• Nie Znaleziono Wyników

Widok Kolegium Recenzentów 2020 | Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Widok Kolegium Recenzentów 2020 | Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

kolegIum recenzentów (2020)

dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, Polska dr hab. Elżbieta Durys, Uniwersytet Warszawski, Polska

dr hab. Barbara Giza, prof. SWPS, Uniwersytet SWPS, Polska

dr hab. Witold Jakubowski, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski, Polska

dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, Polska dr hab. Agnieszka Nieracka, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

prof. dr hab. Dariusz Rott, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

prof. dr hab. Katarzyna Skowronek, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska dr hab. Paweł Tański, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Cytaty

Powiązane dokumenty

le¿noœci miêdzy wystêpowaniem astmy oskrzelo- wej (AO), atopowego nie¿ytu nosa (ANN) a ko- lejno nastêpuj¹cymi czynnikami ryzyka: p³eæ, wiek, miejsce zamieszkania, rodzaj

U cz³owieka uwa- ¿a siê, ¿e dopiero ubytek 2/3 ³o¿yska têtniczego p³uc odbi- ja siê na wskaŸnikach hemodynamicznych prawej komory serca (15).. Nawet w przypadku

w sprawie obowi¹zku zg³aszania oraz zwalczania enzootycznej bia³aczki byd³a (Dz. W rozporz¹dzeniu tym w³¹czono postaæ guzowat¹ bia³aczki do zaraŸliwych chorób

Celem pracy by³o okreœlenie liczebnoœci bakterii z rodzaju Staphylococcus w powietrzu atmosferycz- nym i stopnia jego ska¿enia na terenie Miejskiej Oczyszczalni Œcieków w Toruniu

Zgodnie z obecn¹ takso- nomi¹ wyró¿nia siê nastêpuj¹ce gatunki patogenne dla ryb: Lactococcus garvieae (dawna nazwa Enterococ- cus seriolicida), Lactococcus piscium,

W grupie lisów bojaŸliwych bakteriolityczna aktywnoœæ lizozymu osi¹ga³a najwy¿sze œrednie war- toœci i ró¿ni³y siê one istotnie w stosunku do œrednich wartoœci

W diagnostyce nowotworów gruczo³u ³zowego u lu- dzi okreœla siê poziom markerów nowotworowych oraz przeprowadza siê tomografiê komputerow¹ (TK).. Za- wsze jednak niezbêdne

Induction of Hsp70 protein occurs within 24 h fol- lowing injury in experimental models (3, 15) and the present study showed an increase in Hsp70 in brain tissue samples from