• Nie Znaleziono Wyników

Udowodnij, że jeżeli liczba a + 1a jest całkowita, to dla dowolnej liczby całkowitej n liczba an+ a1n jest całkowita

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Udowodnij, że jeżeli liczba a + 1a jest całkowita, to dla dowolnej liczby całkowitej n liczba an+ a1n jest całkowita"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Drugie zawody indywidualne - dzień pierwszy

grupa młodsza poniedziałek, 24 września 2001

21. Rozwiąż w liczbach naturalnych równanie x + y = xy.

22. Dana jest kwadratowa szachownica o k2 polach. Na narożnym polu tej szachownicy stoi wieża. Wykaż, że jeśli ta wieża może przejść ze swojego rogu do rogu przeciwległego, przechodząc przez każde pole szachownicy dokładnie raz, to k jest liczbą nieparzystą.

23. Dana jest liczba rzeczywista a. Udowodnij, że jeżeli liczba a + 1a jest całkowita, to dla dowolnej liczby całkowitej n liczba an+ a1n jest całkowita.

24. Oblicz pole trójkąta o bokach długości 5,√

13 i 26.

25.Niech P będzie dowolnym punktem wewnątrz czworokąta wypukłego ABCD. Udowod- nij, że środki ciężkości trójkątów 4P AB, 4P BC, 4P CD, 4P DA tworzą równoległobok.

26. Wykaż, że dla liczb rzeczywistych 0 ¬ a ¬ 1 i 0 ¬ b ¬ 1 prawdziwa jest nierówność (a + b + 1)2 ­ 4 · (a2001+ b2001).

Drugie zawody indywidualne - dzień pierwszy

grupa starsza poniedziałek, 24 września 2001

21. Rozwiąż w liczbach naturalnych równanie x + y = xy.

23. Dana jest liczba rzeczywista a. Udowodnij, że jeżeli liczba a + 1a jest całkowita, to dla dowolnej liczby całkowitej n liczba an+ a1n jest całkowita.

25.Niech P będzie dowolnym punktem wewnątrz czworokąta wypukłego ABCD. Udowod- nij, że środki ciężkości trójkątów 4P AB, 4P BC, 4P CD, 4P DA tworzą równoległobok.

27. Punktem kratowym nazywamy punkt płaszczyzny mający obie współrzędne całkowite.

Dowieść, że na płaszczyźnie nie można umieścić trójkąta równobocznego tak, aby jego wierz- chołki były w punktach kratowych.

28.Dany jest zbiór M złożony z 2001 różnych liczb całkowitych dodatnich, z których żadna nie dzieli się przez liczbę pierwszą większą od 27. Udowodnić, że ze zbioru M można wybrać cztery różne liczby, których iloczyn jest czwartą potęgą liczby całkowitej.

29. Rozważamy następującą grę jednoosobową: pozycja w grze składa się ze skończonego zbioru zaznaczonych punktów kratowych i ze skończonego zbioru zaznaczonych odcinków, które muszą spełniać następujące warunki:

a) końce każdego zaznaczonego odcinka są zaznaczonymi punktami kratowymi;

b) każdy zaznaczony odcinek jest równoległy do jednej z osi układu współrzędnych lub do jednej z dwóch prostych o równaniach y = x, y = −x;

c) każdy zaznaczony odcinek zawiera dokładnie 5 punktów kratowych i każdy z tych punktów jest zaznaczony;

d) dowolne dwa zaznaczone odcinki mają co najwyżej jeden punkt wspólny.

Ruch w grze polega na zaznaczeniu nowego punktu kratowego, a następnie zaznaczeniu nowego odcinka w taki sposób, by powstała nowa pozycja w grze. Rozstrzygnij, czy istnieje taka pozycja początkowa w grze, że możliwe jest wykonanie nieskończonego ciągu ruchów.

Cytaty

Powiązane dokumenty

W dowolnym postępie arytmetycznym n-wyrazowym o wyrazach całkowitych, jeżeli suma wyrazów tego postępu jest podzielna przez 7, to co najmniej jeden jego wyraz jest podzielny

W dowolnym rosnącym postępie geometrycznym 10-wyrazowym, w którym wyrazy pierwszy, trzeci i czwarty tworzą (w tej właśnie ko- lejności) rosnący postęp arytmetyczny, także

Dla podanych a, b, c podać takie d, aby istniał czworokąt wy- pukły o bokach długości (z zachowaniem kolejności) a, b, c, d, w który można wpisać okrąg.. Dla podanych a, b,

W dowolnym n-wyrazowym postępie arytmetycznym o sumie wyrazów równej n, k-ty wyraz jest równy 1.. Dla podanego n wskazać takie k, aby powyższe zdanie

[r]

Udowodnić, że średnia arytmetyczna tych liczb jest równa n+1 r

Punkty te połączono między sobą i z wierzchołkami trójkąta nieprzecinającymi się odcinkami tak, iż ”duży” trójkąt podzielono na mniejsze trójkąty.. Udowodnij, że

, n} tak, by dla każdych trzech wierzchołków A, B, C, dla których |AB| = |AC|, liczba przy wierzchołku A była albo mniejsza, albo wi e , ksza od jednocześnie obu liczb