Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

261  Download (0)

Pełen tekst

(1)

Uchwała Nr 33/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 06 lipca 2012 r.

w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W TARNOWIE

Efekty kształcenia na kierunku pielęgniarstwo zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów:

lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa z dnia 9 maja 2012 r.

wydanego na podstawie art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572)

Pl- Załącznik Nr 4

Studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

PL - oznacza efekty kierunkowe dla kierunku Pielęgniarstwo

W - kategoria wiedzy, U - kategoria umiejętności, K - kategoria kompetencji społecznych;

01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia PIELĘGNIARSTWO

Studia I stopnia Profil praktyczny

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk

o zdrowiu oraz nauk kulturze fizycznej Symbol Szczegółowe efekty kształcenia Nie dotyczy MODUŁ A – NAUKI PODSTAWOWE

Wiedza PL_AW01 PL_AW02

PL_AW03

PL_AW04

PL_AW05

PL_AW06

Posługuje się mianownictwem anatomicznym Omawia budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym (kończyna górna i dolna, klatka piersiowa, brzuch, miednica, grzbiet, szyja, głowa) oraz czynnościowym ( układ kostno – stawowy, układ mięśniowy,

krążenia, oddechowy, pokarmowy, moczowy, układy płciowe, układ nerwowy i narządy zmysłu, powłoka wspólna)

Rozumie neurohormonalną regulację procesów fizjologicznych oraz procesów elektrofizjologicznych.

Charakteryzuje specyfikację i znaczenie gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo- zasodowej w utrzymaniu homeostazy ustroju.

Określa podstawowe reakcje związków nieorganicznych i organicznych w roztworach wodnych oraz prawa fizyczne wpływające na przepływ cieczy, a także czynniki

oddziaływujące na opór naczyniowy przepływu krwi,

Wyjaśnia podstawy fizykochemiczne działania zmysłów wykorzystujących

fizyczne myślniki informacji (fale dźwiękowe

(2)

PL_AW07 PL_AW08 PL_AW09

PL_AW10

PL_AW11

PL_AW12

PL_AW13

PL_AW14 PL_AW15

PL_AW16

PL_AW17 PL_AW18

PL_AW19

PL_AW20

PL_AW21

i elektromagnetyczne).

Określa fizyczne podstawy nieinwazyjnych i inwazyjnych metod obrazowania.

Posiada wiedzę z zakresu diagnostyki radiologicznej.

Różnicuje budowę aminokwasów,

nukleozydów, monosacharydów, kwasów karboksylowych i ich pochodnych

wchodzących w skład makrocząsteczek obecnych w komórkach, macierzy

zewnątrzkomórkowej i płynach ustrojowych, różnicuje witaminy.

Omawia funkcje genomu, transkryptomu i proteomu człowieka oraz podstawowe koncepcje regulacji ekspresji genów, w tym regulacji epigenetycznej.

Opisuje budowę chromosomów oraz

molekularne podłoże mutagenezy, zna profile metaboliczne podstawowych narządów.

Wymienia zasady dziedziczenia różnej liczby cech, dziedziczenia cech ilościowych,

niezależnego dziedziczenia cech oraz dziedziczenia pozajądrowej informacji genetycznej.

Wylicza enzymy biorące udział w trawieniu, objaśnia podstawowe defekty enzymów trawiennych oraz określa skutki tych zaburzeń.

Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu mikrobiologii i parazytologii.

Różnicuje epidemiologię zakażeń wirusami, bakteriami oraz zakażeń grzybami i

pasożytami, z uwzględnieniem

geograficznego zasięgu ich występowania.

Charakteryzuje poszczególne grupy środków leczniczych, główne mechanizmy działania, przemiany w ustroju i działania uboczne.

Omawia podstawowe zasady farmakoterapii.

Charakteryzuje poszczególne grupy leków i ich zastosowanie lecznicze oraz zasady leczenia krwią i środkami krwiozastępczymi.

Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu patologii ogólnej, w tym zaburzeń w krążeniu zmian wstecznych, zmian postępowych, zapaleń i nowotworów.

Omawia wybrane zagadnienia z zakresu patologii narządowej układu krążenia, układu oddechowego, trawiennego, moczowo- płciowego i nerwowego.

Wymieni czynniki chorobotwórcze

zewnętrzne i wewnętrzne, modyfikowalne i niemodyfikowalne.

Umiejętności

PL_AU01 Posługuje się w praktyce mianownictwem

(3)

PL_AU02

PL_AU03

PL_AU04

PL_AU05

PL_AU06

PL_AU07

PL_AU08

PL_AU09 PL_AU10 PL_AU11

PL_AU12

PL_AU13

PL_AU14

PL_AU15

PL_AU16

PL_AU17

anatomicznym oraz wykorzystuje znajomość topografii narządów ciała ludzkiego.

Wykazuje różnice w budowie i

charakteryzuje funkcje człowieka dorosłego i dziecka.

Prognozuje kierunek procesów

biochemicznych w poszczególnych stanach klinicznych.

Konstruuje wzór wykorzystania podstaw wiedzy anatomicznej w badaniu

przedmiotowym.

Rozpoznaje najczęściej spotykane pasożyty człowieka na podstawie ich budowy i cykli życiowych oraz objawów chorobowych.

Szacuje ryzyko ujawnienia się danej choroby w oparciu o zasady dziedziczenia i wpływ czynników środowiskowych.

Wykorzystuje znajomość praw fizyki do opisu zagadnie ń z zakresu biologii komórek, tkanek oraz procesów fizjologicznych, w szczególności do wyjaśnienia wpływu na organizm ludzki czynników zewnętrznych takich jak: temperatura, grawitacja, ciśnienie, pole elektromagnetyczne oraz

promieniowanie jonizujące.

Ocenia wpływ leczenia farmakologicznego na fizjologiczne i biochemiczne procesy

zachodzące w poszczególnych narządach.

Różnicuje poszczególne grupy leków i ich zastosowanie lecznicze.

Zna problematykę leczenia krwią i środkami krwiozastępczymi.

Opisuje zmiany w funkcjonowaniu jako całości w sytuacji zaburzenia jego homeostazy.

Porównuje obrazy uszkodzeń tkankowych i narządowych z objawami klinicznymi choroby, wywiadem i czynnikami badań diagnostycznych.

Wykorzystuje wiedzę na temat chorób

uwarunkowanych genetycznie w profilaktyce nowotworów oraz diagnostyce prenatalnej.

Klasyfikuje drobnoustroje, z uwzględnieniem mikroorganizmów chorobotwórczych i obecnych we florze fizjologicznej.

Wykorzystuje wiedzę na temat

funkcjonowania układu pasożyt-żywiciel dla prawidłowej terapii chorób wywołanych przez pasożyty.

Szacuje niebezpieczeństwo toksykologiczne w określonych grupach wiekowych oraz w różnych stanach klinicznych.

Ocenia szkodliwość dawki promieniowania jonizującego i stosuje się do zasad ochrony

(4)

radiologicznej.

MODUŁ B - NAUKI SPOŁECZNE Wiedza

PL_BW01

PL_BW02 PL_BW03 PL_BW04 PL_BW05 PL_BW06

PL_BW07 PL_BW08

PL_BW09

PL_BW10 PL_BW11

PL_BW12

PL_BW13

PL_BW14

PL_BW15 PL_BW16

PL_BW17 PL_BW18

Zna podstawy psychologii w zakresie zachowania i rozwoju człowieka, uwarunkowań jego prawidłowego i zaburzonego funkcjonowania.

Zna problematykę relacji człowiek – środowisko społeczne.

Omawia mechanizm funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych.

Wymienia etapy i prawidłowości rozwoju psychicznego człowieka

Różnicuje pojęcie emocji i motywacji oraz zna pojęcie osobowości i jej zaburzeń Charakteryzuje istotę i strukturę zjawisk zachodzących w procesie przekazywania i wymiany informacji

Definiuje modele i style komunikacji interpersonalnej

Zna techniki redukowania lęku i sposoby relaksacji oraz mechanizmy powstawania, działania i zapobiegania zespołowi wypalenia zawodowego

Omawia mające zastosowanie w

pielęgniarstwie wybrane teorie i metody modelowania rzeczywistości z perspektywy socjologii

Omawia wybrane obszary odrębności kulturowych i religijnych

Charakteryzuje zakres interakcji społecznej i procesu socjalizacji oraz działanie lokalnych społeczności i ekosystemu

Definiuje pojęcia grupy, organizacji, instytucji, populacji, społeczności i ekosystemu oraz zna zasady ich funkcjonowania

Różnicuje pojęcia dewiacji i zaburzenia ze szczególnym uwzględnieniem patologii dziecięcej

Rozumie procesy poznawcze i różnicuje zachowania prawidłowe, zaburzone i patologiczne

Definiuje i interpretuje zjawisko nierówności klasowej, etnicznej i płci oraz dyskryminacji Objaśnia podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu pedagogiki jako nauki stosowanej i procesu wychowania w aspekcie zjawiska społecznego (chorowania, zdrowienia, hospitalizacji, umierania);

Wykazuje znajomość procesu kształcenia w ujęciu edukacji zdrowotnej

Zna problematykę metodyki edukacji zdrowotnej w odniesieniu do dzieci,

(5)

PL_BW19

PL_BW20

PL_BW21

PL_BW22

PL_BW23 PL_BW24

PL_BW25

PL_BW26 PL_BW27 PL_BW28 PL_BW29 PL_BW30 PL_BW31

PL_BW32

PL_BW33

PL_BW34

młodzieży i dorosłych

Zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa i jego miejsce w życiu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka i prawa pracy

Zna na poziomie podstawowym

problematykę ubezpieczeń zdrowotnych i ich systemu w Polsce i w Unii Europejskiej, charakteryzuje ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne oraz wybrane kierunki polityki ochrony zdrowia w Polsce i w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Zna podstawy prawne wykonywania zawodów medycznych: prawa i obowiązki pielęgniarki, strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, zadania samorządu w zakresie przyznawania prawa

wykonywania zawodu i wydawania

pozwolenia na wykonywanie indywidualnej lub grupowej praktyki pielęgniarskiej

Różnicuje odpowiedzialność karną, cywilną i pracowniczą związaną z wykonywaniem zawodu pielęgniarki

Zna Kartę Praw Pacjenta, Kartę Praw Człowieka i Kartę Praw Dziecka

Przedstawia genezę, założenia i zadania zdrowia publicznego w ramach systemowej koncepcji ochrony zdrowia

Wskazuje kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zdrowia publicznego

Zna podstawowe pojęcia dotyczące zdrowia i choroby

Klasyfikuje czynniki warunkujące zdrowie w ujęciu jednostkowym i globalnym

Omawia zasady racjonalnego żywienia w świetle najnowszych badań naukowych Charakteryzuje istotę profilaktyki i prewencji chorób

Omawia podstawy organizacji Narodowego Systemu Zdrowia w Polsce

Wyjaśnia założenia modeli edukacji zdrowotnej, w tym model medycyny rodzinnej, rolę i zadania pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

Wymienia zasady funkcjonowania rynku usług medycznych w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej Określa swoiste zagrożenia zdrowotne występujące w środowisku zamieszkania, edukacji i pracy

Omawia strukturę i funkcje jednostek opieki zdrowotnej

(6)

PL_BW35

PL_BW36

PL_BW37 PL_BW38 PL_BW39 PL_BW40

PL_W41 PL_W42

PL_BW43

PL_BW44

PL_BW45 PL_BW46

Omawia pojęcia: stanowisko pracy,

odpowiedzialność, obowiązki i uprawnienia, czas pracy, praca zmianowa, rozkład czasu pracy, standard opieki, procedura, algorytm Charakteryzuje podstawowe metody

organizacji opieki pielęgniarskiej i rodzaje dokumentacji obowiązującej na

pielęgniarskich stanowiskach pracy

Definiuje pojęcia: obciążenie pracą, choroba zawodowa i wypadek przy pracy

Wskazuje typowe etapy procesu poszukiwania pracy

Opisuje etapy planowania pracy własnej i ich znaczenie w rozwoju zawodowym

Definiuje pojęcie jakości w opiece zdrowotnej i pielęgnowaniu, różnicuje kryteria opieki zdrowotnej oraz

pielęgniarskiej

Różnicuje przedmiot etyki ogólnej i zawodowej

Posiada wiedzę z zakresu koncepcji filozoficzno-etycznych przydatnych w pielęgniarstwie (psychologiczno-per- sonalistyczna, egzystencjalistyczna, personalistyczna, kosmiczno-ewolucyjna, etyka niezależna Tadeusza Kotarbińskiego);

Charakteryzuje istotę podejmowania decyzji etycznych i rozwiązywania dylematów moralnych w pracy pielęgniarki

Zna problematykę etyki normatywnej, w tym aksjologii wartości, powinności i sprawności moralnych istotnych w pracy pielęgniarki Rozumie treść kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki

Zna język angielski na poziomie biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Umiejętności PL_BU01 PL_BU02

PL_BU03

PL_BU04

PL_BU05 PL_BU06

Opracowuje zestawienia podstawowych determinantów zdrowia

Ocenia wpływ choroby, hospitalizacji i innych sytuacji trudnych na stan fizyczny, psychiczny i funkcjonowanie społeczne człowieka

Projektuje i realizuje w warunkach

symulowanych elementarne formy pomocy psychologicznej

Prognozuje wpływ choroby i hospitalizacji na stan psychiczny człowieka oraz zależności somatopsychiczne

Analizuje postawy ludzkie, proces ich kształtowania i zmiany

Ocenia funkcjonowanie człowieka w sytuacjach trudnych (stres, konflikt,

(7)

PL_BU07 PL_BU08 PL_BU09 PL_BU10 PL_BU11

PL_BU12

PL_BU13 PL_BU14 PL_BU15 PL_BU16

PL_BU17

PL_BU18

PL_BU19

PL_BU20

PL_BU21

PL_BU22

PL_BU23

PL_BU24

PL_BU25

frustracja)

Zna psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka w różnych okresach rozwojowych Zna psychospołeczne aspekty wychowania seksualnego i prorodzinnego

Kontroluje błędy i bariery w procesie komunikowania się

Wykazuje umiejętność aktywnego słuchania Wykorzystuje techniki komunikacji

werbalnej, niewerbalnej i parawerbalnej w opiece zdrowotnej

Tworzy warunki do prawidłowej komunikacji pielęgniarka – pacjent oraz pielęgniarka – personel medyczny Dokonuje wyboru właściwych technik redukowania lęku i metod relaksacyjnych Stosuje techniki zapobiegania zespołowi wypalenia zawodowego

Analizuje i krytycznie ocenia zjawisko dyskryminacji i rasizmu

Kontroluje i koordynuje działania

zapobiegające dewiacjom i patologiom wśród dzieci i młodzieży

Zna przepisy prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki i udzielania świadczeń zdrowotnych

Zna możliwości stosowania

odpowiedzialności zawodowej, karnej i cywilnej w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i udzielania świadczeń zdrowotnych

Opracowuje projekty pielęgniarskich działań prozdrowotnych w środowisku zamieszkania, edukacji i pracy

Opracowuje projekty pielęgniarskich działań prozdrowotnych w środowisku zamieszkania, edukacji i pracy

Interpretuje działania w zakresie polityki zdrowotnej i społecznej prowadzonej przez państwo na rzecz zdrowia publicznego Dokonuje analizy i oceny funkcjonowania różnych systemów opieki medycznej oraz identyfikowania źródeł ich finansowania Projektuje metody i formy profilaktyki i prewencji chorób oraz kształtowania

prawidłowych zachowań zdrowotnych wobec różnych grup społecznych

Kontroluje czynniki obciążające w pracy pielęgniarki oraz sprzyjające występowaniu chorób zawodowych i wypadków przy pracy Rozwija umiejętności aktywnego

poszukiwania pracy (metody poszukiwania, curriculum vitae, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, autoprezentacja);

(8)

PL_BU26

PL_BBU27

PL_BU28 PL_BU29

PL_BU30 PL_BU31 PL_BU32

Przeprowadza ocenę jakości opieki pielęgniarskiej dla potrzeb doskonalenia pielęgnowania

Różnicuje zakres uprawnień, obowiązków zawodowych i powinności moralnych w zindywidualizowanej sytuacji podmiotu opieki

Szanuje godność osoby ludzkiej w relacji z podopiecznym i jego rodziną

Wie, jak rozwiązywać dylematy moralne w praktyce zawodowej

Dba o rozwój moralny i kształtowanie sumienia

Analizuje piśmiennictwo w języku angielskim

Porozumiewa się w języku angielskim w sposób odpowiadający poziomowi biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

MODUŁ C - NAUKI W ZAKRESIE PODSTAW OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ

Wiedza PL_CW01

PL_CW02

PL_CW03

PL_CW04

PL_CW05

PL_CW06 PL_CW07

PL_CW08

PL_CW09

Wskazuje uwarunkowania rozwoju pielęgniarstwa z perspektywy czasu

(przeszłość, teraźniejszość, przyszłość) na tle transformacji opieki

Omawia istotę współczesnego pielęgniarstwa w wymiarze teoretycznym i praktycznym oraz proces jego profesjonalizacji

Definiuje pielęgnowanie oraz określa w nim miejsce wspierania, pomagania i

towarzyszenia

Charakteryzuje rolę i funkcje zawodowe pielęgniarki oraz rolę pacjenta w procesie realizacji opieki zdrowotnej

Opisuje proces pielęgnowania (istota, etapy, zasady stosowania) i primary nursing (istota, odrębności) oraz wpływ pielęgnowania tradycyjnego na funkcjonowanie praktyki pielęgniarskiej

Zna i stosuje klasyfikacje diagnoz pielęgniarskich

Określa istotę opieki pielęgniarskiej opartej o założenia teoretyczne F. Nightingale, V.

Henderson, D. Orem, C. Roy i B. Neuman oraz innych teorii klasycznych pielęgniarstwa Różnicuje udział pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym w procesie promowania zdrowia, profilaktyki, diagnozowania,

leczenia i rehabilitacji

Wyjaśnia zakres działań pielęgniarki w zależności od stanu pacjenta, w tym:

(9)

PL_CW10

PL_CW11 PL_CW12

PL_CW13

PL_CW14

PL_CW15

PL_CW16 PL_CW17

PL_CW18 PL_CW19 PL_CW20

PL_CW21

PL_CW22

PL_CW23

PL_CW24

długotrwale unieruchomionego, z bólem, gorączką, zaburzeniami snu

Różnicuje zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem zdrowym, zagrożonym chorobą, chorym i o niepomyślnym rokowaniu

Charakteryzuje warunki pracy i zakres zadań zawodowych pielęgniarki

Opisuje istotę, cel, wskazania,

przeciwwskazania, niebezpieczeństwa, obowiązujące zasady i strukturę

wykonywania podstawowych czynności pielęgniarskich

Definiuje zdrowie, promocję zdrowia, profilaktykę, zachowania zdrowotne, styl życia oraz wskazuje ich podstawy teoretyczne Wyjaśnia paradygmaty zdrowia i ich wpływ na promocję zdrowia i profilaktykę

zdrowotną

Określa zakres i charakter zadań pielęgniarki w promocji zdrowia, zna zasady

konstruowania programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

Zna strategie promocji zdrowia o zasięgu lokalnym, narodowym i ponadnarodowym Charakteryzuje podstawową opiekę zdrowotną w Polsce i na świecie z

uwzględnieniem zadań pielęgniarki i innych pracowników ochrony zdrowia

Zna system zarządzania informacją w podstawowej opiece zdrowotnej

Wskazuje determinanty i mierniki jakości podstawowej opieki zdrowotnej

Omawia modele opieki środowiskowo- rodzinnej i formy świadczenia opieki

pielęgniarskiej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Formułuje odrębności w opiece środowiskowo-rodzinnej w zakresie gromadzenia informacji, diagnozowania, metod pracy i dokumentowania, ze względu na środowisko zamieszkania, nauki i pracy Formułuje odrębności w opiece

środowiskowo-rodzinnej w zakresie gromadzenia informacji, diagnozowania, metod pracy i dokumentowania, ze względu na odbiorcę indywidualnego i jego stan, charakterystykę rodziny i społeczności lokalnej

Realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym świadczenia gwarantowane i zapewnianie opieki nad pacjentem chorym

Ocenia środowisko nauczania i wychowania w zakresie rozpoznawania problemów

(10)

PL_CW25

PL_CW26 PL_CW27

PL_CW28

PL_CW29 PL_CW30

PL_CW31

PL_CW32

PL_CW33 PL_CW34 PL_CW35 PL_CW36 PL_CW37

PL_CW38 PL_CW39

PL_CW40

PL_CW41

PL_CW42

zdrowotnych dzieci i młodzieży

Przygotowuje sprzęt i środki do realizacji opieki pielęgniarskiej w środowisku zamieszkania pacjenta

Stosuje standardy i procedury pielęgniarskie w podstawowej opiece zdrowotnej

Definiuje zapotrzebowanie (ilościowe i jakościowe) organizmu na składniki

pokarmowe niezbędne do utrzymania życia w warunkach zdrowia i choroby

Wymienia zasady żywienia osób zdrowych w różnym wieku i charakteryzuje istotę

żywienia dojelitowego i pozajelitowego Zna zasady profilaktyki i leczenia

dietetycznego oraz powikłania dietoterapii Omawia badanie podmiotowe ogólne i szczegółowe, zasady jego prowadzenia i dokumentowania

Charakteryzuje techniki badania fizykalnego i kompleksowego badania fizykalnego pacjenta dla potrzeb opieki pielęgniarskiej

Określa znaczenie wyników badania podmiotowego i przedmiotowego w

formułowaniu oceny stanu zdrowia pacjenta dla potrzeb opieki pielęgniarskiej

Definiuje przedmiot, cel, obszar badań oraz paradygmaty pielęgniarstwa

Definiuje przedmiot, cel, obszar badań oraz paradygmaty pielęgniarstwa

Opisuje metody i techniki badań Określa zasady interpretowania danych empirycznych i wnioskowania

Zna podstawowe przepisy z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności

intelektualnej

Określa znaczenie etyki w badaniach naukowych

Definiuje zakażenia szpitalne, z uwzględnieniem źródeł i rezerwuaru drobnoustrojów w środowisku szpitalnym, dróg szerzenia, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych

Wyjaśnia sposoby kontroli szerzenia się, zapobiegania i zwalczania zakażeń

szpitalnych, w tym mikroflory środowiska szpitalnego

Wyjaśnia mechanizm i sposoby postępowania w zakażeniu krwi, zakażeniu

ogólnoustrojowym, szpitalnym zapaleniu płuc, zakażeniu dróg moczowych i zakażeniu grzybiczym

Analizuje zagrożenia epidemiologiczne w skupiskach ludzi, takich jak szkoły, przedszkola, uczelnie, szpitale, koncerty,

(11)

PL_CW43

PL_CW44 PL_CW45

PL_CW46 PL_CW47 PL_CW48 PL_CW49

PL_CW50

koszary wojskowe

Wyjaśnia przyczyny zaburzeń słuchu i mowy w kontekście porozumiewania się i rozumie znaczenie wczesnego ich wykrywania Rozróżnia sposoby i środki komunikowania się osób z uszkodzeniem słuchu

Rozpoznaje znaki daktylograficzne:

statyczne, dynamiczne, liczbowe i idiograficzne w zakresie gromadzenia informacji o sytuacji zdrowotnej pacjenta Zna zasady komunikacji z pacjentem niesłyszącym

Charakteryzuje teorie rozwojowe zdrowia psychicznego i definiuje zdrowie psychiczne Rozpoznaje zagrożenia i pozytywne czynniki w kształtowaniu zdrowia psychicznego Omawia stres jako determinant równowagi biopsychospołecznej organizmu w aspekcie zdrowia psychicznego

Wskazuje rolę pielęgniarki w profilaktyce wypalenia zawodowego, agresji, przemocy i mobbingu w różnych okresach życia

człowieka Umiejętności

PL_CU01 PL_CU02

PL_CU03

PL_CU04 PL_CU05 PL_CU06

PL_CU07

PL_CU08

PL_CU09

Proponuje model pielęgnowania i stosuje w praktyce wybrane teorie pielęgniarstwa Gromadzi informacje metodą wywiadu, obserwacji, pomiarów bezpośrednich i pośrednich (skale), analizy dokumentacji (w tym analizy badań diagnostycznych), badania fizykalnego w celu rozpoznawania stanu zdrowia pacjenta i sformułowania diagnozy pielęgniarskiej

Wykonuje testy diagnostyczne dla oznaczenia ciał ketonowych i glukozy we krwi i w moczu oraz cholesterolu we krwi, a także inne testy paskowe

Oznacza glikemię za pomocą gleukometru Ustala cele i plan opieki nad człowiekiem chorym lub niepełnosprawnym

Planuje i realizuje opiekę pielęgniarską wspólnie z chorym lub niepełnosprawnym i jego rodziną

Monitoruje stan zdrowia pacjenta na wszystkich etapach jego pobytu w szpitalu lub innych placówkach opieki zdrowotnej, między innymi przez ocenę podstawowych parametrów życiowych: temperatury, tętna, ciśnienia tętniczego krwi, oddechu i

świadomości, masy ciała i wzrostu

Dokonuje bieżącej i końcowej oceny stanu zdrowia pacjenta i skuteczności działań pielęgniarskich

Przechowuje leki zgodnie z obowiązującymi

(12)

PL_CU10

PL_CU11 PL_CU12

PL_CU13

PL_CU14 PL_CU15 PL_CU16

PL_CU17

PL_CU18

PL_CU19 PL_CU20 PL_CU21 PL_CU22 PL_CU23 PL_CU24 PL_CU25 PL_CU26 PL_CU27

PL_CU28 PL_CU29

PL_CU30 PL_CU31 PL_CU32

standardami

Podaje choremu leki różnymi drogami, zgodnie z pisemnym zleceniem lekarza oraz oblicza dawki leków

Pomaga choremu w jedzeniu, wydalaniu, poruszaniu się i dbaniu o higienę osobistą Pielęgnuje skórę i jej wytwory oraz błony śluzowe z zastosowaniem środków farmakologicznych i materiałów

medycznych, w tym stosuje kąpiele lecznicze Dobiera technikę i sposoby zakładania opatrunków na rany, w tym wykorzystuje bandażowanie

Wykorzystuje różne techniki karmienia pacjenta

Wykonuje zabiegi doodbytnicze – lewatywę, wlewkę, kroplówkę, suchą rurkę do odbytu Zakłada cewnik do pęcherza moczowego, monitoruje diurezę, usuwa cewnik, wykonuje płukanie pęcherza moczowego

Układa chorego w łóżku w pozycjach terapeutycznych i zmienia te pozycje Wykonuje gimnastykę oddechową i drenaż złożeniowy, inhalację i odśluzowywanie dróg oddechowych

Wykonuje nacieranie, oklepywanie i inne techniki masażu klasycznego, ćwiczenia czynne i bierne

Zapewnia choremu bezpieczne otoczenie Stwarza choremu warunki do snu i wypoczynku

Wykonuje płukanie oka i ucha

Podłącza i obsługuje zestawy do kroplowych wlewów dożylnych

Zakłada zgłębnik do żołądka i odbarcza treści Stosuje zabiegi przeciwzapalne i bańki lekarskie

Zakłada i usuwa cewnik z żył obwodowych Monitoruje, ocenia i pielęgnuje miejsce wkłucia centralnego, obwodowego i portu naczyniowego

Wykonuje pulsoksymetrię i kapnometrię Asystuje lekarzowi przy badaniach

diagnostycznych: nakłuciu jamy brzusznej, opłucnej, pobieraniu szpiku i punkcji lędźwiowej

Pobiera materiał do badań laboratoryjnych i bakteriologicznych

Wykonuje kąpiel noworodka i niemowlęcia oraz monitoruje jego rozwój

Przygotowuje siebie i sprzęt do

instrumentowania i zmiany opatrunku na ranie

Prowadzi dokumentację opieki

(13)

PL_CU33

PL_CU34 PL_CU35

PL_CU36

PL_CU37

PL_CU38

PL_CU39

PL_CU40

PL_CU41 PL_CU42

PL_CU43

PL_CU44

PL_CU45 PL_CU46

PL_CU47 PL_CU48

PL_CU49

PL_CU50

pielęgniarskiej, w tym historię pielęgnowania, kartę obserwacji, kartę gorączkową, książkę raportów, kartę profilaktyki i leczenia odleżyn

Odnotowuje wykonanie zleceń w karcie zleceń lekarskich

Pomaga pacjentowi w adaptacji do warunków panujących w szpitalu i w innych

przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego Ocenia stan zdrowia jednostki i rodziny –

„potencjał zdrowotny człowieka” z

wykorzystaniem swoistej metodyki (skale, siatki, pomiary przyrządowe)

Rozpoznaje uwarunkowania zachowań zdrowotnych jednostki i czynniki ryzyka chorób wynikających ze stylu życia Uczy odbiorcę usług pielęgniarskich samokontroli stanu zdrowia i motywuje do zachowań prozdrowotnych

Inicjuje i wspiera jednostkę i rodzinę w utrzymaniu zdrowia przez tworzenie środowiskowej „koalicji na rzecz zdrowia”

Realizuje programy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej dostosowane do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych

Opracowuje i wdraża indywidualne programy promocji zdrowia jednostek i rodzin

Realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym świadczenia gwarantowane i zapewnianie opieki nad pacjentem chorym

Ocenia środowisko nauczania i wychowania w zakresie rozpoznawania problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży

Przygotowuje sprzęt i środki do realizacji opieki pielęgniarskiej w środowisku zamieszkania pacjenta

Stosuje standardy i procedury pielęgniarskie w podstawowej opiece medycznej

Ocenia stan odżywienia organizmu z

wykorzystaniem metod antropometrycznych, biochemicznych i badania podmiotowego Prowadzi poradnictwo w zakresie żywienia dorosłych oraz dzieci zdrowych

Stosuje wybrane diety terapeutyczne w otyłości, niedożywieniu, cukrzycy, hyperlipidemii, nadciśnieniu tętniczym, chorobach serca i naczyń krwionośnych, trzustki i wątroby

Przeprowadza badanie podmiotowe pacjenta, analizuje i interpretuje wyniki dla potrzeb diagnozy pielęgniarskiej i jej

dokumentowania

Rozpoznaje i interpretuje podstawowe

(14)

PL_CU51

PL_CU52

PL_CU53

PL_CU54 PL_CU55 PL_CU56

PL_CU57 PL_CU58

PL_CU59 PL_CU60

PL_CU61

PL_CU62 PL_CU63 PL_CU64 PL_CU65

PL_CU66

PL_CU67

odrębności w badaniu noworodka, niemowlęcia, osoby dorosłej i w wieku geriatrycznym

Wykorzystuje techniki badania fizykalnego do oceny fizjologicznych funkcji skóry, zmysłów, głowy, klatki piersiowej, w tym układu sercowo-naczyniowego, układu oddechowego, gruczołów piersiowych, jamy brzusznej, narządów płciowych,

obwodowego układu krążenia, układu mięśniowo-szkieletowego i układu nerwowego

Dokumentuje wyniki badania fizykalnego i ich wykorzystywanie w zakresie oceny stanu zdrowia pacjenta

Wykonuje badanie fizykalne umożliwiające wczesne wykrywanie chorób sutka i uczy pacjentów samobadania piersi

Uczestniczy w realizacji projektu badawczego

Krytycznie analizuje publikowane wyniki badań naukowych

Wykorzystuje wyniki badań naukowych w zapewnianiu wysokiej jakości opieki nad pacjentem

Uczestniczy w kształceniu zawodowym studentów

Opracowuje i realizuje własny projekt badawczy w ramach badań o charakterze jakościowym

Analizuje i opracowuje raporty z badań naukowych (np. artykuły naukowe) Postępuje zgodnie z zasadami etyki badań naukowych i ochrony własności

intelektualnej

Wdraża standardy postępowania

zapobiegającego zakażeniom szpitalnym i zakażeniom w innych przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego

Prowadzi ocenę i izoluje chorych potencjalnie zakażonych lub chorych zakaźnie

Bezpiecznie stosuje środki dezynfekcyjne i segreguje odpady medyczne

Nawiązuje kontakt z osobą słabo słyszącą i niesłyszącą

Posługuje się znakami języka migowego w opiece nad pacjentem głuchoniemym w celu przygotowania do świadomego uczestnictwa w procedurach medyczno-opiekuńczych Posługuje się językiem migowym w zakresie terminologii sytuacyjnej: udzielanie pierwszej pomocy, przekazywanie informacji rodzinie Podejmuje działania promujące zdrowie psychiczne i rozpoznaje sieci wsparcia

(15)

PL_CU68

społecznego

Podejmuje działania zapobiegające oraz diagnostyczne dotyczące występowania przemocy, agresji, mobbingu i wypalenia zawodowego

D. MODUŁ - NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ

Wiedza PL_DW01 PL_DW02

PL_DW03

PL_DW04 PL_DW05

PL_DW06 PL_DW07

PL_DW08

PL_DW09

PL_DW10

PL_DW11

PL_DW12

Wymienia objawy zagrożenia życia u pacjentów w różnym wieku

Charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia

Wyjaśnia etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg, leczenie, rokowanie i opiekę pielęgniarską w schorzeniach: układu krążenia (serca, naczyń krwionośnych), układu oddechowego, układu nerwowego, układu pokarmowego (żołądka, jelit, wielkich gruczołów), wątroby, trzustki, układu

moczowego (nerek i pęcherza moczowego), układu kostno-stawowego, mięśni, układu dokrewnego oraz krwi

Zna zasady oceny stanu chorego w zależności od wieku

Zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie internistycznym, geriatrycznym,

chirurgicznym, pediatrycznym, neurologicznym, psychiatrycznym, anestezjologicznym, położniczo- ginekologicznym i opiece paliatywnej

Zna zasady planowania opieki nad chorymi w zależności od wieku i stanu zdrowia

Zna zasady przygotowania, opieki w trakcie oraz po badaniach i zabiegach

diagnostycznych wykonywanych u pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia

Charakteryzuje grupy leków i ich działanie na układy i narządy chorego w różnych

schorzeniach, w zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań

niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania

Charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad chorym w zależności od jego wieku i stanu zdrowia

Zna zasady przygotowania chorego do samoopieki W zależności od jego wieku i stanu zdrowia

Różnicuje reakcje chorego na chorobę i hospitalizację w zależności od jego wieku i stanu zdrowia

Zna rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorego

(16)

PL_DW13

PL_DW14

PL_DW15

PL_DW16

PL_DW17 PL_DW18

PL_DW19

PL_DW20 PL_DW21 PL_DW22 PL_DW23 PL_DW24 PL_DW25

PL_DW26 PL_DW27 PL_DW28 PL_DW29 PL_DW30

PL_DW31

do przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w zależności od wieku i stanu zdrowia pacjenta Charakteryzuje proces starzenia się w

aspekcie bio-psycho-społeczno- ekonomicznym

Zna swoiste zasady organizacji opieki specjalistycznej (geriatrycznej, intensywnej opieki medycznej, neurologicznej,

psychiatrycznej, pediatrycznej,

internistycznej, chirurgicznej, paliatywnej oraz systemu ratownictwa medycznego w Polsce)

Różnicuje etiopatogenezę schorzeń wieku podeszłego: cukrzycy, chorób serca,

nadciśnienia tętniczego, miażdżycy, zespołów otępiennych, zespołu Parkinsona i depresji Charakteryzuje narzędzia i skale oceny wsparcia osób starszych i ich rodzin Zna zasady aktywizacji chorego niepełnosprawnego i objętego opieką geriatryczną

Wyjaśnia patofizjologię i objawy kliniczne chorób wieku rozwojowego: układu oddechowego, układu krążenia, dróg moczowych, układu pokarmowego, chorób alergicznych oraz chorób krwi

Omawia patofizjologię i objawy kliniczne chorób i stanów zagrożenia życia noworodka i wcześniaka

Charakteryzuje podstawy opieki nad wcześniakiem i noworodkiem Wyjaśnia cel i zasady opieki przedkoncepcyjnej

Charakteryzuje mechanizm i okresy porodu fizjologicznego

Zna zasady planowania opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej i połogu

Identyfikuje etiopatogenezę schorzeń ginekologicznych

Zna następstwa długotrwałego unieruchomienia

Zna metody, techniki i narzędzia oceny stanu świadomości i przytomności

Zna etiopatogenezę i objawy kliniczne podstawowych zaburzeń psychicznych Zna zasady obowiązujące przy zastosowaniu przymusu bezpośredniego

Zna możliwości stosowania psychoterapii u chorych z zaburzeniami układu nerwowego Zna zasady żywienia chorych, z

uwzględnieniem leczenia dietetycznego, wskazań przed- i pooperacyjnych

Charakteryzuje czynniki zwiększające ryzyko

(17)

PL_DW32

PL_DW33

PL_DW34

PL_DW35

PL_DW36

PL_DW37

PL_DW38 PL_DW39 PL_DW40 PL_DW41

PL_DW42

PL_DW43

PL_DW44

PL_DW45

PL_DW46

PL_DW47

PL_DW48

okołooperacyjne

Zna zasady przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego w trybie pilnym i planowym oraz w chirurgii jednego dnia Zna kierunki obserwacji pacjenta po zabiegu operacyjnym, w celu zapobiegania wczesnym i późnym powikłaniom

Wymienia objawy, charakteryzuje przebieg i sposoby postępowania w określonych

jednostkach chorobowych leczonych chirurgicznie

Wyjaśnia działania zintegrowanego systemu opieki stomijnej i innych stowarzyszeń na rzecz zdrowia

Wyjaśnia patofizjologię zaburzeń

występujących w przebiegu chorób, urazów układu nerwowego i grożących powikłań Zna podstawowe kierunki rehabilitacji leczniczej (ergoterapia, psychoterapia, kinezyterapia, fizjoterapia)

Charakteryzuje przebieg i sposoby postępowania rehabilitacyjnego w jednostkach chorobowych

Zna formy rehabilitacji zawodowej

Zna standardy i procedury postępowania w stanach nagłych i zabiegach ratujących życie Zna zasady przygotowania sali operacyjnej do zabiegu w znieczuleniu ogólnym i regionalnym

Charakteryzuje kierunki obserwacji pacjenta w trakcie zabiegu operacyjnego, obejmujące monitorowanie w zakresie podstawowym i rozszerzonym

Zna przebieg procesu znieczulania oraz zasady i metody opieki nad pacjentem po znieczuleniu

Charakteryzuje metody znieczulenia regionalnego i zadania pielęgniarki

anestezjologicznej w trakcie i po znieczuleniu regionalnym

Rozpoznaje stany zagrożenia życia i opisuje monitorowanie pacjentów metodami

przyrządowymi i bezprzyrządo-wymi Objaśnia algorytmy postępowania

resuscytacyjnego w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS — basic life support) i zaawansowanego

podtrzymywania życia (ALS — advanced life support)

Zna zasady profilaktyki zakażeń w oddziałach intensywnej terapii i na bloku operacyjnym

Opisuje procedury zabezpieczenia medycznego w zdarzeniach masowych i

(18)

PL_DW49 PL_DW50 PL_DW51

katastrofach oraz w sytuacjach szczególnych, takich jak skażenia chemiczne, radiacyjne i biologiczne

Zna zasady pierwszej pomocy przedmedycznej

Zna patofizjologię, objawy kliniczne i powikłania chorób nowotworowych Zna procedurę postępowania z ciałem pacjenta zmarłego

Umiejętności PL_DU01

PL_DU02

PL_DU03

PL_DU04 PL_DU05 PL_DU06

PL_DU07

PL_DU08 PL_DU09 PL_DU10

PL_DU11 PL_DU12

PL_DU13

PL_DU14

PL_DU15

PL_DU16 PL_DU17

Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki

Rozpoznaje uwarunkowania zachowania zdrowia odbiorców opieki w różnym wieku i stanie zdrowia

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia, dotyczące wad rozwojowych, chorób i uzależnień

Motywuje chorego i jego opiekunów do wejścia do grup wsparcia społecznego Prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób

Organizuje izolację chorych zakaźnie w miejscach publicznych i w warunkach domowych

Ocenia rozwój psychofizyczny dziecka, wykonuje testy przesiewowe, wykrywa zaburzenia w rozwoju

Diagnozuje stopień ryzyka rozwoju odleżyn i dokonuje ich klasyfikacji

Pobiera materiał do badań diagnostycznych Ocenia stan ogólny pacjenta w kierunku powikłań po specjalistycznych badaniach diagnostycznych i powikłań pooperacyjnych Doraźnie podaje tlen, modyfikuje dawkę stałą insuliny szybko i krótko działającej

Przygotowuje chorego do badań

diagnostycznych pod względem fizycznym i psychicznym

Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską

Doraźnie unieruchamia złamania kości, zwichnięcia i skręcenia oraz przygotowuje pacjenta do transportu

Prowadzi edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia

Rozpoznaje stany nagłego zagrożenia zdrowia

Wykonuje defibrylację automatyczną (AED) i

(19)

PL_DU18

PL_DU19

PL_DU20

PL_DU21 PL_DU22 PL_DU23 PL_DU24

PL_DU25 PL_DU26 PL_DU27 PL_DU28

PL_DU29

PL_DU30 PL_DU31 PL_DU32 PL_DU33

bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych

Instruuje pacjenta i jego opiekuna w zakresie użytkowania sprzętu pielęgnacyjno-

rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych

Prowadzi żywienie enteralne i parenteralne dorosłych i dzieci z wykorzystaniem różnych technik, w tym pompy obrotowo-

perystaltycznej

Rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego,

rehabilitacyjnego i leczniczo-pielęgnacyjnego pielęgnuje pacjenta z przetoką, rurką

intubacyjną i tracheotomijną

Pielęgnuje pacjenta z przetoką, rurką intubacyjną i tracheotomijną

Prowadzi rozmowę terapeutyczną Doraźnie tamuje krwawienia i krwotoki Prowadzi rehabilitację przyłóżkową i usprawnianie ruchowe pacjenta oraz aktywizację z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej

Prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów pacjenta

Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego Asystuje lekarzowi w trakcie badań

diagnostycznych i leczniczych

Prowadzi dokumentację opieki nad chorym:

kartę obserwacji, zabiegów pielęgniarskich i raportów, kartę rejestru zakażeń szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn oraz kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie samoopieki

Ocenia poziom bólu, reakcję chorego na ból i nasilenie bólu oraz stosuje postępowanie przeciwbólowe

Tworzy pacjentowi warunki do godnego umierania

Przewiduje skutki postępowania pacjenta z określonymi zaburzeniami psychicznymi Dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów pielęgnacyjnych

Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza.

Kompetencje społeczne PL_DK01

PL_DK02

PL_DK03

Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece

Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do

profesjonalizmu

Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece

(20)

PL_DK04

PL_DK05 PL_K06 PL_DK07 PL_DK08

PL_DK09 PL_DK10

Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań

zawodowych

Przestrzega praw pacjenta

Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe

Przestrzega tajemnicy zawodowej Współdziała w ramach zespołu

interdyscyplinarnego W rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej

Jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta

Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE W trakcie kształcenia praktycznego – zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – w zakresie podstaw opieki

pielęgniarskiej i opieki specjalistycznej student studiów pierwszego stopnia nabywa umiejętności obejmujące

1. Samodzielne wykonywanie zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i

zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, z poszanowaniem i respektowaniem jego praw

2. Rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta 3. Promowanie zdrowia i edukacji zdrowotnej jednostki i

grupy społecznej

4. Rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta 5. Planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad

pacjentem

6. Samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i

rehabilitacyjnych oraz wykonywanie medycznych czynności ratunkowych

7. Podejmowanie współpracy z członkami zespołu

terapeutycznego w procesie zapobiegania, diagnozowania, terapii, rehabilitacji i pielęgnowania

8. Samodzielne orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych

9. Organizowanie środowiska opieki szpitalnej i domowej 10. Organizowanie i planowanie pracy na własnym

stanowisku pracy

11. Przygotowanie pacjenta do samoopieki oraz opiekuna do sprawowania opieki nad pacjentem

(21)

Sylabus

Studia stacjonarne I stopnia, Kierunek pielęgniarstwo I rok, rok akademicki 2012/2013

L.p Nazwa modułu kształcenia Rodzaj zajęć dydaktycznych Liczba godzin Punkty ECTS 1.

Anatomia

Wykłady 40

Seminaria 30 4

Praca własna studenta bun 15

2.

Fizjologia

Wykłady 40

Ćwiczenia 20 3

Praca własna studenta bun 15

3.

Genetyka

Wykłady 20

Ćwiczenia 10 2

Praca własna studenta bun 15

4. Biochemia i biofizyka Wykłady 10

Laboratoria 20 1

Praca własna studenta bun 15

5. Mikrobiologia i parazytologia

5. Psychologia Wykłady 20

Ćwiczenia 20 2

Praca własna studenta bun 15

6. Socjologia Wykłady 25

Praca własna studenta bun 15 1

7. Pedagogika Wykłady 20

Ćwiczenia 20 2

Praca własna studenta bun 15

8. Prawo Wykłady 15

Praca własna studenta bun 15 1

9. Zdrowie publiczne Wykłady 55

4

Seminaria 30

Praca własna studenta bun 20

10. Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki Wykłady 45

Ćwiczenia 10 2

Praca własna studenta bun 20

11. Lektorat języka angielskiego Lektorat 30

1

12. Podstawy pielęgniarstwa Wykłady 60

19

Ćwiczenia 30

Ćwiczenia praktyczne 175

Praca własna studenta bun 40

Ćwiczenia medyczne 80

13. Praktyka zawodowa – Podstawy pielęgniarstwa

Praktyka zawodowa 120

3

14. Promocja zdrowia Wykłady 10

Ćwiczenia 15 2

Praca własna studenta bun 20

Ćwiczenia medyczne 20

15. Podstawowa opieka zdrowotna cz. I Wykłady 20

Praca własna studenta bun 30 5

Ćwiczenia praktyczne 80

16. Praktyka zawodowa – Podstawowa opieka zdrowotna cz. I

Praktyka zawodowa 120

3 17. Zajęcia fakultatywne do wyboru:

Zakażenia szpitalne

Wykłady 5

Seminaria 20 2

(22)

Język migowy

Promocja zdrowia psychicznego

Praca własna studenta bun 20

18. Wychowanie fizyczne Ćwiczenia praktyczne 30 1

A – NAUKI PODSTAWOWE

Nr

pola Nazwa pola Opis

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład pielęgniarstwa 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo/profil praktyczny

3 Nazwa modułu kształcenia/

przedmiotu

A – NAUKI PODSTAWOWE Anatomia

4 Kod modułu kształcenia/

przedmiotu

5 Kod Erasmusa 12.6

6 Punkty ECTS 4

7 Rodzaj modułu A

8 Rok studiów I

9 Semestr I, II

10 Typ zajęć Wykłady, seminaria, praca własna studenta bun 11 Liczba godzin Wykłady – 30 godzin, seminaria 10 godzin I semestr

Wykłady 10 godzin, seminaria 20 godzin II semestr Praca własna studenta bun – 15 godzin

12 Koordynator mgr Eliza Smoła 13 Prowadzący mgr Eliza Smoła 14 Język wykładowy polski

15 Zakres nauk podstawowych

tak 16 Zajęcia

ogólnouczelniane/na innym kierunku

17 Wymagania wstępne Znajomość biologii człowieka w zakresie szkoły średniej 18 Efekty kształcenia Cel kształcenia:

Student opisuje budowę ciała ludzkiego oraz wzajemne relacje poszczególnych jego części z nawiązaniem do aspektów klinicznych, posługuje się mianownictwem anatomicznym, oraz znajomością topografii ciała ludzkiego

wykazuje odpowiedzialność za opanowanie i aktualizowanie wiedzy.

W zakresie wiedzy:

A.W1. Posługuje się mianownictwem anatomicznym

A.W2. Omawia budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym (kończyna górna i dolna, klatka piersiowa i brzuch, miednica, grzbiet, szyja, głowa) oraz czynnościowym (układ kostno-stawowy, układ mięśniowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowy, układy płciowe, układ nerwowy i narządy zmysłów, powłoka wspólna)

W zakresie umiejętności:

A.U1. Posługuje się w praktyce mianownictwem anatomicznym oraz wykorzystuje znajomość topografii ciała ludzkiego

A.U2. Wykazuje różnice w budowie i charakteryzuje funkcje życiowe

(23)

człowieka dorosłego i dziecka

A.U4. Konstruuje wzór wykorzystania podstaw wiedzy anatomicznej w badaniu przedmiotowym

W zakresie kompetencji społecznych:

D.K1. szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece D.K2. systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu

D.K3. przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece

19 Stosowane metody dydaktyczne

Wykład informacyjny, wykład ilustrowany, wykład konwersatoryjny, referat, film, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach z pomocami dydaktycznymi

20 Metody sprawdzania i kryteria

oceny efektów kształcenia

Pisemne kolokwia:

1. Teoretyczne zaliczenie cząstkowe, odbywa się po zakończeniu danego materiału tematycznego (tematyka wykładów i ćwiczeń).

2. W czasie semestru przewidzianych trzy kolokwia (po zakończeniu danego bloku tematycznego).

3. Kolokwium składa się z 12 pytań otwartych - maksymalna ilość punktów wynosi 24.

21 Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę semestr I i II, egzamin semestr II Egzamin końcowy - pisemny

Warunki uzyskania zaliczenia:

1. Obecność na zajęciach zgodnie z zasadami uczestnictwa.

2. Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich kolokwiów.

3. Osoby, które uzyskają oceny bdb ze wszystkich kolokwiów mogą zostać zwolnione z egzaminu. Zwolnienie z egzaminu jest formą nagrody za wysokie wyniki uzyskane na kolokwiach i systematyczne przygotowywanie się do ćwiczeń.

4. Studenci, którzy nie uzyskają pozytywnych ocen z kolokwiów do końca semestru tracą pierwszy termin egzaminu i nie uzyskają zaliczenia z przedmiotu. Muszą oni uzyskać zaliczenie przed przystąpieniem do drugiego terminu.

5. Pozytywne zaliczenie pracy samokształceniowej (bun) Egzamin końcowy z Anatomii składa się z 60 pytań testowych obejmujących całość materiału (tematyka wykładów i ćwiczeń).Za odpowiedź prawidłową student otrzymuje 1 punkt, za błędną 0 punktów. Do zaliczenia konieczne jest uzyskanie minimum 30 punktów (50%).

Egzamin poprawkowy ma analogiczną formę do egzaminu w pierwszym terminie.

Punktacja:

30 - 36 dst 37 - 44 plus dst 45 - 49 db 50 - 55 plus db 56 - 60 bdb

(24)

22 Treści kształcenia (skrócony opis)

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z budową człowieka pod względem topograficznym oraz z zasadami funkcjonowania

poszczególnych jego elementów. Omawiany jest układ ruchu (układ kostno-stawowo-więzadłowy i układ mięśniowy) oraz układ nerwowy ośrodkowy, obwodowy i autonomiczny. Całość dopełniają

zagadnienia układu trzewnego uwzględniające położenie, budowę i funkcję narządów trzewnych (układy: pokarmowy, oddechowy, moczowo, płciowy, krwionośny, limfatyczny i dokrewny) narządów zmysłów oraz powłoki wspólnej. Przedmiot stanowi podstawę dla zrozumienia funkcji fizjologicznych organizmu, procesów

patologicznych, jest wprowadzeniem do zajęć klinicznych realizowanych w kolejnych etapach kształcenia.

23 Treści kształcenia (pełny opis)

Wykłady:

1. Anatomia jako nauka. Znaczenie anatomii dla pielęgniarstwa.

Topografia ciała ludzkiego. Osie i płaszczyzny ruchu. Rodzaje połączeń kości.

2. Budowa kręgu prawdziwego, cechy kręgów poszczególnych odcinków. Kręgosłup jako całość. Kostna budowa klatki piersiowej połączenia w jej obrębie. Klatka piersiowa jako całość.

3. Budowa kości długich. Kości kończyny górnej i dolnej - podział, podstawowe informacje o budowie i topografii, połączenia w obrębie kończyny górnej.

4. Kości kończyny dolnej - podział, podstawowe informacje o budowie i topografii, połączenia w obrębie kończyny dolnej.

Miednica jako całość.

5. Czaszka jako całość- sklepienie i podstawa czaszki. Szwy i ciemiączka. Połączenia kości czaszki.

6. Mięśnie tułowia podział. Mięśnie klatki piersiowej, przepona- budowa, działanie, udział w oddychaniu. Mięśnie brzucha i grzbietu- stabilizacja kręgosłupa, pojęcie tłoczni brzusznej.

Mięśnie kończyn górnej i dolnej- przebieg, działanie, wpływ na ruchomość poszczególnych stawów,

7. Układ oddechowy- górne i dolne drogi oddechowe. Drzewo oskrzelowe. Budowa płuca i opłucnej,

8. Układ trawienny- położenie i budowa poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego. Budowa wątroby, dróg żółciowych. Trzustka –budowa, podstawowe informacje o jej czynności. Otrzewna,

9. Układ krążenia. Budowa serca. Krążenie płucne i jego znaczenie. Budowa naczyń krwionośnych. Krążenie płodowe, duży krwioobieg (część tętnicza i żylna), położenie naczyń w jamach ciała oraz okolicach kończyn, dostępność naczyń do pomiaru ciśnienie i iniekcji. Układ limfatyczny- naczynia i węzły chłonne, śledziona, odpływ chłonki.

10. Gruczoły dokrewne- położenie, budowa. Rodzaje hormonów, ich wpływ wzajemny na siebie, wpływ na inne narządy,

11. Układ moczowo- płciowy budowa, położenie, podstawowe funkcje,

12. Układ nerwowy- budowa neuronu, synapsy nerwowej, łuk odruchowy. Rdzeń kręgowy i opony. Podział mózgowia i omówienie szczegółowe poszczególnych jego części,

13. Obwodowy układ nerwowy. Nerwy czaszkowe- funkcja,

(25)

przebieg. Nerwy rdzeniowe.

14. Autonomiczny układ nerwowy- budowa, mechanizm działania na wybrane narządy,

15. Narządy zmysłów: smaku, węchu, wzroku i przedsionkowo- ślimakowy- omówienie szczegółowe budowy i funkcji,

16. Budowa i funkcje skóry. Różnice w budowie skóry w zależności od okolicy ciała i wieku.

Seminaria:

1. Połączenia kości podział, omówienie szczegółowe poszczególnych połączeń kości. Budowa stawu.

2. Podział i omówienie szczegółowe kośćca osiowego. Kości czaszki.

3. Kości kończyn, podział i omówienie szczegółowe.

4. Mięśnie tułowia: klatki piersiowej, brzucha, grzbietu.

5. Mięśnie kończyn, głowy i szyi.

6. Budowa, położenie, unaczynienie, unerwienie serca.

7. Krwioobieg duży i mały. Krążenie płodowe. Układ chłonny, śledziona. Naczynia krwionośne: podział i omówienie szczegółowe

8. Układ oddechowy

9. Układ trawienny: podział, omówienie szczegółowe jamy ustnej, gardła, przełyku i jelit

10. Układ trawienny: wątroba, trzustka, otrzewna.

11. Układ moczowy. Układy płciowe.

12. Narządy zmysłów

13. Ośrodkowy układ nerwowy 14. Obwodowy układ nerwowy 15. Autonomiczny układ nerwowy 24 Literatura

podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa:

1. Bochenek A., Reicher M.: Anatomia człowieka. T.1 – 5. PZWL, Warszawa 2005.

2. Sylwanowicz W.: Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa 1999.

3. Sokołowska – Pituchowa J.: Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa 2006.

4. Woźniak W. (red.): Anatomia człowieka. Wyd. Med.

Urban&Partner, Wrocław 2003.

5. Sobotta J.: Atlas anatomii człowieka. T. I, II. Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. Ignasiak Z.: Anatomia układu ruchu, Wydawnictwo Urban &

Partner, 2007 2. Ignasiak Z.: Anatomia narządów wewnętrznych i układu

nerwowego człowieka, Wydawnictwo Urban & Partner, 2008 3. Marciniak T.: Anatomia prawidłowa człowieka. RU ZSP AM, 1991 25 Przyporządkowanie

modułu

kształcenia/przedmiot u do

obszaru/obszarów kształcenia

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

Dziedziny nauki – nauki o zdrowiu, nauki medyczne

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS

Godziny wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego:

(26)

- wykłady - 40 godz.

- ćwiczenia - 30 godz.

Praca własna studenta:

- samokształcenie - 15 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń – 15 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 35 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 135 godz.

27 Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego

Wykład, seminaria, egzamin – 4 ECTS

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym

Nie dotyczy

(27)

Nr

pola Nazwa Opis

1 Jednostka IOZ/ Zakład Pielęgniarstwa 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo/profil praktyczny 3 Nazwa modułu

kształcenia/

przedmiotu

A – NAUKI PODSTAWOWE Fizjologia

4 Kod modułu kształcenia/

przedmiotu

5 Kod Erasmusa 12.6

6 Punkty ECTS 3

7 Rodzaj modułu A

8 Rok studiów I

9 Semestr II

10 Typ zajęć Wykład, ćwiczenia, praca własna studenta bun 11 Liczba godzin I semestr: wykłady -10 godzin, b.u.n.-15 godzin,

II semestr: wykład 30 godz., 20 godzin. ćwicz.

12 Koordynator Prof. dr hab. Jerzy Jaśkiewicz 13 Prowadzący Prof. dr hab. Jerzy Jaśkiewicz 14 Język wykładowy polski

15 Zakres nauk podstawowych

Tak 16 Zajęcia

ogólnouczelniane/na innym kierunku

Nie

17 Wymagania wstępne Biologia, Chemia 18 Efekty kształcenia Cel kształcenia:

Student opisuje funkcjonowanie poszczególnych jego układów z nawiązaniem do aspektów klinicznych, analizuje fizjologiczne

procesy zachodzące w organizmie ludzkim i wdraża elementy wiedzy w praktyce zawodowej.

W zakresie wiedzy:

A.W3. - Rozumie neurohormonalną regulację procesów fizjologicznych oraz procesów elektrofizjologicznych.

A.W4. – Charakteryzuje specyfikację i znaczenie gospodarki wodno- elektrolitowej i kwasowo – zasadowej w utrzymaniu homeostazy ustroju.

A.W5. – Określa podstawowe reakcje związków nieorganicznych i organicznych w roztworach wodnych oraz prawa fizyczne

wpływające na przepływ cieczy a także czynniki oddziaływujące na opór naczyniowy przepływu krwi.

A.W6. – Wyjaśnia podstawy fizykochemiczne działania zmysłów wykorzystujących fizyczne nośniki informacji (fale dźwiękowe i elektromagnetyczne).

A.W13. Wylicza enzymy biorące udział w trawieniu, objaśnia

podstawowe defekty enzymów trawiennych oraz określa skutki tych zaburzeń

• zna zasady podstawy funkcjonowania ustroju,

• rozumie fizjologiczne procesy regulujące działanie poszczególnych układów i narządów organizmu człowieka,

• umie wyjaśnić wzajemne relacje narządów i układów W zakresie umiejętności:

(28)

A.U1. Posługuje się w praktyce mianownictwem anatomicznym oraz wykorzystuje znajomość topografii narządów ciała ludzkiego A.U11. Opisuje zmiany w funkcjonowaniu organizmu jako całości w

sytuacji zaburzenia jego homeostazy

• zna podstawowe parametry fizjologiczne,

• rozumie fizjologiczne procesy i umie je wykorzystać w praktyce zawodowej

• umie zastosować podstawowe techniki pomiarów fizjologicznych i analizy laboratoryjnej

W zakresie kompetencji społecznych:

• jest świadom konieczności uzupełniania i uaktualniania wiedzy 19 Stosowane metody

dydaktyczne

Metody podające: wykład informacyjny, opis, objaśnienie i wyjaśnienie

Metody aktywizujące: dyskusja, metoda przypadków,

Metody eksponujące: film szkoleniowy i edukacyjny, prezentacja multimedialna,

Metody praktyczne: pokaz, pomiar, ćwiczenia laboratoryjne.

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Studenci są oceniani na bieżąco na podstawie:

- obecności i aktywności na zajęciach

- wykazanie się wiedzą w zakresie materiału określonego w

zagadnieniach przez koordynatora przedmiotu – weryfikowanej przez odpytywanie ustne lub pisemne. Ocenie podlega poprawność

merytoryczna, wypowiedzi, obszerność i dokładność oraz przedstawienie stylistyczne i graficzne wybranych zagadnień.

W ciągu roku akademickiego zostają przeprowadzone kolokwia (pytania otwarte). Pytania zawierają zakres materiału podany studentom w postaci zagadnień.

W ramach pracy własnej studenci zobowiązani są do przygotowania referatu (prezentacji ustnej) wg następujących kryteriów:

- temat powinien być uzgodniony z prowadzącym przedmiot przynajmniej 2 tygodnie przez jego wygłoszeniem

- zakres materiału powinien uwzględniać treści zgodnie z programem.

Prezentacja powinna trwać 7 – 10 minut, natomiast jej forma zostaje omówiona szczegółowo na zajęciach ćwiczeniowych.

Prezentacja wybranego zagadnienia w formie referatu.

Pytania otwarte (kolokwium), Test wielokrotnego wyboru- egzamin, 21 Forma i warunki

zaliczenia

Egzamin pisemny: test wielokrotnego wyboru, Warunki dopuszczenia do egzaminu:

W ciągu roku akademickiego:

1. Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach (dopuszczalna jedna nieusprawiedliwiona nieobecność)

3. Pozytywne oceny ze wszystkich kolokwiów cząstkowych 4. W przypadku braku zaliczenia jest przeprowadzane kolokwium dopuszczające.

5. Przygotowanie prezentacji na wybrany temat.

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny, semestr II.

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi z testu egzaminacyjnego.

22 Treści kształcenia (skrócony opis)

Zapoznanie studentów z budową i funkcją tkanek i narządów człowieka: układ oddechowy, układ krążenia, układ pokarmowy, układ nerwowy, układ rozrodczy, układ kostno-stawowy.

Przedstawienie zdolności adaptacyjnej w/w układów: termoregulacja, wysiłek, stres, wiek od niemowlęctwa po starość. Pojęcie homeostazy.

(29)

Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa stosowana w profilaktyce i leczeniu. Metody rehabilitacji.

23 Treści kształcenia (pełny opis)

Funkcje życiowe człowieka.

Neurohormonalna regulacja procesów fizjologicznych.

Wyższe czynności ośrodkowego układu nerwowego.

Fizjologia serca.

Układ naczyniowy, hemodynamika i autoregulacja tkankowego przepływu krwi.

Fizjologia układu oddechowego, mechanika i regulacja oddychania,.

Krążenie płucne i wymiana gazowa.

Fizjologia nerek, filtracja nerkowa.

Układ renina-angiotensyna. Produkcja moczu.

Regulacja równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej.

Układ trawienny-czynności motoryczne i wydzielnicze.

Hormony jelitowe. Trawienie i wchłanianie substancji jelitowych.

Przemiana materii.

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa:

1. Traczyk Władysław Z., Fizjologia człowieka w zarysie. 2007, PZWL

Literatura uzupełniająca:

2. McLaughlin Daniel, Stamford Jonathan, White David, Krótkie wykłady Fizjologia człowieka 2008, PWN

3. Ganong William (red.), Fizjologia 2007, PZWL

4. Thor Piotr.: Podstawy patofizjologii człowieka. Podręcznik dla studentów i lekarzy. 2001

5. Maśliński Sławomir, Ryżewski Jan (red.) Patofizjologia.

Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL 25 Przyporządkowanie

modułu kształcenia /przedmiotu do obszaru/

obszarów kształcenia

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

Dziedziny nauki – nauki o zdrowiu, nauki medyczne

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS

Godziny wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego:

- wykłady 40 godz.

- ćwiczenia - 20 godz.

Praca własna studenta:

Samokształcenie - przygotowanie do prezentacji ustnej - 15 godz.

- przygotowanie do kolokwiów – 15 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 30 godz.

Łączny nakład pracy studenta – 120 godz.

27 Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego

Wykłady, ćwiczenia, egzamin – 3 ECTS

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym

Nie dotyczy

(30)

Nr

pola Nazwa Opis

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Pielęgniarstwa 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo/profil praktyczny

3 Nazwa modułu kształcenia/

przedmiotu

A – NAUKI PODSTAWOWE Genetyka

4 Kod modułu kształcenia/

przedmiotu

5 Kod Erasmusa 12.6

6 Punkty ECTS 2

7 Rodzaj modułu A

8 Rok studiów I

9 Semestr I

10 Typ zajęć Wykłady, ćwiczenia, praca własna studenta bun

11 Liczba godzin Wykłady-20 godzin, ćwiczenia –10 godzin, praca własna studenta – 15 godzin

12 Koordynator Prof. dr hab. Jerzy Jaśkiewicz 13 Prowadzący Prof. dr hab. Jerzy Jaśkiewicz 14 Język wykładowy polski

15 Zakres nauk podstawowych

tak 16 Zajęcia

ogólnouczelniane/na innym kierunku

nie

17 Wymagania wstępne Wymagania wstępne obejmują zakres wiadomości z biologii ze szczególnym uwzględnieniem biochemii, fizjologii człowieka i genetyki programu liceum ogólnokształcącego przewidzianych do egzaminu maturalnego w stopniu podstawowym,

18 Efekty kształcenia Cel kształcenia:

Student wyjaśnia budowę genomu, transkryptu i proteonu człowieka, zasad dziedziczenia informacji genetycznej, rozpoznaje przyczyny powstawania choroby w oparciu o zasady dziedziczenia, wykazuje odpowiedzialność za opanowanie i aktualizowanie wiedzy

W zakresie wiedzy:

A.W10.Omawia funkcje genomu, transkryptomu i proteomu człowieka oraz podstawowe koncepcje regulacji ekspresji genów, w tym regulacji epigenetycznej;

A.W11.Opisuje budowę chromosomów oraz molekularne podłoże mutagenezy; zna profile metaboliczne podstawowych narządów;

A.W12.Wymienia zasady dziedziczenia różnej liczby cech, dziedziczenia cech ilościowych, niezależnego dziedziczenia cech oraz dziedziczenia pozajądrowej informacji genetycznej;

W zakresie umiejętności:

A.U6. Szacuje ryzyko ujawnienia się danej choroby w oparciu o zasady dziedziczenia i wpływ czynników środowiskowych;

A.U13. Wykorzystuje wiedzę na temat chorób uwarunkowanych genetycznie w profilaktyce nowotworów oraz diagnostyce prenatalnej;

• interpretuje kliniczne zastosowanie genetyki oraz znaczenie

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :