Biuletyn Statystyczny województwa małopolskiego, 1999, nr 10

142  Download (0)

Pełen tekst

(1)

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

STATISTICAL OFFICE IN KRAKÓW

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

STATISTICAL BULLETIN OF

MAŁOPOLSKIE VOIVODSHIP

Kraków, listopad 1999

November

(2)

PRZY PUBLIKOWANIU DANYCH US - PROSIMY O PODANIE ŹRÓDŁA WHEN PUBLISHING THE SO DATA - PLEASE INDICATE THE SOURCE

zł = złoty

zl = zloty

tys. = tysiąc thous. = thousand min = milion

million mid = miliard mrd = milliard (billion) szt = sztuka kpi = komplet

g = gram

kg = kilogram kilogram dt = decytona (kwintal)

deciton

m = metr

km = kilometr kilometre

WAŻNIEJSZE SKRÓTY MAJOR ABBREVIATIONS

m2 = metr kwadratowy square metre m3 = metr sześcienny

cubic metre

ml = mililitr millilitre hl = hektolitr (sto litrów)

hectolitre

= ciąg dalszy

= continued dok. = dokończenie cont. = continued tabl. = tablica

EKD = Europejska Klasyfikacja Działalności NACE = Nomenclature des Activitees de

Communaute Europeenne egz = egzemplarz

ZNAKI UMOWNE SYMBOLS

Kropka

(-) - oznacza, że zjawisko nie wystąpiło.

magnitude zero.

(0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5.

magnitude not zero, but less than 0,5 of a unit.

(.) - oznacza zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych.

data not available or not reliable.

- oznacza, że wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe.

not applicable.

- oznacza " w tym", tj. nie podaje się wszystkich składników sumy.

term "of which“:indicates that not all elements of the sum are given.

- oznacza, że nazwy zostały skrócone w stosunku do obowiązującej klasyfikacji.

categories of applied classification are presented in abbreviated form.

- oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do już opublikowanych.

data revised.

- analogiczny okres roku poprzedniego = 100 corresponding period of previous year = 100 - okres poprzedni = 100

previous period =100 - grudzień roku poprzedniego = 100

December of previous year =100

(3)

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE STATISTICAL OFFICE IN KRAKÓW

INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE INFORMATION AND STATISTICAL

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

STATISTICAL BULLETIN OF MAŁOPOLSKIE VOIVODSHIP

MIESIĘCZNIK KRAKÓW, LISTOPAD 1999

MONTHLY KRAKÓW, NOVEMBER 1999

(4)

KOMITET REDAKCYJNY EDITORIAL BOARD

PRZEWODNICZĄCY PRESIDENT

Marian Schab

CZŁONKOWIE MEMBERS

Andrzej Binda Barbara Oremus Anna Pawlik Zofia Pawlikowska Roman Podorski Grzegorz Ruta Helena Sienniak Bogumiła Skowronek Anna Talarek

SKŁAD KOMPUTEROWY I WYKRESY COMPUTER COMPOSITION AND CHARTS

Aneta Ryszka Michał Wszołek

Uwaga: Niektóre dane liczbowe mają charakter tymczasowy i mogą ulec zmianom w n wydaniach biuletynu statystycznego. Liczby względne (wskaźniki) wyliczono na danych bezwzględnych, wyrażonych z niż podane w tablicach.

Note: Some figures are provisional and may n next editions of the statistical bulletin. Relative numbers (indices) are calculated on the basis of absolute data expressed with higher precision than that presented in tables.

ISSN 1508-3373

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. K. Wyki 3 Tel. (0-12) 415-60-11, fax. (0-12) 415-40-58

K. Wyki 3 (0-12)415-40-58 Urząd Statystyczny w Katowicach - Wydział Poligrafii

zam. 119/99, nakład 150 A4

(5)

Tablica

x Uwagi ogólne...

x Wyjaśnienia metodyczne...

x Ogólna charakterystyka sytuacji społecz­

no-gospodarczej w województwie...

x Pracujący i przeciętne zatrudnienie...

x Bezrobocie...

x Wynagrodzenia...

x Rolnictwo...

x Budownictwo mieszkaniowe...

x Działalność gospodarcza w sektorze przedsiębiorstw...

x Przemysł...

x Budownictwo...

x Transport...

x Handel...

x Podmioty gospodarcze...

x Finanse przedsiębiorstw...

1. Wybrane dane o województwie...

2. Wybrane dane według sektorów własności...

LUDNOŚĆ

3. Stan i ruch naturalny ludności...

4. Pracujący w sektorze przedsiębiorstw ....

5. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw...

6. Bezrobotni zarejestrowani i oferty

7. Bezrobotni zarejestrowani według pozio­

mu wykształcenia, wieku, czasu pozo­

stawania bez pracy i stażu pracy...

8. Aktywność ekonomiczna ludności w wie­

ku 15 lat i więcej według BAEL...

WYNAGRODZENIA 9. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

brutto w sektorze przedsiębiorstw...

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW 10. Wyniki finansowe przedsiębiorstw...

11. Wyniki finansowe przedsiębiorstw według sekcji i działów...

I. Przychody, koszty, wynik finansowy ze sprzedaży... . II. Wynik finansowy brutto i netto...

12. Relacje ekonomiczne oraz struktura przedsiębiorstw według uzyskanych wyników finansowych...

13. Majątek obrotowy i zobowiązania przedsiębiorstw...

14. Majątek obrotowy i zobowiązania przed­

siębiorstw według sekcji i działów...

SPIS TREŚCI

General notes... 5

Methodological notes... 11

General description of the social and economic situation in a voivodship... 19

Workers and average employment... 19

Unemployment... 20

Salaries... 21

Prices... 22

Agriculture... 23

Dwelling construction... 24

Economic activity in enterprise sector... 24

Industry... 24

Construction... 25

Transport... 25

Trade... 26

Economic units... 26

Finances of enterprises... 26

Selected data on voivodship... 28

Selected data by ownership sector... 34

POPULATION Population and vital statistics... 36

LABOUR Employment in enterprise sector... 37

Average paid employment in enterprise sector... 42

Registered unemployed people and job offers... 47

Registered unemployed people by educational level, age, duration of unemployment and work seniority... 48

Economic activity of the population aged 15 and more by LFS... 49

WAGES AND SALARIES Average monthly gross wages and salaries in enterprise sector... 50

FINANCES OF ENTERPRISES Financial results of enterprises... 55

Financial results of enterprises by section and division... 56

I. Income, costs, financial result from II. Gross and net financial result... 61

Economic relations and composition of enterprises by obtained financial Current assets and liabilities of enterprises... 79

Current assets and liabilities of enterpri­ ses by section and division... 80 CONTENTS

(6)

4 Spis treści Contents

Tablica

15. Przeciętne ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach...

16. Relacje cen w rolnictwie...

17. Średnie ceny detaliczne wybranych towarów i usług konsumpcyjnych...

INWESTYCJE

18. Nakłady inwestycyjne...

19. Mieszkania...

PODMIOTY GOSPODARCZE 20. Podmioty gospodarcze według sektorów

21. Podmioty gospodarcze według formy prawnej...

ROLNICTWO 22. Skup ważniejszych produktów

rolnych...

PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO 23. Produkcja sprzedana przemysłu...

24. Produkcja sprzedana budownictwa...

HANDEL

25. Dynamika sprzedaży detalicznej towarów według specjalizacji branżowej...

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 26. Przestępstwa stwierdzone i wskaźnik

wykrywalności przestępstw...

27. Wypadki drogowe z ofiarami w ludziach .

28. Wybrane dane o powiatach...

29. Wybrane wskaźniki ogólnopolskie...

x Wykaz publikacji wydanych przez GUS x Wykaz publikacji będących w sprzedaży

SPIS WYKRESÓW x Struktura pracujących w sektorze

przedsiębiorstw...

x Bezrobotni zarejestrowani... ....

x Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw...

x Struktura przychodów ze sprzedaży wy­

robów i usług w sektorze przedsiębiorstw

Average market-places prices received

by farmers... 88

Price relations in agriculture... 89

Average retail prices of selected consu­ mer goods and services... 90

INVESTMENTS Investment outlays... 95

Dwellings... 96

ECONOMIC UNITS Economic units by sectors and sections... 97

Economic units by legal form... 98

AGRICULTURE Procurement of major agicultural products... 100

INDUSTRY AND CONSTRUCTION Sold production of industry... 102

Sold production of construction... 106

Indices of retail sales by branch specialization... 107

PUBLIC SECURITY Recorded crimes and the rate of detectability of crimes... 109

Road traffic accidents with casualties.... 109

Selected data on poviats... 110

Selected indicators for Poland... 114

The list of the CSO publications... 118

The list of publications being in sale... 120

LIST OF CHARTS Structure of employed in enterprise sector... 20

Registered unemployed people... 21

Average monthly gross wages and salaries in enterprise sector... 22

Structure of sales revenues of goods and services in enterprise sector... 24

(7)

UWAGI OGÓLNE GENERAL NOTES

1. Dane w Biuletynie Statystycznym prezen­

tuje się w układzie Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD), opracowanej na podstawie wydawnictwa Biura Statystycznego Wspólnot Europejskich EUROSTAT - "Nomenclature des Activites de Communaute Europeenne - NAGE rev. I". EKD wprowadzona została z dniem 1 I 1991 r. zarządzeniem nr 83 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 XII 1990 r. (Dz. Urz. GUS Nr 30, poz. 151).

Dane statystyczne prezentowane są w układzie EKD według sekcji, działów i - w niektórych przypadkach - grup.

the basis of the publication of Statistical Office of the European Community EUROSTAT,

"Nomenclature des Activites de Communaute Europeenne - NACE, rev. I ". NACE has been implemented since 1 I 1991 by Regulation No. 83 of the President of the Central Statistical Office, dated 31 XII 1990 (CSO Official Journal No. 30, item 151).

Statistical data are presented following the NACE scheme - by sections, divisions and - in some cases - by groups.

2. Prezentowane dane obejmują podmioty gospodarki narodowej bez względu na charakter własności, tj. zaliczane do sektora publicznego i prywatnego. Do sektora publicznego zalicza się podmioty stanowiące własność państwową, samorządową oraz mieszaną z przewagą kapitału podmiotów sektora publicznego. Do sektora prywatnego zalicza się podmioty gospodarki stanowiące własność prywatną krajową (m.in. spółki, spółdzielnie, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, organiza­

cje społeczne, stowarzyszenia, f niczną (m.in. przedsiębiorstwa z;

nej wytwórczości, spółki z wyłącznym udziałem kapitału zagranicznego) oraz mieszaną z prze­

wagą kapitału podmiotów sektora prywatnego.

i, fundacje), zagra- raniczne drob-

2. Presented data cover units of the national economy regardless of ownership, that is, included in the public and private sectors. The public sector includes units of state ownership, communal ownership and mixed ownership with a public sector unit capital majority. The private sector includes unit of private domestic ownership (among others: cooperatives, natural persons carrying out economic activities, social organisations, associations, foundations), private foreign ownership (among others: small-scale foreign enterprises, partnerships with exclusive foreign capital share) and mixed ownership with a private sector unit capital majority.

3. Dane opracowano zgodnie z każdorazowym stanem organizacyjnym gospodarki narodowej.

Wskaźniki dynamiki w zakresie pracujących i przeciętnego zatrudnienia obliczono w warunkach porównywalnych.

3. Data are compiled according to the respective organizational status of units of the national economy. Indices of employment and average paid employment are in comparable conditions.

4. Przez podmioty gospodarki narodowej rozumie się jednostki prawne, tj.: osoby prawne, samodzielne jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

4. The term entities of the national economy is understood as a legal entities, i.e.: legal persons, independent organizational entities without legal personality as well as natural persons conducting economic activity.

5. Pod pojęciem podmiotów gospodarczych rozumie się podmioty prowadzące działalność gospodarczą, tj. produkcyjną i usługową w celach zarobkowych i na własny rachunek podmiotu prowadzącego tę działalność.

5. The term economic entities is understood as entities conducting economic activity, i.e., production and service activity for purposes of profit and for the entity’s own-account.

(8)

Uwagi ogólne General notes

zentowane zakresem podmi

dzeniai

6. W zależności od częstotliwości i zakresu pozyskiwanego materiału źródłowego (spra­

wozdania, wyniki badań i inne), dane pre- w Biuletynie Statystycznym różnią się podmiotowym i czasowym, i tak:

o pracujących, zatrudnieniu i wynagro- ach - w ujęciu miesięcznym - dotyczą podmiotów gospodarki narodowej, w których liczba pracujących przekracza 5 osób, przy czym dane nie obejmują zatrudnionych poza granicami kraju, zatrudnionych w gospo­

darstwach pomocniczych jednostek budżeto­

wych oraz zatrudnionych w organizacjach społecznych, politycznych, związkach zawodowych i innych;

2) dane o wynikach finansowych przedsię­

biorstw - w ujęciu kwartalnym - dotyczą pod­

miotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe i zobowiązanych do sporządza­

nia co kwartał sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym F-01 (w 1998 r z wyjątkiem podmiotów, których podstawo­

wym rodzajem działalności jest zaklasyfikowana według EKD do s<

nictwo, łowiectwo i leśnictwo", "Rybi i rybactwo"), przy czym dane w zakresie:

- górnictwa i kopalnictwa oraz działalności produkcyjnej dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 50 osób,

iw działalności dotyczą rch liczba pracujących działalność sekcji "Rol­

lo", "Rybołówstwo

iwcy. W dany<

llędnia się korek uwzględnia się

wozdawczości kty wynikające ze spra- bazie danych półrocz-

6. Data presented in the Statistical Bulletin differ in subject and time period depending on frequency and scope of source documents (reports, research finding and other). Data concerning:

1) data on employment, wages and salaries - for monthly periods - refer to those units of the national economy, in which the number of employees exceeds 5 persons, further-more, data excludes persons employed abroad, employed in auxiliary establishments of budgetary units and engaged in social and political organizations, trade unions and other;

2) data on financial results of enterprises cover economic units maintaining accounting records and which are obligated to prepare monthly reports on income, costs and the financial result F-01 (in 1998 with the exception of units in which the principal activity is classified to

"Agriculture, hunting and forestry", and

"Fishing"), furthermore data concerning:

au ubuu, - pozostałych rodzajów

podmiotów, w którycł przekracza 20 osób;

3) dane o nakładach inwestycyjnych - w ujęciu kwartalnym - dotyczą podmiotów gospodarki narodowej, z tym że dane w zakresie:

- górnictwa i kopalnictwa oraz działalności produkcyjnej dotyczą podmiotów, w któ­

rych liczba pracujących przekracza 50

pozostałych rodzajów działalności dotyczą ba pracujących

dane o skupie produktów rolnych - w ujęciu miesięcznym - dotyczą danych meldun­

kowych o ilości skupu realizowanego przez osoby prawne i samodzielne jednostki orga­

nizacyjne nie posiadające osobowości pra­

wnej (w tym spółki cywilne i jawne), które mają siedzibę na terenie województwa, a prowadzą w ramach działalności gospo­

darczej skup produktów rolnych bezpo­

średnio od producentów niezależnie od dokonania transakr

refer to those units, in which the number of employees exceeds 50 persons, - other kinds of activities refer to those units,

in which the number of employees exceeds 20 persons;

3) data on investment outlays and newly started investments refer to units of the national economy, but data concerning:

- mining and quarrying and manufacturing refer to those units, in which the number of employees exceeds 50 persons, - other kinds of activities refer to those units,

in which the number of employees exceeds 20 persons;

4) data on procurement of agricultural products - for monthly period - concern data reported on the quantity of procurement by legal persons and independent organi­

zational entities without legal personality (of which civil association and unlimited partnership), which have the seat within the region and carry out, in the framework of economic activity, procurement of agricul­

tural products direct from producers regardless the place of transaction and the seat of the contractor. Data for annual periods take into consideration revisions resulting from reports on the basis of semi-

(9)

Uwagi ogólne General notes

o wartości realizowany przez osoby fizyczne, jak i zakres spra­

wozdawczości, która obejmuje tylko produ­

centów z terenu województwa.

lamiki liczone są w zakresie

uwzględnieniu korekt Wskaźniki dynam

porównywalnym na bazie danych mel­

dunkowych, a za okresy półroczne - wynikających sprawozdawczości;

dane o przychodach ze lysłu i buc

ności oraz sprzedaży detalicznej i towarów - dotyczą podmiotów darczych, w których liczba pracujących przekracza 5 osób;

dane o przewozach ładunków i pasażerów - iu miesięcznym - obejmują przewozy me przez przedsiębiorstwa transpor­

towe, w których liczba pracujących przekracza 5 osób.

sprzedaży produkcji a, sprzedaży usług magazynowej i łącz- edaży detalicznej i hurtowej

okonam

annual data including also procurement by natural persons when its value exceeds 10 thous. zl as well as reporting range covering only producers from the voivodship's area.

Index numbers are compiled in comparable conditions on the basis of data reported; for semi-annual periods - with the correction from reporting system;

5) data on sold production of industry and of construction, and wholesale and retail sale of goods cover those economic units, in which the number of employees exceeds 5 persons;

6) data on transport of goods and passengers include transport services rendered by transport enterprises, in which the number of employees exceeds 5 persons.

7. Ilekroć w Biuletynie jest mowa o sektorze przedsiębiorstw, dotyczy to podmiotów prowa­

dzących działalność gospodarczą w zakresie:

leśnictwa, pozyskiwania drewna i pokrewnych działalności usługowych; rybołówstwa w wodachi usługowych; ryboł<

górnictwa i kopalni produkcyjnej; zaopatrywania elektryczną, gaz i wodę; budownictwa; hai

i detaliczi hurtowe

znaczenia o;

i restaui

alności mej, pozost

idzeniem ii wego i detalicznego, naprawy pojazdów lanicznych, motocykli oraz artykułów prze­

cenia osobistego i użytku domowego; hoteli tauracji; transportu, gospodarki magazy­

nowej i łączności; obsługi nieruchomości, wynajmu maszyn i sprzętu bez obsługi lożyczania artykułów

7. The category - enterprise sector - used in the Bulletin, indicates those units which carry out economic activities in the following areas:

forestry, logging and related service activities;

sea fishing; mining, quarrying; manufacturing;

electricity, gas and water supply; construction;

whole sale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods; hotels and restaurants;

transport, storage and communication; real estate activities, renting of machinery and equipment without an operator as well as renting of articles of personal and home use, computers and similar activity, other activity connected with operating a business; sewage and refuse disposal, sanitation and similar activities;

recreational, cultural and sporting activities and other service activities.

usług sanitarnych

związanej z rekreacją, kulturą i sportem oraz pozostałej działalności usługowej.

8. Ilekroć w Biuletynie jest mowa o przemy­

śle, dotyczy to sekcji EKD: "Górnictwo i kopal­

nictwo", "Działalność produkcyjna" oraz "Zao­

patrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę".

8. The category - industry used in the Bulletin, refers to the NACE (rev. 1) sections; "Mining and quarrying", "Manufacturing" and "Electricity, gas and water supply".

9. W Biuletynie - o ile nie zaznaczono inaczej - dane w ujęciu wartościowym oraz wskaźniki struktury podano w cenach bieżących, a wskaź­

niki dynamiki na podstawie wartości w cenach

9. In the Bulletin - unless otherwise stated - data in terms of value and structural indicators are presented at current prices and index numbers, on the basis of value at constant prices. As constant prices since 1996 - 1995 constant prices (1995 average current prices).

(10)

Uwagi ogólne General notes

10. W przypadku zmian metodycznych oraz zmian w systemie cen stałych - wskaźniki dynamiki obliczono metodą nawiązania łańcuchowego.

10. In the case of methodological changes and changes in the system of constant prices, indices are calculated using the chain - base index method.

11. Dane według sekcji, działów i grup EKD 11. Data by the NACE section, division and opracowano metodą przedsiębiorstw. group are compiled following the enterprise

method.

12. Niektóre dane mają charakter tymczasowy i mogą ulec zmianie w następ­

nych wydaniach Biuletynu Statystycznego.

W momencie wprowadzenia zmiany dane te oznaczone są

13. Ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania danych, w niektórych kach sumy danych z niższych klasyfikacji EKD - z tytułu zaokrągleń - mogą się różnić od podanych wielkości "ogółem" na wyższych poziomach klasyfikacji EKD.

12. Some figures are provisional and may be subject to revision in next editions of the Statistical Bulletin. Such revised data will be marked with sign

13. Due to electronic data processing technology, in selected cases the grand totals for lower NACE classification level, due to number roundings, may differ from the figure "total" at higher NACE classification level.

obliczono

bezwzględnych wyrażonych z większą dokład­

nością niż podano w tablicach.

15. W tablicach zawierających w boczku okresy miesięczne, w przypadku braku informacji - podano dane kwartalne wpisując je na poziomie miesiąca kończącego dany kwartał.

16. W stosunku do obowiązującej Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD) w Biuletynie Statystycznym zastosowano skróty - skrócone nazwy oznaczone zostały w tablicach znakiem

„A”. Zestawienie zastosowanych skrótów i pełnych nazw podaje się poniżej:

14. Relative numbers (indices, percentages) are calculated, as a rule, on the basis of absolute data expressed with higher precision that presented in tables.

15. In tables presenting monthly data on the side, when such data is not available, quarterly data is shown in the line of the month ending a given quarter.

16. In regard to NACE abbreviations are used in the Statistical Bulletin - those abbreviations are marked in the tables with sign „A”. The abbreviations and their complete names are given below:

pełna nazwa abbreviation complete name

sekcje EKD sections NACE

handel i naprawy handel hurtowy i deta­

liczny; naprawy pojaz­

dów mechanicznych, motocykli oraz artyku­

łów przeznaczenia oso­

bistego i użytku domo-

trade and repair wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods

obsługa nieruchomości obsługa nieruchomości, wynajem i działalność związana z prowadze­

niem interesów

real estate and busi- real estate, renting and ness activities business activities

racja public:

narodowa narodu",

gwarantowana praw opieka socjalna

public administration public administration and defence and defence; compul­

sory social security

(11)

Uwagi ogólne General notes

skrót pełna nazwa abbreviation complete name

działy EKD divisions NACE

obróbka skóry i produk­

cja wyrobów ze skóry

produkcja drewna i wy­

robów z drewna oraz ze słomy i wikliny

produkcja celulozowo- papiernicza

działalność wydawnicza i poligraficzna

produkcja koksu, prze­

tworów ropy naftowej i pochodnych

produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

produkcja wyrobów z metali (bez maszyn i urządzeń)

produkcja maszyn i urządzeń

produkcja maszyn i aparatury elektrycznej

produkcja mebli; pozos­

tała działalność produk-

sprzedaż i naprawy pojazdów mechanicz­

nych; sprzedaż deta­

liczna paliw

produkcja odzieży; wy­

prawianie i barwienie skór futerkowych garbowanie i wypra­

wianie skór; produkcja toreb bagażowych, to­

reb ręcznych, wyrobów rymarskich, uprzęży i obuwia produkcja drewna i wy­

robów z drewna i korka, z wyjątkiem mebli; pro­

dukcja artykułów ze słomy i materiałów uży­

wanych do wyplatania produkcja masy celu­

lozowej, papieru oraz wyrobów z papieru działalność wydawni-

wytwarzanie produktów koksowania węgla, pro­

duktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądre­

produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien sztucznych produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń produkcja maszyn i urządzeń, gdzie in­

dziej nie sklasyfiko-

produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie skla­

syfikowana produkcja mebli;

łalność produkprodukcyjni idziej nie sklas}

sprzedaż, obsługa i na­

prawy pojazdów me­

chanicznych i motocy­

kli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych

manufacture of wearing apparel and furriery

processing of leather and manufacture of leather products

manufacture of wearing apparel; dressing and dyeing of fur tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags, saddlery, harness and footwear

manufacture of wood and wood, straw and wicker products

manufacture of pulp and paper

publishing and printing

manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials manufacture of pulp,

publishing; printing and reproduction of recor­

ded media

manufacture of coke, refined petroleum products and derivatives

manufacture of coke oven products, refined petroleum products and nuclear fuel

manufacture of chemi­

cals and chemical products

manufacture of chemi­

cals, chemical products and man-made fibres manufacture of metal

products (except ma­

chinery and equipment)

manufacture of fabri­

cated metal products, except machinery and equipment manufacture of machi­

nery and equipment

manufacture of machi­

nery and equipment not elsewhere classified

manufacture of elec­

trical machinery and apparatus

manufacture of furni­

ture; other manufa­

cturing

manufacture of elec­

trical machinery and apparatus not else­

where classified manufacture of furni­

ture; other manufacture not elsewhere classifed

sale and repair of motor sale, maintenance and vehicles; retail sale of repair of motor vehicles automotive fuel and motorcycles; retail trade of automotive fuel

(12)

Uwagi ogólne General notes

skrót pełna nazwa

działy EKD handel hurtowy i korni- handel hurtowy i komi­

sowy sowy, z wyjątkiem han­

dlu pojazdami mecha­

nicznymi i motocyklami handel detaliczny; na- handel detaliczny, z wy­

prawy artykułów przez- jątkiem sprzedaży po- naczenia osobistego jazdów mechanicznych i użytku domowego i motocykli; naprawy artykułów przeznacze­

nia osobistego i użytku domowego transport lądowy

i rurociągowy działalność pomocnicza dla transportu; organi­

zowanie turystyki

działalność wspierająca i pomocnicza dla tran­

sportu; działalność age­

ncji turystycznych

grupy EKD

wznoszenie budowli; in­

żynieria lądowa i wod-

przeładunek, magazy­

nowanie i składowanie towarów

wznoszenie komplet­

nych budowli lub ich części; inżynieria lądo­

wa i wodna przeładunek, magazy­

nowanie, składowanie i przechowywanie towa-

organizowanie turystyki

czek; pozostała ność związana tyką, gdzie ind sklasyfikowana 17. Od 1999 r. badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych prowadzone jest według zaleconej przez EUROSTAT klasyfikacji COICOP/HICP (klasyfikacja konsumpcji indywidualnej według celów - wersja stosowana w obliczeniach zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych). Klasyfikacja ta została wprowadzona w krajach UE Rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 2214/96 opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich Nr L 296 z 21 listopada 1996 r.

abbreviation complete name divisions NACE wholesale and com­

mission trade

retail trade; repair of personal and house­

hold goods

wholesale and commis­

sion trade, except of motor vehicles and motorcycles retail trade, except of motor vehicles and motorcycles; repair of

personal and

household goods

land and pipeline land transport; transport

transport via pipelines

auxiliary transport supporting and auxiliary activities; tourism transport activities;

organization activities of travel agencies

NACE groups

building constructions;

civil engineering building of complete constructions or parts of them; civil engineering cargo handling and warenhous

storage

tourism organization activities of travel agencies and tour operators; tourist assistance activities not elsewhere classified

17. Since 1999 consumer goods and services prices survey has been kept according to COICOP/HICP classification recomended by EUROSTAT (individual consumption classifi­

cation according to aims - version used in

countries with Regulation of European Commision N° 2214/96 published in Official Journal of European Community N° L 296 of 21 th November 1996.

18. Szersze informacje oraz szczegółowe wyjaśnienia metodyczne publikowane są w zeszytach metodycznych oraz opracowaniach branżowych GUS.

18. Broader information and detailed methodological description are published in methodological volumes and statistical publications of the Central Statistical Office.

(13)

WYJAŚNIENIA METODYCZNE METHODOLOGICAL NOTES

1. Dane o: 1. Data concerning:

w oparciu o wyniki NSP 1988 oraz bieżące dane z ruchu naturalnego (urodzenia i zgo-

sięcy), a także wykorzystując dane doty­

czące zmian administracyjnych,

popula

method on the basis of results of the 1988 National Population Census and actual data on vital statistics (births and deaths), permanent migration (internal and external), temporary migration (over 2 months) and also utilising data regarding administrative changes,

2) urodzeniach i zgonach (w tym zgonach niemowląt) opracowano zgodnie z kryteriami nowej definicji urodzenia i zgonu noworodka - rekomendowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

2) births and deaths (including infant deaths) - fis calculated according to the new definition of infant birth and death - recommended by the World Health Organization (WHO).

2. Dane o pracujących obejmują osoby pełno- zatrudnione i niepełnozatrudnione w głównym miejscu pracy.

2. Data on employment includes those employed on a full and part-time basis in the main place of work.

Do pracujących zaliczono: Employment includes:

lalność c ii członkami ich rodzi

icę nakładczą;

rudnione 1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku 2) właścicieli i współwłaścicieli jednostek pro­

wadzących działalność gospodarczą łącznie z pomagającymi cz

3) osoby wykonujące agentów agentów;

członków cyjnych.

Prezentowane w Biuletynie rolnictwa indywidualnego.

3. Dane o przeciętnym zatrudnieniu obej­

mują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w niepełnym, po przeliczeniu na pełno- zatrudnionych.

oraz osoby zatrudnione przez

5) członków rolniczych spółdzielni produk-

itowane w Biuletynie dane nie obejmują

1) persons employed on the basis of a labour contract;

2) owners and co-owners of units engaged in economic activities including helping mem­

bers of their families;

3) outworkers;

4) agents and persons employed by agents;

5) members of agricultural production coope-

Data presented in the Bulletin does not include individual agriculture.

3. Data on average paid employment includes persons employed on the basis of a labour contract on a full and part-time basis, converted to full-time work period.

-r. uu. ivy v ucliv/muUU 1 CjCDll VYVCUiy Ml UUiy- czą osób zarejestrowanych w urzędach pracy.

Od 1 stycznia 1997 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych nie obejmuje osób otrzymujących świadczenia lub zasiłki przedemerytalne oraz osób odbywających szkolenie lub staż u praco-

szrobotni nie posiadający prawa do zasiłku to rejestrowane w

ludności aktywnej zawodowo.

urzędach pracy osoby bądź nie nabyły pę bezrobocia obliczono jako udział sjestrowanych bezrobotnych w cywilnej

lo zasi

4. Data of registered unemployment cover persons registered in labour offices.

Since 1 January 1997 registered unemployed has not included persons who receive pre­

pension benefit and persons directed to training or practice at employer's.

The unemployed without to the right to benefit, are the persons registered in employment offices, searching for work, who either lost or did not acquire the right to benefit.

Unemployment rate was compiled as a ratio of registered unemployed persons to the econo­

mically active civilian population.

(14)

12 Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes

5. Pod pojęciem bezrobotnego należy rozu­

mieć osobę nie zatrudnioną innej pracy zarobkowej, zdc podjęcia zatrudnienia w pełnyi pracy, nie uczącą się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego)

"zędzie pracy, jeżeli:

ukończyła 18 lat (z wyjątkiem młodocia­

nych absolwentów),

kobieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna

nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo po usta-tytułu niezdolności do pracy albo po us niu zatrudnienia nie pobierała świadczei

zasiłku chorobowego, ychowawczego n lub posiai (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych powyżej

podlega ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu z tytułu stałej pracy jako domo­

wnik w gospodarstwie rolnym o powierzchni 2 ha przeliczeniowych,

ospodar

użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,

nie podjęła pozarolniczej działalności gos­

podarczej lub nie podlega - na podstawie

;pisów - obowiązkowi

emerytalnego,

jest osobą niepełnosprawną, której stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie,

Ibywa kary pozbawienia woln

5. An unemployed person means a person having no employment and not attending any full­

time school, capable of work and ready to take up full-time employment and registered in a local labour office, appropriate for its permanent of temporary place of residence, if the person:

is aged 18 or more (excluding adolescent graduates);

- is aged less than 60 (for women), or less than 65 (for men);

did not acquire the right to retirement pay or pension resulting from inability to work or, after ceasing to work, does not receive a rehabilitation benefit, a sick, maternity or child-care benefit;

is not the owner or holder (sole or dependant) of agricultural real estate with an area of agricultural land exceeding 2 convertible ha;

- is not subject to retirement and pension insurance from full-time work due to being a member of an agricultural household with an area of agricultural land exceeding 2 convertible ha;

- did not undertake non-agricultural economic activity or is not subject, on the basis of separate regulations, to obligatory social insurance or a retirement provision;

is disabled but is able to work at least half the full work-time required within a given

/ under a a prison sentence.

6. Dane o aktywności ekonomicznej ludności

znej Ludności (BAEL), prowadzo- klu kwartalnym. Badaniem objęte są w wieku 15 lat

wie reprezenl Ekonomii nego w cyklu kwartaln;

t/ięcej opraco\

itacyjnego Badania Al ii Ludności

na podsta- ktywności

:go w cyklu kwartalnym. Badaniem objęte są

;oby będące członkami wylosowanych gospo- irstw domowych. Do pracujących zaliczono osoby, które w badanym tygodniu:

- wykonywały pracę zarobek albo

rodzinnej działalności gospodarczej, nie wykonywały pracy (np. z powodu choro­

by, urlopu, strajku), ale formalnie miały noszącą dochód lub iły w prowadzeniu

Bezrobotni to osoby, które w okresie ba­

danego tygodnia nie były osobami pracują­

cymi, aktywnie poszukiwały pracy i były go­

towe ją podjąć.

6. Data on the economic activity of the population, aged 15 and older, are compiled from the representative Labor Force Survey (LFS), which is conducted quarterly. The survey includes the members of randomely selected households. The LFS counts as employed, persons who within the surveyed week:

worked earning income or wages or helped in the family economic activity,

did not work (for example, because of illness, vacation, strike), but formally had work.

An unemployed person, is a person who within the period of the surveyed week did not work, actively sought work and was prepared to accept work.

(15)

Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes

Współczynnik aktywności zawodowej obli­

czono jako udział aktywnych zawodowo w licz­

bie ludności w wieku 15 lat i więcej.

The coefficient of professional activity is calculated as a percentage of the professionally active, aged 15 and older.

Wskaźnik zatrudnienia obliczono jako udział pracujących w liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej.

The employment index is calculated as a percentage of the employed, aged 15 and

Stopę bezrobocia obliczono jako udział bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej.

The unemployment rate is calculated as a percentage of the unemployed in the number of the professionally active, aged 15 and older.

7. Pod pojęciem ludności czynnej zawodowo należy rozumieć osoby pracujące oraz bezrobotne.

7. The category - ecomically active population is understood as employment and unemployed persons.

8. Składnikami wynagrodzeń są: wynagro­

dzenia osobowe, wypłaty z zysku do podziału i z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracow­

ników jednostek sfery budżetowej, wynagro­

dzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, honoraria. Dane za okresy kwartalne nie uwzględniają wynagrodzeń bezosobowych, wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych i honorariów.

8. The components of wages and salaries are personal wages and salaries, payments from profit for distribution and balance surplus in cooperatives, additional annual wages and salaries for employees of budgetary sphere, impresonal wages and salaries, commision and agent payments, fees. Quartery data on wages and salaries do not include impersonal wages and salaries, agent and commission payments and fees.

9. Przeciętne wynagrodzenia miesięczne nominalne przypadające na 1 zatrudnionego obliczono przyjmując:

1) wynagrodzenia osobowe bez wynagrodzeń osób wykonujących pracę nakładczą oraz uczniów,

2) wypłaty z zysku do podziału i z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne dla

pracowników jednostek sfery budżetowej, 4) wynagrodzenia wypłacane z funduszu ho­

norariów pracownikom własnym na podsta­

wie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło mające charakter wynagrodzenia pracow­

niczego.

9. Average monthly nominal wage and salary per employee are computed assuming the following:

1) personal wages and salaries (excluding wa­

ges and salaries of outworkers and appren­

tices as well as persons employed abroad);

2) payments from profit for distribution and balance surplus in cooperatives;

3) additional annual wages and salaries for employees of budgetary sphere;

4) wages and salaries paid from fees fund to own - employees on the basis of contract of tasks in the capacity of wages and salaries for employees.

10. Dane o wynagrodzeniach oraz przecięt­

nych wynagrodzeniach miesięcznych prezentuje się w ujęciu brutto.

10. Data on wages and salaries and average monthly wages and salaries are presented in gross value.

11. Dane dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw prezentuje się w dostosowaniu do ustawy z dnia 29 IX 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ).

11. Data on financial results of enterprises are presented in conformity with the law of September 29, 1994 on book-keeping (Official Gazette No 121, entry 591).

12. Przychody z całokształtu działalności obejmują:

1) przychody ze sprzedaży produktów, tj. kwoty uzyskane lub należne z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych i usług w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą;

12. Income from activity as a whole includes:

1) income from the sale of products, i.e., sums owned from the sale of finished goods and services in entities conducting economic activity;

(16)

14 Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes

2) przychody ze sprzedaży towarów i mate­

riałów, łącznie z kwotami nal sprzedaży opakowań wielokrotnego użytki Przychody ze sprzedaży produktów, towa­

rów i materiałów, wpływające na wynik fi­

nansowy ustala się w wartości wyrażonej w rzeczywistych cenach sprzedaży z uwz­

ględnieniem upustów, rabatów i bonifikat, bez podatku od towarów i usług (VAT);

2) income from the sale of commodities and materials, including sums owed from the sale of re-useable containers.

Income from sale of products, commodities and materials, affecting the financial result, is established in a value expressed in the actual sale prices, taking into account all discounts, rebates and deductions, excluding value-added tax (VAT);

ością podn nzychody ze

których zalicza się:

y lub wpływy z likwi- przychody ze sprzedaży lub wpływy z dacji środków trwałych i in west;

ozpoczętych,

obowiązania, otrzymane odszkodowania, wyegzekwowane kary i grzywny, otrzymane przez jednostkę nieodpłatnie składniki majątku, otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty (znaczną część pozostałych przychodów operacyjnych stanowią tytuły zaliczane dotychczas do zysków nadzwyczajnych);

3) other operational income, i.e., income not connected directly with the basic activity of a unit, which includes: income from sales or receipts from the liquidation of fixed assets and investments started, deducted stale lia­

bilities, received indemnities, exacted fines and penalties, received components of as­

sets against payments, received subsidies, subventions and surcharges (the majority of other operational income is formed by items included till now in excess profits);

4) przychody finansowe, które obejmują wpływy lub kwoty należne z tytułu dokonanych przez podmiot operacji finansowych, tj. dywidendy z tytułu udziałów w innych jednostkach, kwoty vy ze sprzedaży papierów długoterminowych i krótko- lowych), odsetki i prowizje od środków pieniężnych (lokat) na rachunkach bankowych, odsetki od udzielonych przez jednostkę pożyczek i kredytów (zwłoki w spłacie rat), dyskonto potrącone przez jednostkę przy zakupie weksli i czeków obcych, dodatnie różnice kursowe ustalone przy spłacie należności i zobowiązań oraz różnice przy wycenie środków pieniężnych, udziałów i papierów wartościowych.

4) financial income which includes receipts or owed Sums from financial operations of a unit, that is dividends from shares in other units, owed Sums and receipts from the sale of securities (long-term and short-term), interest and commissions from funds (investments) in bank accounts, interest of loans and credits granted by an unit (installment in arrears), discount, deducted by an unit, when purchasing foreign bills and cheques, positive differences in exchange rates agreed when repaying charges and liabilities and differences in re-pricing of financial means, shares and securities.

1) koszt własny sprzedanych produktów, to- materiałów, do którego zalii tworzenia sprzedanych pro koszty sprzedaży (z podatkiem akcyzowym), koszt wytworzenia sprzedał

koszty ogólnego zarządu (lub koszty ogółem pomniejszone o koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki i skorygowz o zmianę stanu produktów) oraz warti sprzedanych towarów i materiałów;

13. Cost of income acquisition from activity as a whole includes:

1) prime cost of sold products, commodities and materials, which includes: the manufacturing cost of sold products, sales cost (including excise tax), cost of general management (or total cost decreased by the cost of manufacture for own unit needs and corrected by change in product stocks) and value of sold commodities and materials;

(17)

Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes 15

2) pozostałe koszty operacyjne obejmujące koszty związane ze sprzedażą składników majątku trwałego, inwestycji oraz (uprzednio zaliczane do strat nadzwyczajnych) odpisane należności przedawnione, należności umorzone i nieściągalne, skutki aktualizacji wartości zasobów rzeczowych składników majątku obrotowego, zapłacone kary, grzywny i odszkodowania oraz darowizny na rzecz osób fizycznych i prawnych;

2) other operational costs include cost related to sale of components of fixed assets, investments and the following items, till now included into excess losses, deducted stale charges, charges, remissed and not- collectable charges, results of up-dating of value of material means of current assets components, paid fines, penalties and indemnities and donations for legal and natural persons;

3) koszty finansowe obejmujące odsetki i pro­

wizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ujemne różnice kursowe, dyskonto potrącone p

niego weks

sprzedaży papierów wartościowych, odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych, a także utworzenie rezerw na pewne lub prawdopodobne straty dotyczące operacji finansowych.

3) financial costs include interest and commissions from contracted credits and loans and negative differences in exchange rates, discount, deducted by a buyer when selling to him foreign bille and cheques, losses on sale of securities, deductions up­

dating value of financial fixed assets and short-term securities, and also creating reserves for certain or probably losses concerning financial operations.

14. Wyniki finansowe: 14. Financial results:

sprzedaży produktów, towarów ateriałów stanowią różnicę między bodami osiągniętymi ze sprzedaży rzychodami osiągniętymi ze sprz roduktów, towarów i materiałów a ko:

i materiałów);

ów, towarów i materii h uzyskanie (koszt własny edanych produktów, towarów

1) financial results from sale of products, commodities and materials constitute a difference between income gained from the sale of products, commodities and materials and costs born for their acquisition (prime cost of sold products, commodities and materials);

2) wynik finansowy na działalności gospodarczej jest to suma wyniku finansowego na sprzedaży produktów, towarów i materiałów, wyniku na pozostałej działalności operacyjne

operacjach finansowych;

2) the financial result from economic activity is the sum of the financial result from the sales of products, commodities and materials, of the result from other operational activity and the result from financial operations;

3) saldo zysków i strat nadzwyczajnych (wynik na operacjach nadzwyczajnych) stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi. Straty i zyski nadzwyczajne dotyczą skutków finansowych zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością jednostki,

skutki zdarzeń losowych, zawieszenia pewnego rodzaju działalności,

ich, zaniechania lub

istotnej zmiany metod produkcji lub sprze­

daży zorganizowanej części jednostki, po­

stępowania ugodowego lub naprawczego zarówno u wierzyciela (straty), jak i dłużnika

3) the balance of excess profits and losses (the result of excess operations) constitutes the difference between excess profits gained and excess losses born. Excess profits and losses concern financial results of events occurring once, apart from the usual activity of an entity. In particular, these include the effects of random events, a forbearance or stoppage of a certain kind of activity, a substantial change in the production method or the sale of an organized part of an entity, and conciliatory or composition proceedings both by the obligee (losses), and by the debtor (profits);

4) wynik finansowy brutto (zysk lub strata) jest to wynik na działalności gospodarczej, skorygowany o saldo zysków i strat nadzwyczajnych;

4) gross financial result (profit or loss) constitutes a result from economic activity, corrected by the excess profits and losses balance;

(18)

16 Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes

obowiązkowe obciążenia wyniku finanso­

wego brutto obejmują: podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych oraz płatno-> prawnych

zepisów (np. dywii

fizycznych oraz płatn iązane na podstawie odrębnych

idenda od funduszu założycielskiego);

wynik finansowy otrzymuje się p finansowego obciążenia.

netto (zysk lub strata) po pomniejszeniu wyniku brutto o obowiązkowe

15. Majątek obrotowy obejmuje: zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne oraz czynne rozliczenia międzyokresowe.

5) obligatory encumbrances on gross financial result include: income tax from legal and natural persons as well as payments related on the basis of separate regulations (for example: dividend from a founder's fund);

6) net financial result (profit and loss) is obtained after subtracting obligatory encumbrances from the gross financial result.

15. Current assets include: stocks, charges and claims, securities designed for turnover, monetary funds and active inter-period settlements of accounts.

16. Wskaźnik poziomu kosztów jest to relacja kosztów uzyskania przychodów z cało­

kształtu działalności do przychodów z cało­

kształtu działalności.

16. The cost level index constitutes the relation of the costs of income acquisition from activity as a whole to income from activity as a whole;

17. Wskaźnik rentowności obrotu brutto jest to relacja wyniku finansowego brutto do przychodów z całokształtu działalności.

18. Wskaźnik rentowności obrotu netto jest to relacja wyniku finansowego netto do przychodów z całokształtu działalności.

19. Wskaźnik płynności I stopnia jest to relacja środków pieniężnych i papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu do zobowiązań krótkoterminowych.

20. Wskaźnik płynności !! stopnia jest to relacja należności i roszczeń, środków pienię­

żnych oraz papierów wartościowych przezna­

czonych do obrotu do zobowiązań krótko­

terminowych.

21. Wskaźnik płynności IIIpłynności III stopnia je:

irotowego (zapasów, nah

>ierów wartościowych przezna­

czonych do obrotu, środków pieniężnych oraz rozliczeń międzyokresowych) do zobowiązań krótkoterminowych (do 31 XII 1994 r. łącznie z kredytami i pożyczkami krótkoterminowymi).

17. The profitability rate of gross turnover constitutes the relation of gross financial result to income from activity as a whole.

18. The profitability rate of net turnover constitutes the relation of net financial result to income from activity as a whole.

19. The first degree liquidity index constitutes the relation of monetary funds and securities designed for turnover to short-term liabilities.

20. The second degree liquidity index constitutes the relation of charges and claims, monetary funds and securities designated for turnover to short-term liabilities.

21. The third degree liquidity index constitutes the relation of current assets (stocks, charges and claims, securities designed for turnover, monetary funds and inter-period settlements of accounts) to short-term liabilities;

till December 31, 1994 including short-term credits and loans.

22. Wartość produkcji sprzedanej i usług w przemyśle od 1996 r. wykazywana jest w bieżących lub stałych cenach bazowych. Cena bazowa definiowana jest jako kwota pieniędzy otrzymana przez producenta za jednostkę produktu, pomniejszona o podatki opłacone od danego produktu (podatek od towarów i usług VAT, podatek akcyzowy) względnie rabaty i upusty, powiększona o dotacje otrzymywane do danego produktu. Jako stałe ceny bazowe przyjmuje się średnie ceny z 1995 r.

22. The value of sold production and service in the industry since 1996 has been presented in current or constant base prices. The base price is defined as the amount of money obtained by a producer for the unit of product decreased by the tax on this product (the tax on goods and services VAT, excise tax) or discounts and rebates, increased by subsidies to the very product. The average prices in 1995 are assumed as constant base prices.

(19)

Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes 17

23. Wskaźniki cen produkcji sprzedanej irzemysłu opracowano na podstawie miesię­

cznego badania cen wyrobów i usług faktycznie

«zyskiwanych przez dobrane do przemysłu oprac«

cznego badania c

/anych przez dobrane do próby isób celowy, podmioty gospodarcze, zaklasyfikowane do sekcji: „Górnictwo i kopal­

nictwo", „Działalność produkcyjna", „Zaopatry­

wanie w energię elektryczną, gaz i wodę”.

24. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych notowane są przez ankieterów. Na podstawie zbioru notowań obliczane są średnie miesięczne

23. Price indices of sold production of industry are calculated on the basis of a monthly survey on prices of products and services actually received by specifically selected economic units, included in the sections: “Mining and quarrying", “Manufacturing”, “Electricity, gas and water supply”.

24. Prices consumer good and services are quoted by interviewers. The average monthly prices for individual representatives are calcula­

ted on the basis of quotation set arithmetical means with respective number of quotation.

25. Dane o cenach przeciętnych (obliczonych ji ilości poszczególnych produktó' płaconych w danym okre:

skupujące produkt)

iroduktów rolnych

;o iloraz skupu prodi ch (obliczom szczególnych

okresie przez jedn rolne bezpośrednio dotyczą'

wartości

i produkty producentów rolnych.

26. Źródłem informacji o cenach produktów rolnych uzyskiwanych przez rolników na targo­

wiskach są miesięczne informacje korespon­

dentów rolnych GUS (notowania w połowie miesiąca). Przeciętne ceny w miesiącu obliczo-

27. Zasady podziału nakładów inwestycyjnych zostały dostosowane do zasad wdrażanego systemu rachunków narodowych, zgodnych z zaleceniami „SNA 1993”. Nakłady inwesty­

cyjne dzielą się na nakłady na środki trwałe oraz pozostałe nakłady.

Nakłady na środki trwałe to nakłady na:

budynki i budowle, w tym m.in. roboty budowlano-montażowe, dokumentacja pro- jektowo-kosztorysowa,

- maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (łącznie z przyrządami, ruchomościami i wyposażeniem),

- środki transportowe,

- inne środki, tj. melioracje szczegółowe, koszty ponoszone przy nabyciu gruntów i używanych środków trwałych oraz odsetek od kredytów i pożyczek inwestycyjnych za okres realizacji inwestycji (odsetki uwzglę-

wsze wyposażenie inwestycji i zakup mowania komputerów, w przypadku pleksowego nabycia łącznie ze sprzętem, oraz mowania komputerów, w przypadki

up oprogra

;u ich kom

inne koszty związane z realizacją inwestycji.

Nakłady te nie zwiększają wartości środków trwałych.

25. Data on prices of agricultural products procurement concern average prices (computed as a quotient of value and quantity of each product) paid in a given period by units purchasing agricultural products directly from agricultural producers.

26. Monthly reporting of agricultural correspondents of the Central Statistical Office (mid-month quotations) constitutes the source of information on prices of agricultural products received by farmers in market-places. Average prices in month are computed as arithmetical means of all quotations on voivodship-wide scale.

27. The presented principles of investment outlays were developed according to the principles of the "SNA 1993" recommendations.

Investment outlays are divided into outlays for fixed assets and other outlays.

Outlays for fixed assets include outlays for:

buildings and structures, of which among others for construction and assembly works, design and cost estimate documentation, - machinery, technical equipment and tools

(including instruments, movables and fittings),

means of transport,

- other, i.e., specific land melioration, expenditures on the purchase of land and second-hand fixed assets and interests on credits and investment loans for the period of investment realization (including data expressed exclusively in current prices).

Other outlays include outlays for so-called primary equipment investments as well as other costs connected the investment realization.

These outlays do not increase the value of fixed

(20)

18 Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes

28. Dane o produkcji sprzedanej przemysłu dotyczą działalności przemysłowej i nieprzemy­

słowej podmiotów gospodarczych zaliczanych do sekcji: "Górnictwo i kopalnictwo", "Działal­

ność produkcyjna" oraz "Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" i obejmują:

1) wartość sprzedanych wyrobów, półfabry­

katów i części własnej produkcji (niezależnie od tego, czy otrzymano za nie należne opłaty);

2) wartość robót i usług świadczonych odpłatnie, tj. zarówno przemysłowych, jak i nieprzemysłowych;

3) zryczałtowaną odpłatność agenta w przy­

padku zawarcia umowy na warunkach zlecenia lub pełne przychody agenta w przypadku zawarcia umowy agencyjnej.

28. Data on sold production of industry cover industrial and non-industrial activities of the economic entities included to the section: "Mining and quarrying", "Manufacturing" and "Electricity, gas and water supply" and concerns:

1) the value of finished products sold, semi­

finished products and parts of own production (regardless of whether or not payments due were received for them);

2) the value of paid works and services rendered, i.e., both industrial and non­

industrial;

3) lump sum agent fees in the case of concluding an agreement on commission terms and full agents fees in the case of concluding an agency agreement.

29. Dane o sprzedaży produkcji budowlano- montażowej dotyczą robót zrealizowanych na terenie kraju przez podmioty gospodarcze budowlane, tj. zaliczane zgodnie z EKD do sekcji

„Budownictwo".

29. Data on sales of construction and assembly production refer to works performed within the country by economic units classified according to NACE in “Construction”.

30. Dane o sprzedaży detalicznej towarów obejmują sprzedaż towarów konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych dokonywaną przez punkty sprzedaży detalicznej oraz inne punkty sprzedaży (np. składy, magazyny), w ilościach wskazujących na zakupy dla potrzeb indywidualnych nabywców.

30. Data on retail sales cover the sale of consumer and non-consumer commodities carried by retail sales outlets and other sales outlets (i.e. warehouses, store-houses) in quantities indicating purchases for needs of individual customers.

31. Przestępstwo stwierdzone jest to zbrodnia lub występek, których charakter jako przestępstwa został potwierdzony w wyniku postępowania przygotowawczego.

31. A recorded crime is a crime or offence, the nature of which has been recorded in the course of preparatory proceedings.

32. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw jest to stosunek procentowy liczby przestępstw wykrytych do ogólnej liczby przestępstw stwierdzonych.

32. The rate of detectability of delinquents is the proportion between the number of detected crimes to the total number of recorded crimes.

(21)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

zarówno zjawisk i w województwie m<

i korzystnych tendencji takich jak: wzrost pnzychi igrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

alszy wzrost produkcji sprzedanej przemysłu - o 1,8 2 % w porównaniu z analogicznym okresem minione

;sięcy br. pozwala stwierdzić utrwalenie się lolskim (np. wzrost stopy bezrobocia), jak ze sprzedaży wyrobów i usług oraz

a produkcji sprzedanej budownictwa - o 15,2 % w porównaniu z analogicznym <

roku, przy jednoczesnym spadku zatrudnienia w przemyśle. W październiku br. w przedsiębiorstwach przemysłowych (o liczbie pracujących powyżej pięciu osób) przychody ze sprzedaży wyrobów i usług (w bieżących cenach bazowych) osiągnęły wielkość 2541,0 min zł, czyli o 1,6 % mniej niż w poprzednim miesiącu. Przychód ze sprzedaży na 1 zatrudnionego wyniósł 12,4 tys. zł, czyli nieco Tiniej niż we wrześniu br. (12,5 tys. zł).

Według wstępnych danych mniej niż przed rokier

Duże i śrei przychód ze wyższy niż miesiąc temu.

Przeciętne poziomie 394,3 ty;

i początku roku oddano do użytku 5635 mieszkań, tj. o 13,0 % rednie przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe

edaży detalicznej w wysokości 1372,6 min zł (w cen bieżących), czyli o 5,0 %

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w październiku br. ukształtowało się na tys. osób i w porównaniu z wrześniem br. było niższe o 0,1 %, a w porównaniu z październikiem 1998 r. - niższe o 2,1 %. W przedsiębiorstwach prywatnych pracowało 78,2 %

niesiącu październiku zai tj. o 10,4 % mniej niż we wrześniu

ejestrow „ „ „

. Stopa bezrobc

październiku br. 9,5 % (w Polsce - 12,2 %). W powiatowych urzędach pracy r lało 246 za rejestrów

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się nr ) o 5,5 % wyższe niż we wrześniu br., a w stosunku do października isiącach br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie

;unku do analogicznego okresu ub. roku.

zarejestrowano w powiatowych urzędach pracy 14,7 tys. osób, niu br. Ogółem na koniec października br. liczba bezrobotnych tys. osób i była o 1,4 % wyższa niż w ubiegłym miesiącu, )98 r. Stopa bezrobocia w województwie małopolskim

,2 %). W powiatowych urzędach pracy na 1 pracy przypadało 246 zarejestrowanych bezrobotnych.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto v poziomie 1699,57 zł, czyli było o 5,5 % wyższe niż v, ub. roku wzrosło o 8,8 %. W minionych 10 miesiąc

brutto wyniosło 1633,83 zł i wzrosło o 8,5 % w stosunku do analogicznego okresu ub. roku.

W III kwartale br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez wypłat z zysku i nadwyżki'nagrodź bilansowej w spółdzielniach oraz nagród z zakładowego funduszu nagród z uwzględnieniem sfery budżetowej (bez PKP, Poczty Polskiej i Telekomunikacji Polskiej S.A.) w województwie małopolskim wyniosło 1612,43 zł. W/w wynagrodzenie na najwyższym poziomie ukształtowało się w województwie

tszym - w województwie p

Od początku roku ogółem w województwie małopolskim stwierdzono 62,5 t in tym 89,2 % o charakterze kryminalnym. W okresie tym na drogach naszej

5 tys. przestępstw, i/ojewództwa miało mazowieckim (2331,52 zł), a na najniższym - w województwie podkarpackim (1517,82 zł).

ątku roku ogółem w województwie małopolskim stwierdzono 62,5 :e kryminalnym. W okresie tym na drogach naszego wojew<

miejsce 4735 wypadków, w których poszkodowanych było 6255 osób, w tym 345 poniosło śmierć na miejscu.

W rejestrze KRUPGN-REGON na koniec października br. zarejestrowane były 244264 podmioty gospodarcze.

1. PRACUJĄCY I PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE

Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw od połowy roku utrzymuje się na zbliżonym poziomie, a według stanu na koniec października br. wyniosła 411,1 tys. osób (spadek o 0,1 % w porównaniu z wrześniem br.).

W porównaniu z poprzednim miesiącem ilość osób pracujących w sektorze prywatnym wzrosła o 0,1 % i wyniosła 323,4 tys., podczas gdy w sektorze publicznym spadła o 0,7 % do poziomu 87,6 tys. osób.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w dużych i średnich podmiotach gospodarczych w październiku br. wyniosło 394,3 tys. osób i tym samym spadło w stosunku do września br. o 0,1 %, a w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku spadło o 2,1 %.

Największy udział w kształtowaniu ogólnej liczby zatrudnionych mieli pracujący w przedsiębiorstwach prowadzących: działalność produkcyjną - 48,0 %, handel i naprawy - 19,3 % oraz zajmujących się budownictwem -12,4 %.

(22)

Bezrobocie Unemployment

W ciągu 10 miesięcy br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 398,6 tys. osób i spadło w stosunku do analogicznego okresu ub. roku o 0,4 %, przy czym w sektorze prywatnym miał miejsce wzrost o 1,6 %, a w sektorze publicznym - spadek o 6,8 %. Znaczący jest fakt, że na sektor prywatny przypadało 77,5 % przeciętnej liczby zatrudnionych.

2. BEZROBOCIE

Na rynku pracy obserwowane dotychczas niekorzystne tendencje nie uległy istotnym mianom. W październiku br. obserwowano dalszy wzrost bezrobocia; liczba bezrobotnych

^rejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa małopolskiego wyniosła 46931 osób i w stosunku do września br. była wyższa o 1,4 %.

z większym stopniu zagrożone bezrobociem są kobiety. Populacja zarejestrowanych

;obiet w naszym województwie w październiku br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosła o 1,7 % i

bezrobotnych kobiet w naszym województwie w październiku br. w porównaniu do popr Zo i wyniosła 86,8 tys. osób. Kobiety stanowiły 59,1 % ogółu zarejestrowany miku 1999 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce wyniosła 9,5

sokim procentów) bezrobotnych w województwie.

W październi

Przestrzenne zróżnicowanie stopy bezrobocia było znaczne. Do powiatów o wysokim procentowym udziale bezrobotnych w ogólnej liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo należały: gorlicki (16,0 %), dąbrowski (15,1 %) i nowosądecki łącznie z m. Nowy Sącz (14,8 %); podczas gdy najniższą stopę bezrobocia odnotowano w powiecie krakowskim łącznie z m. Kraków (5,3 %), tatrzańskim (6,0 %), oraz miechowski;ikim (6,7 %).

województwa wśród bezrobotnytnych zarejestrowanych v

jadające prawa do zasiłk ch urzędach J (81,6 %). Dotychczas

% to absolwenci t ponadpodst

wskaźnik bezroboi (z czego

stracji bezrobotny;

wrześniu br. i wyniosła 14709 osób. Po raz

absolwentów. W liczbie 14,7 tys. nowo zarejestrowanych, osoby dotyt 31,6 %. Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w październiku - 49,2 °/l

rejestrowanych bezrobotnych to mieszkańcy wsi,

rejestracji bezrobotnych była o 10,4 % niższa ni;

z pierwszy zarejestrowały się 5884 osoby, w tym : jestrowanych, osoby dotychczas nie pracujące stan;

% mieszkało na wsi.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :