ZARZĄDZENIE NR 37/2014 BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE. z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Sułkowice na rok 2014.

Pełen tekst

(1)

ZARZĄDZENIE NR 37/2014 BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE

z dnia 7 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Sułkowice na rok 2014.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 i art. 60 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz.594), art.247 ust.1, i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

Burmistrz Gminy Sułkowice, zarządza co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Sułkowice na rok 2014 Nr XL/255/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2013 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zwiększa się dochody budżetu na rok 2014 o kwotę 244.620,00 zł, w tym : zwiększa się dochody bieżące o kwotę 244.620,00 zł

- jak poniżej:

L.p. Dział Rozdz. Paragraf Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia

1 854 Edukacyjna opieka

wychowawcza

0,00 180 000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 180 000,00

Dochody bieżące

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)

180 000,00

2. 852 Pomoc społeczna 0,00 64 620,00

85295 Pozostała działalność 0,00 64 620,00

Dochody bieżące

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami

64 620,00

RAZEM DOCHODY BUDŻETU

0,00 244 620,00

w tym: dochody bieżące 0,00 244 620,00

z czego: ze środków UE 0,00 0,00

w tym: dochody majątkowe 0,00 0,00

z czego: ze środków UE 0,00 0,00

2) w § 2 zwiększa się wydatki budżetu na rok 2014 o kwotę 244.620,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 244.620,00 zł oraz dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na rok 2014 w kwocie 36.000,00 zł – jak poniżej:

(2)

Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia

1 2 3 4 5 6

1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 0,00 35 000,00

75421 Zarz ą dzanie kryzysowe 0,00 35 000,00

w tym:

a) wydatki bieżące 0,00 35 000,00

w tym:

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 35 000,00 w tym:

(1,2,)wydatki związane z realizacją zadań

statutowych jednostek budżetowych 35 000,00

2 758 Różne rozliczenia 36 000,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 36 000,00

rezerwa ogólna 1 000,00

rezerwa celowa 35 000,00

3 852 Pomoc społeczna 0,00 65 620,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 500,00

w tym:

a) wydatki bieżące 500,00

w tym:

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 500,00 w tym:

(1,2,)wydatki związane z realizacją zadań

statutowych jednostek budżetowych 500,00

85216 Zasiłki stałe 0,00 500,00

w tym:

a) wydatki bieżące 0,00 500,00

w tym:

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 0,00 500,00 w tym:

(1,2,)wydatki związane z realizacją zadań

statutowych jednostek budżetowych 500,00

85295 Pozostała działalność 0,00 64 620,00

a) wydatki bieżące 0,00 64 620,00

w tym:

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób

fizycznych 64 620,00

4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 180 000,00

(3)

85415 Pomoc materialna dla uczniów 180 000,00

a) wydatki bieżące 180 000,00

w tym:

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób

fizycznych 180 000,00

RAZEM 36 000,00 280 620,00 w tym:

- wydatki bieżące 36 000,00 280 620,00 w tym:

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 0,00 36 000,00 w tym:

(1,1,)wydatki na wynagrodzenia i składki od

nich naliczane 0,00 0,00

(1,2,)wydatki związane z realizacją zadań

statutowych jednostek budżetowych 0,00 36 000,00 (2)wydatki na dotacje na zadania bieżące 0,00 0,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób

fizycznych 0,00 244 620,00 (4) wydatki bieżące na programy

finansowane z pomocy zagranicznej 0,00 0,00 w tym:

(4.1) ze środków pochodzących z budżetu 0,00 0,00

(6) obsługa długu 0,00 0,00

rezerwy budżetu 36 000,00 0,00

- wydatki majątkowe 0,00 0,00

w tym realizowane z udziałem środków UE 0,00 0,00

3) § 6 pkt1 otrzymuje brzmienie: „dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami :

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Dochody Wydatki

1 2 3 4 5 6

750 Administracja publiczna 74.899,00 74.899,00

75011 Urzędy wojewódzkie 74.899,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

74.899,00

75011 Urzędy wojewódzkie 74.899,00

w tym:

wydatki bieżące w tym:

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

74.899,00 74.899,00 74.899,00

(4)

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.100,00 2.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.100,00 w tym:

wydatki bieżące w tym:

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2.100,00 2.100,00 600,00 1500,00

752 Obrona narodowa 800,00 800,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

800,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00

w tym:

wydatki bieżące w tym:

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

800,00 800,00 800,00

851 Ochrona zdrowia 148,00 148,00

85195 Pozostała działalność 148,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

148,00

85195 Pozostała działalność 148,00

w tym:

wydatki bieżące w tym:

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

148,00 148,00 148,00

852 Pomoc społeczna 4.064.357,20 4.064.357,20

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.951.746,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 3.951.746,00

(5)

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.951.746,00

w tym:

wydatki bieżące w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.951.746,00 187.794,00 185.073,00 2.721,00 3.763.952,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

7.046,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

7.046,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

7.046,00

w tym:

wydatki bieżące w tym:

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7.046,00 7.046,00 7.046,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 1.135,20

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1.135,20

85215 Dodatki mieszkaniowe 1.135,20

w tym:

wydatki bieżące w tym:

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.135,20 1.135,20

85219 Ośrodki pomocy społecznej 2.678,00

(6)

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2.678,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 2.678,00

w tym:

wydatki bieżące w tym:

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

2678,00 2678,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze

12.000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

12.000,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze 12.000,00

w tym:

wydatki bieżące w tym:

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane

12.000,00 12.000,00 12.000,00

85295 Pozostała działalność 89.752,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

89.752,00

85295 Pozostała działalność 89.752,00

w tym:

wydatki bieżące w tym:

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

89.752,00 723,00 723,00 89.029,00

Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych gminie w 2014 r.

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Dochody

1 2 3 4 5

750 Administracja publiczna 106,00

(7)

75011 Urzędy wojewódzkie 106,00 0690 Wpływy z różnych opłat

106,00

852 Pomoc społeczna 23.032,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

22.524,00

0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

22.524,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

508,00

0830 Wpływy z usług 508,00

”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :