Ilustrowany Kurjer Polski. R. 3, nr 12 (22 marca 1942)

11  Download (0)

Pełen tekst

(1)

Nr. 12 Rok 3 Kraków, dnia 22 marca 1942.

. : * -w

i w - zikadczy pnarwana prsas trapy staay.

wschodnim

RtoMiMi ł l o ł k i zatk n ą m m i< M a p ) I lady. budzi «H »•* aawa ły d a m adrptwtotych dalpd Hntock fraata wickadaiapo.

I niadalaki ju t Jasi dstad, pdy sypnął da ataku poruszy cały taa łrant broniony prsas wofska auropapUa prsaclw wropawt

■ Icl-bołiiawlwaawt ‘ ' --- ---

(2)
(3)

W

S«4. Au. Srait

Przerwanie d o w o ź surowego jedwabiu (r naszym zdjęciu) moir było zastąpić początków produkcją jedwabiu sztuc:

nego. Obecnie jednak i jec wab sztuczny zerezerwowan dla potrzeb wojennych i kobiel amerykańskie zdane są jedynie n bawełnę.

P A S J A N S N I E W Y C H O D Z I

N d w c l E le a n o r R o o s e v e lt n ie je st w stanie o d ją ć trosk sw em u m ę ż o w i.

W s zystko ro z w in ę ło się in a c z e j niż to s o b ie lu d z ie m y s le lt. T o le i Roose- v c lt n ie u k ry w a te y o w ca le i w o s ta tn ie j sw e j m o w ie p o w ie d z ia ł w ten spo sob ,.ld a ku nam tru d n e i ciężkie czasy i o s trz e g ł zarazem p rz e d

n ie b e z p ie c z e ń s tw e m w s z e lk ie g o ro d z a ju in fla c ji.

inia’1 zeoi*

nik*

datki liatł'

amf

clenie, rozpoczęły czynniki rzą-

„ Wt> ltainPanię przeciw brakowi oralnej gotowości do wojny.

£*®panię tę rozpoczęły one od JWśniania narodowi amerykań- ai'e® u znaczenia, jakie może mieć j. Al»eryki ./ynik wojny. Obcią- Włert 8° sPodacze bętM jedynie

"7.4. . do zniesienia, gdy naród dauie i d«rykartsk‘ zrozumie ich sens 1 do- ilu swe2 ° zaufania do rzą- i ¥ci» ^ech ^ ‘eR w ojny W Cięgu lych

te«»Przv„ « ®*,ęcy nie może )ednak .„nie lo y? ynic się do wzmocnienia te-

W . 2au*ania. Urzędowe śledztwo

•u. bo..?rawie katastrofy w Pearl Har-

* b„. «twn w_ykazało zupełne niedołę- sit PoTi- °dpowiedzialnych oficerów, inhio-iwb.dWai rz<)d zmniejszał wtedy

Sił*. »taw2ł>amie. r.ozm,ary k |ę»k '. pozo- L.idf’e n l a wtedY jeszcze ta nadzieja,

c.A'( l2rL e'Tag<: na morzu uda się je- s o T k i. odzy skać-

Któtllue T t lL minL° • tO. nic z lego

„„cli fie L . .P°dni°sly się powszech-

’nY ° « nia: ..Gdzie znajduje się łlloosl , a w °jenna?" Wówczas ripUn * e,t wysunął naprzód nowy pODóki ° Jęnny: Zbroić się dopóty, hcei n " e uzyskamy przygniata- ctenif rae* a8‘ . Skutek tego oświad- du u11? “totalność wojenną na-

«eh. k . tak przytłaczający, że 1 len o iy ° z8°dzić się na to, by ,4Wno

P

d ProPagandy upadł. Za- fiei moRo,oseve“ w swojej ostat- P liis o T * ® Jak ’ minis,er w ojny śarsh.n M eI sztabu generalnego

* nad., naraz Podkreślać.

*,en«vw d moment. by rozpocząć tito /T * W kraJu nieprzyjaciel- 4Wan> zmiana nastroju spowo- leg0 i» Z?,ta *a "*e na skutek więk- r»kui«kUfania we własne siły lecz liczne .? ac<sku na czynniki pu-

»*rvk> » Przyglądały się jak S i e i > 2 raci i * 1*"’ PozycK po Osiemu Woi ,k a amerykańskie nie

••tro i..^ czynnie. Do tej zmiany

*j m ilr, pn!yczyni,o się w znacz- M n y r l* * Ukazanie się łodzi pod- l,1«ntvk..U. wybrzezy A m eryki na

* Or„ U i na h*. Karaibskim oraz bisacu a“ ie. Spokojnym. Posmak

"•"•

oiia

Z

ai "dało oświadczenie t»»y * wobec przedstawicieli y*abv Z i ! oła amerykańska nie

?Tj«ciel.t.na odePrzeć atak nis­

ką No2’ k .na A la’ kę. Kalifornię

>«k u ° Wy Jork i Detroit, gdyby

<-ł ynni»rnast4plł niespodziewanie.

rządowe chciałyby od- iego narodu amerykań-

k M c J S * " * 1" ’ by w ,en

^ ('P o d s y c a ć upadaj---

*» - " moralność woj'

* Prasie jak i ftycb słychać

Największa r e k la m a świetlna świata (na na­

szym zdjęciu na prawo) zosłaja usunlęśa I sto­

piona. Również brak gumy żęda od prze­

mysłu r e k l a m o w e g o kontrybucji. Ton potwór re k la m o w y

z nowojorskie ______

towarowych z o s ta n io przekazany dla waż­

nych A

stracił już nadzieję zwycięstwa. Wówczas tylko W a ­ szyngton i Lincoln się nie załamali. Mówiąc otwarcie — taką właśnie jest dzisiejsza sytuacja w USA. Ponieważ propaganda ta zamiast wzmocnić zapał w ojenny raczej go osłabiła, przerwano tę kampanię uświadamiania. N a ­ ród amerykański widzi że ta wojna zbliża się coraz bardziej do źródeł jego własnego bytu tak od zewnątrz jak i od wewnątrz wskutek coraz bardziej rosnących braków i rozszerzenia sią terenu wojny. Czytelnik ame­

rykański słyszy wyłącznie o odwrotach i ograniczeniach, dzienniki zamieszczają zdjęcia pożarów i tonących okrę­

tów, przy tym podkreśla się jeszcze znaczenie Singa­

puru, przez co utrata jego w yw iera dwa razy tak silne wrażenie. Kryzys zaufania do rządu USA jest w istocie dużo większy, niż to można wywnioskować z prasy.

Potwierdzają to też wszyscy obserwatorzy, którzy po­

wracają ze Stanów Zjednoczonych. W yzwoleniem z tego kryzysu ma być akcja ofensywna, ogłoszona Już przez czynniki rządowe. Ogłaszając tę akcję ofensywną, miał rząd Stanów Zjednoczonych jeszcze inny cel na oku:

jesienią tego roku odbędą się w Ameryce północnej wybory do parlamentu. Podanie narodowi amerykań­

skiemu wiadomości o zamierzonej ofensywie, ma go nastroić przychylnie przy przy- sztych wyborach. Jaki będzie skutek tej propagandy, w tej chwili przewidzieć nie można, jedno jest wszakże pewne: Pierw­

sze trzy miesiące wojny USA dowiodły, że piętą

Achillesową Am eryki jest je j moralność k wojenna.

(4)

L Ściągnięto więc do tych i®14

Bk. wiele ludzi, lecz o pomieszczeń

ł \ i sklepy dla tych przybyszów o*1

X się nie zatroszczył.

B r Nagłość przestawienia gospoda!

' prywatnej na wojenną i rozm>ar jakie to zjawisko przybrało, są 1 wielkie, że nieudolna administracja a®

rykańska nie dorosła do swych zad ' Także biurokacja w Waszyngtonie znajda się w podobnym położeniu. Nie można tu 0 stać żadnego wolnego pokoju a warunki ży są bardzo często nieznośne. W następstwie 1*1 wzrasta coraz bardziej nerwowość i niezadowolę

z administracji. .

Równocześnie powstaje też problem finansów. Os*>

czenie Roosevelta, że w r. 1942, połowa dochodów o wateli musi zostać poświęcona na cele wojny, ocel\ i4. . tam tylko w połowie należycie. Nawoływania do don wolnych ograniczeń przybierają coraz bardziej na » niemniej jednak wśród tych ogólnych obciążeń k«

stara się zapewnić sobie pozycję jak najlepszą.

się to widoczne przede wszystkim w walce o <•

i płace oraz w dążeniach wielkiego przemysłu, kw chciałby zapewnić sobie lwią część dostaw wojenny Odpowiedzialne za to jest niejasne stanowisko velta, który zatrzyma! na stanowiskach wielu dawny wyznawców New Deal. Aby zwalczyć ogólne nież4

Nowy Jork w powodzi iwiatol siał się już wspomnie­

niem historycznym. Metropolia świata jest obecnie też zaciemniana, morze świateł na Brodwayu zgasło i wystąpienie przeciw temu rozporządzeniu jest su­

rowo karane. Obywatel amerykański zaczyna coraz bardziej odczuwać niemile strony wojny.

wadzenie kart cukrowych jest pierwszym widocznym następstwem wojny. Przerwanie dowozu surowego jed­

wabiu z Japonii można było zastąpić z początku przez produkcję jedwabiu sztucznego. Obecnie jednak i jed­

wab sztuczny został zarezerwowany dla potrzeb wojen­

nych, Amerykanki zdane więc są jedynie na bawełnę.

Poza tym odczuwa się tu także brak gumy, wskutek czego będzie coraz bardziej malał ruch samochodowy.

Sprzedaż samochodów dla celów prywatnych została już i tak wstrzymana. Ameryka ma jednak wystarczające ilości starszych samochodów, których opony będą mo­

gły pokryć zapotrzebowanie. By urzeczywistnić olbrzy­

mie plany zbrojeniowe Roosevelta, nastąpiło radykalne zmobilizowanie całego przemysłu. Na razie nie można przewidzieć, ile miliardów dolarów, stanowiących kapi­

tały zakładowe uległo dewaluacji, w każdym razie de­

waluacja ta daje się już we znaki w milionach gospo­

darstw domowych, ponieważ przemysł prywatny został unieruchomiony i przestawiony na produkcję wojenną.

Mnożą się też coraz bardziej skargi, że na skutek wę­

drówek milionów ludzi naraża się naród na niezwykłe prywacje. Całe miasta bowiem, które przedtem żyły z przemysłu prywatnego, opróżnia się z mieszkańców.

W innych natomiast, jak np. Vellejo i Napa w Kalifornii, panuje przeludnienie, gdyż w tych miastach znajdują się centra przemysłu lotniczego. W Norfolk (w stanie Virginia» zaś znajdują się stocznie 1 doki okrętowe.

S

tany Zjednoczone mają obecnie poza sobą trzy miesiące wojny. Bilans tych trzech miesięcy wykazuje tak niezwykłą obfitość rozczarowań i ciosów, że wszelkie zamiary i plany wojenne musiały dzisiaj siłą rzeczy upaść. Jeszcze z począt­

kiem grudnia ub. r. panowało w USA mniemanie, że wojna ta potrwa krótko. Mniemanie to wywołała i wzmacniała pro­

paganda amerykańska i angielska głosząca przewagę obu aliantów na lądzie i w powietrzu. Prasa rozpowszechniała ujemną opinię o lotnictwie japońskim i zapowiadała przyszłe naloty amerykańskie na wyspy japońskie. Wydarzenia w za­

toce Pearl Harbour na wyspach Hawajskich obaliły jednak to mniemanie i wkrótce potem zaczęły się odzywać zdania, że wojna przeciągnie się o wiele dłużej, niż pierwotnie przy­

puszczano. Spodziewano się jednakże wyczerpać Japonię pozba­

wiając ją możności zdobycia surowców. Stany Zjednoczone postanowiły zbroić się do r. 1943, aby w momencie, gdy gospo­

darka wojenna Japonii będzie już w agonii, zadać jej za po­

średnictwem lotnictwa śmiertelny cios. Japończycy uprzedzili jednak zamiary aliantów: zdobyli Singapur i obsadzili Sumatrę.

A także wydarzenia na wyspie Jawie zniweczyły te plany wo­

jenne. Dzisiaj, w trzy miesiące od wybuchu wojny, zmieniły się poglądy amerykańskie na tę wojnę całkowicie.

Następstwa wojny odbijają się na życiu każdego poszczegól­

nego obywatela amerykańskiego z niesłychaną wprost ostro­

ścią. Utrata Filipin pozbawiła Amerykę trzeciej części importo­

wanego cukru tak że konsumcję cukru dla ludności cywilnej musiano zmniejszyć o 1/3 dotychczasowego ęuantum. Wpro-

(5)

r e k la m o w y jednego z nowojorskich domów z nowojorskich domów towarowych z o s ta n ie

wyeh.

rttWe stal ° n,C Z legO s“ i

•He J ; , ° ’ Podniosły się powszech- ż k ą , n 4* * -G dzie znajduje się iflesza n ' . " ' a u o ju u je s ię c>»0osev»,?ta wojenna?" Wówczas w Plan . . . . wysunął naprzód nowy

arenie

I _

‘llantvk,.U, w ybrzeży A m eryki ns

• o - 1 na M . Kai " ‘

1 / na oraa

s PokoJnym. Posmak

stracił już nadzieję zwycięstwa. Wówczas tylko W a szyngton i Lincoln się nie załamali. Mówiąc otwarcie — taką właśnie jest dzisiejsza sytuacja w USA. Ponieważ propaganda ta zamiast wzmocnić zapał w ojenny raczej go osłabiła, przerwano tę kampanię uświadamiania. N a ­ ród amerykański widzi że ta wojna zbliża się coraz bardziej do źródeł jego własnego bytu tak od zewnętrz jak i od wewnątrz wskutek coraz bardziej rosnących braków i rozszerzenia się terenu w ojny. Czytelnik ame­

rykański słyszy wyłącznie o odwrotach i ograniczeniach, dzienniki zamieszczają zdjęcia pożarów i tonących okrę­

tów, przy tym podkreśla się jeszcze znaczenie Singa­

puru, przez co utrata jego w yw iera dwa razy tak silne wrażenie. Kryzys zaufania do rządu USA jest w istocie dużo większy, niż to można wywnioskować z prasy.

Potwierdzają to też wszyscy obserwatorzy, którzy po­

wracają ze Stanów Zjednoczonych. W yzw oleniem z tego kryzysu ma być akcja ofensywna, ogłoszona Już przez czynniki rządowe. Ogłaszając tę akcję ofensywną, miał rząd Stanów Zjednoczonych jeszcze inny ceł na oku:

jesienią tego roku odbędą się w Ameryce północnej w ybory do parlamentu. Podanie narodowi am erykań­

skiemu wiadomości o zamierzonej ofensywie, ma go nastroić przychylnie przy przy­

szłych wyborach. Jaki będzie skutek tej propagandy, w tej chw ili przewidzieć nie można, jedno jest wszakże pewne: Pierw ­

sze trzy miesiące w ojny USA dowiodły, że piętą Achillesową A m eryki jest je j moralność

wojenna.

Set. Au. t m i

Przerwanie d o w o z u surowego jedwabiu (na naszym zdjęciu) można było zastąpić początkowo produkcją jedwabiu sztucz­

nego. Obecnie jednak i jed­

wab sztuczny zarezerwowano dla potrzeb wojennych i kobiety amerykańskie zdane są jedynie na bawełnę.

p a s j a n s n i e w y c h o d z i

N iw c l Elc-dnor R -jo sc»ell m e j e | l w H an ie od|<tc trosk swemu m ę to w i W iz y iik o ro z w in ę ło tlę m d c tc j m i lo sobie lu d n e m ysle li. T o te i Roose velt me ukryw a le y o wedle i w o std tnie j swej m ow ie p o w ie d z id l w len sposob ,.ldd ku ndm trudne i c ię żk ie ctdsy i o s trzeg ł zdrdzem p rzed

m e b c zp ic c ze n s lw e m w s ze lkie g o ro d z.iju inflacji.

tlldow60'6' rozpoczęły czynniki rzą- m . kampanię przeciw brakowi jr, 4 nej gotowości do w ojny.

vłv° lRan**< *S rozpoczęły one od ki ski« n*ania narodowi amerykań- I emu znaczenia, jak ie może mieć V i dla A '•'-‘-cŁiia, jam ę może miei Si leni. eryki 'ynik w ojny. Obcią e- *leriv g° ł P °da-cze będą jedynie i LZn‘eSienia' gdy naród l« i da yKanskl zrozumie ich sens o- du p *yraz swego zaufania do rzą- i» bzerh eb‘eg Wojny w ciągu *Ych ,o miesięcy nie może jednak

S o 5 *y?i ć s i «J do wzmocnienia te-

W Zau*ania-

Urzędowe śledztwo ,^ ’ Prawie katastrofy w Pearl Har- y. t(w wykazało zupełne niedołę-

■ił Boniew P° wiedzia,nycb oficerów.

o-lwiaH , ^ d zmniejszał w tedy

!*«»*!?■ C, LowniarT klęski, P °z° - M n J f w tedy jeszcze ta nadzieja, littlc,. e* a8ę na morzu uda się je- ni k , J >d2ysk‘i t

><Ua .. Y mimo to nic z tego się

dopóki ° JTnny: zbr°ić się dopóty, Mceińw e uzy®kamy przygniata- c,eniaP^ ewagl' Skutek tego oświad- r°du u , moraln°ść wojenną na-

^eba Z * . lak Przytłaczający, że len n ty„ ° zgodzić iię na *“ • by S i n d Propagandy upadł. Za- hej m „..°°Sevel1 * swojej ostat- itlm ° w 6 -*ak ‘ minister w ojn y

*«rsh»ii ,z e * S2t®bu generalnego

* 4»di» J ? c ,ę li nar4z Podkreślać, 6,*nsvw« m°m ent, by rozpocząć kita, t, w kra->u nieprzyjaciel-

•o*ana , zmiana nastroju spowo-

»eo0 , Z?,la ,a nle na skutek w ięk- r,kuipi?Ufania we własne siły lecz

•Htzne ł,?xC,sku " 4 ^ y n n ik i pu- S r y k ‘ , Przyglądały się jak

^ J i e i . traci jedną pozycję po ry,'t;Dui*WOl*ka amerykańskie nie

*»'roi,, czynn,e Do tej zmiany

*J mierrPn'YCzyni,° sis w znacz

’0 d n .,- ” e Ukazanie się łodzi pod Karaibskim oraa r — ojnym. Posmak t-m#On. #4 m ia,° “ świadczenie

'“ y. wobec przedstawicieli W«hy > ota amerykańska nie

?yj«ciei t " a odeprzeć atak nie b" Now k , na A la «ką. Kalifornie l*k (6n y -Jork i Detroit, gdyby C,ynnikIM t ,p lł niespodziewanie ,4cić „Ti rzńdowe chciałyby od-

**«o a j agę narodu amerykań-

* ' 4r o ^ A P °liły k i wewnętrznej n» , w na wydarzenia wo- b n tó c \ by * ten

d»ieńPod4ycać upada*— ’

*ho w moralność wo

»“ ye^ v c h a“ T *£

Największa r e k la m a świetlna świata (na na­

szym zdjęciu na prawo) zostaje usunięta i sto­

piona. Również brek gumy żąda od prze­

mysłu r e k l a m o w e g o kontrybucji. Ten potwór

(6)

piórka ptasiego, które podsuwali lek tak długo, ai poiwolil się n<

Wszystkie kryształki płaskie żbu dług ,,systemu hciagonalncgo" I regularne sześciokaly. o limach też równie regularnie zbudos w kształcie gwiazd o Sześciu, promieniach i mniejszym lub wh Plastyczny obraz kryształka otrzyr Ciemna plamka, którą wi­

dać na osi prawego pro­

mienia, lo znowu maleńka krupka lodu, która się przyczepiła do kryształku.

ici. daje jednakże jeszci Nigdzie bowiem me zob nych rysunków, wycyzcloi szego szczegółu

Zdawałoby się, ze taki kryształek śniegu me war sic żadnych wid<

rb ubranie upadn śniegu! Skadbys

bardzo mała w porównaniu z szerokością.

W roku 1937 udało się profesorowi uni­

wersytetu w Tokio, Nakaya, wyhodować sztuczne kryształki. Do tego celu użył la­

boratorium, ktorego urządzenie pozwalało mu otrzymywać każda żądana temperaturę aż do 50 stopni niżej zera. W tym samym Jeden z p ię k n ie js z y c h

kryształków śnieżnych. Na końcu promienia dolnego znajduje się maleńka krup­

ka lodu, która trwała dłu­

żej niż sam kryształek.

kryształki śniegu na wysokości 800 metrów.

Oczywiście przy lej pracy wykorzystałem warunki meteorologiczne na ziemi. Na czar­

na tabliczkę nachwylalem najpierw 60— 80 kryształków. Potem przy pomocy dobrego szkła powiększającego zacząłem badać wszystkie kryształki. Umieszczenie takiego drobiazgu pod mikroskopem jest leż sztu­

kę. Do lego celu użyłem delikatnego potrzeba wspominać. Natura nie tworzy

właściwie żadnych brył o wyraźnie zazna­

czonych krawędziach i liniach, lecz kształty miękkie, pozostawiając człowiekowi prze­

ciągnięcie linij bardziej twardych, zdecy­

dowanych. Dopiero w mikroaparacie lub pod mikroskopem miękkie kształty kryształ­

ków staja się bardziej geometryczne, zwar­

te Zasadniczo istnieję dwa rodza|e krysz­

tałków: bryły i płaszczyzny. Z brył naj­

bardziej typowymi sę pryzmaty i piramidy.

Kryształki płaskie maję natomiast wysokość

Ten sam kryształek co u góry, już nieco zmie­

niony. Promienie nie sę już tak strzeliste, jak w poprzednim, niemniej lednak sę równic pięk­

ne w tormic. a się przekszlał-

Konlury staję się Rzadki okaz „bliźnia­

ków kryształowych.

Przy dokładnej obser wacji można zauważyć podobieństwo pewnych zniekształceń kryształ-

znaczeniu. Jak przy polowaniu na zwierzynę trzeba i tu podpatrywać naturę, wyczeki­

wać długie godziny na bardzo nieraz mroź­

nym powietrzu i w odpowiednim momencie chwytać płatki jak myśliwy zwierzynę na cel.

Mikroskop, aparat małoobrazkowy i taśma lil- mowa — to bron lego niecodziennego myśli­

wego. W moich poszukiwaniach i badaniach udało mi się sfotografować dotychczas 3000 kryształków śnieżnych. Zaś ogólna liczba sio togralowanych dotąd lub narysowanych krysz­

tałków wynosi 10.000. Jeżeli przy|miemy. ze pojedynczy kryształek waży ' ... grama, a tak właśnie jest — to slotogralowano dotąd jedynie 10 gramów śniegu. Czym to jest w po równaniu z tymi masami, które tając na wiosnę powoduję nieraz olbrzymie powodzie, nie Ludzi zawsze wszystko Interesowało, więc I tu znaleźli s

życic swoje poświęcali badaniu tych maleńkich Iworkow, okiem prawie niepodobna odróżnić. Do pierwszych i r.a odkrywców płatków śnieżnych, a właściwie kryształków leżał Amerykanin Bentley. kloty przez -ŚC lat badał ich gratował i wydał o nich osobne dzieło. Przez len czas w 7000 zdjęć kryształków a J000 najpiękniejszych umieścił w dziele. Ogrom |ego pracy polralimy dopiero wtedy oceni

---slowimy lo. że kryształek śnieżny zyje —

— jedynie 7 minut, i że nie jest to rzecz lecz okruch, kloty trudno dojrzeć gołym o iżny lo nie jeden tylko kryształek, lecz wi czasach badaniu nad budowę kryształków zasu prol. niemiecki J. Heli. On nic tylko ccz sam je sobie „hodował". O lej swój lada nam Heli w następujących słowach:

Pogoń za kryształkami śnieżnymi jest polowaniem w cal

Kiedy patrzymy na lecące cichutko płatki śnie­

gu. podoba się nam ich taniec, przenosi nas to mimo woli w krainę baśni, lecz o istocie tych drobnych, puszystych płatków, nic nam lo me mówi Albo prawie mc. Wiedza o lej dziedzinie jest bowiem jeszcze lak efemeryczną, jak efeme­

ryczne sę te maleńkie cuda natury, których istnie­

nie me irwa nigdy dłużej niż 7 minut. A mimo lo warto przypatrzyć się tym cudownym kryszla łom, których żaden artysta - s zliłier z me potrafi podpatrzeć i wykonać i dowiedzieć się czegoś bliższego o ich powstaniu, krótkim trwaniu i prze- mienieniu się ostatecznym w brzydkie dla wszyst-

Kryształek na lewo o dość ciężkiej, masywnej orna­

mentyce. Z powodu wiatru wiejęccgo nań z boku sę nie zgęszczone, wskutek czego i kształt poszcze­

gólnych jest inny.

lię tak wyrazić do uchwycenia,

cięż płatek śnie Ten kryształek, rzadkość nawet

wśród „cudów" Śnieżnych przy­

pomina swa budowę na|szlachel niejsze okazy sztuki złotniczej.

(7)

PARTIA Nr. 66 (69)

Białe: Lowenfisch C zarne: Kotow

grana w tum. o mistrz. Rosji sow. w Moskwie w r. 1940

Rozrywki iiiihmohc

KĄCIK SZACHOWY Nr. 4 (36) A. DZIAŁ ZADAŃ 3-chodówka Nr. 4 (36).

A. M. Koldijk („Deut. Schachbl&tter" 1936).

C zarne: Kf6, Wh8, Sg8, piony: fS, 17 (S).

Białe: Kc3, WgS, GcS, Sc7 e2, piony: 14, h7 (7).

3-chodówka. 7 + 8=12.

Mat w 3 posunięciach.

Końcówka (studium) Nr. 4 (36).

H. Mattison („Szachm. Listok" 1927 — I nagr.).

C zarne: Kh8, Wb6, Gg7 (3).

Białe: Kel, Sh6, piony: a6, bS, d2 (S).

Końcówka ( | ) 3 | 3 = 8 . Białe zaczynają i wygrywają.

Rozwiązanie 3-chodówki Nr. 3 (38) (Campbell): 1. H -c l lub H - e l wystarczałoby na 1... Kxg6 2. G xe4f K-hS 3. H -h l. x., lecz G eS nie można oddać!

l.H - a l! I . 1... K -g6 2. G x e 4 fi3 . x .n . 1... Ixg6 2. G-b2!!

i 3. x.

Rozwiązanie końcówki Nr. 3 (38) (Kubbel): 1. W -12! (A) G - d l (B) 2. W -h2+ G -hS 3. G -e2!! (C) W xe2 4. g4 W -I2+

3. WxI2 Gxg4 6. W -h 2t G -h8 7. W -h l eS 8. W -h4! e4 9. W xe4 i 10. W xh4f G -hS 11. K-fS itd. wygrywa.

(A) 1. W-14? prowadzi po C - d l 2. W -h 4 f G -hS 3. g4 W -I3 f 4. Kxe6 W xfl 5. W xhS| K -g6 do wyrównania gry.

(B) 1... K-hS? 2. W -14 W xg3 3. G -e2 t- (C) 3. g4? W -13f remis.

Obrona sycylijska

1. e4 cS 17. G -h6 G -18

2. S-13 d6 18. S -e6!l 1 xe6

3. d4 cxd4 19. Ixe6 Gxe6

4. Sxd4 S-16 20. WxI6 W -e 8

S. S -c 3 a6 21. Wxe6(3) W xe6

6. G -e 2 H -c7 22. G -c4? Hxc4

7. 0 - 0 e6 23. WxI8 K xl8

8. 14 G -e 7 24. Hxg7f(4) K -e8

9. G -e 3 S -c 6 28. G -gS W a-c8

10. H - e l 0 - 0 26. h4 h6

11. H -g3 G -d 7 27. Gxh6 H -d 4 f

12. W -12 bS 28. K -fl H -c4 f

13. a3 W f-d 8(l) 29. K -g l W -e7

14. W a -fl b4?(2) 30. H -g3 K-d7

1S. axb4 Sxb4 Białe poddały się.

UWAGI:

nie partii.

Białe: Oucheusden

PARTIA Nr. 65 (68)

C zarne: de Vries grana w tum. klub, w Amsterdamie 1938

Wiedeńska 1.

8.

e4 eS 7. SxeS?(d3!) Sxe4

S -c 3 S -c 6 8. S-13 H-M+!

14 S-13

G -cS

d6 9. Sxh4 G-I2+

18? S-16 10. K -e2 S -d 4 f

h3 dS! 11. K -d3 S-cS. x.

(1) Wieża nie powinna opuszczać skrzydła królewskiego.

(2) Konieczne było: 14... K-h8.

(3) Przeliczenie się. Białe mogły uzyskać przygniatającą przewagę grając teraz:

21. G -hS W -e 7 22. W 6-I3! W a-c8 23. G -g S W -d 7 24. G -g4.

(4) Białe zapomniały, że król może uciec na e8 i były przekonane, że zamatują króla.

PARTU Nr. 67 (70)

Białe: Betbeder C zarne: Marshall

grana na Olimpiadzie w Warszawie 1938 Pionem hetmana

1.

2.

3.

4.

8.

d4 S-16 8. dxcS GxcS

S-13 e6 9. e4 dxe4

e3 cS 10. Sxe4 G -e 7

G -d 3 S -c 6 11. H -e2 eS

c3 dS 12. SxI6 GxI6

S b-d2 G -d 6 13. H -e4 g6

0 - 0 0 - 0 14. G-h6? G -fS

Białe poddały się.

M U U U W & A uł. J. W. Przemyśl.

Znaczenie wyrazów:

P o z i o m o : 1. miasto w Chinach; 3. zatyczka do fl«*

szek; 5. należący do plemienia tatarskiego zamieszku­

jącego Syberię i Turkiestan; 7. opłata od listów i prze- syłek; 8. rodzaj autobusu; 10. k w it; 12. nuta; 14. postać b ib lijn a ; 16. część tw arzy; 17. skrót wyrazu książę; 18- ptak śpiewający; 19. zwierzę domowe; 20. pierwszy fa­

raon Egiptu; 22. śpiewany utw ór sceniczny; 23. zasłona, k ir; 24. belka do burzenia murów; 25. okopy; 26. miara pow.; 27. lite ra grecka; 28. w ykrzykn ik; 30. skrót uży­

wany przez ryto w n ikó w ; 32: spójnik w jęz. martwym:

33. = 28; 34. różnica między przychodem a rozchodem:

35. stan odrębny; 36. gra za pomocą numerów.

P i o n o w o : 1. cyklop m ityczny; 2. ograniczona liczba słuchaczy na wyższych uczelniach; 3. porozumiewanie się listowne; 4. miasto w płn. Włoszech, miejsce upoko­

rzenia Henryka IV-go; 6. dawna stolica T u rcji; 7. psy­

chologia techniczna; 9. korzyść, zysk; 10. część ciała:

11— 16. poziomo; 13. narty; 15. rzeka w Rosji; 21. stop kruszców, mieszanina; 29. zaimek; 30. bóg egipski; 31- pierw. chemiczny.

(TRWAŁĄ ONDULACJĘ)

Osięga się w rekordowo krótkim czasie po użyciu esencji „A lm a". Zerez po umyciu wspaniała fala ondułowenych włosów, palna powabu fryzura. Mnóstwo podziękowań (przede wszystkim od artystek scenicznych). Skutek gwarantowany. Cena zł 6.— , 3 Kaszki sł 12.— . Kto w trzech dniach przeile wycinek ogłosze­

nia wraz z zamówieniem, otrzyma 20% rabatu na mały, a 30% na duży pakiet.

Cud o io n e lo k i

H. K U K L I Ń S K A

W A R S Z A W A , P O S T F A C H 1071

O G Ł A S Z A J S IĘ W I. K. P

ROZW ODOW E

spraw y p ro w a d z i obrońca konsystorski

W A t S Z A W A , ZŁOTA M - S

Ir. X LmhU

GU TO W SKI Ikini i ttiirrciM pnhnk » i«»śr

ta n im , lątaka 2.

X 12— 2 1 ł —ł

S z tu c z n a c e r o w n i a

Janiny Retmańczyk byłej kierowniczki obu łirm Keliera, Warszawa, ul. Chmielna 13, m. 3, lei. 385-22. Sztucznie ceruje, nicuje, pierze. Reparacje trykotaży. Odiwieżanie kapeluszy,

krawatów. Cerujemy na żądanie na poczekaniu.

żacówkb

O

s c o s t l

-

Kcypłorb

d a ją jeszcze ś w ia ta , nżż, ża có w kż Ostatn i

Biuro Handlowe

Dr. Górski A Polański

LWÓW, FRYDRYCHÓW 2

Przyjm ią w y łączną , p r z e d n i lub z n i t ą p i t w n po w ainn j

wytwórni

15,40 i 60 walónr,

tylko na J20i220\KHló>o^W f ^ l \ i t l

żacónM M

OSRAM

Krypton

Vasenol

Pielęgnacja nóg,to sprawa nie tylko estetyki, lecz spełnienie wymogów zdrowotnych) Zapobiegaj odparzeniu, stosując:

-puder do nóg

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :