• Nie Znaleziono Wyników

I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D E T U. ż M I N Y B U D Z Y

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D E T U. ż M I N Y B U D Z Y"

Copied!
92
0
0

Pełen tekst

(1)

27 sierpnia 2015 roku.

I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U

W Y K O N A N I A B U D E T U ż M I N Y B U D Z Y

Z A I P Ó Ł R O C Z E 2015 R O K U

(2)

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania Bud etu żminy Budzy za I półrocze 2015 roku.

Rada Gminy Budzyń Uchwałą Nr IV/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwaliła budżet gminy na 2015 rok.

Wielko ć budżetu po stronie dochodów została skalkulowana na kwotę 25.278.188,-zł.

DOCHODY BIE CE 24.477.535 96,83

z tego na :

- dotacje i rodki celowe 3.417.026 13,52

w tym :

- na podstawie porozumień 30.000 0,12

- rodki pozyskane z innych źródeł 100.000 0,40

- na zadania własne 500.943 1,98

- na zadania z zakresu administracji rządowej 2.786.083 11,02

- subwencj ogóln 8.379.352 33,15

w tym :

- czę ć wyrównawcza 1.385.058 5,48

- czę ć o wiatową 6.994.294 27,67

- dochody własne 12.681.157 50,16

w tym :

- pozostałe dochody 821.080 3,25

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.854.527 19,20

- podatki i opłaty 7.005.550 27,71

DOCHODY MAJ TKOWE 800.653 3,17

z tego na :

- dotacje i rodki celowe 708.803 2,81

w tym :

- wpływy z tytułu pomocy finansowej 230.000 0,91

- rodki z UE 478.803 1,90

- dochody własne 91.850 0,36

w tym :

- ze sprzedaży majątku 90.900 0,36

RAZEM 25.278.188 100,00

W przeciągu okresu objętego informacją budżet gminy po stronie dochodów wzrósł o 11,05 % to jest o kwotę 2.792.293,03 zł i aktualnie wynosi 28.070.481,03 zł.

(3)

W wyniku powyższych zmian udział poszczególnych dochodów w ogólnym budżecie gminy przedstawia się następująco Ś

DOCHODY BIE CE 25.627.759,03 91,30

z tego na :

- dotacje i rodki celowe 4.041.999,03 14,40

w tym :

- na podstawie porozumień 39.000,00 0,14

- rodki pozyskane z innych źródeł 100.000,00 0,36

- na zadania własne 563.742,00 2,01

- na zadania z zakresu administracji rządowej 3.339.257,03 11,89

- subwencj ogóln 8.372.882,00 29,83

w tym :

- czę ć wyrównawcza 1.385.058,00 4,94

- czę ć o wiatową 6.987.824,00 24,89

- dochody własne 13.212.878,00 47,07

w tym :

- pozostałe dochody 892.708,00 3,18

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.924.527,00 17,54

- podatki i opłaty lokalne 7.395.643,00 26,35

DOCHODY MAJ TKOWE 2.442.722,00 8,70

z tego na :

- dotacje i rodki celowe 2.200.872,00 7,84

w tym :

- wpływy z tytułu pomocy finansowej 230.000,00 0,82

- rodki z UE 836.874,00 2,98

- na zadania własne 1.133.998,00 4,04

- dochody własne 241.850,00 0,86

w tym :

- ze sprzedaży majątku 240.900,00 0,86

RAZEM 28.070.481,03 100,00

DOCHODY BIE CE 1.150.224,03

dodatkowe rodki pochodzą ze zmniejszenia :

- subwencji ogólnej 6.470,00

w tym :

- czę ci o wiatowej 6.470,00

i zwiększenia Ś

- dochodów własnych 531.721,00

w tym :

- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 70.000,00

- pozostałych dochodów 71.628,00

- podatków i opłat 390.093,00

- dotacji i rodków celowych 624.973,03

w tym :

- na podstawie porozumień 9.000,00

- na zadania własne 62.799,00

- na zadania z zakresu administracji rządowej 553.174,03

DOCHODY MAJ TKOWE 1.642.069,00

dodatkowe rodki pochodzą ze zwiększenia Ś

- dochodów własnych 150.000,00

w tym :

- ze sprzedaży majątku 150.000,000

- dotacji i rodków celowych 1.492.069,00

w tym :

- rodki z UE 358.071,00

- na zadania własne 1.133.998,00

(4)

Wielko ć budżetu po stronie wydatków została skalkulowana na kwotę 27.145.976,22 zł.

Deficyt budżetu wynosił 1.867.788,22 zł.

Finansowanie :

- przychody w kwocie 2.888.200,-zł Ś

- planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysoko ci 500.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Budzyń”,

- planowane do zaciągnięcia kredyty w wysoko ci 2.388.200,-zł na realizację zadań na które złożono lub zostaną złożone wnioski o dofinansowanie w ramach ogłaszanych programów i inne.

- rozchody w kwocie 1.020.411,78

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2009 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 143.000,-zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2010 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 381.000,-zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 100.000,-zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 64.000,-zł

- spłata rat kredytu inwestycyjnego złotowego ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zaciągniętego w roku 2011 w kwocie 70.600,-zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 54.000,-zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 67.500,-zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2014 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 10.900,-zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2014 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 129.411,78 zł

z dochodów własnych gminy.

W przeciągu okresu objętego informacją budżet gminy po stronie wydatków wzrósł o 7,49 % to jest o kwotę 2.032.093,03 zł i aktualnie wynosi 29.178.069,25 zł.

Deficyt budżetu aktualnie wynosi 1.107.588,22 zł.

Finansowanie :

- przychody w kwocie 2.250.000,-zł

- planowana spłata pożyczki w wysoko ci 21.000,-zł udzielonej Instytucji Kultury – GOK w Budzyniu na realizację zadań z udziałem rodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

- planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysoko ci 500.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Budzyń”,

- planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysoko ci 510.000,-zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację zadania "Wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępno ci do terenów przemysłowych w Budzyniu poprzez przebudowę dróg gminnych przy

o . Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi Nr 201517P",

(5)

- planowane do zaciągnięcia kredyty w wysoko ci 123.000,-zł na realizację zadań na które złożono lub zostaną złożone wnioski o dofinansowanie w ramach ogłaszanych programów i inne.

- wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – 1.096.000,-zł - rozchody w kwocie 1.142.411,78 zł

- planowana do udzielenia pożyczka w wysoko ci 122.000,-zł dla Instytucji Kultury – GOK w Budzyniu na realizację zadania – „Cyfryzacja sali kinowej Kina “Mewa” w Budzyniu”, - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2009 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 143.000,-zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2010 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 381.000,-zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 100.000,-zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 64.000,-zł

- spłata rat kredytu inwestycyjnego złotowego ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zaciągniętego w roku 2011 w kwocie 70.600,-zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 54.000,-zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 67.500,-zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2014 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 10.900,-zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2014 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 129.411,78 zł

z dochodów własnych gminy.

Kwota dodatkowych rodków spowodowała wzrost oraz zmniejszenie wydatków w następujących działach Ś

Dział Kwota w zł

Rolnictwo i łowiectwo 527.665,03

Transport i łączno ć 489.887,00

Gospodarka mieszkaniowa 80.000,00

Administracja publiczna 290.210,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 23.679,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 72.000,00

O wiata i wychowanie 147.650,00

Ochrona zdrowia 4.080,00

Pomoc społeczna 78.083,00

Edukacyjna opieka wychowawcza 26.058,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 109.781,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 341.000,00

Kultura fizyczna - 158.000,00

(6)

Udział środków inwestycyjnych w 2015 roku wynosi :

- wydatki planowane ogółem 29.178.069,25

- wydatki planowane inwestycyjne 6.493.510,00

- udział procentowy 22,25

- wydatki zrealizowane ogółem 12.910.391,47

- wydatki zrealizowane inwestycyjne 1.386.169,94

- udział procentowy 10,74

Terminy zakończenia realizacji inwestycji planowane są w II półroczu 2015 r.

Dochody zrealizowane na 30.06.2015 r. wynosz 14.364.290,76 zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2015 r. wynosz 12.910.391,47 zł.

Ró nica między dochodami uzyskanymi w I półroczu 2015 r. a zrealizowanymi wydatkami wynosi 1.453.899,29 zł na plus.

Przychody bud etu zostały zrealizowane w wysokości 1.329.795,08 zł z tego : - zaci gnięte kredyty i po yczki – 0,00 zł

w tym :

- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł,

- spłata udzielonej po yczki – 21.000,00 zł - wolne środki – 1.308.795,08 zł.

Rozchody bud etu zostały zrealizowane w wysokości 465.005,90 zł z tego : - udzielone po yczki – 0,00 zł

- spłaty kredytów i po yczek – 465.005,90 zł w tym :

- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł,

Zobowi zania gminy na 3Ń.Ń6.2015 r.

Kredyty i pożyczki ogółem 3.673.394,10 zł w tymŚ

- pożyczka w kwocie 100.000,-zł zaciągnięta w roku 2009 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec i m. Nowe Brzeźno gmina Budzyń /etap I/”

- pożyczka w kwocie 1.238.000,-zł zaciągnięta w roku 2010 z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Uporządkowanie gospodarki ciekowej w miejscowo ciach Ś Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wie Wyszyńska”

- kredyt inwestycyjny złotowy w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gminnych i powiatowych ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

COUNTERPART FUND w Banku Ochrony rodowiska S.A. oddział w Poznaniu w kwocie 70.600,-zł – na realizację zadania inwestycyjnego – „Przebudowa dróg gminnych Nr 201567P i 201572P na o . Zielonym w Budzyniu”,

(7)

- pożyczka w kwocie 225.000,-zł zaciągnięta w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Uporządkowanie gospodarki wodno- ciekowej w gminie Budzyń”

- pożyczka w kwocie 208.000,-zł zaciągnięta w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z

termomodernizacją O rodka Zdrowia w Wyszynach gmina Budzyń”

- pożyczka w kwocie 396.000,-zł zaciągnięta w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci Ostrówki – etap II”

- pożyczka w kwocie 777.500,-zł zaciągnięta w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowo ci Dziewoklucz”,

- pożyczka w kwocie 485.294,10 zł zaciągnięta w roku 2014 z ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund na realizację zadania inwestycyjnego – „Przebudowa drogi gminnej nr 201546P w Budzyniu o . Piaski Etap II”.

- pożyczka w kwocie 173.000,-zł zaciągnięta w roku 2014 z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w Budzyniu – Łucjanowo Etap II”, - zobowiązania w kwocie 873.206,23 zł Ś

- jednostek budżetowych – 571.232,69 zł w tym : wymagalne – 0,00 zł

w tym Ś wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł - pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 301.973,54 zł w tym : wymagalne – 0,00 zł

w tym Ś wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł

Łączna kwota długu gminy Budzyń na 30.06.2015 wynosi 25,57 % wykonanych dochodów ogółem.

Nale ności gminy na 3Ń.Ń6.2Ń15 r.

- pożyczki – udzielone – 18.605,63 zł –

- sprzedaż nieruchomo ci na raty – 18.605,63 zł - gotówka i depozyty – 2.324.047,52 zł

- należno ci wymagalne – 2.815.298,44 zł - jednostek budżetowych – 2.441.137,13 zł

- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 374.161,31 zł

(8)

- pozostałe należno ci – 4.588.741,42 zł - gminy – 306.584,85 zł

- jednostek budżetowych – 4.247.943,79 zł

- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 34.212,78 zł.

(9)

Integraln część informacji stanowi zał czniki :

- Nr 1 – informacja o przebiegu wykonania bud etu żminy Budzy zawieraj ca zestawienie dochodów,

- Nr 2 – informacja o przebiegu wykonania bud etu żminy Budzy zawieraj ca zestawienie wydatków,

- Nr 3 – informacja o przebiegu wykonania bud etu żminy Budzy zawieraj ca zestawienie przychodów i rozchodów Bud etu,

- Nr 4 – informacja o przebiegu wykonania bud etu żminy Budzy zawieraj ca zestawienie zada maj tkowych,

- Nr 5 – informacja o przebiegu wykonania bud etu żminy Budzy zawieraj ca zestawienie dotacji udzielanych z bud etu,

- Nr 6 – informacja o przebiegu wykonania bud etu żminy Budzy zwieraj ca zestawienie dochodów i wydatków zwi zanych z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej i innych zada zleconych gminie ustawami,

- Nr 7 – informacja o przebiegu wykonania bud etu żminy Budzy zwieraj ca zestawienie dochodów i wydatków zwi zanych z realizacj zada wykonywanych na podstawie umów lub porozumie między jednostkami samorz du terytorialnego,

- Nr 8 – informacja o przebiegu wykonania bud etu żminy Budzy zawieraj ca zestawienie dochodów i wydatków zwi zanych z realizacj zada własnych,

- Nr 9 – informacja o przebiegu wykonania bud etu żminy Budzy zawieraj ca zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwole na sprzeda napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zada określonych w programie profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych i programie

przeciwdziałania narkomanii,

- Nr 10 – informacja o przebiegu wykonania bud etu żminy Budzy zawieraj ca

zestawienie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- Nr 11 – informacja o przebiegu wykonania bud etu żminy Budzy zawieraj ca zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Żunduszu sołeckiego,

- Nr 12 – informacja o przebiegu wykonania bud etu żminy Budzy zawieraj ca zestawienie przychodów i wydatków zakładu bud etowego.

(10)

A NALIZA REALIZACJI BUD ETU ---

ń. DOCHODY BUD ETOWE

---

Wysoko ć planowanych dochodów budżetowych po zmianach na 30.06.2015 r.

wynosi 28.070.481,03 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2015 r. wynoszą 14.364.290,76 zł.

Realizacja planowanych dochodów wynosi 51,17 %.

Rodzaj dochodów Plan Wykonanie %

Dochody ogółem w tym:

28.070.481,03 14.364.290,76 51,17

- dochody bie ce 25.627.759,03 13.787.944,69 53,80

- dochody maj tkowe 2.442.722,00 576.346,07 23,59

Struktura dochodów gminy na 30.06.2015 r. przedstawia się następująco Ś

Wyszczególnienie Plan % Wykonanie %

Dochody ogółem w tym :

28.070.481,03 100,00 14.364.290,76 100.00 Dochody bieżące 25.627.759,03 91,30 13.787.944,69 95,99

Dochody majątkowe 2.442.722,00 8,70 576.346,07 4,01

(11)

Realizacja dochodów według źródeł na 30.06.2015 r. wynosi Ś

Rodzaj dochodów Plan Wykonanie %

Dochody ogółem w tym:

28.070.481,03 14.364.290,76 51,17

- dochody własne 13.454.728,00 6.593.234,33 49,00

- dotacje ogółem 6.242.871,03 2.778.324,43 44,50

- subwencja ogólna 8.372.882,00 4.992.732,00 59,63

(12)

Struktura dochodów gminy według źródeł na 30.06.2015 r. przedstawia się następująco Ś

Wyszczególnienie Plan % Wykonanie %

Dochody ogółem z tego

28.070.481,03 100,00 14.364.290,76 100,00

Dochody własne 13.454.728,00 47,93 6.593.234,33 45,90

Dotacje ogółem 6.242.871,03 22,24 2.778.324,43 19,34

Subwencja ogólna 8.372.882,00 29,83 4.992.732,00 34,76

Struktura dochodów własnych gminy na 30.06.2015 r. przedstawia się następująco Ś .

Wyszczególnienie Wykonanie %

Dochody własne

z tego 6.593.234,33 100,00

podatek dochodowy od osób fizycznych 2.065.094,00 31,32

podatek od nieruchomo ci 1.973.648,52 29,93

pozostałe dochody 536.668,08 8,14

wpływy z opłat lokalnych na podstawie ustaw 529.472,64 8,03

podatek rolny 471.180,09 7,15

dochody z majątku 343.368,00 5,21

podatek dochodowy od osób prawnych 218.670,73 3,32

podatek od rodków transportowych 206.622,05 3,13

podatek le ny 113.031,22 1,71

podatek od czynno ci cywilnoprawnych 107.447,00 1,63

wpływy z opłaty skarbowej 18.265,00 0,28

wpływy z opłaty targowej 8.774,00 0,13

podatek od spadków i darowizn 993,00 0,02

(13)

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco Ś

Dział Ś ŃńŃ R O L N I C T W O I Ł O W I E C T W O

Dochody planowane na 30.06.2015 r. wynosz 527.665,03 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2015 r. wynosz 527.665,Ń3 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,00 %.

dochody bie ce

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 527.665,03 zł z przeznaczeniem na zwrot czę ci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2015 r.

Kwota została przekazana w wysoko ci 527.665,03 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

(14)

Dział Ś Ń2Ń L E N I C T W O

Dochody planowane na 30.06.2015 r. wynosz 8.000,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2015 r. wynosz 7.502,47 zł.

Realizacja wpływów wynosi 93,78 %.

dochody bie ce

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze –

- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich uzyskano kwotę 7.502,47 zł tj. 93,78 % z planowanych 8.000,00 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział Ś 6ŃŃ T R A N S P O R T I Ł C Z N O Ć

Dochody planowane na 30.06.2015 r. wynosz 1.463.998,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2015 r. wynosz 0,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 0,00 %.

dochody bie ce

- rodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł –

uzyskano w wysoko ci 0,00 zł na plan 100.000,00 zł tj. 0,00 %.

W I półroczu 2015 r. nie uzyskano wpływów z tego tytułu.

dochody maj tkowe

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -

- Gmina Budzyń podpisała Umowę z Powiatem Chodzieskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępno ci do terenów przemysłowych w Budzyniu poprzez przebudowę dróg gminnych przy o . Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi Nr 201517P ”.

rodki zostaną przekazane przez Powiat Chodzieski zgodnie z podpisaną umową w II półroczu 2015 r. w wysoko ci 230.000,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 1.133.998,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie – w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępno ć-Rozwój" zadania

(15)

„Wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępno ci do terenów przemysłowych w Budzyniu poprzez przebudowę dróg gminnych przy o . Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi Nr 201517P ”.

W I półroczu 2015 r. dotacja nie została przekazana.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział Ś 7ŃŃ ż O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A

Dochody planowane na 30.06.2015 r. wynosz 428.750,00 zł Dochody zrealizowane na 30.06.2015 r. wynosz 315.182,52 zł.

Realizacja wpływów wynosi 73,51 %.

dochody bie ce

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebno ć i użytkowanie wieczyste nieruchomo ci –

uzyskano w wysoko ci 18.500,67 zł tj. 100,55 % z planowanych 18.400,00 zł, w tym na zaległo ci przypada 1.396,75 zł.

Zaległo ci z tego tytułu wynoszą 37.010,13 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze –

- z tytułu czynszu za budynki komunalne wpłynęło 65.260,68 zł na plan 125.000,00 zł co stanowi 52,21 %, w tym na zaległo ci przypada 15.994,09 zł.

Zaległo ci z tego tytułu wynoszą 83.682,74 zł.

- z dzierżawy gruntów komunalnych uzyskano kwotę 8.983,81 zł tj. 37,43 % z planowanych 24.000,00 zł, w tym na zaległo ci przypada 1.123,83 zł.

Zaległo ci z tego tytułu wynoszą 1.046,06 zł, nadpłaty 53,29 zł.

- wpływy z usług –

- wpływy z usług domu przedpogrzebowego wynoszą 4.568,00 zł tj. 65,26 % z planowanych 7.000,00 zł.

- wpływy z pozostałych usług wynoszą 4.403,92 zł na plan 10.000,00 zł tj. 44,04 %, w tym na zaległo ci przypada 43,97 zł.

- pozostałe odsetki –

wpływy z tego tytułu wynoszą 1.416,17 zł z planowanych 2.000,00 zł tj. 70,81 %.

Zaległo ci z tego tytułu wynoszą 130.086,80 zł, w tym naliczone odsetki od zaległo ci na 30.06.2015 r. wynoszą 121.239,94 zł.

- wpływy z różnych dochodów -

uzyskano w wysoko ci 225,00 zł na plan 500,00 zł tj. 45,00 %.

(16)

dochody maj tkowe

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własno ci –

uzyskano w kwocie 949,40 zł tj. 99,94 % z planowanych 950,00 zł.

Zaległo ci z tego tytułu wynoszą 2.970,00 zł.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomo ci -

wynoszą 210.874,87 zł tj. 87,54 % z planowanych 240.900,00 zł, w tym na zaległo ci przypada 105,65 zł.

Zaległo ci z tego tytułu wynoszą 26.200,04 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Stan zaległo ci na 30.06.2015 r. wynosi 159.755,83 zł, nadpłat 53,29 zł.

W porównaniu do I półrocza 2014 zaległo ci w tym dziale spadły o kwotę 6.487,73 zł tj. o 3,90 %.

Rodzaj należno ci I półrocze 2015 I półrocze 2014 Kwota

wzrostu/spadku

%

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i

użytkowanie wieczyste nieruchomo ci 37.010,13 39.310,55 - 2.300,42 - 5,85 - czynsz za budynki komunalne 83.682,74 89.348,71 - 5.665,97 - 6,34 - czynsz dzierżawny za grunty komunalne 1.046,06 732,38 313,68 42,83 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa

użytkowania wieczystego przysługującego

osobom fizycznym w prawo własno ci 2.970,00 2.970,00 0,00 0,00 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa

własno ci oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomo ci 26.200,04 25.138,07 1.061,97 4,22

- pozostałe odsetki 8.846,86 8.743,85 103,01 1,18

Razem 159.755,83 166.243,56 - 6.487,73 - 3,90

Na wszystkie zaległo ci wystawiane są upomnienia. Jednakże skierowanie pojedynczych spraw do Komornika Sądowego niesie za sobą koszty wyższe niż posiadane zaległo ci.

Dział Ś 75Ń A D M I N I S T R A C J A P U B L I C Z N A

Dochody planowane na 30.06.2015 r. wynosz 108.669,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2015 r. wynosz 60.147,23 zł.

Realizacja wpływów wynosi 55,35 %.

dochody bie ce

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –

(17)

- z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w wysoko ci 34.676,00 zł na plan 69.319,00 zł tj. 50,02 %.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –

uzyskano w wysoko ci 4,65 zł.

- wpływy z różnych opłat –

wpływy z tytułu opłat egzekucyjnych wynoszą 58,71 zł na plan 100,00 zł tj. 58,17 %.

- wpływy z różnych opłat –

wpływy z tytułu opłat administracyjnych wynoszą 15.029,54 zł na plan 20.000,00 zł tj. 75,15 %.

Zaległo ci z tego tytułu wynoszą 1.237,33 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze –

- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych uzyskano w kwocie 3.272,10 zł na plan 6.700,00 zł tj. 48,84 %.

- wpływy z usług -

uzyskano w kwocie 3.556,61 zł na plan 6.000,00 zł tj. 59,28 %.

- pozostałe odsetki –

Należno ci z tytułu naliczonych odsetek od zaległo ci na 30.06.2015 r. wynoszą 460,51 zł.

- wpływy z różnych dochodów -

uzyskano w wysoko ci 3.549,62 zł na plan 6.550,00 zł tj. 54,19 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział Ś 75ń U R Z D Y N A C Z E L N Y C H O R ż A N Ó W W Ł A D Z Y P A S T W O W E J, K O N T R O L I I

O C H R O N Y P R A W A O R A Z S D O W N I C T W A

Dochody planowane na 30.06.2015 r. wynosz 25.116,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2015 r. wynosz 24.239,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 96,51 %.

dochody bie ce

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – - decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 1.437,00 zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie.

Do dnia 30.06.2015 r. została przekazana kwota 720,00 zł tj. 50,10 % planu.

(18)

- decyzjami Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 23.679,00 zł na finansowanie zadań zleconych – Wybory Prezydenta RP.

Do dnia 30.06.2015 r. została przekazana i wykorzystana kwota 23.519,00 zł tj.

99,32 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział Ś 754 B E Z P I E C Z E S T W O P U B L I C Z N E I O C H R O N A P R Z E C I W P O A R O W A

Dochody planowane na 30.06.2015 r. wynosz 4.000,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2015 r. wynosz 2.523,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 63,08 %.

dochody bie ce - wpływy z usług -

uzyskano w kwocie 2.523,00 zł na plan 3.000,00 zł tj. 84,10 %.

Zaległo ci z tego tytułu wynoszą 63,75 zł.

- pozostałe odsetki –

Należno ci z tytułu naliczonych odsetek od zaległo ci na 30.06.2015 r. wynoszą 10,82 zł.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -

Gmina Budzyń podpisała Umowę z Powiatem Chodzieskim na wspólną realizację zadania pn.”Obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń” na kwotę 1.000,00 zł.

W I półroczu 2015 r. kwota nie została przekazana.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział Ś 756 D O C H O D Y O D O S Ó B P R A W N Y C H, O D O S Ó B F I Z Y C Z N Y C H I O D I N N Y C H J E D N O S T E K N I E P O S I A D A J C Y C H O S O B O W O C I

P R A W N E J O R A Z W Y D A T K I Z W I Z A N E Z I C H P O B O R E M

Dochody planowane na 30.06.2015 r. wynosz 11.363.378,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2015 r. wynosz 5.380.199,50 zł.

Realizacja wpływów wynosi 47,35 %.

(19)

dochody bie ce

Dochody te stanowią w budżecie gminy najpoważniejszą pozycję dochodów własnych.

Należno ci przypisane wynoszą 10.868.539,14 zł. Tak więc biorąc pod uwagę przypis należno ci realizacja wpływów wynosi 49,50 %.

Z ogólnej kwoty wpływów podatkowych na zaległo ci przypada kwota 160.095,05 zł.

Realizacja poszczególnych dochodów podatkowych i innych opłat według grup podatników i rodzaju podatków przedstawia się następująco Ś

1 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych –

planowane na kwot 650,00 zł, realizacja wynosi 297,60 zł tj. 45,78 %.

- podatek od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej –

planowano w kwocie 650,00 zł, a zrealizowany został w kwocie 293,65 zł tj. 45,18 %.

Zaległo ci wynoszą 5.035,00 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wpływy z tego tytułu wynoszą 3,95 zł.

2 – wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –

planowane na kwot 2.348.208,00 zł, realizacja 946.360,18 zł tj. 40,30 % w tym na zaległo ci przypada 45.026,78 zł.

Z kwoty wpływów planowanych i zrealizowanych na poszczególne rodzaje podatków przypada w zł :

Rodzaj podatku Plan Wykonanie % w tym na zaległo ci

- podatek od nieruchomo ci 1.830.500 707.571,74 38,65 31.063,24

- podatek rolny 217.000 93.462,54 43,07 2.958,54

- podatek le ny 210.000 106.910,00 50,91 0,00

- podatek od rodków transportowych 87.000 52.173,00 59,97 11.005,00 - podatek od czynno ci cywilnoprawnych 1.000 200,00 20,00 0,00

- wpływy z dywidend 0 57,00 0,00 0,00

- odsetki 2.708 - 14.014,10 -517,51 0,00

Razem 2.348.208 946.360,18 40,30 45.026,78

Stan zaległo ci na 30.06.2015 r. wynosi 346.883,47 zł - nadpłat 69,52 zł z tego przypada na Ś

Rodzaj podatku Zaległo ci Nadpłaty

- podatek od nieruchomo ci 335.976,21 64,52

- podatek rolny 10.907,26 2,00

- podatek le ny 0,00 3,00

Razem 346.883,47 69,52

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 274.018,57 zł Ś - podatek od nieruchomo ci – 271.724,57 zł

- podatek rolny – 2.294,00 zł.

(20)

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

Ubytek dochodów pomiędzy 50,00 % realizacją za I półrocze 2015 r. a faktycznym wykonaniem wynosi 227.743,82 zł tj. 9,70 %.

Należno ci z tytułu naliczonych odsetek na 30.06.2015 r. wynoszą 298.614,00 zł.

W porównaniu do I półrocza 2014 zaległo ci w tym rozdziale spadły o kwotę 18.109,12 zł tj. o 4,96 % z tego w poszczególnych rodzajach podatków Ś

Rodzaj podatku I półrocze 2015 I półrocze 2014 Kwota wzrostu/spadku %

- podatek od nieruchomo ci 335.976,21 352.443,42 - 16.467,21 - 4,67

- podatek rolny 10.907,26 7.046,17 3.861,09 54,80

- podatek od rodków

transportowych 0,00 5.503,00 - 5.503,00 - 100,00

Razem 346.883,47 364.992,59 - 18.109,12 - 4,96

3 – wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od

czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych –

planowane na kwot 3.817.000,00 zł, realizacja 1.928.558,50 tj. 50,53 % w tym na zaległo ci przypada 115.068,27 zł.

Z kwoty wpływów planowanych i zrealizowanych na poszczególne rodzaje podatków przypada w zł Ś

Rodzaj podatku Plan Wykonanie % W tym na

zaległo ci

- podatek od nieruchomo ci 2.543.000 1.266.076,78 49,79 81.890,90

- podatek rolny 760.000 377.717,55 49,70 11.215,50

- podatek le ny 10.000 6.121,22 61,21 501,22

- podatek od rodków transportowych 240.000 154.449,05 64,35 21.460,65

- podatek od spadków i darowizn 12.000 993,00 8,28 0,00

- wpływy z opłaty targowej 20.000 8.774,00 43,87 0,00 - podatek od czynno ci cywilnoprawnych 210.000 107.247,00 51,07 0,00

- odsetki 22.000 7.179,90 32,64 0,00

Razem 3.817.000 1.928.558,50 50,53 115.068,27

Stan zaległo ci na 30.06.2015 r. wynosi 990.919,31 zł - nadpłat 1.929,32 zł z tego przypada na Ś

Rodzaj podatku Zaległo ci Nadpłaty

- podatek od nieruchomo ci 932.654,43 356,55

- podatek rolny 47.034,60 140,70

- podatek le ny 510,56 43,07

- podatek od rodków transportowych 7.480,72 1.032,00

- podatek od spadków i darowizn 3.090,00 0,00

- podatek od czynno ci cywilnoprawnych 149,00 357,00

Razem 990.919,31 1.929,32

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 379.476,61 zł Ś - podatek od nieruchomo ci – 374.113,21 zł

- podatek rolny – 5.363,40 zł.

(21)

Odroczenia i rozłożenie na raty na 30.06.2015 r. wynoszą 14.554,00 zł z tego przypada na Ś

Rodzaj podatku Kwota

- podatek od nieruchomo ci 277,00

- podatek rolny 14,00

- podatek od rodków transportowych 14.221,00

- odsetki 42,00

Razem 14.554,00

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

Należno ci z tytułu naliczonych odsetek na 30.06.2015 r. wynoszą 573.523,32 zł.

W porównaniu do I półrocza 2014 zaległo ci w tym rozdziale spadły o kwotę 220.732,30 zł tj. o 18,22 % z tego w poszczególnych rodzajach podatków Ś

Rodzaj podatku I półrocze 2014 I półrocze 2015 Kwota wzrostu/spadku %

- podatek od nieruchomo ci 932.654,43 1.144.724,06 - 212.069,63 - 18,53

- podatek rolny 47.034,60 49.863,04 - 2.828,44 - 5,67

- podatek le ny 510,56 468,72 41,84 8,93

- podatek od rodków

transportowych 7.480,72 15.639,61 - 8.158,89 - 52,17

- podatek od spadków i

darowizn 3.090,00 0 3.090,00 100,00

- podatek od czynno ci

cywilnoprawnych 149,00 829,00 - 680,00 - 82,03

- zaległo ci z tytułu podatków

i opłat zniesionych 0,00 127,18 - 127,18 - 100,00

Razem 990.919,31 1.211.651,61 - 220.732,30 - 18,22

4 - wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw - zaplanowano w wysoko ci 272.993,00 zł, a uzyskano w wysoko ci 221.218,49 zł tj. 81,03 %.

- wpływy z opłaty skarbowej –

zaplanowano w wysoko ci 28.000,00 zł, a uzyskano w wysoko ci 18.265,00 zł tj. 65,23 %.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wynoszą 107.228,73 zł na plan 148.000,00 zł tj. 72,45 %.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego –

zaplanowano wpływy w wysoko ci 87.993,00 zł, a uzyskano w wysoko ci 86.197,96 zł tj. 97,96 %,

- z tytułu opłaty planistycznej –

zaplanowano wpływy w wysoko ci 9.000,00 zł, a uzyskano w wysoko ci 8.526,80 zł tj. 94,74 %.

- wpływy z różnych opłat –

uzyskano w wysoko ci 1.000,00 zł.

(22)

5 - udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa –

planowane na kwot 4.924.527,00 zł, realizacja wynosi 2.283.764,73 zł tj. 46,38 %.

- podatek dochodowy od osób fizycznych –

planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy na 2015 r. wynoszą 4.604.527,-zł.

Na 30.06.2015 r. został on zrealizowany w wysoko ci 2.065.094,00 zł tj. 44,85 %.

- podatek dochodowy od osób prawnych –

planowano w kwocie 320.000,00 zł, a zrealizowany został w kwocie 218.670,73 zł tj. 68,33 %.

Wszystkie zaległo ci objęte są tytułami wykonawczymi z wyjątkiem odroczonych.

Realizacja tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe jest zadawalająca.

W zakresie wszystkich podatków wystawiono 88 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 47.188,30 zł.

Dział Ś 758 R Ó N E R O Z L I C Z E N I A

Dochody planowane na 30.06.2015 r. wynosz 8.378.882,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2015 r. wynosz 5.000.728,54 zł.

Realizacja wpływów wynosi 59,68 %.

dochody bie ce

- subwencje ogólne z budżetu państwa –

- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów czę ć o wiatowa subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2015 rok w wysoko ci 6.987.824,-zł.

Do dnia 30.06.2015 r. została przekazana kwota 4.300.200,00 zł tj. 61,54 % planu.

- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów czę ć wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2015 r. w wysoko ci 1.385.058,-zł.

Do dnia 30.06.2015 r. została przekazana kwota 692.532,00 zł tj. 50,00 % planu.

- pozostałe odsetki –

z tytułu odsetek od rodków na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 7.996,54 zł na plan 6.000,00 zł tj. 133,28 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział Ś 8Ńń O W I A T A I W Y C H O W A N I E

Dochody planowane na 30.06.2015 r. wynosz 858.042,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2015 r. wynosz 439.234,25 zł.

Realizacja wpływów wynosi 51,19 %.

(23)

dochody bie ce

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze –

- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń uzyskano w kwocie 4.300,00 zł na plan 5.500,00 zł tj. 78,18 %.

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej –

wpływy z tego tytułu wynoszą 10.000,00 zł z planowanych 10.000,00 zł tj. 100,00 %.

- wpływy z różnych dochodów –

uzyskano w wysoko ci 959,00 zł na plan 800,00 zł tj. 119,88 %.

- wpływy z różnych opłat –

z tytułu odpłatno ci wnoszonej przez rodziców w przedszkolach uzyskano wpływy w wysoko ci 22.112,50 zł na plan 56.000,00 zł tj. 39,49 %.

Zaległo ci z tego tytułu wynoszą 236,00 zł.

- wpływy z usług –

uzyskano w wysoko ci 2.898,58 zł na plan 1.500,00 zł tj. 193,24 %.

- pozostałe odsetki –

wpływy z tego tytułu wynoszą 1,14 zł.

Naliczone odsetki od zaległo ci na 30.06.2015 r. wynoszą 1,45 zł.

- wpływy z różnych dochodów –

uzyskano w wysoko ci 798,91 zł na plan 900,00 zł tj. 88,77 %.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 386.992,-zł

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.

Do dnia 30.06.2015 r. została przekazana kwota 193.498,00 zł tj. 50,00 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –

z tytułu rozliczeń pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego za pobyt dzieci

w przedszkolach uzyskano wpływy w wysoko ci 13.570,60 zł na plan 30.000,-zł tj. 45,24 %.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze –

- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń uzyskano w kwocie 19.156,00 zł na plan 30.000,00 zł tj. 63,85 %.

Zaległo ci z tego tytułu wynoszą 130,00 zł.

(24)

- pozostałe odsetki –

wpływy z tego tytułu wynoszą 1,58 zł.

Naliczone odsetki od zaległo ci na 30.06.2015 r. wynoszą 0,14 zł.

- wpływy z różnych dochodów –

uzyskano w wysoko ci 11.255,28 zł na plan 6.150,00 zł tj. 183,01 %.

- wpływy z różnych dochodów –

uzyskano w wysoko ci 47,00 zł na plan 200,00 zł tj. 23,50 %.

- wpływy z usług –

- za sporządzanie posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolach uzyskano kwotę 160.616,30 zł na plan 330.000,00 zł tj. 48,67 %.

Zaległo ci z tego tytułu wynoszą 1.824,40 zł.

- pozostałe odsetki –

wpływy z tego tytułu wynoszą 19,36 zł.

Naliczone odsetki od zaległo ci na 30.06.2015 r. wynoszą 12,25 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział Ś 852 P O M O C S P O Ł E C Z N A

Dochody planowane na 30.06.2015 r. wynosz 3.140.641,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2015 r. wynosz 1.740.804,17 zł.

Realizacja wpływów wynosi 55,43 %.

dochody bie ce - wpływy z usług –

z tytułu odpłatno ci za usługi opiekuńcze i sporządzenie posiłków uzyskano wpływy w wysoko ci 108.341,40 zł na plan 237.000,00 zł tj. 45,71 %.

- pozostałe odsetki –

- z tytułu odsetek uzyskano kwotę 753,64 zł na plan 2.000,00 zł tj. 37,68 %.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –

uzyskano w wysoko ci 21.699,69 zł na plan 13.580,00 zł tj. 159,79 %.

- z tytułu zwrotu należno ci wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (52,5 % dochodów

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) uzyskano wpływy w kwocie 1.991,62 zł.

Zaległo ci z tego tytułu wynoszą 169.514,59 zł.

- z tytułu zwrotu należno ci wypłaconego funduszu alimentacyjnego (dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) uzyskano wpływy w kwocie 19.708,07 zł (w tym – jako gmina wierzyciela – 10.103,87 zł, - jako gmina dłużnika – 9.604,20 (gm. Budzyń 6.279,71 zł, otrzymane od innych gmin 3.324,49 zł)).

Zaległo ci z tego tytułu wynoszą 333.017,62 zł.

(25)

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysoko ci -

uzyskano w wysoko ci 425,00 zł na plan 4.000,00 zł tj. 10,63 %.

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysoko ci -

uzyskano w wysoko ci 10.276,44 zł na plan 11.000,00 zł tj. 93,42 %.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - - rodki planowane na wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zadania zlecone zostały przekazane w kwocie 1.484.900,00 zł tj. 55,19 % na plan 2.690.683,00 zł.

- rodki planowane na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na zadania zlecone zostały przekazane w kwocie 11.700,00 zł tj. 47,48 % na plan 24.644,00 zł.

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za

I i II kwartał 2015 r.

Kwota została przekazana w wysoko ci 100,00 zł tj. 16,67 % planu.

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 1.230,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Kwota została przekazana w wysoko ci 1.230,00 zł tj. 100,00 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –

- rodki planowane na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały przekazane w kwocie 3.100,00 tj. 41,89 % na plan 7.400,00 zł.

- rodki planowane na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały przekazane w kwocie 17.100,00 zł tj. 87,46 % na plan 19.552,00 zł.

- rodki planowane na zasiłki stałe na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały przekazane w kwocie 33.400,00 zł tj. 61,69 % na plan 54.142,00 zł.

- na utrzymanie Gminnego O rodka Pomocy Społecznej z tytułu dotacji na realizację zadań własnych przekazano kwotę 18.578,00 zł tj. 53,83 % na plan 34.510,00 zł.

(26)

- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej w kwocie 40.300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Kwota została przekazana w wysoko ci 29.200,00 zł tj. 72,46 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział Ś 854 E D U K A C Y J N A O P I E K A W Y C H O W A W C Z A

Dochody planowane na 30.06.2015 r. wynosz 20.846,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2015 r. wynosz 20.846,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,00 %.

dochody bie ce

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 20.846,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wiadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne.

Kwota została przekazana w 100,00 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział Ś 9ŃŃ ż O S P O D A R K A K O M U N A L N A I O C H R O N A R O D O W I S K A

Dochody planowane na 30.06.2015 r. wynosz 1.204.743,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2015 r. wynosz 788.197,96 zł.

Realizacja wpływów wynosi 65,42 %.

dochody bie ce

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi –

zaplanowano wpływy w wysoko ci 851.000,00 zł, a uzyskano w wysoko ci 434.747,88 zł tj. 51,09 %, w tym na zaległo ci przypada 17.956,83 zł.

Zaległo ci z tego tytułu wynoszą 94.475,13 zł, nadpłaty 122,80 zł.

Na 30.06.2015 r. umorzenia z tego tytułu wynoszą 4.230,00 zł, rozłożenia na raty wynoszą 802,00 zł.

- wpływy z różnych opłat –

wpływy z tytułu opłat administracyjnych wynoszą 1.682,44 zł na plan 3.000,00 zł tj. 56,08 %.

(27)

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –

wpływy z tego tytułu wynoszą 120,00 zł z planowanych 1.000,00 zł tj. 12,00 %.

Należno ci z tytułu naliczonych odsetek na 30.06.2015 r. wynoszą 2.288,00 zł.

Na 30.06.2015 r. umorzenia z tego tytułu wynoszą 223,00 zł.

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych –

uzyskano wpływy w wysoko ci 1.800,00 zł na plan 2.000,00 zł tj. 90,00 %.

Zaległo ci z tego tytułu wynoszą 2.700,00 zł.

- wpływy z różnych opłat –

wpływy z opłat za korzystanie ze rodowiska uzyskano w wysoko ci 34.606,34 zł na plan 33.000,00 zł tj. 104,87 %.

- pozostałe odsetki –

wpływy z tego tytułu wynoszą 43,83 zł na plan 100,00 zł tj. 43,83 %.

Naliczone odsetki od zaległo ci na 30.06.2015 r. wynoszą 40,80 zł.

- wpływy z opłaty produktowej –

uzyskano wpływy w wysoko ci 554,47 zł.

dochody maj tkowe

- rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł –

uzyskano w wysoko ci 314.643,00 zł na plan 314.643,00 zł tj. 100,00 %.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu podpisał Umowę o przyznanie Pomocy Nr 00098-6921-UM15000027/13 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na kwotę 314.643,-zł.

Z tytułu zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych cało ci operacji otrzymano rodki w wysoko ci 314.643,00 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział Ś 921 K U L T U R A I O C H R O N A D Z I E D Z I C T W A N A R O D O W E G O

Dochody planowane na 30.06.2015 r. wynosz 487.872,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2015 r. wynosz 7.142,29 zł.

Realizacja wpływów wynosi 1,46 %.

dochody bie ce

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –

Gmina Budzyń podpisała z Powiatem Chodzieskim Porozumienie na wspólną realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury na dofinansowanie zadania „Dożynki Powiatowe”

w wysoko ci 8.000,-zł.

(28)

rodki zostaną przekazane przez Powiat Chodzieski zgodnie z podpisaną umową w II półroczu 2015 r.

- wpływy z usług –

uzyskano w wysoko ci 833,99 zł na plan 1.211,00 zł tj. 68,87 %.

- wpływy z różnych dochodów –

- zwrot podatku Vat wynosi 6.308,30 zł na plan 6.309,00 zł tj. 99,99 %.

dochody maj tkowe

- rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł –

uzyskano w wysoko ci 0,00 zł na plan 472.352,00 zł tj. 0,00 %.

Gmina Budzyń podpisała Umowę o przyznanie Pomocy Nr 00135-6922-UM1500021/12 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na kwotę 164.160,- zł na realizację operacji „Budowa wietlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy boisku sportowym we wsi Podstolice”.

W I półroczu 2015 r. złożony został wniosek o płatno ć.

Gmina Budzyń podpisała Umowę o przyznanie Pomocy Nr 00175-6922-UM1500022/12 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na kwotę 305.725,- zł na realizację operacji „Budowa wietlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy boisku sportowym we wsi Ostrówki”.

W I półroczu 2015 r. złożony został wniosek o płatno ć.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział Ś 926 K U L T U R A Ż I Z Y C Z N A

Dochody planowane na 30.06.2015 r. wynosz 49.879,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2015 r. wynosz 49.878,8Ń zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,00 %.

dochody maj tkowe

- rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł –

uzyskano w wysoko ci 49.878,80 zł na plan 49.879,00 zł tj. 100,00 %.

- Gmina Budzyń podpisała Umowę Nr 02208-6930-UM1540095/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Budowa siłowni terenowej w Wyszynach”

na kwotę 24.878,80 zł.

Z tytułu zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych cało ci operacji otrzymano rodki w wysoko ci 24.878,80 zł.

(29)

- Gmina Budzyń podpisała Umowę Nr 02207-6930-UM1540096/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Budowa skate parku na o . Zielonym w Budzyniu” na kwotę 25.000,00 zł.

Z tytułu zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych cało ci operacji otrzymano rodki w wysoko ci 25.000,00 zł.

Struktura zaległo ci na 30.06.2015 r. przedstawia się następująco Ś

podatek od ieru ho oś i 56,95%

ależ oś i z tyt.do h.zw.z realiza ją zad.zle . ależ e jedn.sam.ter.- zaliczki i fundusz

alimentacyjny 22,56%

odsetki 5,86%

opłata za gospodarowa ie odpadami komunalnymi

4,24%

wpływy z zy szu reuglowanego za budynki

komunalne 3,76%

podatek rolny 2,60%

wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowa ie, służe ość i użytkowa ie

wie zyste ieru ho oś i 1,66%

pozostałe do hody

1,19% wpływy z tytułu odpłat ego

a y ia prawa włas oś i oraz orawa użytkowa ia wie zystego ieru ho oś i

1,18%

(30)

Zestawienie stanu zaległości, umorze i ubytku dochodów z tytułu obni enia stawki w nale nościach podatkowych Zaległości wg stanu na 3Ń.Ń6.2015 r. :

Rodzaj podatku Kwota zaległo ci Odroczenia i

rozłożenie na raty

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebno ć i użytkowanie wieczyste nieruchomo ci 37.010,13 0,00

- czynsz dzierżawny za grunty komunalne 1.046,06 0,00

- wpływy z czynszu regulowanego za budynki komunalne 83.682,74 0,00

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własno ci 2.970,00 0,00

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomo ci 26.200,04 0,00

- odsetki 130.086,80 0,00

- wpływy z różnych opłat 1.237,33 0,00

- odsetki 460,51 0,00

- wpływy z usług 63,75 0,00

- odsetki 10,82 0,00

- podatek od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5.035,00 0,00

- podatek od nieruchomo ci od osób prawnych 335.976,21 0,00

- podatek od nieruchomo ci od osób fizycznych 932.654,43 277,00

- podatek rolny od osób prawnych 10.907,26 0,00

- podatek rolny od osób fizycznych 47.034,60 14,00

- podatek le ny od osób fizycznych 510,56 0,00

- podatek od rodków transportowych od osób prawnych 0,00 0,00

- podatek od rodków transportowych od osób fizycznych 7.480,72 14.221,00

- podatek od spadków i darowizn 3.090,00 0,00

- podatek od czynno ci cywilnoprawnych 149,00 0,00

- odsetki 0,00 42,00

- wpływy z różnych opłat 236,00 0,00

- odsetki 1,45 0,00

- dochody z najmu 130,00 0,00

- odsetki 0,14 0,00

- wpływy z usług 1.824,40 0,00

- odsetki 12,25 0,00

- należno ci z tyt. doch. związanych z realizacją zad. zlec. należne jedn. sam. terytorialnego

- zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny 502.532,21 0,00

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 94.475,13 802,00

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2.700,00 0,00

- odsetki 40,80 0,00

Razem 2.227.558,34 15.356,00

Zaległo ci na 30.06.2015 r. stanowią 15,51 % wykonanych dochodów.

Umorzenia podatków

Rodzaj podatku Kwota

- podatek od nieruchomo ci od osób prawnych 56.996,00

- podatek od nieruchomo ci od osób fizycznych 26.959,21

- podatek rolny od osób fizycznych 886,00

- podatek le ny od osób fizycznych 153,00

- podatek od rodków transportowych od osób fizycznych 5.342,00

- podatek od spadków i darowizn 3.500,00

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.230,00

- odsetki 15.402,00

Razem 113.468,21

Umorzenia do 30.06.2015 r. stanowią 0,79 % wykonanych dochodów.

Zwolnienia podatkowe wynikaj ce z uchwał Rady żminy

Rodzaj podatku Kwota

- podatek od nieruchomo ci 301.288,29

Razem 301.288,29

Zwolnienia na 30.06.2015 r. stanowią 2,10 % wykonanych dochodów.

Ubytek dochodów z tytułu obni enia stawek

Rodzaj podatku Kwota

- podatek od nieruchomo ci 620.688,75

- podatek rolny 3.255,95

- podatek od rodków transportowych 132.012,20

Razem 755.956,90

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia stawek na 30.06.2015 r. stanowią 5,26 % wykonanych dochodów.

Cytaty

Powiązane dokumenty

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –

 Walizka transportowa, która przeznaczona jest do ochrony spakowanej komory oraz akceso- riów podczas transportu oraz do ich magazyno- wania, gdy nie są używane, a także jako

Posiada wbudowany oświetlacz - wizualny wskaźnik aktywności pola magnetycznego oraz wbudowaną poduszkę w miejscu aplikacji zwiększającą komfort pacjenta w trakcie zabiegu

Wielofunkcyjny aparat typu Combo Etius ULM posiada dwa niezależne kanały i umożliwia wykonywanie za- biegów z zakresu elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, terapii

o konstrukcja mechaniczna na kółkach pozwala na szeroki zakres regulacji poprzez ruch ra- mienia i obrót głowicy w dwóch osiach.. Opakowanie zawiera komplet

Terapeuta O-P5 jest to pięcioczęściowy, wąski (59 cm) stół do osteopatii i terapii manualnej z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu..

Konwencja poświęca dużo uwagi kobietom, ponieważ obejmuje formy przemocy, których doświadczają jedynie kobiety!. (przymusowa aborcja, okaleczenie

Aparat do elektroterapii, sonoterapii i terapii skojarzonej Etius U z dwoma niezależnymi kanałami zabiego- wymi, obsługuje głowice jednoczęstotliwościowe 1 MHz.. Umożliwia