• Nie Znaleziono Wyników

Praca klasowa nr 1 Ciągi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Praca klasowa nr 1 Ciągi"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Imię i nazwisko ... klasa ...

Grupa A

Nr zadania 1 2 3 4 Suma

Liczba punktów

Ciągi

Praca klasowa nr 1

Zadanie 1. (5 pkt)

Dany jest ciąg (an), gdzie an = ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ( ) ... (

2 1 2 2 2 3 3 1

1 2 3 2 1

n n n n

n n n n

+ + + + + + + +

+ + + + + + + + )) , n ∈ N+. Zapisz wzór ciągu (an) postaci ilorazu wyrażeń liniowych. Określ monotoniczność ciągu (an).

Zadanie 2. (5 pkt)

Długości boków trójkąta prostokątnego tworzą ciąg arytmetyczny. Wiedząc, że promień okrę- gu wpisanego w ten trójkąt jest równy 2, oblicz długości boków trójkąta.

Zadanie 3. (5 pkt)

Ciąg (an) jest nieskończonym ciągiem geometrycznym, którego wyrazy spełniają warunek a a

a54 a12 30 12

− =

− =



 .

a) Wyznacz ten ciąg.

b) Oblicz sumę siedmiu początkowych wyrazów tego ciągu.

Zadanie 4. (5 pkt)

Ciąg (an) jest ciągiem geometrycznym o dodatnich wyrazach, a ciąg (bn) – ciągiem arytme- tycznym. Pierwsze i piąte wyrazy tych ciągów są równe. Wiedząc, że a1 = 2, suma dziesięciu początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego jest równa 1820, oblicz szósty wyraz ciągu geometrycznego.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Oblicz wysokość opuszczoną na przeciwprostokątną. Środkowe w trójkącie równoramiennym mają długości 12, 12, 13. Oblicz długości boków tego trójkąta. Oblicz promień

Wyznaczyć sinusy katów ostrych trójkąta prostokątnego wiedząc, że stosunek promienia okręgu opisanego i wpisanego jest równy 5/2... Wyznacz jeden z boków prostokąta, jako

Pan Fabian do użyźniania pola stosuje saletrę amonową w ilości 25 g na jeden metr..

W trapezie równoramiennym podstawy mają długość cm i cm, a długość ramienia wynosi cm.. Oblicz pola trójkątów CDE

Średnia ta wzrośnie do 18 lat, jeśli doliczymy wiek nauczyciela.. Ile lat

Wyznacz ten ciąg. Oblicz sumę pięciu po- czątkowych wyrazów tego ciągu. b) Wyznacz te liczby p, dla których istnieje suma wszystkich

Suma wszystkich wyrazów jest cztery razy większa od sumy wyrazów ciągu stojących na miejscach parzystych.. Wyznacz iloraz

Oblicz długość promienia okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny, jeśli wiemy, że długości boków tego trójkąta tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy 3.. Zadanie 3. a)