• Nie Znaleziono Wyników

Niech G b¦dzie grup¡ i n ∈ N >0 . 1. Udowodni¢, »e

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Niech G b¦dzie grup¡ i n ∈ N >0 . 1. Udowodni¢, »e"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

ALGEBRA 1B, Lista 4

Niech G b¦dzie grup¡ i n ∈ N >0 . 1. Udowodni¢, »e

(Z 2 , + 2 ) × (Z 3 , + 3 ) ∼ = (Z 6 , + 6 ).

Jak mo»na uogólni¢ ten wynik?

2. Opisa¢ orbity dziaªania GL n (R) na R n .

3. Niech (A, +) b¦dzie grup¡ przemienn¡. Udowodni¢, »e poni»szy wzór

∀a ∈ A 0 · a = a, 1 · a = −a

zadaje dziaªanie Z 2 na A poprzez automorzmy. Wskaza¢ odpowiada- j¡cy temu dziaªaniu homomorzm Ψ : Z 2 → Aut(A) . Kiedy Ψ jest monomorzmem?

4. Udowodni¢, »e:

(a) Dla ka»dego k ∈ Z n funkcja

φ k : (Z n , + n ) → (Z n , + n ), φ k (x) = k · n x jest endomorzmem.

(b) Je±li φ : (Z n , + n ) → (Z n , + n ) jest endomorzmem, to istnieje k ∈ Z n takie, »e φ = φ k .

(c) Je±li k, l ∈ Z n , to φ k ◦ φ l = φ k·

n

l . (d) Je±li k ∈ Z n , to φ k ∈ Aut(Z n , + n ) .

(e) Funkcja

Φ : Z n → Aut(Z n , + n ), Φ(k) = φ k jest izomorzmem.

5. Zaªó»my, »e istnieje g ∈ G taki, »e rz¡d(g) 6= 1, 2. Udowodni¢, »e Aut(G) 6= {id G } .

6. Wyznaczy¢ centrum S 3 i centrum D 4 .

7. Dla n > 3, opisa¢ klas¦ sprz¦»ono±ci (123) w S n . 8. Niech H 6 G. Udowodni¢, »e |G/H| = |H\G|.

9. Udowodni¢, »e wszystkie automorzmy S 3 s¡ wewn¦trzne.

10. Udowodni¢, »e je±li H 6 G oraz [G : H] = 2, to H P G.

1

Cytaty