• Nie Znaleziono Wyników

DR JACEK BOROWICZ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "DR JACEK BOROWICZ"

Copied!
44
0
0

Pełen tekst

(1)

DR JACEK BOROWICZ

1

(2)

Początek biegu okresu wypowiedzenia

art.60 kc

jasność oświadczenia woli co do rodzaju czynności i terminów

2

(3)

A kiedy wypowiedzenie nie pociąga za sobą skutków w postaci rozwiązania umowy o pracę?

3

(4)

cofnięcie oświadczenia woli za zgodą adresata

orzeczenie sądu o

bezskuteczności wypowiedzenia

4

(5)

powstanie sytuacji ochrony szczególnej np.

zajście pracownicy w ciąże, uzyskanie ochrony związkowej na mocy uchwały zarządu

nie można wtedy wypowiedzieć ale też rozwiązać umowy o pracę pomimo skutecznie dokonanego wypowiedzeniu

5

(6)

Liczenie okresu wypowiedzenia

Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony ma roczny staż pracy. Oświadczenie woli o wypowiedzeniu wręczono mu skutecznie 20 lutego.

Od kiedy biegnie okres wypowiedzenia?

6

(7)

Początkowo SN uważał, że w takim

przypadku od 1 dnia pełnego miesiąca kalendarzowego (jeżeli okres

wypowiedzenia liczony jest w miesiącach)

7

(8)

…miało to takie znaczenie , że od 20

lutego do 1 marca nie było jeszcze okresu

wypowiedzenia a „okres wyczekiwania” – więc np. nie można było wziąć zwolnienia

na poszukiwanie pracy…

8

(9)

Współcześnie SN uważa , że okres

wypowiedzenia to po prostu okres po dokonanym wypowiedzeniu

9

(10)

Dlaczego?

bo ustawowe okresy wypowiedzenia mają z zasady charakter minimalny,

bo dopuszczalna jest ich zmiana

(wydłużenie) na korzyść pracownika,

1 0

(11)

Czyli np. miesięczny okres wypowiedzenia należy odczytywać jako:

„co najmniej miesięczny okres wypowiedzenia”

1 1

(12)

Długość okresu wypowiedzenia w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony.

Co ją warunkuje?

1 2

(13)

Wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy:

- także poprzednie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy, - bez przerw i z przerwami, - po przejściu zakładu pracy na innego

pracodawcę,

1 3

(14)

Ramy czasowe okresu zatrudnienia u danego pracodawcy

Czy staż wyznaczający długość okresu wypowiedzenia liczymy do dnia złożenia wypowiedzenia?

1 4

(15)

Staż zakładowy obejmuje okres od zawarcia umowy do jej planowanego ustania z upływem okresu wypowiedzenia.

Po momencie wypowiedzenia może dojść np. do przekroczenia progu stażowego dla dłuższego okresu wypowiedzenia

(wyrok z 11 maja 1999 r. I PKN 34/99 )

1 5

(16)

Czy można zmienić długość okresu wypowiedzenia w drodze umowy o pracę lub układu zbiorowego pracy?

1 6

(17)

Początkowo SN upierał się że okresy

wypowiedzenia mają charakter sztywny, nie podlegający modyfikacji wola stron.

1 7

(18)

Później SN uznał np. za dopuszczalne - jako korzystniejsze wg. art. 18 par. 2 k.p. -

wydłużenie do 12 miesięcy okresu

wypowiedzenia – ale tylko ciążącego na pracodawcy.

1 8

(19)

Akceptuje się więc to, że :

na pracodawcy ciąży przedłużony okres wypowiedzenia ( uznaje się to za

korzystniejsze dla pracownika ),

przedłużony okres wypowiedzenia wydłużenie dla obu stron.

1 9

(20)

Ale już zobowiązania tylko pracownika do wypowiadania umowy o pracę z okresem dłuższym niż k.p. uznaje się za mniej

korzystne

Zastosowanie powinien znaleźć k.p.

2 0

(21)

Jednostronne skrócenie okresu wypowiedzenia

Art. 36 z ind.1 k.p.

2 1

(22)

Art. 36 z ind.1

dot. wyłącznie umowy na czas nieokreślony

zdaniem SN skrócenie musi nastąpić w momencie wypowiedzenia a nie w okresie

wypowiedzenia

stosunek pracy ustaje ze skróconym okresem wypowiedzenia

2 2

(23)

Art. 36 z ind.1

brakujący okres wlicza się do okresu zatrudnienia (jest to tzw. okres zaliczalny)

nie istnieje stosunek pracy ale na mocy przepisu okres ten jest wliczany do stażu pracy

nie jest jednak zrównany z okresem zatrudnienia

2 3

(24)

Art. 36 z ind.1

nie można nabyć uprawnień zależnych od istnienia w danym momencie stosunku pracy – np. nagrody jubileuszowej

ale ma znaczenie dla tych uprawnień pracowniczych które zależą od okresu zatrudnienia - np. urlop wypoczynkowy

2 4

(25)

Skrócenie okresu wypowiedzenia za porozumieniem stron

…po dokonanym wypowiedzeniu

nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę

2 5

(26)

Skrócenie okresu wypowiedzenia za porozumieniem stron

Zgoda na skrócenie/przedłużenie okresu wypowiedzenia nie może być uznana za porozumienie rozwiązujące stosunek pracy.

Pracownik nie traci roszczeń z art. 45 k.p.

2 6

(27)

Skrócenie okresu wypowiedzenia za porozumieniem stron

Ale – możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem w okresie wypowiedzenia.

Musi być jasność co do zamiaru stron.

2 7

(28)

Skrócenie okresu wypowiedzenia za porozumieniem stron

tryb rozwiązania umowy o pracę miewa istotne znaczenie – np. dla prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

2 8

(29)

Zwolnienie na poszukiwanie pracy

Jest to zwolnienie celowe

Czy można odmówić?

Czy można kontrolować sposób wykorzystania?

2 9

(30)

Zwolnienie na poszukiwanie pracy

pracownik ma roszczenie o dni wolne na poszukiwanie pracy

nie ma obowiązku brania ich – ale nie ma wtedy ekwiwalentu za niewykorzystane zwolnienie

3 0

(31)

Zwolnienie na poszukiwanie pracy

Wymiar 2-3 dni robocze bez względu na pełny/niepełny wymiar czas pracy i rozkład czasu pracy,

Na cały dzień roboczy,

W dowolnej konfiguracji,

3 1

(32)

Zwolnienie na poszukiwanie pracy

samowolne skorzystanie ze zwolnienia będzie naruszaniem obowiązków pracowniczych

wykorzystanie - na wniosek w uzgodnieniu z pracodawcą

3 2

(33)

Zwolnienie na poszukiwanie pracy

umowa o pracę ani układ zbiorowy pracy nie mogą pozbawiać tego zwolnienia

mogą przyznawać dłuższe zwolnienie

3 3

(34)

Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia

pracodawca może go udzielić ale nie musi tak zrobić,

pracodawca może nie brać pod uwagę wcześniej sporządzonego planu urlopów,

3 4

(35)

Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia

Tryb udzielenia - wiążące polecenie pracodawcy.

3 5

(36)

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

art. 22 par. 1 k.p. - pracodawca ma obowiązek faktycznego zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem

3 6

(37)

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

brak regulacji prawnej

 zasadniczo takie zwolnienie nie musi mieć związku z rozwiązaniem umowy o pracę  

3 7

(38)

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

czy można pracownika odwołać z tego zwolnienia?

3 8

(39)

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

art. 61 k.c. w związku z art. 300 k.p.

3 9

(40)

Zdaniem SN :

- skuteczne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy przesądza o tym, że pracownik , który nie wyraża zgody na cofniecie

oświadczenia woli w tym przedmiocie nie jest

zobowiązany do podporządkowania się poleceniu wykonywania pracy,

- pracownik taki nie narusza więc ciężko swoich podstawowych obowiązków pracowniczych.

4 0

(41)

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy to zarazem zwolnienie z obowiązku

dyspozycyjności pracodawcy.

4 1

(42)

Czy pracownik może się nie zgodzić na zwolnienie go z obowiązku świadczenia pracy?

4 2

(43)

Pracownik na podstawie art. 22 par. 1 kp ma roszczenie o dopuszczenie do pracy.

4 3

(44)

Sytuacja pracownika w okresie

zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a urlop wypoczynkowy

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a zwolnienie na poszukiwanie pracy

4 4

Cytaty

Powiązane dokumenty

- jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie

 Podstawa zaliczenia: uregulowana kwestia obecności, zaliczone kolokwium w zakresie całości

trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na.. zajmowanym

rozwiązuję natychmiastowo z winy Pracodawcy moją umowę o pracę nr 567/96 zawartą na czas nieokreślony w dn.. Przyczyną jest systematyczne i zawinione przez

W związku z tym pracodawca ma prawo do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika w sytuacji, gdy ten nie stawił się

 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - procedura, forma, treść ( na okres próbny , na czas określony, na czas nieokreślony)..  Sporządzanie standardowych

rozwiązuję natychmiastowo z winy Pracodawcy moją umowę o pracę nr 567/96 zawartą na czas nieokreślony w dn.. Przyczyną jest systematyczne zawinione naruszenie

Inne pomocnicze materiały dydaktyczne będą zamieszczane w razie potrzeby na bieżąco. na