Biuletyn Statystyczny województwa małopolskiego, 1999, nr 9

126  Download (0)

Pełen tekst

(1)

INFORMACJE W{ INFORMATION

I OPRACOWANIA AND STATISTICAL

STATYSTYCZNE PAPERS URZĄD STATYSTYCZNY

W KRAKOWIE

STATISTICAL OFFICE IN KRAKÓW

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO STATISTICAL

BULLETIN OF

MAŁOPOLSKIE VOIVODSHIP

Kraków, październik 1999 October

(2)

PRZY PUBLIKOWANIU DANYCH US - PROSIMY O PODANIE ŹRÓDŁA WHEN PUBLISHING THE SO DATA - PLEASE INDICATE THE SOURCE

kg

Kropka

= thousand

= milion million

= miliard

= milliard (billion)

= komplet

= decytona (kwintal) deciton

= kilometr kilometre

WAŻNIEJSZE SKRÓTY MAJOR ABBREVIATIONS

m2 = metr kwadratowy square metre m3 = metr sześcienny

cubic metre

ml = mililitr millilitre

dok. = dokończenie

cont. = continued

tabl. = tablica

EKD = Europejska Klasyfikacja Działalności NACE = Nomenclature des Activitees de

Communaute Europeenne egz = egzemplarz

= hektolitr (sto litrów) hectolitre

= ciąg dalszy

= continued

ZNAKI UMOWNE SYMBOLS

(-)

(0)

(•)

- oznacza, że zjawisko nie wystąpiło.

magnitude zero.

- zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5.

magnitude not zero, but less than 0,5 of a unit.

- oznacza zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych.

data not available or not reliable.

oznacza, że wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe.

not applicable.

nacza, że nazwy zostały skrócone w stosunku do obowiązującej klasyfikacji.

legories of applied classification are presented in abbreviated form.

oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do już opublikowanych.

data revised.

- analogiczny okres roku poprzedniego = 100 corresponding period of previous year = 100 - okres poprzedni = 100

previous period = 100 - grudzień roku poprzedniego = 100

December of previous year =100

(3)

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE STATISTICAL OFFICE IN KRAKÓW

INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE INFORMATION AND STATISTICAL

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

STATISTICAL BULLETIN OF MAŁOPOLSKIE VOIVODSHIP

MIESIĘCZNIK KRAKÓW, WRZESIEŃ 1999

MONTHLY KRAKÓW, SEPTEMBER 1999

(4)

KOMITET REDAKCYJNY EDITORIAL BOARD

PRZEWODNICZĄCY PRESIDENT

Marian Schab

CZŁONKOWIE MEMBERS

Andrzej Binda Barbara Oremus Anna Pawlik Zofia Pawlikowska Roman Podorski Grzegorz Ruta Helena Sienniak Bogumiła Skowronek Anna Talarek

SKŁAD KOMPUTEROWY I WYKRESY COMPUTER COMPOSITION AND CHARTS

Ewa Kopacka

ISSN 1508-3373

Uwaga: Niektóre dane liczbowe mają charakter tymczasowy i mogą'ulec zmianom w następnych wydaniach biuletynu statystycznego. Liczby względne (wskaźniki) wyliczono na podstawie danych bezwzględnych, wyrażonych z większą dokładnością niż podane w tablicach.

Note: Some figures are provisional and may be subject to revision in next editions of the statistical bulletin. Relative numbers (indices) are calculated on the basis of absolute data expressed with higher precision than that presented in tables.

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. K. Wyki 3 Tel. (0-12) 415-60-11, fax. (0-12) 415-40-58

Urząd Statystyczny w Katowicach - Wydział Poligrafii zam. 109/99, nakład 150 A4

(5)

SPIS TREŚCI CONTENTS

x Uwagi ogólne...

x Wyjaśnienia metodyczne...

x Ogólna charakterystyka sytuacji społecz­

no-gospodarczej w województwie...

x Pracujący i przeciętne zatrudnienie...

x Bezrobocie...

x Wynagrodzenia...

x Rolnictwo... . x Budownictwo mieszkaniowe...

x Działalność gospodarcza w sektorze przedsiębiorstw...

x Przemysł... ...

x Budownictwo...

x Transport...

x Handel...

x Podmioty gospodarcze...

1. Wybrane dane o województwie...

2. Wybrane dane według sektorów własności... ...

LUDNOŚĆ

3. Stan i ruch naturalny ludności...

General notes... 5

Methodological notes... 11

General description of the social and economic situation in a voivodship... 19

Workers and average employment... 19

Unemployment... 20

Salaries... 22

Prices... 23

Agriculture... 24

Dwelling construction... 26

Economic activity in enterprise sector... 27

Industry... 27

Construction ....,... 28

Transport... 28

Trade... 28

Economic units... 29

Selected data on voivodship... ... 30

Selected data by ownership sector... 36

POPULATION Population and vital statistics... 38

LABOUR Pracujący w sektorze przedsiębiorstw .... Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw... Bezrobotni zarejestrowani i oferty Bezrobotni zarejestrowani według pozio­ mu wykształcenia, wieku, czasu pozo­ stawania bez pracy i stażu pracy... Aktywność ekonomiczna ludności w wie­ ku 15 lat i więcej według BAEL... Employment in enterprise sector... Average paid employment in enterprise Registered unemployed people and job Registered unemployed people by educational level, age duration of unemployment and work seniority... Economic activity of the population aged 15 and more by LFS... WYNAGRODZENIA WAGES AND SALARIES 9. Przeciętne miesięczne wynagrot brutto w sektorze przedsiębiorą Average monthly gross wages and salaries in enterprise sector... 52

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW FINANCES OF ENTERPRISES Wyniki finansowe przedsiębiorstw... Wyniki finansowe przedsiębiorstw według sekcji i działów... I. Przychody, koszty, wynik finansowy ze sprzedaży... II. Wynik finansowy brutto i netto... Relacje ekonomiczne oraz struktura przedsiębiorstw według uzyskanych wyników finansowych... Majątek obrotowy i zobowiązania przedsiębiorstw... ... Majątek obrotowy i zobowiązania przed­ siębiorstw według sekcji i działów... Financial results of enterprises... 57

Financial results of enterprises by section and division... 58

I. Income, costs, financial result from II. Gross and net financial result... 63

Economic relations and composition of enterprises by obtained financial result... 66

Current assets and liabilities of enterprises... 79 Current assets and liabilities of enterpri­

ses by section and division...

(6)

4 Spis treści Contents

rablica

15. Przeciętne ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach...

16. Relacje cen w rolnictwie...

17. Średnie ceny detaliczne wybranych towarów i usług konsumpcyjnych ..

Average market-places prices received by farmers...

Price relations in agriculture...

Average retail prices of selected consu­

mer goods and services...

INWESTYCJE INVESTMENTS

18. Nakład 19. Mieszk

PODMIOTY GOSPODARCZE 20. Podmioty gospodarcze według sektorów 21. Podmioty gospodarcze według formy

prawnej...

ROLNICTWO

Investment outlays... 95

Dwellings... 96

ECONOMIC UNITS Economic units by sectors and sections... 97

Economic units by legal form... 98

AGRICULTURE y inwestycyjne 22. Skup ważniejszych produktów rolnych... Procurement of major agicultural products... 100

PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO INDUSTRY AND CONSTRUCTION 23. Produkcja sprzedana przemysłu... Sold production of industry... 102

24. Produkcja sprzedana budownictwa... Sold production of construction... 106

HANDEL 25. Dynamika sprzedaży detalicznej towarów według specjalizacji branżowej... BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 26. Przestępstwa stwierdzone i wskaźnik wykrywalności przestępstw... 27. Wypadki drogowe z ofiarami w ludziach . Indices of retail sale by branch specialization... 107

PUBLIC SECURITY Recorded crimes and the rate of detectability of crimes... 109

Road traffic accidents with casualties.... 109

28. Wybrane dane o powiatach Selected data on poviats... 110

29. Wybrane wskaźniki ogólnopolskie Selected indicators for Poland... 114

x Wykaz publikacji wydanych przez GUS The list of the CSO publications... 118

x Wykaz publikacji będących w sprzedaży The list of publications being in sale... 119

SPIS WYKRESÓW LIST OF CHARTS x Struktura pracujących w sektorze przedsiębiorstw... x Struktura bezrobotnych zarejestrowa­ nych według powiatów... x Bezrobotni zarejestrowani... x Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw... x Struktura trzody chlewnej ogółem... x Struktura przychodów ze sprzedaży wy­ robów i usług w sektorze przedsiębiorstw x Struktura zakładów osób fizycznych zarejestrowanych w KRUPGN-REGON Structure of employed in enterprise sector... 20

Structure of unem ployed registerecd by poviats... 21

Registered unemployed people... 22

Average monthly gross wages and salaries in enterprise sector... 22

Structure of pigs on the whole... 25

Structure of sales revenues of goods and services in enterprise sector... 27

Strukturę of enterprises of individual persons in the KRUPGN-register... 29

(7)

UWAGI OGÓLNE GENERAL NOTES

Działalności (EKD), opracowanej na podstawie wydawnictwa Biura Statystycznego Wspólnot

rev. I". EKD wprowadzona została z dniem 1 I 1991 r. zarządzeniem nr 83 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 XII 1990 r. (Dz. Urz. GUS Nr 30, poz. 151).

Dane statystyczne prezentowane są w układzie EKD według sekcji, działów i - w niektórych przypadkach - grup.

1. Data in Statistical Bulletin are presented according to NACE classification, compiled on the basis of the publication of Statistical Office of the European Community EUROSTAT,

"Nomenclature des Activity de Communautś Europćenne - NACE, rev. I NACE has been implemented since 1 I 1991 by Regulation No. 83 of the President of the Central Statistical Office, dated 31 XII 1990 (CSO Official Journal No. 30, item 151).

Statistical data are presented following the NACE scheme - by sections, divisions and - in some cases - by groups.

2. Prezentowane dane obejmują podmioty gospodarki narodowej bez względu na charakter własności, tj. zaliczane do sektora publicznego

prywatn lodmioty

samorządową oraz mieszaną z przewagą kapitału podmiotów sektora publicznego. Do sektora prywatnego zalicza się podmioty gospodarki stanowiące własność krajową (m.in. spółki, spółdzielnie, o prowadzące działalność c cje społeczne, stowarz niczną (m.in. przedsi

nej wytwórczości, spółki z wyłącznym udziałem kapitału zagranicznego) oraz mieszaną z prze­

wagą kapitału podmiotów sektora prywatnego.

ispodai

2. Presented data cover units of the national economy regardless of ownership, that is, included in the public and private sectors. The public sector includes units of state ownership, communal ownership and mixed ownership with a public

: cooperatives, i persons carrying out economic activities, social organisations, associations, foundations), private foreign ownership (among others: small-scale foreign enterprises, partnerships with exclusive foreign capital share) and mixed ownership with a private sector unit capital majority.

3. Dane opracowano zgodnie z każdorazowym Drganizacyjnym gospodarki narodowej,

i w zakresie prac i przeciętnego

w warunkach porównywalnych.

stanem organizacyjnym gospodarki narodowej.

Wskaźniki dynamiki w zakresie pracujących dnienia obliczono

3. Data are compiled according to the respective organizational status of units of the national economy. Indices of employment and average paid employment are in comparable conditions.

4. Przez podmioty gospodarki narodowej rozumie się jednostki prawne, tj.: osoby prawne, samodzielne jednostki organizacyjne nie mające iowości prawnej oraz osoby fizyczi prowadzące dzi

4. The term entities of the national economy is understood as a legal entities, i.e.: legal persons, independent organizational entities without legal personality as well as natural persons conducting economic activity.

spodarczych rozumie się podmioty prowadzące działalność gospodarczą, tj. produkcyjną i usługową w celach zarobkowych i na własny rachunek podmiotu prowadzącego tę działalność.

5. The term economic entities is understood as entities conducting economic activity, i.e., production and service activity for purposes of profit and for the entity’s own-account.

(8)

6 Uwagi ogólne General notes

'zyskiwanego material

>zdania, wyniki badań i inne), dane pre­

zentowane w Biuletynie Statystycznym różni;

Ti podmiotowym i czasowym, i tak:

3 o pracujących, zatrudnieniu zakresem podmio

6. W zależności od częstotliwości i zakresu Miału źródłowego (spra-

e Statysl m i czas;

1) dane o pracujących, zatrudnieniu i wynagro­

dzeniach - w ujęciu miesięcznym - dotyczą podmiotów gospodarki narodowej, w których liczba pracujących przekracza 5 osób, przy czym dane nie obejmują zatrudnionych poza granicami kraju, zatrudnionych w gospo­

darstwach pomocniczych jednostek budżeto­

wych oraz zatrudnionych w organizacjach społecznych, politycznych, związkach zawodowych i innych;

2) dane o wynikach finansowych pi v - w ujęciu kwartalnym - dotyc

irzedsię- orstw - w ujęciu kwartalnym - dotyczą pod- iotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe i zobowi;

nia co kwartał

kosztachi i wyniku finansowym F-01 (w 19$

z wyjątkiem podmiotów, których podstawo­

wym rodzajem działalności jest działalność zaklasyfikowana według EKD do sekcji "Rol-klasyfikowana według E nictwo, łowiectwo i leśnictwo", "Rybołówstwo i rybactwo"), przy czym dane w zakresie:

- górnictwa i kopalnictwa oraz działalności produkcyjnej dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 50 osób,

- pozostałych rodzajów działalności dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 20 osób;

3) dane o nakładach inwestycyjnych - w ujęciu kwartalnym - dotyczą podmiotów gospodarki narodowej, z tym że dane w zakresie:

- górnictwa i kopalnictwa oraz działalności produkcyjnej dotyczą podmiotów, w któ­

rych liczba pracujących przekracza 50

- pozostałych rodzajów działalności dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 20 osób;

4) dane o skupie produktów rolnych - w ujęciu miesięcznym - dotyczą danych meldun­

kowych o ilości skupu realizowanego przez osoby prawne i samodzielne jednostki orga­

nizacyjne nie posiadające osobowości pra­

wnej (w tym spółki cywilne i jawne), które mają siedzibę na terenie województwa,

i ramach d

;up produktów rolnych bezpo­

średnio od producentów niezależnie od miejsca dokonania transakcji i siedziby dostawcy. W danych za okresy roczne uwzględnia się korekty wynikające ze spra­

wozdawczości na bazie danych półrocz-

6. Data presented in the Statistical Bulletin differ in subject and time period depending on frequency and scope of source documents (reports, research finding and other). Data concerning:

1) data on employment, wages and salaries - for monthly periods - refer to those units of the national economy, in which the number of employees exceeds 5 persons, further-more, data excludes persons employed abroad, employed in auxiliary establishments of budgetary units and engaged in social and political organizations, trade unions and other;

2) data on financial results of enterprises cover economic units maintaining accounting records and which are obligated to prepare monthly reports on income, costs and the financial result F-01 (in 1998 with the exception of units in which the principal activity is classified to

"Agriculture, hunting and forestry", and

"Fishing"), furthermore data concerning:

- mining and quarrying and manufacturing refer to those units, in which the number of employees exceeds 50 persons, - other kinds of activities refer to those units,

in which the number of employees exceeds 20 persons;

3) data on investment outlays and newly started investments refer to units of the national economy, but data concerning:

- mining and quarrying and manufacturing refer to those units, in which the number of employees exceeds 50 persons, - other kinds of activities refer to those units,

in which the number of employees exceeds 20 persons;

4) data on procurement of agricultural products - for monthly period - concern data reported on the quantity of procurement by legal persons and independent organi­

zational entities without legal personality (of which civil association and unlimited partnership), which have the seat within the region and carry out, in the framework of economic activity, procurement of agricul­

tural products direct from producers regardless the place of transaction and the seat of the contractor. Data for annual periods take into consideration revisions resulting from reports on the basis of semi-

(9)

Uwagi ogólne General notes

nych, obejmującej również skup, o wartości

zdawczości, która obejmuje t centów z terenu województwa.

Wskaźniki dynamiki liczone są w zakresie porównywalnym na bazie danych mel­

dunkowych, a za okresy półroczne - po uwzględnieniu korekt wynikających ze sprawozdawczości;

5) dane o przychodach ze sprzedaży produkcji przemysłu i budownictwa, sprzedaży usług transportu, gospodarki magazynowej i łącz­

ności oraz sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów - dotyczą podmiotów gospo­

darczych, w których liczba pracujących przekracza 5 osób;

dane o przewozach ładunków i pasażerów -

!W miesięcznym - obejmują / ujęciu miesięcznym - obejmują prze' lokonane przez przedsiębiorstwa tran;

towe, w których liczba pracują przekracza 5 osób. pracujących

annual data including also procurement by natural persons when its value exceeds 10thous. zl as well as reporting range covering only producers from the voivodship's area.

Index numbers are compiled in comparable conditions on the basis of data reported; for semi-annual periods - with the correction from reporting system;

5) data on sold production of industry and of construction, and wholesale and retail sale of goods cover those economic units, in which the number of employees exceeds 5 persons;

6) data on transport of goods and passengers include transport services rendered by transport enterprises, in which the number of employees exceeds 5 persons.

7. Ilekroć w Biuletynie jest mowa o sektorze przedsiębiorstw, dotyczy to podmiotów prowa­

dzących działalność gospodarczą w zakresie:

leśnictwa, pozyskiwania drewna i pokrewnych działalności usługowych; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i kopalnictwa; działalności produkcyjnej; zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów prze­

znaczenia osobistego i użytku domowego; hoteli i restauracji; transportu, gospodarki magazy­

nowej i łączności; obsługi nieruchomości, wynajmu maszyn i sprzętu bez obsłut operatorskiej oraz wypożyczania artykułó przeznaczenia osobistego i użytku domowego, informatyki i działalności pokrewnej, pozostałej działalności związanej z prowadzeniem inte­

resów; odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, usług sanitarnych i pokrewnych; działalności związanej z rekreacją, kulturą i sportem oraz pozostałej działalności usługowej.

8. Ilekroć w Biuletynie jest mowa o przemy­

śle, dotyczy to sekcji EKD: "Górnictwo i kopal­

nictwo", "Działalność produkcyjna" oraz "Zao­

patrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę".

9. W Biuletynie - o ile nie zaznaczono inaczej - dane w ujęciu wartościowym oraz wskaźniki struktury podano w cenach bieżących, a wskaź­

niki dynamiki na podstawie wartości w cenach stałych. Jako ceny stałe od 1996 r. przyję­

to ceny stałe 1995 r. (średnie ceny bieżące

7. The category - enterprise sector - used in the Bulletin, indicates those units which carry out economic activities in the following areas:

forestry, logging and related service activities;

sea fishing; mining, quarrying; manufacturing;

electricity, gas and water supply; construction;

whole sale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods; hotels and restaurants;

transport, storage and communication; real estate activities, renting of machinery and equipment without an operator as well as renting of articles of personal and home use, computers and similar activity, other activity connected with operating a business; sewage and refuse disposal, sanitation and similar activities;

recreational, cultural and sporting activities and other service activities.

8. The category - industry used in the Bulletin, refers to the NACE (rev. 1) sections: "Mining and quarrying", "Manufacturing" and "Electricity, gas and water supply".

9. In the Bulletin - unless otherwise stated - data in terms of value and structural indicators are presented at current prices and index numbers, on the basis of value at constant prices. As constant prices since 1996 - 1995 constant prices (1995 average current prices).

(10)

Uwagi ogólne General notes

10. W przypadku zmian metodycznych oraz zmian w systemie cen stałych - wskaźniki dynamiki obliczono metodą nawiązania łańcuchowego.

10. In the case of methodological changes and changes in the system of constant prices, indices are calculated using the chain - base index method.

11. Dane według sekcji, działów i grup EKD 11. Data by the NACE section, division and opracowano metodą przedsiębiorstw. group are compiled following the enterprise

method.

12. Niektóre dane mają charakter tymczasowy i mogą ulec zmianie w następ­

nych wydaniach Biuletynu Statystycznego.

W momencie wprowadzenia zmiany dane te oznaczone są

13. Ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania danych, w niektórych przypad­

kach sumy danych z niższych poziomów klasyfikacji EKD - z tytułu zaokrągleń - mogą się różnić od podanych wielkości "ogółem" na wyższych poziomach klasyfikacji EKD.

12. Some figures are provisional and may be subject to revision in next editions of the Statistical Bulletin. Such revised data will be marked with sign

13. Due to electronic data processing technology, in selected cases the grand totals for lower NACE classification level, due to number roundings, may differ from the figure "total" at higher NACE classification level.

nością niż podano w tablic

15. W tablicach zawierających w boczku okresy miesięczne, w przypadku braku informacji - podano dane kwartalne wpisując je na poziomie miesiąca kończącego dany kwartał.

Klasyfikacji Działalności (EKD) w Biuletyn!

Statystycznym zastosowano skróty - skrócone nazwy oznaczone zostały w tablicach znakiem

„A"- Zestawienie zastosowanych skrótów i pełnych nazw podaje się poniżej:

are calculated, as a rule, on the basis of absolute data expressed with higher precision that presented in tables.

15. In tables presenting monthly data on the side, when such data is not available, quarterly data is shown in the line of the month ending a given quarter.

16. In regard to NACE abbreviations are used in the Statistical Bulletin - those abbreviations are marked in the tables with sign „A”. The abbreviations and their complete names are given below:

skrót pełna nazwa abbreviation complete name

sekcje EKD sections NACE

handel i naprawy handel hurtowy i deta­

liczny; naprawy pojaz­

dów mechanicznych, motocykli oraz artyku­

łów przeznaczenia oso­

bistego i użytku domo-

trade and repair wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods

obsługa nieruchomości obsługa nieruchomości, wynajem i działalność związana z prowadze­

niem interesów

real estate and busi­ real estate, renting and business activities ness activities

administracja publiczna

i obrona narodowa administracja publiczna i obrona narodowa;

gwarantowana prawnie opieka socjalna

public administration public administration and defence; compul­

sory social security and defence

(11)

Uwagi ogólne General notes

produkcja odzieży; wy­

prawianie i barwienie skór futerkowych garbowanie i wypra­

wianie skór; produkcja toreb bagażowych, to- , wyrobów ręcznych, \ larskich,

produkcja drewna i wy­

robów z drewna oraz ze słomy i wikliny

produkcja celulozowo- papiernicza

działalność wydawnicza i poligraficzna

produkcja koksu, prze­

tworów ropy naftowej i pochodnych

produkcja c robów z dre

em mebli; f artykułów

tion complete name

divisions NAGE manufacture of wearing manufacture of wearing apparel and furriery apparel; dressing and

drewna i wy- Irewna i korka, z wyjątkiem r dukcja art;

słomy i mat;

wanych do wyplatania produkcja masy celu­

lozowej, papieru oraz wyrobów z papieru działalność , wydawni-

ników informacji wytwarzanie produktów

processing of leather and manufacture of leather products

manufacture of wood and wood, straw and wicker products

manufacture of pulp and paper

publishing and printing

manufacture of coke, refined petroleum products and derivatives

dyeing of fur tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags, saddlery, harness and footwear

manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials manufacture of pulp, paper and paper products publishing; printing and reproduction of recor­

ded media

manufacture of coke oven products, refined petroleum products and nuclear fuel

produkcja chemikalió i wyrobów chemiczny

produkcja wyrobów z metali (bez maszyn i urządzeń)

produkcja maszyn i urządzeń

i aparatury elektrycznej

produkcja mebli; pozos­

tała działalność produk-

sprzedaż i naprawy pojazdów mechanicz­

nych; sprzedaż deta­

liczna paliw

produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien sztucznych produkcja metalowych wyrobów gotowych,

produkcja maszyn i urządzeń, gdzie in­

dziej nie sklasyfi ko­

produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie skla­

syfikowana produkcja mebli; dzia­

łalność produkcyjna, gdzie indziej nie sklasy­

fikowana sprzedaż, obsługa i na­

prawy pojazdów me­

chanicznych i motocy­

kli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych

manufacture of chemi­

cals and chemical products manufacture of metal products (except ma­

chinery and equipment)

manufacture of machi­

nery and equipment

manufacture of elec­

trical machinery and apparatus

manufacture of furni­

ture; other manufa­

cturing

sale and repair of mi vehicles; retail sale automotive fuel

manufacture of chemi­

cals, chemical products and man-made fibres manufacture of fabri­

cated metal products, except machinery and equipment manufacture of machi­

nery and equipment not elsewhere classified

manufacture of elec­

trical machinery and apparatus not else­

where classified manufacture of furni­

ture; other manufacture not elsewhere classifed

maintenance and ir of motor vehicles and motorcycles; retail trade of automotive fuel

(12)

Uwagi ogólne General notes

divisions NACE

handel detaliczny; na­

prawy artykułów przez­

naczenia osobistego i użytku domowego

transport lądowy i rurociągowy działalność pomocnicza dla transportu; organi­

zowanie turystyki

handel hurtowy i komi­

sowy, z wyjątkiem han­

dlu pojazdami mecha­

nicznymi i motocyklami handel detaliczny, z wy­

jątkiem sprzedaży po­

jazdów mechanicznych i motocykli; naprawy artykułów przeznacze­

nia osobistego i użytku domowego transport lądowy; tran­

sport rurociągami działalność wspierająca i pomocnicza dla tran­

sportu; działalność age­

ncji turystycznych

retail trade; repair of personal and house­

hold goods

land and pipeline transport

Wholesale and commis­

sion trade, except of motor vehicles and motorcycles retail trade, except of motor vehicles and motorcycles; repair of

personal and

household goods

supporting and auxiliary transport activities;

activities of travel

nych budowli lub ich części; inżynieria lądo­

wa i wodna przeładunek, magazy- przeładunek, magazy­

nowanie i składowanie nowanie, składowanie

towarów i przechowywanie towa-

building constructions; building of complete instructions or parts them; civil engineering

organizowanie turystyki działalność agencji turystycznych, pilotów i przewodników wycie­

czek; pozostała działal­

ność związana z turys­

tyką, gdzie indziej nie sklasyfikowana

17. Od 1999 r. badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych prowadzone jest według zaleconej przez EUROSTAT klasyfikacji COICOP/HICP (klasyfikacja konsumpcji indywidualnej według celów - wersja stosowana w obliczeniach zharmonizowanych wskaźników

konsumpcyjnych). Klasyfikacja ta z<

owadzona w krajach UE Ri

idowym Nr L 296 z 21 listopada 1996 r.

tourism organization

wprowadzona w krajach UE Rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 2214/96 opublikowany lenniku Urzędowym Wspólnot Europejski

activities of travel agencies and tour operators; tourist assistance activities not elsewhere classified

has been kept accordin'rding to 17. Since 1999 consumer goods and services

3y has been

COICOP/HICP classification recomended by EUROSTAT (individual consumption classifi­

cation according to aims - version used in computations of harmonised consumer prices index). This classification was introduced in UE countries with Regulation of European Commision N° 2214/96 published in Official Journal of European Community N° L 296 of 21 th November 1996.

18. Szersze informacje oraz szczegółowe wyjaśnienia metodyczne publikowane są w zeszytach metodycznych oraz opracowaniach branżowych GUS.

18. Broader information and detailed methodological description are published in methodological volumes and statistical publications of the Central Statistical Office.

(13)

WYJAŚNIENIA METODYCZNE METHODOLOGICAL NOTES

1) ludności opracowano metodą bilansową w oparciu o wyniki NSP 1988 oraz bieżące dane z ruchu naturalnego (urodzenia i zgo­

ny), migracji na pobyt stały (wewnętrznych i zagranicznych) i czasowy (powyżej 2 mie­

sięcy), a także wykorzystując dane doty­

czące zmian administracyjnych,

2) urodzeniach i zgonach (w tym zgonach niemowląt) opracowano zgodnie z kryteriami nowej definicji urodzenia i zgonu noworodka - rekomendowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

2. Dane o pracujących obejmują osoby pełno- zatrudnione i niepełnozatrudnione w głównym miejscu pracy.

Do pracujących zaliczono:

1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku 2) właścicieli i współwłaścicieli jednostek pro­

wadzących działalność gospodarczą łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin;

3) osoby wykonujące pracę nakładczą;

4) agentów oraz osoby zatrudnione przez agentów;

5) członków rolniczych spółdzielni produk-

rane w Biuletynie dane nie obejmują cyjnych.

Prezentowane w Biuletyni rolnictwa indywidualnego.

3. Dane o przeciętnym zatrudnieniu obej­

mują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz niepełnym, po przeliczeniu na pełno-

1. Data concerning:

1) population are compiled using balance method on the basis of results of the 1988 National Population Census and actual data on vital statistics (births and deaths), permanent migration (internal and external), temporary migration (over 2 months) and also utilising data regarding administrative changes,

2) births and deaths (including infant deaths) - fis calculated according to the new definition of infant birth and death - recommended by the World Health Organization (WHO).

2. Data on employment includes those employed on a full and part-time basis in the main place of work.

Employment includes:

1) persons employed on the basis of a labour contract;

2) owners and co-owners of units engaged in economic activities including helping mem­

bers of their families;

3) outworkers;

4) agents and persons employed by agents;

5) members of agricultural production coope­

ratives.

Data presented in the Bulletin does not include individual agriculture.

3. Data on average paid employment includes persons employed on the basis of a labour contract on a full and part-time basis, converted to full-time work period.

4. Dane o bezrobociu rejestrowanym doty­

czą osób zarejestrowanych w urzędach pracy.

Od 1 stycznia 1997 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych nie obejmuje osób otrzymujących świadczenia lub zasiłki przedemerytalne oraz osób odbywających szkolenie lub staż u praco­

dawców.

persons regisl

Since 1 January 1997 registered unemployed has not included persons who receive pre-

Bezrobotni nie posiadający prawa do zasiłku to zarejestrowane w urzędach pracy osoby poszukujące pracy, które utraciły bądź nie nabyły prawa do zasiłku.

are the persons registered in employment office:

_topę bezrobocia obliczono jako udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo.

The unemployed without to the right to benefit,

searching for work, who either lost or did not acquire the right to benefit.

Unemployment rate was compiled as a ratio of registered unemployed persons to the econo­

mically active civilian population.

(14)

12 Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes

5. Pod pojęciem bezrobotnego należy rozu-

sj pracy zai

podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu mieć osobę nie zatrudnioną i nie wykonującą zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, nie uczącą się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) urzędzie pracy, jeżeli:

ukończyła 18 lat (z wyjątkiem młodocia­

nych absolwentów),

- kobieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna - nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo po usta­

niu zatrudnienia nie pobierała świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub wychowawczego, - nie jest właścicielem lub posiadaczem

(samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych,

nie podlega ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu z tytułu stałej pracy jako domo-

nie podjęła pozarolniczej działalności gos­

podarczej lub nie podlega - na podstawie odrębnych przepisów - obowiązkowi ubez­

pieczenia społecznego, lub zaopatrzenia emerytalnego,

jest osobą niepełnosprawną, której stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub

5. An unemployed person means a person having no employment and not attending any full­

time school, capable of work and ready to take up full-time employment and registered in a local labour office, appropriate for its permanent of temporary place of residence, if the person:

is aged 18 or more (excluding adolescent graduates);

- is aged less than 60 (for women), or less than 65 (for men);

did not acquire the right to retirement pay or pension resulting from inability to work or, after ceasing to work, does not receive a rehabilitation benefit, a sick, maternity or child-care benefit;

is not the owner or holder (sole or dependant) of agricultural real estate with an area of agricultural land exceeding 2 convertible ha;

is not subject to retirement and pension insurance from full-time work due to being a member of an agricultural household with an area of agricultural land exceeding 2 convertible ha;

- did not undertake non-agricultura! economic activity or is not subject, on the basis of separate regulations, to obligatory social insurance or a retirement provision;

- is disabled but is able to work at least half the full work-time required within a given occupation or service;

is not temporarily under arrest or not serving a prison sentence.

nie odbywa kary pozbawienia wolno:

6. Dane o aktywności ekonomicznej ludności / wieku 15 lat i więcej opracowano na podsta­

wia Aktywności

\EL

darstw domowych. Do pracujących osoby, które w badanym tygodniu:

- wykonywały pracę przynoszącą dochód lub reprezentacyjnego Badania nomicznej Luc o w cyklu kwart

osoby będące członkami wylosowanych gosp<

ych zaliczor cznej Ludności (BAEL), prowadzo­

nego w cyklu kwartalnym. Badaniem objęte są inkami \

zarobek albo pomagały w prowadzeniu nie wykonywały pracy (np. z powodu choro­

by, urlopu, strajku), ale formalnie miały

Bezrobotni to osoby, które w okresie ba­

danego tygodnia nie były osobami pracują­

cymi, aktywnie poszukiwały pracy i były go­

towe ją podjąć.

6. Data on the economic activity of the population, aged 15 and older, are compiled from the representative Labor Force Survey (LFS), which is conducted quarterly. The survey includes the members of randomely selected households. The LFS counts as employed, persons who within the surveyed week:

worked earning income or wages or helped in the family economic activity,

did not work (for example, because of illness, vacation, strike), but formally had work.

An unemployed person, is a person who within the period of the surveyed week did not work, actively sought work and was prepared to accept work.

(15)

Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes 13

Współczynnik aktywności zawodowej obli­

czono jako udział aktywnych zawodowo w licz­

bie ludności w wieku 15 lat i więcej.

The coefficient of professional activity is calculated as a percentage of the professionally active, aged 15 and older.

Wskaźnik zatrudnienia obliczono jako pracujących w liczbie ludności w wieku i więcej.

The employment index is calculated as a percentage of the employed, aged 15 and

Stopę bezrobocia obliczono jako udział bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej.

The unemployment rate is calculated as a percentage of the unemployed in the number of the professionally active, aged 15 and older.

7. Pod pojęciem ludności czynnej zawodowo należy rozumieć osoby pracujące oraz bezrobotne.

7. The category - ecomically active population is understood as employment and unemployed persons.

8. Składnikami wynagrodzeń są: wynagro­

dzenia osobowe, wypłaty z zysku do podziału i z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, dodatkowe wynagro

ników jednostek sl dzenia bezosobo'

prowizyjne, honoraria. Dane za okresy kv nie uwzględniają wynagrodzeń bezosobowych, wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych i honorariów.

8. The components of wages and salaries are personal wages and salaries, payments from profit for distribution and balance surplus in cooperatives, additional annual wages and salaries for employees of budgetary sphere, impresonal wages and salaries, commision and agent payments, fees. Quartery data on wages and salaries do not include impersonal wages and salaries, agent and commission payments and fees.

9. Przeciętne wynagrodzenia miesięczne nominalne przypadające na 1 zatrudnionego obliczono przyjmując:

1) wynagrodzenia osobowe bez wynagrodzeń osób wykonujących pracę nakładczą oraz

3) dodatkowe wynagrodzenia roczne ( wników jednostek sfery budżetowej, pracov

4) wynagrodzenia wypłacane z funduszu ho-

o dzieło wie umowy-zlecenia lub umim własnym na podsta-

9. Average monthly nominal wage and salary per employee are computed assuming the following:

1) personal wages and salaries (excluding wa­

ges and salaries of outworkers and appren­

tices as well as persons employed abroad);

2) payments from profit for distribution and balance surplus in cooperatives;

3) additional annual wages and salaries for employees of budgetary sphere;

4) wages and salaries paid from fees fund to own - employees on the basis of contract of tasks in the capacity of wages and salaries for employees.

10. Dane o wynagrodzeniach oraz przecięt­

nych wynagrodzeniach miesięcznych prezentuje się w ujęciu brutto.

10. Data on wages and salaries and average monthly wages and salaries are presented in gross value.

11. Dane dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw prezentuje się w dostosowaniu do ustawy z dnia 29 IX 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ).

11. Data on financial results of enterprises are presented in conformity with the law of September 29, 1994 on book-keeping (Official Gazette No 121, entry 591).

obejmują

1) przycl

r

'chody z całokształtu działalności zychody ze sprzedaży produktów, tj. kwoty yskane lub należne z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych i usług w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą;

12. Income from activity as a whole includes:

1) income from the sale of products, i.e., sums owned from the sale of finished goods and services in entities conducting economic activity;

(16)

14 Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes

2) przychody ze sprzedaży towarów i mate­

riałów, łącznie z kwotami należnymi z tytułu sprzedaży opakowań wielokrotnego użytku.

Przychody ze sprzedaży produktów, towa­

rów i materia nansowy

lży prod iałów, wpływające na wynik fi­

lial a się w wartości wyrażonej laży z uwz- ględnieniem upustów, rabatów i bon bez podatku od towarów i usług (VAT);

2) income from the sale of commodities and materials, including sums owed from the sale of re-useable containers.

Income from sale of products, commodities and materials, affecting the financial result, is established in a value expressed in the actual sale prices, taking into account all discounts, rebates and deductions, excluding value-added tax (VAT);

pozostałe przychody operacyjne, tj. przy chody nie związane bezpośrednio z działał nością podmiotu, do których zalicza się przychody ze sprzedaży lub wpływy z likwi­

dacji środków trwałych i inwestycji rozpoczętych, odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, wyegzekwowane kary i grzywny, otrzymane przez jednostkę nieodpłatnie składniki majątku, otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty (znaczną część pozostałych przychodów operacyjnych stanowią tytuły zaliczane dotychczas do zysków nadzwyczajnych);

3) other operational income, i.e., income not connected directly with the basic activity of a unit, which includes: income from sales or receipts from the liquidation of fixed assets and investments started, deducted stale lia­

bilities, received indemnities, exacted fines and penalties, received components of as­

sets against payments, received subsidies, subventions and surcharges (the majority of other operational income is formed by items included till now in excess profits);

4) przychody finansowe, które obejmują wpływy lub kwoty należne z tytułu dokonanych przez podmiot operacji finansowych, tj. dywidendy z tytułu udziałów w innych jednostkach, kwoty należne i wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych (długoterminowych i krótko­

terminowych), odsetki i prowizje od środków pieniężnych (lokat) na rachunkach bankowych, odsetki od udzielonych przez jednostkę pożyczek i kredytów (zwłoki w spłacie rat), dyskonto potrącone przez jednostkę przy zakupie weksli i czeków obcych, dodatnie różnice kursowe ustalone przy spłacie należności i zobowiązań oraz różnice przy wycenie środków pieniężnych, udziałów i papierów wartościowych.

4) financial income which includes receipts or owed Sums from financial operations of a unit, that is dividends from shares in other units, owed Sums and receipts from the sale of securities (long-term and short-term), interest and commissions from funds (investments) in bank accounts, interest of loans and credits granted by an unit (installment in arrears), discount, deducted by an unit, when purchasing foreign bills and cheques, positive differences in exchange rates agreed when repaying charges and liabilities and differences in re-pricing of financial means, shares and securities.

13. Koszty uzyskania przychód«

kształtu działalności obejmują:

i sprzedanych prc :edaży (z podatkiem akcy;

koszt wytworzenia sprzedanych produkt«

lego zarządu (lub koszty ogółe ie o koszt wytworzenia świadcz«

:oszty sprze

;oszty ogólr pomniejszone o koszt wytw<

na własi potrzeby jednostki o zmianę stanu produktów) oraz sprzedanych towarów i materiałów;

irygowane : wartość

trials, which includes: the manufacturing cost of sold products, sales cost (including excise tax), cost of general management (or total cost decreased by the cost of manufacture for own unit needs and corrected by change in product stocks) and value of sold commodities and materials;

(17)

Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes 15

2) pozostałe koszty operacyjne koszty związane ze sprzedażą majątku trwałego, inwestycji oraz (uprzednio zaliczane do strat nadzwyczajnych) odpisane należności przedawnione, należności umorzone i nieściągalne, skutki aktualizacji wartości zasobów rzeczowych składników majątku obrotowego, zapłacone kary, grzywny i odszkodowania oraz darowizny na rzecz osób fizycznych i prawnych;

2) other operational costs include cost related to sale of components of fixed assets, investments and the following items, till now included into excess losses, deducted stale remissed and not- results of up-dating of value of material means of current assets components, paid fines, penalties and indemnities and donations for legal and natural persons;

obejmujące składników

charges, charge;

collectable charge

3) koszty finansowe obejmujące odsetki i pro­

wizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek nne różnice kursowe, dyskonto potrącone przez nabywcę przy sprzedaży dla niego w<

sprzedaży pj

aktualizujące wartość finansowego majątku niego weksli i czekć

papierów wartościowych, odpisy ibywcę przy sprz :eków obcych,

krótkoterminowych papierów rżenie n pewne lub prawdopodobne straty dotyczące

leracji finansowych.

iciowyct

3) financial costs include interest and commissions from contracted credits and loans and negative differences in exchange rates, discount, deducted by a buyer when selling to him foreign bille and cheques, losses on sale of securities, deductions up­

dating value of financial fixed assets and short-term securities, and also creating reserves for certain or probably losses concerning financial operations.

14. Wyniki finansowe: 14. Financial results:

ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów stanowią różnicę między przychodami osiągniętymi ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów a kosztami poniesionymi na ich uzyskanie (koszt własny sprzedanych produktów, towarów

1) financial results from sale of products, commodities and materials constitute a difference between income gained from the sale of products, commodities and materials and costs born for their acquisition (prime cost of sold products, commodities and materials);

2) wynik finansowy na działalności gospodarczej jest to suma wyniku finansowego na sprzedaży produktów, towarów i materiałów, wyniku na pozostałej działalności operacyjnej oraz wyniku na operacjach finansowych;

2) the financial result from economic activity is the sum of the financial result from the sales of products, commodities and materials, of the result from other operational activity and the result from financial operations;

3) saldo zysków i strat nadzwyczajnych (wynik na operacjach nadzwyczajnych) stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi. Straty i zyski nadzwyczajne dotyczą skutków finansowych zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością jednostki. Są to zwłaszcza

losowych, zaniechania mego rc

zawieszenia pewnego rodzaju działalności, j zmiany metod produkcji lub sprze- j części jednostki, po- ego lub naprawczego zarówno u wierzyciela (straty), jak i dłużnika istotnej zmiany metod produkcji lub dąży zorganizowanej części jednost stępowania ugodi

3) the balance of excess profits and losses (the result of excess operations) constitutes the difference between excess profits gained and excess losses born. Excess profits and losses concern financial results of events occurring once, apart from the usual activity of an entity. In particular, these include the effects of random events, a forbearance or stoppage of a certain kind of activity, a substantial change in the production method or the sale of an organized part of an entity, and conciliatory or composition proceedings both by the obligee (losses), and by the debtor (profits);

4) wynik finansowy brutto (zysk to wynik na działalności skorygowany o saldo z;

nadzwyczajnych;

ik lub strata) jest gospodarczej, zysków i strat

4) gross financial result (profit or loss) constitutes a result from economic activity, cted by the excess profits and losses

(18)

16 Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes

5) obowiązkowe obciążenia wyniku finanso­

wego brutto obejmują: podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych oraz płatno­

ści z nimi związane na podstawie odrębnych przepisów (np. dywidenda od funduszu założycielskiego);

6) wynik finansowy netto (zysk lub strata) otrzymuje się po pomniejszeniu wyniku finansowego brutto o obowiązkowe obciążenia.

5) obligatory encumbrances on gross financial result include: income tax from legal and natural persons as well as payments related on the basis of separate regulations (for example: dividend from a founder's fund);

6) net financial result (profit and loss) is obtained after subtracting obligatory encumbrances from the gross financial result.

15. Majątek obrotowy obejmuje: zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne oraz czynne rozliczenia międzyokresowe.

15. Current assets include: stocks, charges and claims, securities designed for turnover, monetary funds and active inter-period settlements of accounts.

16. Wskaźnik poziomu kosztów jest to relacja kosztów uzyskania przychodów z cało­

kształtu działalności do przychodów z cało­

kształtu działalności.

16. The cost level index constitutes the relation of the costs of income acquisition from activity as a whole to income from activity as

17. Wskaźnik rentowności obrotu brutto jest to relacja wyniku finansowego brutto do przychodów z całokształtu działalności.

17. The profitability rate of gross turnover constitutes the relation of gross financial result to income from activity as a whole.

18. Wskaźnik rentowności obrotu netto jest to relacja wyniku finansowego netto do przychodów z całokształtu działalności.

18. The profitability rate of net turnover constitutes the relation of net financial result to income from activity as a whole.

19. Wskaźnik płynności I stopnia jest to relacja środków pieniężnych i papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu do zobowiązań krótkoterminowych.

19. The first degree liquidity index constitutes the relation of monetary funds and securities designed for turnover to short-term liabilities.

20. Wskaźnik płynności II stopnia jest to relacja należności i roszczeń, środków pienię­

żnych oraz papierów wartościowych przezna­

czonych do obrotu do zobowiązań krótko­

terminowych.

20. The second degree liquidity index constitutes the relation of charges and claims, monetary funds and securities designated for turnover to short-term liabilities.

21. Wskaźnik płynności III stopnia jest to re­

lacja majątku obrotowego (zapasów, należności i roszczeń, papierów wartościowych przezna­

czonych do obrotu, środków pieniężnych oraz rozliczeń międzyokresowych) do zobowiązań krótkoterminowych (do 31 XII 1994 r. łącznie z kredytami i pożyczkami krótkoterminowymi).

21. The third degree liquidity index constitutes the relation of current assets (stocks, charges and claims, securities designed for turnover, monetary funds and inter-period settlements of accounts) to short-term liabilities;

till December 31, 1994 including short-term credits and loans.

22. Wartość produkcji sprzedanej i usług w przemyśle od 1996 r. wykazywana jest w bieżących lub stałych cenach bazowych. Cena bazowa definiowana jest jako kwota pieniędzy otrzymana przez producenta za jednostkę produktu, pomniejszona o podatki opłacone od danego produktu (podatek od towarów i usług VAT, podatek akcyzowy) względnie rabaty i upusty, powiększona o dotacje otrzymywane do danego produktu. Jako stałe ceny bazowe przyjmuje się średnie ceny z 1995 r.

22. The value of sold production and service in the industry since 1996 has been presented in current or constant base prices. The base price is defined as the amount of money obtained by a producer for the unit of product decreased by the tax on this product (the tax on goods and services VAT, excise tax) or discounts and rebates, increased by subsidies to the very product. The average prices in 1995 are assumed as constant base prices.

(19)

Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes 17

23. Wskaźniki cen produl przemysłu opracowano na

cznego badania cen wyrobów i usług faktycznie fskiwanych przez dobrane do próby isób celowy,, podmioty gospodarcze, sekcji: „Górnictwo i kc ć produkcyjna”, „Zaop:

wanie w energię elektryczną, gaz i wodę”.

24. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych towane są przez ankieterów. Na podstawie ioru notowań obliczane są średnie miesięczne ny dla poszczególnych reprezentantów jako

;dnie arytmetyczne z uwzględnieniem liczby

23. Price indices of sold production of industry are calculated on the basis of a monthly survey on prices of products and services actually received by specifically selected economic units, included in the sections: “Mining and quarrying", “Manufacturing", “Electricity, gas and water supply".

24. Prices consumer good and services are quoted by interviewers. The average monthly prices for individual representatives are calcula­

ted on the basis of quotation set arithmetical means with respective number of quotation.

skupu produktów rolny«

ch (obliczonych jako ilor.

igólnych produktów) ssie przez jednostki

szpośrednio 25. Dane o cenach

płaconych w danym skupujące produkty producentów rolnych.

26. Źródłem informacji o cenach produktów rolnych uzyskiwanych przez rolników na targo­

wiskach są miesięczne informacje korespon­

dentów rolnych GUS (notowania w połowie miesiąca). Przeciętne ceny w miesiącu obliczo-

stosowane do zasad systemu rachunków narodowych, zgodnych z zaleceniami „SNA 1993". Nakłady inwesty­

cyjne dzielą się na nakłady na środki trwałe oraz pozostałe nakłady.

Nakłady na środki trwałe to nakłady na:

budynki i budowle, w tym m.in. roboty budowlano-montażowe, dokumentacja pro- jektowo-kosztorysowa,

- maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (łącznie z przyrządami, ruchomościami

transportowe,

środki, tj. melioracje szczegółów;

od kred;

dnia się wyłącz w cenach bieżących).

Pozostałe nakłady są to nakłady na tzw. pier-

pleksowego

inne koszty związane z realizai Nakłady te nie zwię trwałych.

acją inwestycji, iększają wartości środków

25. Data on prices of agricultural products procurement concern average prices (computed as a quotient of value and quantity of each product) paid in a given period by units purchasing agricultural products directly from agricultural producers.

26. Monthly reporting of agricultural correspondents of the Central Statistical Office

ion on prices of agricultural products received by farmers in market-places. Average prices in month are computed as arithmetical means of all quotations on voivodship-wide scale.

27. The presented principles of investment outlays were developed according to the principles of the "SNA 1993" recommendations.

Investment outlays are divided into outlays for fixed assets and other outlays.

Outlays for fixed assets include outlays for:

- buildings and structures, of which among others for construction and assembly works, design and cost estimate documentation, - machinery, technical equipment and tools

(including instruments, movables and fittings),

- means of transport,

- other, i.e., specific land melioration, expenditures on the purchase of land and second-hand fixed assets and interests on credits and investment loans for the period of investment realization (including data expressed exclusively in current prices).

Other outlays include outlays for so-called primary equipment investments as well as other costs connected the investment realization.

These outlays do not increase the value of fixed

(20)

18 Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes

28. Dane o produkcji sprzedanej przemysłu dotyczą działalności przemysłowej i nieprzemy­

słowej podmiotów gospodarczych zaliczanych do sekcji: "Górnictwo i kopalnictwo", "Działal­

ność produkcyjna" oraz "Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" i obejmują:

1) wartość sprzedanych wyrobów, półfabry­

katów i części własnej produkcji (niezależnie od tego, czy otrzymano za nie należne opłaty);

2) wartość robót i usług świadczonych odpłatnie, tj. zarówno przemysłowych, jak i nieprzemysłowych;

3) zryczałtowaną odpłatność agenta w przy­

padku zawarcia umowy na warunkach zlecenia lub pełne przychody agenta w przypadku zawarcia umowy agencyjnej.

29. Dane o sprzedaży produkcji budowlano- montażowej dotyczą robót zrealizowanych na terenie kraju przez podmioty gospodarcze budowlane, tj. zaliczane zgodnie z EKD do sekcji

„Budownictwo".

28. Data on sold production of industry cover industrial and non-industrial activities of the economic entities included to the section: "Mining and quarrying", "Manufacturing" and "Electricity, gas and water supply" and concerns:

1) the value of finished products sold, semi­

finished products and parts of own production (regardless of whether or not payments due were received for them);

2) the value of paid works and services rendered, i.e., both industrial and non­

industrial;

3) lump sum agent fees in the case of concluding an agreement on commission terms and full agents fees in the case of concluding an agency agreement.

29. Data on sales of construction and assembly production refer to works performed within the country by economic units classified according to NACE in “Construction”.

30. Dane o sprzedaży detalicznej towarów

>rzedaż towarów konsumpcyjnych obejmują

i niekonsumpi sprzedaży

przedaży skazujący;

idywidualnych nabywców.

łcyjnych dokonywaną przez pui detalicznej oraz inr punkty

ilościach

30. Data on retail sales cover the sale of consumer and non-consumer commodities carried by retail sales outlets and other sales outlets (i.e. warehouses, store-houses) in quantities indicating purchases for needs of individual customers.

31. Przestępstwo stwierdzone jest to zbrodnia lub występek, których charakter jako przestępstwa został potwierdzony w wyniku postępowania przygotowawczego.

31. A recorded crime is a crime or offence, the nature of which has been recorded in the course of preparatory proceedings.

Wskaźnik wykrywalności sprawców t to stosunek procentowy przestępstw w

przestępstw stwierdzonych.

przestępstw jest to

32. The rate of detectability of delinquents is the proportion between the number of detected crimes to the total number of recorded crimes.

(21)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Według danych na koniec czerwca br., ludność województwa małopolskiego wynosiła 3218,6 tys. osób. WI połowie br. zanotowano 17,6 tys. urodzeń żywych. Liczba zgonów w tym okresie wyniosła 15,9 tys., a więc wystąpiło zjawisko dodatniego przyrostu naturalnego. Małżeństw zawarto 7772, tj. o ok. 10 % więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. W II kwartale zawarto 2 razy więcej małżeństw niż w I kwartale br.

W okresie I-IX 1999 r. odnotowano wzrost produkcji sprzedanej przemysłu o 1,1 %, a produkcji sprzedanej budownictwa - o 14,6 % w porównaniu z pierwszymi trzema kwartałami minionego roku, przy jednoczesnym spadku zatrudnienia w przemyśle. We wrześniu br.

:ychody ze

>nego roku, przy jednoczesnym spadku zatrudnienia w przemyśle. We w przedsiębiorstwach przemysłowych (o liczbie pracujących powyżej pięciu osób) przychody ; sprzedaży wyrobów i usług (w bieżących cenach bazowych) osiągnęły wielkość 2582,1 min zł, czyli o 5,9 % więcej niż w poprzednim miesiącu. Przychód ze sprzedaży na 1 zatrudnionego wyniósł 12,5 tys. zł (dla porównania: w sierpniu br. -11,7 tys. zł).

j oddai iv sierpr

Według wstępnych danych od początku d rokiem. Wzrósł udział budownk j niż przed r

roku oddano do użytku 4687 mieszkań, tj. o 18,3 % ictwa indywidualnego w ogólnej liczbie przekazanych

Duże i średnie przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe we wrześniu br. osiągnęły przychód ze sprzedaży detalicznej w wysokości 1306,7 min zł (w cenach bieżących), tj. o 7,2 % więcej niż miesiąc temu.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu br. ukształtowało się na poziomie 394,7 tys. osób i w porównaniu z sierpniem br. było wyższe o 0,2 %, a w porównaniu z wrześniem 1998 r. - niższe o 1,6 %. W przedsiębiorstwach prywatnych pracowało 77,4 % ogólnej liczby zatrudnionych.

W miesiącu wrześniu zarejestrowano w powiatowych urzędach pracy ok. 16,4 tys. osób, tj. o 35,0 % więcej niż w sierpniu br. Ogółem na koniec września br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyniosła 144,9 tys. osób i była o 2,5 % wyższa niż w ubiegłym miesiącu, ale o 26,6 % wyższa w stosunku do grudnia 1998 r. Stopa bezrobocia w województwie małopolskim wyniosła we wrześniu br. 9,4 % (w Polsce -12,1 %). W powiatowych urzędach pracy na 1 ofertę pracy przypadało 146 zarejestrowanych bezrobotnych.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorst ie 1610,44 zł, czyli było o 3,0 % niższe niż w sierpniu br., a w stosunki i o 2,8 %. W pierwszych III kwartałach br. przeciętne miesięczne

o o 7,7 % w stosunku do analogi

iorstw ukształtowało s poziomie 16K

ało się na nku do września ub. roku III kwartałach br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 7 % w stosunku do analogicznego okresu ub. roku.

Od początku roku ogółem w województwie małopolskim stwierdzono ok. 55,7 tys.

przestępstw, w tym 89,5 % o charakterze kryminalnym. W okresie tym na drogach naszego województwa miały miejsce 4153 wypadki, w których poniosło szkodę 5490 osób, w tym 287 to zabici na miejscu. Według danych z trzech kwartałów br., przeciętnie na drogach województwa małopolskiego co miesiąc dochodzi do około 460 wypadków, w których jest około 610 poszkodowanych, w tyr

W rejestrze KRUF podmiotów gospodarczych.

do rm zabitych na miejscu - ok. 32 osoby.

PGN-REGON na koniec września br. zarejestrowanych było 241595

1. PRACUJĄCY I PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE

Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw od połowy roku utrzymuje się na zbliżonym poziomie, a według stanu na koniec września br. wyniosła 411,5 tys. osób (wzrost o 0,3 % w porównaniu z sierpniem br.).

W porównaniu z poprzednim miesiącem ilość osób pracujących w sektorze prywatnym wzrosła o 0,6 % i wyniosła 323,2 tys., podczas gdy w sektorze publicznym spadła o 0,8 % do poziomu 88,2 tys. osób.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu br. wyniosło 394,7 tys.

osób i wzrosło w stosunku do sierpnia br. o 0,2 %, a w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku spadło o 1,6 %.

Największy udział w kształtowaniu ogólnej liczby zatrudnionych mieli pracujący w przedsiębiorstwach prowadzących: działalność produkcyjną - 48,4 %, handel i naprawy - 19,0 % oraz zajmujących się budownictwem -12,5 %.

(22)

Bezrobocie Unemployment

W pierwszych trzech kwartałach br.

wyniosło 398,5 tys. osób i tym samym spadło w

rym w sektorze prywatnym miał miejsce wzrost o 1,5 %, a w sektor

:eciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

czym w sektorze prywatnym miał miejsce wzrost o 1,5 %, a w sektorze publicznym - spać Znaczący jest fakt, że na sektor prywatny przypadało 77,4 % przeciętnej liczby zatrudnionych.

isunku do analogicznego okresu ub.r. o 0,4 %, przy sadek o 6,4

2. BEZROBOCIE

Od czerwca br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa małopolskiego rośnie z miesiąca na miesiąc. W końcu września br. wyniosła ona 144940 osób i w stosunku do sierpnia br. była wyższa o 2,5 %.

Nadal w dużym stopniu zagrożone bezrobociem są kobiety. Populacja zarejestrowanych bezrobotnych kobiet w naszym województwie we wrześniu br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosła o 2,9 % i wyniosła 85,3 tys. osób. Kobiety stanowiły 58,9 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w województwie.

a najniższy w powiał miechowskim (6,6 %).

pracy, na zarejestro

oraz Stopa bezrobocia we wrześniu 1999 r. w Małopolsce wyniosła 9,4 %. Analizując stopę bezrobocia w poszczególnych powiatach można stwierdzić brak zasadniczych zmian od początku br.

Najwyższy procentowy udział bezrobotnych w ogólnej liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo stowano w powiatach: gorlickim (16,2 %), dąbrowskim (15,2 %) i limanowskim (14,7

:y w powiatach: krakowskim łącznie z m. Kraków (5,1 %), tatrzańskim (5,9 %), o urn (6,6 %).

W skali całego województwa wśród bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach najliczniejszą grupę stanowili nie posiadający prawa do zasiłku (82,1 %). 27,9 % ogółu strowanych to osoby, które dotychczas nie pracowały (z czego 35,2 % to absolwenci szkół podstawowych). Na wsi zamieszkiwało w końcu września br. 57,7 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.

Biorąc pod uwagę kryterium długości czasu pozostawania bez pracy, to w końcu trzeciego kwartału br. najliczniejszą grupę stanowiły osoby pozostające bez pracy przez okres 6-12 miesięcy (25,9 %) oraz powyżej 24 miesięcy (21,0 %). W stosunku do poprzedniego okresu (30 VI br.) wzrosła ilość osób pozostających bez pracy: przez okres 1 miesiąca (wzrost o 41,0 %), 1-3 miesięcy (o 45,6 %), a także przez okres 6-12 miesięcy (o 33,7 %).

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :