Alkany, test PDF / Memorizer

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Alkany

1/ Przeróbka ropy naftowej polega na poddawaniu jej destylacji... (jakiej?) - nazwa

trakcjojonowej

2/ Przeróbka węgla kamiennego polega na poddawaniu go destylacji bez dostępu powietrza, czyli jakiej? (nazwa)

pirogenizacja

3/ Substytucja to reakcja...

Podstawiania

4/ Podaj wzór półstrukturalny związku o nazwie: 2-brono,3-metylobutan

ch3-(ch)br-(ch)ch3-ch3

5/ Do której grupy należą halogeny? (numer) (1-18)

17

6/ Jaka objętość CO powstanie podczas spalania 0,5 mola heptanu?

78.4 dm3

7/ Oblicz stosunek masowy węgla do wodoru w związku o wzorze C5H12

5:1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Figure

Updating...

References

Related subjects :