• Nie Znaleziono Wyników

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:10:37 Numer KRS:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:10:37 Numer KRS:"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 19.03.2016 godz. 19:10:37 Numer KRS: 0000569460

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu

Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 31.07.2015

Ostatni wpis Numer wpisu 3 Data dokonania wpisu 06.08.2015

Sygnatura akt WR.VI NS-REJ.KRS/19883/15/241/REGON

Oznaczenie sądu ---

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu

1.Oznaczenie rodzaju organizacji FUNDACJA

2.Numer REGON/NIP REGON: 362187541, NIP: 8992771229

3.Nazwa POLSKA ORGANIZACJA KALISTENIKI

4.Dane o wcześniejszej rejestracji --- 5.Czy podmiot posiada status organizacji

pożytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

1.Siedziba kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat WROCŁAW, gmina WROCŁAW, miejsc. WROCŁAW 2.Adres ul. BRZESKA, nr 4, lok. 8, miejsc. WROCŁAW, kod 50-430, poczta WROCŁAW, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ---

4.Adres strony internetowej ---

Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie 1 14.07.2015 R.

(2)

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu Brak wpisów

Rubryka 7 - Nie dotyczy Brak wpisów

Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór

1.Nazwa organu MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu

ZARZĄD FUNDACJI

2.Sposób reprezentacji podmiotu 1. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU.

2. DOPUSZCZALNE JEST SKŁADANIE OŚWIADCZENIA WOLI PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU W PRZYPADKU UZYSKANIA PISEMNEGO PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI UCHWAŁY DO

PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU FUNDACJI OD POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu 1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma WIEWIÓRA

2.Imiona TOMASZ TADEUSZ

3.Numer PESEL/REGON 86021506754

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU

2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma BAŁDYGA

2.Imiona MAGDALENA

3.Numer PESEL/REGON 92100205922

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym DYREKTOR ZARZĄDU

Rubryka 2 - Organ nadzoru

Brak wpisów

(3)

Rubryka 3 Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Nie dotyczy Brak wpisów

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Brak wpisów

Rubryka 3 - Cel działania organizacji

1.Cel działania 1. WSPIERANIE DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE WYCHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY, KSZTAŁCENIA ORAZ KSZTAŁCENIA OSOBOWOŚCI I POZYTYWNYCH POSTAW OBYWATELI W SPOŁECZEŃSTWIE.

2. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ ZWALCZANIA BEZROBOCIA ORAZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ.

3. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

4. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ NA KAŻDYM ETAPIE ROZWOJU CZŁOWIEKA.

5. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI I PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH CELEM PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA BEZROBOCIA.

6. DZIAŁANIA NA RZECZ REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

7. DZIAŁANIA NA RZECZ WZMACNIANIA POZYCJI SEKTORA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SEKTORZE PUBLICZNYM.

8. WZMOCNIENIE KONDYCJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWWYCH I TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI TRZECIEGO SEKTORA.

9. WSPARCIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKEIGO I ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W BUDOWANIU SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ, DEMOKRACJI I

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

10. PROWADZENIE I WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI Z RODZIN UBOGICH, CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POSIADAJĄCYCH TRUDNOŚCI DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE, WYBITNIE UZDOLNIONYCH,POCHODZĄCYCH Z RODZIN PATOLOGICZNYCH I ZAGROŻONYCH PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ ORAZ WSZYSTKICH INNYCH DZIECI POTRZEBUJĄCYCH POMOCY OSÓB TRZECICH, POPRZEZ TWORZENIE IM W TEN SPOSÓB WARUNKÓW WYRÓWNUJĄCYCH ICH SZANSE EDUKACYJNE I ROZWOJOWE.

11.WSPIERANIE EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.

12.DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU I POPRAWY WARUNKÓW NAUCZANIA W PLACÓWKACH DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH.

13. POPULARYZACJA I UPOWSZECHNIANIE KRAJOZNAWSTWA, TURYSTYKI ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH.

14. DZIAŁALNOŚĆ HUMANITARNA I CHARYTATYWNA.

CIĄG DALSZY W § 6 STATUTU.

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

(4)

Rubryka 5 Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na

zaspokojenie kosztów postępowania Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia

Brak wpisów

(5)

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 19.03.2016

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

18 47, 11, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. 19 47, 62, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I

5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU 6.Czy osoba wchodząca w skład. zarządu została zawieszona

W PRZYPADKU DŁUGOTERMINOWEJ NIEOBECNOŚCI PREZESA ZARZĄDU LUB SEKRETARZA ZARZĄDU KOMPETENCJE PRZEJMUJE WICEPREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU DŁUGOTRWAŁEJ NIEOBECNOŚCI SKARBNIKA

Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu Brak wpisów. Rubryka 7 - Komitet założycielski

10.Wysokość sumy komandytowej 10.000,00 ZŁOTYCH 11.Wartość wkładu umówionego 710.000,00 ZŁOTYCH 12.Czy jest w tym wkład

10.Wysokość sumy komandytowej 990,00 ZŁOTYCH 11.Wartość wkładu umówionego 990,00 ZŁOTYCH 12.Czy jest w tym wkład

3.Firma, pod którą spółka działa "MIŚ" TRANSPORT I SPEDYCJA SPÓŁKA JAWNA MARIAN MIŚ MARIUSZ MIŚ 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ---.. 5.Czy przedsiębiorca

1 1.Firma oddziału ZAKŁAD MASARSKI PRODUKCYJNO - HANDLOWY ANDRZEJ NADOBNY I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA SKLEP FIRMOWY NR 1?. 2.Siedziba kraj