• Nie Znaleziono Wyników

Nadanie imienia A. Koyrégo Ośrodkowi Badań nad Historią Nauki i Techniki.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nadanie imienia A. Koyrégo Ośrodkowi Badań nad Historią Nauki i Techniki."

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

494

Kronika Francja

N A D A N IE IM IE N IA A . K O Y R E G O O Ś R O D K O W I B A D A Ń N A D H IS T O R IĄ N A U K I I T E C H N IK I

W listopadzie 1966 r. paryskiemu Ośrodkowi Badań nad Historią Nauki i Tech* miki Szkoły Studiów Wyższych Sorbony nadano imię zmarłego w 1964 r. prof. A iexandre’a K o y re g o 1, który w 1958 r. zainicjował założenie tej najpoważniejszej francuskiej placówki badań nad historią nauki i techniki i przez wiele lat nią kierował.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Interesujące wyniki osiągnięto w badaniach nad historią nowożytną Rosji i Związku Radzieckiego. BoTtnowski opublikował ob­ szerne studium o powstaniu grudniowym 1905

Suchodolski, nawiązując do tematyki sympozjum, omówił aktualny stan badań nad historią i organizacją nauki, .poruszył problem historycz­ nego integrowania nauk

Stw orzenie pełnow artościow ej bazy źródłowej dla ¡badań nad rozw ojem urbanizacji, urbanistyki i sił w ytw órczych oraz nad historią techniki nie jest

Rola badań nad historią nauki i techniki polega przede wszystkim na kooperacji przedstawicieli nauk' przyrodniczych, technicznych i hu- manistycznych, co oddziałuje na

Przeniesienie badań nad historią nauk technicznych i techniki z dawnej Pra- cowni Historii Nauk Przyrodniczych i Technicznych (kier. Józef Ba- bicz) do przekształconego Zakładu

Przeniesienie badań nad historią nauk technicznych i techniki z dawnej Pra- cowni Historii Nauk Przyrodniczych i Technicznych (kier. Józef Ba- bicz) do przekształconego Zakładu

poprzez Kom itet Historii Nauki i Techniki PAN, Komisję Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności, Komisję Badań nad Historią Syberii Komitetu Historii Nauki PAN,

Niemniej jednak uważam, że nic nie stoi na przeszkodzie w podejmowaniu badań nie tylko nad dziejami społecznymi Polski po roku 1989, ale nawet nad historią polityczną,