• Nie Znaleziono Wyników

Husynne-Kolonia, st. 6, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Husynne-Kolonia, st. 6, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

M. Polańska

Husynne-Kolonia, st. 6, gm.

Hrubieszów, woj. zamojskie

Informator Archeologiczny : badania 27, 12

(2)

12 Neolit

G r ó d e k n a d B u g ie m , s t. 1C M u z e u m im . S ta n i s ł a w a S ta s z ic a g m . H r u b ie s z ó w , w o j. z a m o j- w H rubieszow ie

s k ie

B adania ratow nicze prowadził J. Niedźwiedź. O sada i cm entarzysko k u ltu ry pucharów lejkowatych. Neolit.

* Literatura: Sprawozdania..., s. 10-12.

G r u t a , s t. 52 M uzeum O kręgow e w G rudziądzu

g ra. lo c o , w o j. t o r u ń s k i e A Z P 3 1 -4 7 /2 1 2

B adania prowadził R. Kirkowski. O sada k u ltu ry ceram iki wstęgowej rytej. Neolit.

* Literatura: Archeologiczne badania..., s. 57-61.

H r u b ie sz ó w -P o d g ó r z e , s t . 5 M u z e u m im . S t a n i s ł a w a S ta s z ic a

gm . lo c o , w o j. z a m o jsk ie w H rubieszow ie

B adania prowadzili J. Niedźwiedź i W Panasiewicz. O sada wielokul­ turow a. K u ltu ra ceram iki wstęgowej rytej, k u ltu ra trzciniecka, kul­ tu ra prapolska. Neolit, wczesna epoka brązu, wczesne średniowiecze. * Literatura: Sprawozdania..., 8. 52-58.

H u s y n n e -K o lo n ia , s t . β M uzeum Lubelskie w L ublinie

gm . H r u b ie sz ó w , w o j. z a m o j­ s k ie

B adania ratow nicze prowadziła M. Polańska. O sada i cm entarzysko k u ltu ry pucharów lejkowatych i k u ltu ry strzyżowskiej. Neolit, wczes­ na epoka brązu.

Cytaty

Powiązane dokumenty

obozowisko kultury komornickiej i kultury janisławickiej (mezolit) obozowisko kultury niemeńskiej (neolit).. osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) cmentarzysko kultury łużyckiej (późna epoka brązu).. Badania

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) cmentarzysko kultury łużyckiej (późna epoka brązu).. Badania

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) cmentarzysko kultury łużyckiej (późna epoka brązu).. Badania

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) cmentarzysko kultury łużyckiej (późna epoka brązu).. Badania

osada kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu — wczesna epoka żelaza) osada wczesno- i późnośredniowieczna.. Ratownicze przedinwestycyjne badania wykopaliskowe,

toruńskie - patrz: wczesna epoka żelaza Grudziądz Wielkie Tarpno, st.. toruńskie -

osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) •.. osada grupy tarnobrzeskiej (późna epoka brązu-wczesna epoka