• Nie Znaleziono Wyników

Table of Contents

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Table of Contents"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Spis treści

Marek Jachimowski, Damian Guzek: Doktor hab. Marian Gierula, UŚ 11 III 1995—21 IV 2020

Firat Barçadurmuş: Nowe podejście do zrównoważonego rozwoju jako praktyki dzia-łania

Robert Rajczyk: Ramkowanie nowej polityki wobec Azji Południowo-Wschodniej i Antypodów w Mediach Zachodnich

Natalia Stępień-Lampa: Polityczny kontekst reform i kondycja polskiej szkoły w trakcie pierwszej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości

Roshan Sheikh: Naruszenie praw człowieka w administrowanym przez Indie Kaszmi-rze i rola Organizacji Narodów Zjednoczonych, 1989—2019

25 9

49

61 7

Cytaty

Powiązane dokumenty

szym artykule skupiono się na działalności dwóch tego typu podmiotów: Komitetu Praw Człowieka (KPC) ONZ stojącym na straży postanowień Międzynarodowego Paktu Praw

Jest ona także charak- terystyczna dla kobiet po menopauzie, u których dopatruje się niedoboru estrogenów jako czynnika ryzyka rozwoju tej choroby (22, 23)..

Potrzebują sztuki, aby zwrócić się ku temu, co przewyższa sferę samej użyteczności i dopiero w ten sposób człowiek jest w stanie spojrzeć na samego siebie.. Według

Możemy powiedzieć, że entropia pewnego źródła inform acji wynosi tyle a tyle bitów na literę, na słowo lub na wiadomość... Nadawca wiadomości jest

1988.. życiorysu naukow ego.. okres form alnego zw iązku z nowo utw orzoną A kadem ią.. Teofil

Na przykładzie Palestyny widać też jak ewoluowało znaczenie instytucji stałego obserwatora - od kategorii przewidzianej dla państw, które chciały zachować neutralność,

32 Karty NZ brzmi; „Rada Bezpieczeństwa zaprosi członka Organizacji Narodów Zjednoczonych, nie będącego członkiem Rady Bezpieczeństwa lub pań ­ stwo, nie będące

tów quasi-wykonawczych. Toteż realizacja konwencji szczegółowych przy­ gotowuje niejako grunt dla powszechnej i pełnej realizacji Paktów. Trze­ ba oczywiście pamiętać, że