• Nie Znaleziono Wyników

Wspóªczynnik determinacji (a) za pomoc¡ wzoru (patrz: obliczanie klocków) (b) jako iloraz sum kwadratów (patrz: sumy kwadratów) (c) za pomoc¡ gotowej funkcji (d) za pomoc¡ funkcji REGLINP 5

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wspóªczynnik determinacji (a) za pomoc¡ wzoru (patrz: obliczanie klocków) (b) jako iloraz sum kwadratów (patrz: sumy kwadratów) (c) za pomoc¡ gotowej funkcji (d) za pomoc¡ funkcji REGLINP 5"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Ekonometria, przydatne funkcje w Excelu

P xi SUMA

1

nP xi ‘REDNIA

P(xi− x)2 ODCH.KWADRATOWE P xi2 SUMA.KWADRATÓW P xiyi SUMA.ILOCZYNÓW

P(xi− x)(yi − y) SUMA.ILOCZYNÓW(·−‘REDNIA(·);·−‘REDNIA(·)) P(xi− yi)2 SUMA.XMY.2

1

n−1P(xi− x)2 WARIANCJA

1

nP(xi− x)2 WARIANCJA.POPUL q 1

n−1P(xi− x)2 ODCH.STANDARDOWE q1

nP(xi− x)2 ODCH.STANDARD.POPUL

1

nP(xi− x)(yi− y) KOWARIANCJA

P(xi−x)(yi−y)

P(xi−x)2·

P(yi−y)2 WSP.KORELACJI

AB MACIERZ.ILOCZYN

A−1 MACIERZ.ODW

A0 TRANSPONUJ

βˆ0, ˆβ0, ˆσ, R2, . . . REGLINP βˆ0 ODCI†TA βˆ1 NACHYLENIE

R2 R.KWADRAT

Yˆ REGLINW

t−11−α2 ROZKŠAD.T.ODW (χ2)−11−α ROZKŠAD.CHI.ODW (F2)−11−α ROZKŠAD.F.ODW

(2)

Ekonometria, podstawowe obliczenia w Excelu

1. Obliczanie klocków

(a) r¦czne obliczanie klocków

(b) automatyczne obliczanie klocków

2. Estymatory parametrów w równaniu regresji

(a) za pomoc¡ wzorów wykorzystuj¡cych klocki (patrz: obliczanie klocków) (b) za pomoc¡ zapisu macierzowego

(c) za pomoc¡ gotowych funkcji (d) za pomoc¡ funkcji REGLINP 3. Sumy kwadratów

(a) poprzez wyznaczenie ˆY i. r¦czne wyznaczenie ˆY ii. macierzowe wyznaczenie ˆY iii. automatyczne wyznaczenie ˆY (b) za pomoc¡ wzoru macierzowego

(c) automatycznie

4. Wspóªczynnik determinacji

(a) za pomoc¡ wzoru (patrz: obliczanie klocków)

(b) jako iloraz sum kwadratów (patrz: sumy kwadratów) (c) za pomoc¡ gotowej funkcji

(d) za pomoc¡ funkcji REGLINP 5. Estymator odchylenia standardowego εi

(a) za pomoc¡ odpowiedniej sumy kwadratów (patrz: sumy kwadratów) (b) za pomoc¡ funkcji REGLINP

6. Estymatory odchyle« standardowych estymatorów wspóªczynników

(a) za pomoc¡ wzoru macierzowego z wykorzystaniem ˆσ2 (patrz: estymator wariancji εi) (b) za pomoc¡ funkcji REGLINP

Cytaty

Powiązane dokumenty

dawson, Religion and the Quest for Virtual Community, [w:] Reli- gion Online: Finding Faith on the Internet,

Rozk áad ten dobrze nadaje siĊ do modelowania zmiennych, których wartoĞci pod- legaj ą ograniczeniom (przedziaá od 1 do 5) oraz znaczenie ma ich asymetria. W naszym konkretnym

Przez po- równanie zmian ciœnienia atmosferycznego, wyra¿onego jako s³up wody ze zmianami po³o¿enia zwierciad³a wody, mo¿liwe jest obliczenie wspó³czynnika

przez Instytut Pamięci Narodowej tom pierwszy kompendium Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej pod redakcją Martyny Grądzkiej-Rejak

Regiony są oceniane za pomocą Nomenklatury Statystycznych Jednostek Terytorialnych (NUTS).. W przypadku obszarów o nienormalnie niskim poziomie życia

Piotrowi Śliwińskie- mu za osobiste zaangażowanie się, wsparcie i zaoferowaną pomoc dla tutejszego ośrodka w tym trudnym okresie jego funkcjonowania. JERZY

W tym przykładzie rozważaliśmy tylko liczby dodatnie, ale podobnie jak w liczbach naturalnych i całkowitych, nie ma to znaczenia (liczb naturalnych, a więc

[r]