• Nie Znaleziono Wyników

Medycyna Weterynaryjna - Summary Medycyna Wet. 63 (5), 549-553, 2007

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Medycyna Weterynaryjna - Summary Medycyna Wet. 63 (5), 549-553, 2007"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Praca oryginalna Original paper

Choroby alergiczne sta³y siê obecnie jednym z naj-wa¿niejszych problemów medycyny. Od kilkudziesiê-ciu lat obserwuje siê gwa³towny wzrost zachorowañ na astmê oskrzelow¹, atopowe zapalenie skóry, aler-giczne zapalenie nosa i spojówek, alergiê pokarmow¹ oraz niektóre postacie pokrzywek. Wed³ug ró¿nych Ÿróde³, objawy tych chorób wystêpuj¹ u 20-30%, a na-wet 35% populacji na ca³ym œwiecie (3, 26, 27). Do-tychczasowe badania jednoznacznie wskazuj¹, ¿e pre-dyspozycja genetyczna oraz zanieczyszczenia œrodo-wiska zewn¹trz- i wewn¹trzdomowego maj¹ decydu-j¹cy wp³yw na rozwój chorób atopowych. Alergeny zwierz¹t domowych, oprócz kurzu domowego, to naj-wa¿niejsze czynniki przyczynowe chorób alergicznych dróg oddechowych w œrodowisku domowym (1). Posiadanie zwierz¹t towarzysz¹cych cz³owiekowi w mieszkaniach jest bardzo rozpowszechnione (2, 9, 16). W Stanach Zjednoczonych zwierzêta s¹ obecne w 61% domów (2). Równie¿ w krajach europejskich w ponad po³owie domów utrzymuje siê zwierzêta (9, 16). Powszechnoœæ kontaktów ze zwierzêtami spra-wia, ¿e uczulenie na psa lub kota wystêpuje u 4-10%

populacji ogólnej i 15-40% populacji atopowej (13). Do niedawna jeszcze uznawano, i¿ ekspozycja na aler-geny zwierzêce we wczesnym dzieciñstwie zwiêksza ryzyko alergizacji oraz rozwoju astmy w póŸniejszym okresie ¿ycia. W ostatnich latach pogl¹d ten jednak zosta³ podwa¿ony przez badania wskazuj¹ce na efekt ochronny obecnoœci zwierz¹t w domu. Do 2001 r. w bazie internetowej Medline mo¿na by³o znaleŸæ oko-³o 4% prac, których wyniki potwierdza³y, ¿e posiada-nie zwierz¹t w domu posiada-nie wi¹¿e siê ze wzrostem za-chorowañ na schorzenia atopowe (5).

Celem badañ by³o okreœlenie, czy istnieje zwi¹zek miêdzy ekspozycj¹ na zwierzêta a wystêpowaniem chorób alergicznych uk³adu oddechowego u ludzi.

Materia³ i metody

Badaniem objêto grupê 402 osób w wieku od 18 do 55 lat mieszkaj¹cych na terenie województwa kujawsko-po-morskiego. Wœród ankietowanych wyodrêbniono dwie gru-py: grupê badan¹ stanowi³y 272 osoby z rozpoznan¹ cho-rob¹ alergiczn¹ oraz grupê porównawcz¹ licz¹c¹ 130 osób, które nie wykazywa³y cech atopii. Obydwie populacje by³y

Wp³yw alergenów zwierzêcych na wystêpowanie

chorób alergicznych uk³adu oddechowego u ludzi

KAMILA FALEÑCZYK, DARIUSZ PIWCZYÑSKI*, BERNADETA CEG£A**, ZBIGNIEW BARTUZI***

Katedra i Zak³ad Pielêgniarstwa Spo³ecznego, **Katedra Pielêgniarstwa Klinicznego Collegium Medicum UMK w Toruniu, ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz

*Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierz¹t ATR, ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz ***Katedra i Klinika Alergologii i Chorób Wewnêtrznych Collegium Medicum UMK w Toruniu,

ul. Ujejskiego 75, 85-164 Bydgoszcz

Faleñczyk K., Piwczyñski D., Ceg³a B., Bartuzi Z.

Influence of animal allergens on the occurrence of allergic diseases in the respiratory tract of people

Summary

For the past several decades a gradual growth in the number of people suffering from diseases with an atopic background has been observed. This is mainly due to the fact that both the indoor and outdoor environ-ment are becoming increasingly polluted. In the indoor environenviron-ment, the most significant factors resulting in respiratory tract allergies are house dust mite and domestic animal allergens. The aim of this work was to determine whether there is a dependency between constant exposure to animals and development of allergic diseases of the respiratory tract. In order to collect research material, the European Community Respiratory Health Survey was used. Altogether, 402 residents of the Kujawsko-Pomorskie province participated in the studies: 272 people with diagnosed allergic disease and 130 without athopy features. Logistic regression proved that bronchial asthma development was determined by patients’ age, type of building they live in, exposure to cats, dogs, hamsters or farm animals during childhood. Whereas allergic rhinitis occurred depending on the place of residence, exposure to farm animals during childhood and having a dog as an adult.

(2)

homogeniczne pod wzglêdem p³ci oraz wieku. Œrednia wieku w grupie badanej wynosi³a 33,9 lata (–x ± SD 11 lat), a w grupie kontrolnej 34,8 lat (–x ± SD 10,4 lat). W obu populacjach dominowa³y kobiety, w grupie badanej stanowi³y 65,4%, nato-miast w grupie kontrolnej 66,1%.

Do zebrania materia³u badawczego zosta³ wy-korzystany kwestionariusz ECRHS II (The Euro-pean Community Respiratory Health Survey). Jest to metoda (test) przeznaczona dla osób doros³ych, stosowana w wielu krajach Europy Zachodniej w celu identyfikacji czynników ryzyka chorób aler-gicznych (6).

Zebrany materia³ liczbowy zosta³ równolegle opracowany statystycznie za pomoc¹ dwóch me-tod. Test niezale¿noœci ÷2 pos³u¿y³ do zbadania

za-le¿noœci miêdzy wystêpowaniem astmy oskrzelo-wej (AO), atopowego nie¿ytu nosa (ANN) a ko-lejno nastêpuj¹cymi czynnikami ryzyka: p³eæ, wiek, miejsce zamieszkania, rodzaj budynku mieszkal-nego, obecnoœæ zwierz¹t w gospodarstwie rolnym, kontakt ze zwierzêtami domowymi zarówno w dzieciñstwie, jak i w okresie ¿ycia doros³ego (21). Nastêpnie, w celu stwierdzenia statystycznej istotnoœci równoczesnego wp³ywu badanych czyn-ników ryzyka na choroby zastosowano wielokrot-n¹ regresjê logistyczwielokrot-n¹. Wykonana w ramach tej-¿e regresji procedura krokowa forward pozwoli³a ustaliæ, które z czynników statystycznie istotnie wp³ywaj¹ na zmienn¹ zale¿n¹, tj. wyst¹pienie aler-gii (21). Dla czynników statycznie oddzia³uj¹cych na wyst¹pienie choroby alergicznej oszacowano tzw. ilorazy szans (OR), nios¹ce informacjê: ile razy prawdopodobieñstwo wyst¹pienia zdarzenia jest wiêksze w grupie A w porównaniu z grup¹ B. W dalszym kroku obliczono 95% przedzia³y uf-noœci OR (22). Analizê statystyczn¹ przeprowadzo-no za pomoc¹ programu komputerowego SAS, po-s³uguj¹c siê procedurami FREQ i LOGISTIC (21).

Wyniki i omówienie

W pierwszej kolejnoœci w analizie statys-tycznej wziêto pod uwagê czynniki socjalno--demograficzne (tab. 1).

Analiza uzyskanych wyników za pomoc¹ testu ÷2 wykaza³a istotny statystycznie zwi¹zek miêdzy p³ci¹ badanych a wystêpowaniem ANN (p = 0,027). Wiek respondentów mia³ istotne znaczenie zarówno w ujawnieniu siê astmy (p = 0,0002), jak i ANN (p = 0,050). Bior¹c pod uwagê miejsce zamieszkania ankietowa-nych wykazano, i¿ czynnik ten by³ silnie zwi¹-zany z wystêpowaniem ANN (p = 0,0003).

W przypadku astmy zwi¹zek ten ujawni³ siê na grani-cy istotnoœci statystycznej (p = 0,055). Rodzaj budyn-ku, w którym mieszkali respondenci mia³ istotne zna-czenie tylko w odniesieniu do astmy (p = 0,005). Pa-cjenci z astm¹ najczêœciej mieszkali w starym budow-nictwie (47,5%), podczas gdy osoby zdrowe czêœciej mieszka³y w blokach (77,3%) b¹dŸ w domkach jed-norodzinnych (71,6%).

W tab. 2 ocenie poddano wp³yw obecnoœci zwie-rz¹t w okresie dzieciñstwa na wystêpowanie alergii uk³adu oddechowego.

Rozpatruj¹c kontakt ankietowanych ze zwierzêta-mi domowyzwierzêta-mi zaobserwowano, ¿e istnieje istotna sta-tystycznie zale¿noœæ miêdzy posiadaniem we wczes-nym okresie ¿ycia królika oraz psa a ujawnieniem siê astmy oskrzelowej. W przypadku astmy oskrzelowej

k i n n y z c y n a d a B ) O A ( a w o l e z r k s o a m t s A Alergicznynie¿ytnosa(ANN) k e t e s d o O A z b ó s o k e t e s d o z e b b ó s o O A w ó w a j b o b ó s o k e t e s d o N N A z b ó s o k e t e s d o w ó w a j b o z e b N N A æ e ³ P x x x kobiety x x x mê¿czyzni 2239,,52 7706,,85 6520,,38 4397,,27 k e i W x x x 18-25 x x x 26-35 x x x 36-45 x x x 46-55 5 , 6 1 6 , 4 2 5 , 7 2 4 , 4 4 5 , 3 8 4 , 5 7 5 , 2 7 6 , 5 5 5 , 1 6 7 , 3 5 9 , 0 6 3 , 3 4 5 , 8 3 3 , 6 4 1 , 9 3 7 , 6 5 a i n a k z s e i m a z e c s j e i M x x x wieœ x x x miastodo100tys. x x x miastopowy¿ej 100tys. 4 , 7 2 1 , 9 1 7 , 1 3 6 , 2 7 9 , 0 8 3 , 8 6 1 , 8 3 9 , 0 5 5 , 3 6 9 , 1 6 1 , 9 4 5 , 6 3 u k n y d u b j a z d o R o g e n l a k z s e i m x x x domjednorodiznny x x x blokwielorodiznny x x x starebudownictwo 4 , 8 2 7 , 2 2 5 , 7 4 6 , 1 7 3 , 7 7 5 , 2 5 3 , 0 5 5 , 6 5 5 , 2 6 7 , 9 4 5 , 3 4 5 , 7 3

Tab. 1. Wybrane czynniki socjalno-demograficzne a wystêpowanie cho-rób alergicznych uk³adu oddechowego

Tab. 2. Obecnoœæ zwierz¹t w dzieciñstwie a wystêpowanie alergii odde-chowej u ludzi k i n n y z c y n a d a B ) O A ( a w o l e z r k s o a m t s A Alergicznynie¿ytnosa(ANN) b ó s o k e t e s d o O A z b ó s o k e t e s d o w ó w a j b o z e b O A b ó s o k e t e s d O N N A z b ó s o k e t e s d O w ó w a j b o z e b N N A a t ê z r e i w Z o g e n l o r a w t s r a d o p s o g x x x nie x x x tak 2550,,80 7504,,02 6514,,53 4358,,75 k i m o h C x x x nie x x x tak 2269,,84 7703,,62 5583,,86 4461,,42 a k s r o m a k n i w Œ x x x nie x x x tak 2189,,30 7811,,07 4526,,91 4537,,91 k il ó r K x x x nie x x x tak 2450,,58 7594,,25 5515,,02 4449,,80 t o K x x x nie x x x tak 2293,,56 7760,,45 4588,,63 4511,,74 s e i P x x x nie x x x tak 1382,,99 8671,,11 5553,,65 4464,,54 i k a t P x x x nie x x x tak 2275,,78 7742,,23 5546,,15 4453,,59

(3)

stwierdzono równie¿ silny zwi¹zek miêdzy wy-stêpowaniem tej choroby a kontaktem w dzie-ciñstwie ze zwierzêtami z gospodarstwa rol-nego (p = 0,007). Nie zaobserwowano nato-miast zale¿noœci istotnej statystycznie pomiê-dzy stycznoœci¹ ze zwierzêtami gospodarski-mi i domowygospodarski-mi w dzieciñstwie a wystêpowa-niem alergicznego nie¿ytu nosa.

Badania dotyczy³y równie¿ okreœlenia wp³y-wu obecnoœci zwierz¹t w okresie ¿ycia doros-³ego na rozwój alergii oddechowej (tab. 3).

Wyniki badañ wykaza³y istotny statystycz-nie zwi¹zek miêdzy obecnoœci¹ w mieszkaniu psa a wystêpowaniem astmy oskrzelowej (p = 0,014) i alergicznego nie¿ytu nosa (p = 0,045). Z kolei obecnoœæ kota w domu mia³a istotne znaczenie tylko w odniesieniu do astmy (p = 0,017). Natomiast zwi¹zek miêdzy posiada-niem ptaków a wystêpowaposiada-niem alergii dróg od-dechowych nie by³ znamienny statystycznie.

W dalszej kolejnoœci do przewidywania ryzyka za-chorowania na choroby alergiczne uk³adu oddecho-wego zastosowano wielokrotn¹ regresjê logistyczn¹ (tab. 4, 5). Regresja logistyczna jest alternatywn¹, w stosunku do testu ÷2, metod¹ pozwalaj¹c¹ oceniæ wp³yw wczeœniej omawianych czynników ryzyka za-chorowania na alergiczne schorzenia uk³adu oddecho-wego. Powy¿sza metoda statystyczna znalaz³a

zasto-sowanie w badaniach medycznych, co wynika z dy-chotomicznej natury wielu cech w tej dziedzinie, jak np. zgon pacjenta czy te¿ jego wyzdrowienie (22). Choi i wsp. (7), jak i równie¿ Wojtyniak i wsp. (25) zasto-sowali regresjê logistyczn¹ do oceny statystycznej istot-noœci wp³ywu czynników mog¹cych przyczyniæ siê do wyst¹pienia objawów ze strony uk³adu oddechowego. Regresja logistyczna znajduje tak¿e zastosowanie w badaniach weterynaryjnych. Jerry i wsp. (10) oraz Nash i wsp. wykorzystali tê metodê statystyczn¹ do weryfikacji czynników bêd¹cych przyczyn¹ œmiertel-noœci jagni¹t. Omawian¹ metodê regresji zastosowa³ jeden ze wspó³autorów niniejszej pracy w dziedzinie zootechnicznej, a pos³u¿y³a ona do oceny wp³ywu wy-branych czynników œrodowiskowych na p³odnoœæ i plennoœæ owiec (20).

W tab. 4 i 5, bêd¹cych efektem przeprowadzonej regresji logistycznej, uwzglêdniono te czynniki

ryzy-k i n n y z c y n a d a B ) O A ( a w o l e z r k s o a m t s A Alergicznynie¿ytnosa(ANN) k e t e s d O O A z b ó s o b ó s o k e t e s d O w ó w a j b o z e b O A k e t e s d O N N A z b ó s o b ó s o k e t e s d O w ó w a j b o z e b N N A t o K x x x nie x x x tak–kotwotoczeniu – k a t x x x domowym x x x tak–kotwsypialni 1 , 7 2 9 , 2 4 7 , 6 1 8 , 2 7 1 , 7 5 3 , 3 8 2 , 5 5 0 , 0 5 6 , 5 5 8 , 4 4 0 , 0 5 4 , 4 4 s e i P x x x nie x x x tak–pieswotoczeniu – k a t x x x domowym x x x tak–pieswsypialni 7 , 0 2 4 , 9 2 9 , 4 3 3 , 9 7 6 , 0 7 1 , 5 6 1 , 2 5 6 , 5 4 3 , 2 6 9 , 7 4 4 , 4 5 7 , 7 3 i k a t P x x x nie x x x tak 2369,,61 7603,,94 6504,,93 4359,,71

Tab. 3. Zale¿noœci miêdzy sta³ym kontaktem ze zwierzêtami w okresie ¿ycia doros³ego a ujawnieniem siê alergii oddechowej

Tab. 4. Astma oskrzelowa – ilorazy szans oraz ich 95% prze-dzia³y ufnoœci

Objaœnienie: * – poniewa¿ stwierdzono istotn¹ interakcjê: pies w dzieciñstwie, kot w dzieciñstwie, ilorazy szans zosta³y oszaco-wane ³¹cznie dla kota i psa

k i n n y z c y n a d a B lIora(OzRsz)ans ufnoPœrczeid(9iz5a%³yCL) k e i W x x x 18-25 x x x 26-35 x x x 36-45 x x x 46-55 0 0 , 1 2 0 , 2 6 0 , 3 3 9 , 5 0 7 0 , 4 -2 0 0 , 1 4 0 0 , 7 -0 4 3 , 1 8 4 6 , 2 1 -1 8 7 , 2 o g e n l a k z s e i m u k n y d u b j a z d o R x x x domjednorodiznny x x x blokwielorodiznny x x x starebudownictwo 0 0 , 1 3 8 , 0 1 7 , 2 01,,246039--16,,409784 * a s p i a t o k e i w t s ñ i c e iz d w æ œ o n c e b O x x x brakkotaipsa x x x brakpsa,obecnoœækota x x x brakkota,obecnoœæpsa x x x obecnoœækotaorazpsa 0 0 , 1 1 3 , 1 4 6 , 3 0 7 , 0 3 4 8 , 3 -7 4 4 , 0 9 2 8 , 6 -1 4 9 , 1 3 1 5 , 1 -4 2 3 , 0 a k i m o h c e i w t s ñ i c e iz d w æ œ o n c e b O x x x nie x x x tak 12,,0110 1,119-3,981 i c œ o ³ s o r o d e i s e r k o w a t o k æ œ o n c e b O x x x brakkota x x x kotwotoczeniudomowym x x x kotwsypialni 0 0 , 1 4 7 , 2 9 6 , 0 10,,213832--61,,672101 a w t s r a d o p s o g i m a t ê z r e i w z e z t k a t n o K o g e n l o r x x x nie x x x tak 15,,0208 1,917-14,549

Tab. 5. Atopowy nie¿yt nosa – ilorazy szans oraz ich 95% przedzia³y ufnoœci k i n n y z c y n a d a B lIora(OzRsz)ans ufnoPœrczeid(9iz5a%³yCL) k e i W x x x 18-25 x x x 26-35 x x x 36-45 x x x 46-55 0 0 , 1 7 7 , 0 6 0 , 1 6 4 , 0 5 1 3 , 1 -8 4 4 , 0 9 1 0 , 2 -1 6 5 , 0 6 3 8 , 0 -4 5 2 , 0 a i n a k z s e i m a z e c s j e i M x x x wieœ x x x miastodo100tys. x x x miastopowy¿ej100tys. 0 0 , 1 5 0 , 2 7 6 , 3 11,,906413--36,,996337 i m a t ê z r e i w z e z t k a t n o K o g e n l o r a w t s r a d o p s o g x x x nie x x x tak 21,,5090 1,058-6,367 a i c y ¿ e i s e r k o w a s p æ œ o n c e b O o g e ³ s o r o d x x x brakpsa x x x pieswotoczeniudomowym x x x pieswsypialni 0 0 , 1 0 4 , 1 5 5 , 1 00,,972798--22,,649752

(4)

ka wyst¹pienia choroby, które zosta³y w tej metodzie statystycznie potwierdzone.

Przeprowadzone badania wykaza³y pewne ró¿nice miêdzy wynikami uzyskanymi za pomoc¹ statystyki ÷2 (tab. 1-3) oraz regresji logistycznej (tab. 4, 5). Nale-¿y zauwaNale-¿yæ, i¿ test niezale¿noœci ÷2 pozwala rozstrzyg-n¹æ zale¿noœæ miêdzy alergi¹ a jednym tylko w danym czasie czynnikiem ryzyka. Z kolei regresja logistycz-na bada jednoczeœnie wp³yw wszystkich czynników ryzyka na obecnoœæ alergii. St¹d te¿ nasuwa siê wnio-sek, i¿ przy ostatecznym rozpatrywaniu czynników zwi¹zanych z alergi¹ nale¿y wzi¹æ pod uwagê wyniki regresji logistycznej. Natomiast statystykê ÷2 powin-no siê traktowaæ jako metodê wstêpn¹.

Analizuj¹c za pomoc¹ regresji logistycznej wiek respondentów stwierdzono, i¿ w przypadku astmy oskrzelowej ryzyko wyst¹pienia tej choroby ros³o wraz z wiekiem (tab. 4). U osób powy¿ej 45. roku ¿ycia, w porównaniu z osobami do 25. roku ¿ycia, szansa zachorowania (OR) na astmê wzros³a blisko szeœcio-krotnie. W odniesieniu do ANN zaobserwowano, i¿ ryzyko zachorowania by³o zbli¿one w przedzia³ach wiekowych od 18 do 45 lat (tab. 5). Natomiast u osób powy¿ej 45. roku ¿ycia ryzyko to ponad dwukrotnie zmala³o (OR = 0,46). Wyniki niniejszych badañ s¹ zgodne z danymi piœmiennictwa, z których wynika, i¿ szczyt zachorowañ na ANN obejmuje osoby w okre-sie dojrzewania oraz w wieku 20-40 lat (3). Objawy tej choroby mog¹ wystêpowaæ ca³orocznie wskutek sta³ego kontaktu chorego z alergenami wewn¹trzdo-mowymi b¹dŸ te¿ nawracaj¹ co roku w okreœlonej porze, np. w okresie wzrostu stê¿enia w opadzie po-wietrznym ziaren py³ku roœlin i spor grzybowych w otoczeniu pacjenta. W Polsce objawy sezonowego alergicznego nie¿ytu nosa pojawiaj¹ siê w okresie ma-rzec-maj u osób uczulonych na py³ek drzew, od maja do po³owy lipca u uczulonych na trawy i od czerwca do wrzeœnia u osób uczulonych na chwasty (19).

Oszacowane ilorazy szans w odniesieniu do rodza-ju budynku mieszkalnego pozwalaj¹ wnioskowaæ, i¿ prawdopodobieñstwo zachorowania na astmê oskrze-low¹ by³o blisko trzy razy wiêksze w starym budow-nictwie ni¿ w domu jednorodzinnym (tab. 4).

Czynnikiem zwi¹zanym z wystêpowaniem alergicz-nego nie¿ytu nosa by³o miejsce zamieszkania (tab. 5). W porównaniu z mieszkañcami wsi u osób mieszka-j¹cych w miastach do 100 tys. ryzyko zachorowania na ANN wzros³o dwukrotnie (OR = 2,05). Z kolei u mieszkañców miast powy¿ej 100 tys. ryzyko wzros-³o ponad trzy i pó³ razy (OR = 3,67). Analiza piœmien-nictwa potwierdza, i¿ ANN czêœciej wystêpuje na te-renach miejskich ni¿ wiejskich (3). Zale¿noœæ ta wy-nika z wiêkszej ekspozycji mieszkañców miast na za-nieczyszczenia pochodz¹ce z przemys³u i spalin. Sub-stancje zawarte w tych zanieczyszczeniach powoduj¹ obni¿enie sprawnoœci mechanizmów obronnych orga-nizmu oraz podra¿nienie b³ony œluzowej uk³adu od-dechowego, przewodu pokarmowego oraz skóry

zwiêkszaj¹c równoczeœnie ryzyko rozwoju chorób aler-gicznych. Potwierdzaj¹ to wielooœrodkowe badania przeprowadzone m.in.: w Niemczech, Szwecji czy Polsce, które wskazuj¹, ¿e osoby mieszkaj¹ce blisko autostrad i ruchliwych ulic czêœciej zapadaj¹ na scho-rzenia atopowe (3, 18, 25). Poza tym mieszkañcy miast zdecydowanie d³u¿ej ni¿ ludnoœæ wiejska przebywaj¹ w pomieszczeniach zamkniêtych, których mikroklimat nie zawsze jest korzystny dla zdrowia (4).

Na uwagê zwraca zale¿noœæ miêdzy kontaktem w dzieciñstwie ze zwierzêtami gospodarskimi a wy-stêpowaniem alergii oddechowej. W przypadku ANN ryzyko zachorowania wzros³o ponad dwuipó³krotnie (OR = 2,59), natomiast w odniesieniu do astmy szan-sa zachorowania zwiêkszy³a siê ponad piêciokrotnie (OR = 5,28). Alergeny obecne w œrodowisku pracy rolnika mog¹ nie tylko wywo³ywaæ astmê, ale tak¿e pogarszaæ przebieg astmy ju¿ istniej¹cej. Najwa¿niej-szym czynnikiem ryzyka wyst¹pienia zawodowej my u rolników jest hodowla zwierz¹t. Zawodowa ast-ma rolników stanowi od 5% do 15% wszystkich przy-padków tej choroby. W Szwecji, w ci¹gu ostatnich 12 lat czêstoœæ zawodowej astmy wœród hodowców krów wzros³a od 5,3% do 9,8%. Natomiast w USA i Kana-dzie czêstoœæ wystêpowania astmy waha siê w grani-cach 2,1%-5,6% (24). W ostatnich latach jednak¿e po-jawi³y siê informacje, które wykaza³y, ¿e œrodowisko gospodarstwa rolnego, mimo wystêpowania w nim alergenów w du¿ych stê¿eniach, wi¹¿e siê z istotnie mniejszym prawdopodobieñstwem rozwoju alergii. Wielooœrodkowe europejskie badanie ECRHS (14) udowodni³o, i¿ mieszkanie w dzieciñstwie na farmie by³o zwi¹zane ze zmniejszonym ryzykiem uczulenia atopowego w doros³ym ¿yciu. Badanie przeprowadzo-ne w Finlandii (11) na populacji ponad 10 000 studen-tów równie¿ wykaza³o ochronny efekt œrodowiska far-merskiego dla rozwoju alergicznego nie¿ytu nosa i/lub alergicznego zapalenia spojówek. Jednoczeœnie autorzy wykryli niezale¿nie zwiêkszone ryzyko astmy i innych chorób atopowych u badanych ze œrodowiska miejskiego w porównaniu z mieszkañcami wsi nie po-siadaj¹cymi gospodarstwa rolnego.

Analizuj¹c wp³yw alergenów zwierz¹t domowych na alergiê uk³adu oddechowego regresja logistyczna wykaza³a, i¿ wystêpowanie astmy oskrzelowej nale¿y warunkowaæ od równoczesnej obecnoœci psa i kota w otoczeniu dziecka (interakcja) (tab. 4). Najbardziej niekorzystn¹ sytuacj¹ by³a obecnoœæ wy³¹cznie psa w mieszkaniu, wtedy szansa zachorowania by³a po-nad trzy i pó³ krotnie wiêksza (OR = 3,64) ni¿ wów-czas, gdy w otoczeniu domowym kot i pies nie by³y obecne. Ryzyko wystêpowania astmy by³o wyraŸnie ni¿sze (OR = 1,30), gdy w gospodarstwach domowych kotu nie towarzyszy³ pies. Najbardziej sprzyjaj¹ce warunki dla zdrowia istnia³y, gdy w towarzystwie kota przebywa³ pies (OR = 0,70). Wyniki badañ wykaza³y równie¿, i¿ sta³y kontakt z chomikiem w okresie dzie-ciñstwa zwiêkszy³ ryzyko zachorowania na astmê po-nad dwukrotnie (OR = 2,11).

(5)

Wyniki badañ w³asnych oraz badañ innych autorów (8, 15, 25) s¹ zgodne z pogl¹dem, i¿ ekspozycja na alergeny zwierz¹t domowych we wczesnym okresie ¿ycia przyczynia siê do zwiêkszenia ryzyka ujawnie-nia siê alergii. W ostatnich latach pogl¹d ten jednak zosta³ podwa¿ony przez badania wskazuj¹ce na efekt ochronny obecnoœci zwierz¹t w domu, m.in. badanie ECRHS (23) przeprowadzone w 16 krajach wykaza-³o, i¿ posiadanie psa w dzieciñstwie zmniejsza szanse rozwoju alergii w wieku doros³ym. Przypuszcza siê, ¿e obecnoœæ w domu zwierzêcia wi¹¿e siê z wiêksz¹ ekspozycj¹ na bakterie i endoksyny, które poprzez sty-mulacjê odpowiedzi Th-1-zale¿nej hamuj¹ proces aler-gizacji. Obserwacje te trzeba jednak interpretowaæ z du¿¹ ostro¿noœci¹, gdy¿ wiêkszoœæ badañ nie mia³a charakteru prospektywnego, co nie pozwala wyklu-czyæ, ¿e mia³y na nie wp³yw tak¿e inne czynniki. Mo¿-liwe jest na przyk³ad, ¿e rodziny, w których wystêpuje alergia, staraj¹ siê ju¿ wczeœniej unikaæ ekspozycji na alergeny zwierzêce i rzadziej posiadaj¹ zwierzêta w domu (12). Mimo danych, i¿ sta³a stycznoœæ ze zwie-rzêtami nie wi¹¿e siê ze wzrostem zachorowañ na scho-rzenia atopowe w chwili obecnej nie ulega w¹tpliwoœ-ci, ¿e dziecko z alergi¹ powinno unikaæ zwierz¹t. Nie ma jednak powodów, by nie ofiarowaæ kota lub psa dziecku, które jest zdrowe.

Reasumuj¹c mo¿na stwierdziæ, i¿ obecnoœæ zwie-rz¹t gospodarskich oraz domowych, zarówno w dzie-ciñstwie, jak i w okresie doros³ym jest nie bez znacze-nia, jeœli chodzi o wyst¹pienie astmy oskrzelowej oraz atopowego nie¿ytu nosa. Udowodniono statystycznie, i¿ czêstotliwoœæ obydwu tych dolegliwoœci wzmaga³a siê, wœród osób pochodz¹cych z gospodarstw rolnych. Stwierdzono, i¿ sytuacja, w której dziecku towarzy-szy³y jednoczeœnie pies i kot redukuje prawdopodo-bieñstwo zachorowania w przysz³oœci na astmê, zaœ obecnoœæ chomika w tym okresie wzmaga czêstotli-woœæ tej choroby. Mo¿na oczekiwaæ, i¿ obecnoœæ kota w otoczeniu gospodarstwa domowego w wieku doro-s³ym zwiêksza szansê zachorowania na astmê, nato-miast obecnoœæ psa sprzyja wyst¹pieniu atopowego nie¿ytu nosa.

Piœmiennictwo

1.Anon.: European Allergy White Paper. The UCB Institute of Allergy, Bruxe-les 1997.

2.Beck A. M., Meyers N. M.: The pet owner experience. N. Eng. Allergy Proc. 1987, 27, 185-188.

3.Bocheñska-Marciniak M.: Epidemiologia chorób alergicznych. Terapia 2000, 4, 8-10.

4.Bogacka E.: Zagro¿enie zdrowotne dzieci we wspó³czesnym budownictwie mieszkaniowym. Pol. Mer. Lek. 2002, 12, 143-146.

5.Buczy³ko K.: Uczulenie na sierœæ zwierz¹t. Lekarz 2002, 2, 23-25. 6.Burney P. G. J., Luczynska C., Chinn S., Jarvis D.: The European

Commu-nity Respiratory Health Survey. Eur. Respir. J. 1994, 7, 954-960.

7.Choi C. W., Kim B. I., Park J. D., Koh Y. Y., Choi J. H., Choi J. Y.: Risk factors for the different types of chronic lung diseases of prematurity accor-ding to the preceaccor-ding respiratory distress syndrome. Pediatrics International 2005, 47, 417-423.

8.Czarnobilska E., Klimaszewska-Rembiasz M., Gawe³ B.: Wystêpowanie cho-rób alergicznych u dzieci w szko³ach podstawowych Krakowa i okolic – pró-ba okreœlenia g³ównych czynników ryzyka. Przegl. Lek. 2002, 59, 422-426.

9.Gordon S.: Editorial. Allergy to furred animals. Clin. Exp. Allergy 1997, 27, 479-481.

10.Jerry T., Warren K, Mysterud I.: Mortality of domestic in free-ranging flocks in Southeastern Norway. J. Anim. Sci. 1995, 73, 1012-1018.

11.Kilpeläinen E. O., Terho H., Helenius H. Koskenvuo M.: Farm environmen-tal in childhood prevents the development of allergies. Clin. Exp. Allergy 2000, 30, 2001-2008.

12.Kowalski M. L.: Alergologia. Medycyna Prakt. 2002, 1-2, 131-140. 13.Leszczyñska I., Zawisza E.: Uczulenie na zwierzêta. Terapia 2001, 3, 32-38. 14.Leynaert B., Neukirch C., Jarvis D., Chinn S., Burney P., Neukirch F.: Does living on a farm during childhood protect against asthma, alergic rhinitis and atopy in adulthood? Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2001, 164, 1829-1834. 15.Mazur B.: Ocena rozwoju uczulenia u dzieci nara¿onych na alergeny

zwie-rz¹t futerkowych (doniesienie wstêpne). Pol. Merk. Lek. 2001, 10, 325-327. 16.Munir A. K. M., Einarsson R., Schou C., Dreborg S. V. G.: Allergens in school dust. I. The amount of the major cat (Fel d 1) and dog (Can f 1) allergens in dust from Swedish schools in enough to probably cause perennial symptoms in most children with asthma who are sensitized to cat and dog. J. Allergy Clin. Immunol. 1993, 91, 1067-1074.

17.Nash M. L., Hungerford L. L., Nash T. G., Zinn G. M.: Risk factors for perinatal and postnatal mortality in lambs. Vet. Rec. 1996, 139, 64-67. 18.Nowak D., Heindrich J., Jörres R., Wassmer G., Berger J., Beck E., Boczor S.,

Claussen M., Wichmann H. E., Magnussen H.: Prevalence of respiratory symptoms, bronchial hyperresponsivenees and atopy among adults: West and Germany. Eur. Respir. J. 1996, 9, 2541-2552.

19.Obtu³owicz K. (red.): Alergologia Praktyczna. Wyd. PZWL, Warszawa 2001. 20.Piwczyñski D., Mroczkowski S.: Zastosowanie regresji logistycznej w anali-zie wybranych cech rozrodu owiec. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 2005, 1 suple-ment 2, 49-57.

21.SAS Institute Inc., SAS/STAT User’s Guide, Version.6 Fourth Edition, v. 2, Cary NC: SAS. Institute Inc 1989.

22.Stanisz A.: Przystêpny kurs statystyki z wykorzystaniem programu STATI-STICA PL na przyk³adach z medycyny. Tom II, Wyd. StatSoft Polska, Kra-ków 2000.

23.Svanes C., Jarvis D., Chinn S., Burney P.: Childhood environment and adult atopy: results from the European Community Respiratory Health Survey. J. Allergy Clin. Immunol. 1999, 103, 415-420.

24.Walusiak J., Pa³czyñski C.: Choroby uk³adu oddechowego, [w:] Pa³czyñ-ski C., Kieæ-Œwierczyñska M. (red.): Alergologia i toksykologia kliniczna w œrodowisku wiejskim. Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w £odzi, £ódŸ 2000.

25.Wojtyniak B., Goryñski P., Roszkowska H. Szutowicz I., Szaniecki J.: Czyn-niki œrodowiska domowego a wystêpowanie objawów ze strony uk³adu od-dechowego u dzieci. Przegl. Epidemiol. 1995, 49, 417-424.

26.Zawisza E.: Atopia. Nowa Medycyna 2000, 7, 2-10.

27.Zychowicz Cz.: Epidemiologia i przyczyny ci¹g³ego wzrostu liczby chorób alergicznych w ostatnim dwudziestoleciu. Klinika 1996, 1, 3-5.

Adres autora: dr Kamila Faleñczyk, ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz; e-mail: falkam@poczta.onet.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

Po dodaniu anionów wystêpuje spadek absorpcji Mg u krów i w okresie oko³o porodowym obni¿a siê poziom tego pierwiastka w surowicy.. Wy- sokie dawki wapnia w okresie przejœciowym

The objectives of this study were: to discover the species of cyathostomes parasitizing the equids of horse breeding farm SP UAB „Vilniaus žirgynas”, to eva- luate the differences

Turkeys were fed diets without enzyme supplementation (control group) or diets supplemented with enzyme preparation applied at doses of 50 (low), 100 (medium) and 150 mg/kg diet

The variations in the microbiological load and chemical results of sausages produced from camel meat may be due to insufficient standardization procedures applied during processing,

In conclusion, the authors hope that it will be bene- ficial to veterinary practice to present the successful results achieved in the fixation of avulsion fracture of the

Uzyskane wartoœci wspó³czynników zmiennoœci wska- zuj¹, ¿e metoda jest wysoce powtarzalna w zakresie wysokich wartoœci aktywnoœci telomerazy, co kwali- fikuje j¹ jako przydatn¹

Obecnoœæ a-SMA opisywano jak dot¹d jedynie w przypadku ob³oniaków i miêœniakomiêsa- ków g³adkokomórkowych, natomiast w przypadku guzów wywodz¹cych siê z os³onki nerwów

Celem badañ by³o okreœlenie czêstoœci wystêpowa- nia grzybów z rodzaju Malassezia, ze szczególnym uwzglêdnieniem gatunków lipofilnych, u zdrowych psów i kotów oraz zwierz¹t