• Nie Znaleziono Wyników

Opisuje każdą z warstw, informuje jaki jest skład gleby oraz jej Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Opisuje każdą z warstw, informuje jaki jest skład gleby oraz jej Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

1

SCENARIUSZ ZAJĘĆDŻDŻOWNICE PRZYRODA, II ETAP EDUKACYJNY

Temat: Dżdżownice

Treści kształcenia

Podstawa programowa: Punkt (4.14) [uczeń] opisuje glebę jako zbiór składników ożywionych i nieożywionych, wyjaśnia znaczenie organizmów glebowych i próchnicy w odniesieniu do żyzności gleby.

Cele zoperacjonalizowane

UCZEŃ

Zna skład gleby Wie jakie są właściwości gleby Wie jakie zwierzęta

żyją w glebie Wie jak zwierzęta

oddziaływają na żyzność gleby Wie jaka jest rola

dżdżownicy Wie jak zbudowana

jest dżdżownica

Nabywane umiejętności

UCZEŃ Opisuje glebę jako zbiór składników

ożywionych i nieożywionych

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(2)

2

Wyjaśnia znaczenie organizmów

glebowych i próchnicy w odniesieniu do

żyzności gleby Opisuje przystosowanie dżdżownicy do życia

w glebie

Wymienia zwierzęta żyjące w glebie

Kompetencje kluczowe

 Kompetencje naukowe

 Wiedza praktyczna

 Szacunek dla przyrody

 Porozumiewanie się w języku ojczystym

 Umiejętność uczenia się

Etapy lekcji 1) Wstęp:

 Powitanie uczniów przez nauczyciela

 Czynności organizacyjne 2) Przebieg zajęć:

 Pogadanka – zapoznanie uczniów z tematem lekcji - Dżdżownice. Nauczyciel inicjuje rozmowę.

 Nauczyciel zadaje pytanie:

Czy wiecie jakie organizmy żyją w glebie?

 Makrofotografia „Gleba”. Nauczyciel prezentuje na ekranie projekcyjnym makrofotografię przedstawiającą przekrój gleby. Opisuje każdą z warstw, informuje jaki jest skład gleby oraz jej

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(3)

3

właściwości. Uczniowie zapisują szczegółowe notatki, korzystają z podręcznika i/lub encyklopedii.

 Zestaw zdjęć „Mieszkańcy gleby” – Nauczyciel prezentuje zdjęcia przedstawiające organizmy żyjące w glebie. Uczniowie wypowiadają się na temat wyglądu zwierząt.

 Dżdżownica oraz użyźnianie ziemi. Nauczyciel omawia wpływ dżdżownicy na żyzność gleby. Omawia jak jest zbudowana dżdżownica oraz jak jej budowa pomaga funkcjonować w glebie (proces oddychania, poruszanie się, odżywianie). Uczniowie zapisują notatki.

3) Podsumowanie :

 Powtórzenie wiadomości omawianych na lekcji.

 Ocena zaangażowania uczniów, ich aktywności na lekcji.

 Zadanie pracy domowej.

 Uporządkowanie miejsca pracy.

Środki dydaktyczne

 Podręcznik

 Encyklopedia

 Komputer

 Rzutnik

 Ekran projekcyjny

Metody nauczania

 Pogawędka

 Rozmowa kierowana

 Pokaz Formy pracy

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(4)

4

 Praca indywidualna

 Rozmowa kierowana

Praca domowa

Napisz w jaki sposób powstają- wykształcają się poziomy gleb.

Zadanie dla chętnych

Narysuj przekrój gleby, zaprezentuj układ warstw gleby. Opisz każdy z nich.

Lista załączników multimedialnych Makrofotografia „Gleba”

Zestaw zdjęć „Mieszkańcy gleby”

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu