnię bogatą i chłonną, poszukującą tem atów i m o tyw ó w ” — pisze B o u rrilly (s. 211). Ocena ta w żadnym razie nie przynosi u jm y w ielkiem u artyście, jakim był Słowacki, świadczy jed n ak zarazem o obiektyw izm ie jego biografa.

J u ż w chw ili publikow ania książki o młodości Słowackiego m iał B o u rrilly w sw ym dorobku rzecz ogłoszoną o tym poecie po polsku w „Tw órczości” (1959, n r 9) oraz dw a przekłady: Anhellego w

Cytaty

Powiązane dokumenty

We propose a model order reduction method for the dynamic analysis of flexible multibody systems featuring large overall motion and nonlinear elastic deflection, which can be

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 64/1,

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 64/1,

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 64/1,

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 64/1,

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 64/1,

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 64/2,

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 64/2,