• Nie Znaleziono Wyników

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o Gdańsk, ul. Polanki

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o Gdańsk, ul. Polanki"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o.

80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na usługi przewozowe transportem sanitarnym

nr sprawy SZD-022/310/DEZ /2014

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15kwietnia 2011r o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2013r. poz. 217 z zm) I. Ogłaszający konkurs:

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119

II. Przedmiot konkursu :

Przedmiotem konkursu ofert jest zapewnienie świadczeń w zakresie:

A) transportu sanitarnego (podstawowego) - karetką przewozową z obsługą ( typ ambulansu A2 dodatkowo wyposażony w pulsoksymetr )

B) transportu sanitarnego specjalistycznego ( typ ambulansu C ) Od. A.

1. przedmiotem konkursu jest świadczenie usług przewozowych w systemie całodobowym ( 7 dni w tygodniu )

2. podstawienie karetki przewozowej z obsługą – Zespół Podstawowy „P” – obsługę stanowi sanitariusz lub ratownik medyczny, który jednocześnie może pełnić funkcję kierowcy, w wyjątkowych przypadkach drugi sanitariusz lub ratownik. ( Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 roku )

3. usługa obejmuje przewóz pacjenta z pielęgniarką lub lekarzem (będącymi pracownikami Zlecającego), matką lub opiekunem prawnym pacjenta, w miejsce wskazane na skierowaniu

4. wyjazd samochodów odbywał się będzie po zgłoszeniu konieczności takiego wyjazdu przez osobę do tego upoważnioną. Czas reakcji na zgłoszenie nie może być dłuższy niż 60 min.

Od. B.

1. przedmiotem konkursu jest świadczenie usług przewozowych w systemie całodobowym ( 7 dni w tygodniu )

2. podstawienie samochodu sanitarnego - Zespół Specjalistyczny „S” z pełną ekipą wyjazdową – zespół podstawowy kierowca/ratownik lub ratownik medyczny oraz lekarz i pielęgniarka - zgodnie z ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz.U.2013.757 3. zapewnienie choremu niezbędnej pomocy medycznej w trakcie transportu i przewiezienie chorego w

miejsce wskazane na skierowaniu.

4. wyjazd samochodu odbywał się będzie po zgłoszeniu konieczności takiego wyjazdu przez osobę do tego upoważnioną. Czas reakcji na zgłoszenie nie może być dłuższy niż 30 min.

Obydwa wymienione zespoły wyjazdowe będą posiadały pełne wyposażenie, zgodnie z obowiązującą normą:

PN-EN 1789:2011 „pojazdy medyczne i ich wyposażenie – ambulansy drogowe (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – tekst jednolity:( Dz. U. z 2013 r. poz. 951 z późn.zm. ) . Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby karetka sanitarna przewozowa wyposażona była w pulsoksymetr dla dzieci i niemowląt

taryfikacja:

1. Stawka za ryczałt w granicach administracyjnych Trójmiasta;

2. Ryczałt + stawka za 1 km. (za przejechany kilometr w przypadku wyjazdu poza granice administracyjne Trójmiasta);

3. Szacowana ilość wyjazdów w ciągu miesiąca transportem sanitarnym - ok.25/miesiąc 4. Szacowana ilość wyjazdów w ciągu miesiąca transportem typu „S” ok.5/miesiąc

III. Warunki udziału w postępowaniu konkursowym:

Oferty na wykonywanie usług przewozowych transportem sanitarnym mogą składać podmioty, które:

1. Są uprawnione do wykonywania transportu sanitarnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2013r. poz. 217 z zm) i pozostałych przepisach.

(2)

2. Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi, 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami

zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, 4. Kwalifikacje personelu:

- Lekarz systemu, w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r o Państwowym Ratownictwie Medycznym

- Pielęgniarka systemu, w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

- Ratownik medyczny spełniający wymagania określone w art. 10 lub art. 58 ustawy z dnia 8 września 2006 r o Państwowym Ratownictwie Medycznym

( przepisy o Państwowym Ratownictwie Medycznym – Dz.U.2013.757 j.t.)

5. Posiadają specjalistyczne pojazdy sanitarne (wymagania dotyczące środka transportu zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym).

6. Posiadają łącza radiowe umożliwiające przyjmowanie powiadomień o zdarzeniach z centrum powiadamiania ratunkowego oraz wojewódzkiego centrum powiadamiania ratunkowego, w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz..U.200.178.1380 j.t.)

Ocenę spełniania warunków Udzielający Zamówienia przeprowadzi na podstawie złożonych przez Oferentów oświadczeń i zobowiązań o spełnianiu tych warunków – zgodnie z załączonymi do Szczegółowych Warunków Konkursu formularzami oświadczeń oraz w oparciu o wymagane w SWKO dokumenty.

IV. Wymagania kwalifikacyjne dla kierowców pojazdów sanitarnych:

Kierowca pojazdu sanitarnego musi posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii oraz świadectwo uprawniające do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

Kierowca powinien posiadać ukończony kurs w zakresie udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiej, który należy potwierdzić dokumentem.

V. Wymagania dotyczące oferty – wykaz wymaganych dokumentów:

1) wypełniony formularz ofertowo - cenowy – zał. Nr 3 do SWKO,

2) wykaz wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środków transportu i łączności z wyszczególnieniem wyposażenia pojazdu sanitarnego (Oferent sporządza samodzielnie) – zał. Nr 4, 3) wykaz - liczba i kwalifikacje zawodowe personelu udzielającego świadczeń objętych ofertą .– wraz z

załączonymi dokumentami potwierdzającymi wykształcenie oraz posiadanie prawa do wykonywania zawodu, oraz posiadane specjalizacje (Oferent sporządza samodzielnie) – zał. Nr 5,

4) kopie ukończenia kursu przez kierowców w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz kopie dokumentów uprawniających kierowców do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi – zał. Nr 6,(Oferent sporządza samodzielnie)

5) kopie ważnych dowodów rejestracyjnych pojazdów, stwierdzające dopuszczenie posiadanych pojazdów do ruchu drogowego oraz kopie opłaconych polis OC – zał. Nr 7, (Oferent sporządza samodzielnie)

6) zaświadczenie z właściwej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, że pojazdy sanitarne przeznaczane do realizacji usług u Przyjmującego Zamówienie spełniają warunki obowiązujące dla transportu sanitarnego specjalistycznego ,

7) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną,

8) odpis aktualny z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, o ile jest wymagany właściwymi przepisami,

9) parafowana kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Przyjmującego Zamówienie w zakresie przedmiotu umowy,

10) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, o ile jej uprawnienia nie wynikają z dokumentu określonego w punkcie 7.

Uwaga: W zakresie rozdz. V pkt. 2, 3, 4, 5, 6 dopuszcza się złożenie oświadczenia, a z chwilą wyboru Oferenta przedłożenie wymaganych dokumentów o których mowa jw.

VI. Wymagania dotyczące oferty - opis sposobu przygotowania oferty:

(3)

1. Oferta powinna być napisana w języku polskim w sposób trwały np. na maszynie do pisania lub komputerze. Udzielający Zamówienie dopuszcza ręczne, czytelne wypełnianie formularzy ofertowych (według załączników),

2. Jeżeli do oświadczeń i wykazów przewidziany jest wzór – załącznik do SWKO, dokumenty te sporządza się według tych wzorów, w przypadku ich braku, Przyjmującego Zamówienie sporządza go samodzielnie.

3. W charakterze załączników do oferty Przyjmującego Zamówienie przedkłada oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie odpowiednich dokumentów lub sporządza je samodzielnie.

4. Każda strona winna być opatrzona kolejnym numerem i podpisana przez Oferenta lub osobę przez niego upoważnioną.

5. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

6. Przyjmujący Zamówienie ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

7. Oferta winna być trwale zabezpieczona uniemożliwiając zmianę jej zawartości.

8. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Przyjmującego Zamówienie oraz opisem tematu podanego poniżej, którego konkurs dotyczy:

„Konkurs ofert na usługi przewozowe transportem sanitarnym dla Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 - nr sprawy SZD-022/310/DEZ /2014 z dopiskiem - nie otwierać przed 16.07.2014 r. godz. 10:15”

9. Stwierdzenie przez Udzielającego Zamówienie podania informacji nieprawdziwych, istotnych dla prowadzonego postępowania konkursowego, spowoduje odrzucenie danej oferty.

10. Informacje w sprawie konkursu ofert:

w sprawach merytorycznych - Ewa Świniańska tel. (58) 554 31 11w godz. 8:00-14:00 w sprawach formalnych – Iwona Klimkiewicz tel. (58) 520 93 39 w godz. 8:00-14:00 (od poniedziałku do piątku).

VII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy składać na poczcie lub osobiście w siedzibie Udzielającego Zamówienia – Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 w Sekretariacie Dyrektora - pokój nr 49 do dnia 16.07.2014 r. do godz. 10:00,

2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Udzielającego Zamówienie.

3. Oferta, która wpłynie do Udzielającego Zamówienie po upływie terminu składania ofert, będzie odesłana bez otwierania.

4. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Gdańsku w Dziale Zamówień Publicznych (pokój nr 54) dnia 16.07.2014 r. do godz. 10:15.

VIII. Sposób rozpatrzenia oferty:

1. Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Udzielającego Zamówienia.

2. Termin i miejsce podpisania Umowy wyznaczy Udzielający Zamówienia.

3. Przyjmujący Zamówienie jest związany ofertą przez okres nie dłuższy, niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4. O rozstrzygnięciu konkursu Przyjmujący Zamówienie zostaną powiadomieni pisemnie.

5. Udzielający Zamówienie zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu, odwołania konkursu oraz do zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyny.

IX. Kryteria oceny ofert:

Oceny spełnienia przez Przyjmującego Zamówienie warunków koniecznych oraz oceny złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa obradująca na wspólnym posiedzeniu. Przed oceną merytoryczną ofert, Komisja Konkursowa w pierwszej kolejności sprawdzi wymogi formalne ofert oraz kompletność załączonej dokumentacji. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, w szczególności niekompletne, podlegają odrzuceniu. Następnie Komisja sprawdzi formalne przesłanki uczestnictwa Przyjmującego Zamówienie w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki określone w punkcie III. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert oraz wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93 poz. 592).

Oferty Przyjmujących Zamówienie nie spełniających warunków w niniejszym postępowaniu zostaną odrzucone.

Przy wyborze oferty, Przyjmujących Zamówienie spełniających wymagania konieczne, Komisja Konkursowa będzie się kierowała następującymi kryteriami:

(4)

1. Cena - 100 %

Ceną oferty jest suma wyrażona w złotych polskich zawierająca podatek od towarów i usług /VAT/ - cena brutto. Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Najkorzystniejsza cena oferty będzie oceniana przez członków Komisji przy uwzględnianiu proporcji dotychczasowego wykorzystania przez Szpital poszczególnych rodzajów usług. Cena pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy.

X. Zasady wnoszenia środków odwoławczych:

Przyjmującemu Zamówienie przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Przyjmujący Zamówienie może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowaną skargę, która ją rozpatrzy w ciągu 3 dni od daty złożenia. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone.

Przyjmujący Zamówienie może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, a Udzielający Zamówienia rozpoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.

Środki odwoławcze i tryb ich wnoszenia reguluje ustawa z dnia 27.08.2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 nr 210 poz. 2135).

Zatwierdzam

Załącznik nr 3 do SWKO ...

(pieczątka Oferenta)

(5)

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

Nazwa i siedziba Oferenta ……….

Adres Oferenta...

Nr wpisu do rejestru Województwa ………

Wpis do Rejestru Sądowego ...

NIP...REGON ………..

Nazwisko i imię oraz stanowisko osoby uprawnionej do reprezentowania firmy ...

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia oraz z Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

Oferujemy wykonywanie usług przewozowych transportem sanitarnym Dla usługi wykonanej samochodem sanitarnym z Zespołem Podstawowym

1. przewóz chorego w obie strony – rozliczenie ryczałtem w granicach administracyjnych Trójmiasta – w wysokości …... zł. brutto (słownie złotych: …... )

2. w przypadku wyjazdu poza granice administracyjne Trójmiasta obowiązywać będzie stawka ryczałtowa za każdy przejechany km w wysokości – …... zł brutto;

3. postój 0,5 godziny bezpłatny, powyżej 0,5 godziny – oczekiwanie na pacjenta lub pozostawanie w gotowości …... zł/godzinę postoju rozliczaną w minutach;

4. przy przewozach powyżej 150 km cena za 1 km, będzie każdorazowo negocjowana, nie może być jednak wyższa niż …... zł brutto za km.

Dla usługi wykonanej samochodem sanitarnym z Zespołem Specjalistycznym

1. przewóz chorego w obie strony – rozliczenie ryczałtem w granicach administracyjnych Trójmiasta – w wysokości …... zł. brutto (słownie złotych: …...);

2. w przypadku wyjazdu poza granice administracyjne Trójmiasta obowiązywać będzie stawka ryczałtowa za każdy przejechany km w wysokości – …... zł brutto;

3. postój 0,5 godziny bezpłatny, powyżej 0,5 godziny – oczekiwanie na pacjenta lub pozostawanie w gotowości …... zł/godzinę postoju rozliczaną w minutach;

1. przy przewozach powyżej 150 km cena za 1 km, będzie każdorazowo negocjowana, nie może być jednak wyższa niż …... zł brutto za km.

1. Oświadczamy, że pojazdy sanitarne wyposażone są w sprzęt medyczny zgodnie z wymogami Ministerstwa Zdrowia oraz NFZ – Zał. nr 3 (wypełnić stosownie do złożonej oferty ) potwierdzić wykazem,

2. Liczbę i kwalifikacje zawodowe personelu pojazdu sanitarnego podajemy w załączniku nr 4 ( wypełnić stosownie do złożonej oferty) – potwierdzić wykazem,

3. Oświadczamy, że pojazdy sanitarne są sprawne, bezpieczne i posiadają aktualne świadectwa dopuszczające pojazdy do ruchu drogowego.

4. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia 5. Czas dojazdu samochodu od momentu zgłoszenia:

– przewozy planowane – (tzn. w uzgodnionym wcześniej terminie) – bezwzględnie w terminie ustalonym

czas podstawienia - transport sanitarny podstawowy - max. do 60 min.

czas podstawienia – transport sanitarny specjalistyczny – max. do 30 min

6. Wyrażamy zgodę : nie s pełnienie wymogu czasowego, spowoduje, że Udzielający Zamówienia wezwie innego przewoźnika, a różnicą kosztów obciąży Przyjmującego Zamówienie.

7. Oferujemy czas utrzymania cen bez zmian przez okres obowiązywania umowy.

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy (projektem) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

9. W przypadku wybrania naszej oferty podpiszemy umowę na okres 24 miesięcy.

10. Należność z tytułu wykonania umowy należy przekazać na podany niżej rachunek bankowy:

...

(nazwa Banku i nr konta)

Tel... Fax...Adres e-mail………...

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. ... 3. ...

2. ... 4. ...

3... 5. ...

--- (data i podpis osoby uprawnionej)

Cytaty

Powiązane dokumenty

21 Agregacja płytek krwi z rystocetyną 22 Aktywność białka C (metodą amidolityczną) 23 Aktywność czynnika V. 24 Aktywność czynnika VII 25 Aktywność czynnika X 26

Oferta częściowa przedstawiająca najniższą ofertowaną cenę z tytułu pełnych kosztów serwisu po upływie okresu gwarancyjnego do 15 (piętnastego) roku włącznie

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o

5. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, pocztą

w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. 1 pkt 2) tego rozporządzenia w celu

Oświadczenie pracodawcy / zleceniodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej lub powierzenia tej osobie wykonywania innej pracy zarobkowej po ukończeniu

Społeczność Pracowników Pedagogicznych Akademii rokrocznie przedstawia, a Dyrektor Liceum dopuszcza do użytku w Liceum przygotowany Program Dobrej Edukacji, w tym

…….. Po przekroczeniu ww. limitu Przyjmujący zamówienie będzie ponosił koszty badań w wysokości ……% wartości przekroczenia limitu. Przyjmujący zamówienie zobowiązany