• Nie Znaleziono Wyników

ą E2 ą i metod ą porównawcz Pomiar rezystancji metod ą mostkow

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ą E2 ą i metod ą porównawcz Pomiar rezystancji metod ą mostkow"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

1

Pomiar rezystancji metodą mostkową i metodą

porównawczą

E2

Przyrządy:

Zasilacz prądu stałego, płytka z opornikami, płytka mostka Wheatstone’a, opornik o oporze wzorcowym, mikroamperomierz, woltomierz (multimetr uniwersalny).

I. Pomiar metodą mostkową

Układ mostkowy (mostek Wheatstone’a) do pomiarów rezystancji przedstawiono na rys.1.

+

-

Rx R2

R3 R4

A

C D

B R

x

- opór badany,

R

2

– opór o rezystancji regulowanej

R

3

, R

4

– oporniki o znanych rezystancjach,

-wskaźnik równowagi (mikroamperomierz)

Stan równowagi mostka, jest to stan, w którym potencjały punktów C i D są jednakowe, czyli napięcie U

CD

=0 (wskaźnik równowagi mostka ma wtedy odchylenie zerowe). Stan taki uzyskujemy poprzez odpowiedni dobór rezystancji R

2

, R

3

, R

4

. Zachodzą wtedy następujące zależności:

I

5

=0, I

x

=I

3

, I

2

=I

4

 

=

 =

 

=

=

4 4 3 3

2 2

I R I R

I R I R U

U U

U

X X

DB CB

AD AC

(2)

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

2

4 4

2 2

3

3

R I

I R I R

I R

X X

=

Stąd:

4 3 2

R R R

R

X

= (1)

Kolejność wykonywanych czynności:

1. Połączyć układ według schematu 1.

+9V

-9V

Rx R2

R3 R4

2. Ustawić na zasilaczu napięcie około 5V do 9V (wybieramy jedną wartość z tego zakresu, tak aby amperomierz pracował płynnie na całym zakresie).

3. Podłączyć do zacisków pomiarowych R

X

opornik R

x1

.

4. Obracając pokrętłem R

2

uzyskać równowagę mostka (wskazanie 0 μA na amperomierzu).

5. Odczytać oporność potencjometru R2 na skali pokrętła.

6. Powtórzyć pomiary dla oporników od R

x2

do R

x5

.

7. Oporność elementów w mostku wynosi 100 kΩ (R

3

i R

4

= 100 kΩ).

8. Na podstawie uzyskanych wyników obliczyć wartości R

X1,

R

X2

, R

X3

,R

X4

, R

x5

. II. Pomiar metodą porównawczą:

Metoda porównawcza (napięciowa) pomiaru rezystancji polega na porównaniu spadków napięcia na połączonych szeregowo: oporniku badanym Rx i oporniku wzorcowym R

wz

.Ponieważ w obydwu opornikach płynie ten sam prąd, napięcia na nich są proporcjonalne do rezystancji:

wz wz

x x

R

U

R

I = U =

(3)

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

3 Kolejność wykonywanych czynności:

1. Połączyć układ według schematu 2.

2. Ustawić na zasilaczu napięcie 30V.

3. Połączyć opornik wzorcowy R

wz

i badany Rx

1

jak na schemacie.

4. Dokonać odczytu spadku napięcia na oporniku wzorcowym, wpinając końcówki pomiarowe woltomierza pomiędzy jego końce. Następnie przenieść końcówki pomiarowe na końce opornika badanego i odczytać spadek napięcia na tym elemencie (jeden z oporników R

X

).

5. Powtórzyć pomiary dla pozostałych czterech oporników.

6. Wyniki przedstawić w tabeli.

U

x1

[V] U

x2

[V] U

x3

[V] U

x4

[V] U

x5

[V]

U

x

[V]

U

wz

[V]

7. Wartość opornika wzorcowego R

wz

= 10kΩ.

8. Na podstawie uzyskanych wyników obliczyć wartości R

X1,

R

X2

, R

X3

,R

X4

, R

x5

. Wymagania:

- prawo Ohma, - prawa Kirchhoffa,

- mostek Wheatstone’a do pomiaru rezystancji,

- metoda porównawcza pomiaru rezystancji,

- niepewności pomiarowe.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zawiesić wibrator na badanym drucie, wprawić go w drgania torsyjne (wprawiamy krążek w ruch obrotowy) i zmierzyć 3 razy czas trwania 20 okresów, 20T 0. Uwaga – kąt obrotu dla

3.11. Wskaźniki dokładności klas pokrycia terenu uzyskane przy użyciu metody odległości Mahalanobisa zdjęcia Quickbird przetworzonego morfologicznie elementem 7.

Odwaga l podejmowanie ryzyka demonstrowanie odwag] ] niezaLeżnośc] myŚlenia, a takze ZdoLnośCi do doceniania wysiłkÓw innych osÓb' U liderÓW kompeten.ja ta WąZe

For each sentence identify the one element that is wrong.. Na karcie odporviedzi nr 1 zlznz.cz literę odporr'iadającą łv1'branej przez ciebie możliłvości obok

Samorządy gminne realizująje między innymi przez coroczne zbieranie informacji o wyrobach zawierających azbest od właścicieli nieruchomości , będących osobami

ll dzień jazda indywidualna na czas K, jazda indywidualna na czas M, pzyjazd do kolacjizawodników izawodniczek do stańu wspólnego lll dzień start wspólny K, start

Występ zespołu,,Zurawiacy,, miał miejsce w kościele parafia|nym w Wiśniewie, a organizatorem był dy- rektor cminnego ośrodka Ku|tury'.. w sprawie rozpatrzenia protestu

W interdyscyplinarnej grupie badaczy z Norwegii, Australii, Fidżi i Francji odpowiedzialna jest za prawne aspekty formowania norm oraz nowelizację umów do- tyczących prawa morza,