Apothecarius, 2005, R. 14, nr 9

Pełen tekst

(1)

Zamawianie towaru w hurtowniach, które tworz¹ w³asne sieci aptek, s¹ z sieciami powi¹zane lub je zaopatruj¹, jest z ekono- micznego punktu widzenia zabójcze dla indywidualnych aptek. Do hurtowni takich zaliczam przede wszystkim: PGF, Farmacol, ACP Pharma oraz spó³ki z nimi powi¹zane.

Zgodnie z art. 1.1. ustawy o izbach aptekarskich ostrzega Prezes ORA w Katowicach dr farm. Stanis³aw Piechula

Zamawianie towaru w hurtowniach, które tworz¹ w³asne sieci aptek, s¹ z sieciami powi¹zane lub je zaopatruj¹, jest z ekono- micznego punktu widzenia zabójcze dla indywidualnych aptek. Do hurtowni takich zaliczam przede wszystkim: PGF, Farmacol, ACP Pharma oraz spó³ki z nimi powi¹zane.

Zgodnie z art. 1.1. ustawy o izbach aptekarskich ostrzega Prezes ORA w Katowicach dr farm. Stanis³aw Piechula

Od lewej: dr Stanis³aw Piechula, mgr Anna Œliwiñska,

mgr Lidia Wolnicka-Morawiec, mgr Aleksander ¯urek,

dr Andrzej Del¹g; (Zamek Królewski, Warszawa)

(2)

SILFARM od 10 lat na scenie polskiej farmacji

OIA KATOWICE - Pan Prezes Stanis³aw Piechula OIA KRAKÓW - Pan Prezes Piotr JóŸwiakowski OFICJALNE DELEGACJE ZARZ¥DÓW SPÓ£EK W KOLEJNOŒCI ALFABETYCZNEJ

APOFARM

- Pani Prezes Henrietta Kania - Pani Dyrektor Anna Garbacz - Pani Dyrektor Marzena Idzikowska

HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA BIEÑKOWSKI - Pani Ma³gorzata Bieñkowska –

- wspó³w³aœciciel hurtowni FARMACJA OLSZTYN

- Pan Prezes Leszek Rogoziñski GALENICA PANAX

- Przewodnicz¹ca Rady Nadzorczej Pani El¿bieta Taterczyñska

- Cz³onek Rady Nadzorczej Pan Marek Sokal - Pan Prezes Jacek Ko³aczek

- Pan Dyrektor Donat Grzegorski LEGFARM

- Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Pan Wies³aw Wiktor

- Pan Prezes Zdzis³aw Soko³owski MULTI KOWAL

- Pan Prezes Andrzej Wieczorek z ma³¿onk¹ MULTI PHARME £OM¯A

- Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Misztal

- Pani Prezes Irena Dobrakowska - Pan Prezes Stanis³aw Do³êgowski PODKARPACKA HURTOWNIA APTEKARSKA

- Sekretarz Rady Nadzorczej Pan Franciszek Krupa TADANCO

- Pani, Pan Prezes Danuta, Tadeusz Szuba VITA PLUS

- Pani Prezes Ewa Ma³gorzata Hewelke - Pan Prezes Jan Krzysztof Rybkowski

Stowarzyszenie Opiekuñczo – Wychowawcze IGNIS - Ksi¹dz Ignacy Czader

PRZEDSTAWICIELE FIRM FARMACEUTYCZNYCH W KOLEJNOŒCI ALFABETYCZNEJ

JELFA

- Pan £ukasz Gorgoñ LEK POLSKA

- Pan Robert Wojciechowski - Pan Sebastian Bonk, NOVARTIS

- Pani Beata Rutkowska - Ziêba 3M

- Pan Pawe³ Wielgosz PZU

- Pani Aneta Drzazga

Benefis w Teatrze im. Juliusza S³owackiego w Krakowie, 17 wrzeœnia 2005

(3)

Wydawca: Okrêgowa Rada Aptekarska w Katowicach

ul. Kryniczna 15, 40-637 Katowice; tel.: 0-32 202-89-26, fax: 0-32-252-02-44 e-mail: redakcja@katowice.oia.pl; http://www.katowice.oia.pl Redaktor naczelny: Dionizy Moska

Cz³onkowie kolegium: Stanis³aw Piechula - Prezes ORA w Katowicach Genowefa Kruszec - Prezes OIA w Czêstochowie

Sekretarz redakcji: Ma³gorzata Handermander-Lewicka Redaktor odpowiedzialny: Jaros³aw Lewicki

Tel. do redakcji: 0-603-333-536

Zdjêcia: Ma³gorzata Handermander-Lewicka, archiwum OIA w Katowicach

Redakcja czeka na korespondencjê dotycz¹c¹ problemów œrodowiska farmaceutycznego

Druk: ARA-GRAF Katowice, www.aragraf.pl Nak³ad: 1300 egz.

Redakcja nie identyfikuje siê ze wszystkimi przedstawionymi pogl¹dami autorów,

niektóre z nich traktujemy jako zaproszenie do dyskusji

w Katowicach

Ruch M³odych Aptekarzy

A AR A

A A

A

PTFarm Polskie

Towarzystwo Farmaceutyczne

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE ...

Po i przed wyborami ...

Œrodowisko - próba podsumowania - dr farm. Stanis³aw Piechula ...

Dzieñ Aptekarza 2005 ...

Pierwsza Polsko-Niemiecka Farmaceutyczna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - za nami - dr Andrzej Del¹g ...

Ekonomika leku - dr Tadeusz J. Szuba ...

Jesienna próba si³ - Jan Stasiczek ...

Ruch M³odych Aptekarzy

Farmaceutyczna szko³a przetrwania - Wis³a 2005-10-01

- Joanna P³aczek-Wrotniak i Damian Nowak ...

Profesora Dionizego Moski historia aptekarstwa œl¹skiego...

Wspomnienie o Bazylim Leszczy³owskim ...

Prasa - pisz¹ do/o nas ...

Pierwszy robot w aptece - mgr Edward Kasza ...

Czym jest ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej Dla w³aœciciela i kierownika apteki?

- Jolanta i Sebastian Sienkiewicz ...

DEPARTAMENT OBRONY I KONSOLIDACJI

APTEK NRA ...

APOTHECARIUS - BIULETYN OIA W KATOWICACH ...

Kalendarium farmaceutyczne ...

Katowicki Goniec Apteczny ...

Pisma ...

Protoko³y ...

Farmaceutom pod rozwagê - mec. Krystian Szulc ...

Zebranie sekcji aptek szpitalnych ...

Szkolenia punktowane ...

Ze stron internetowych OIA ...

PTF: Dzieñ Zaduszny - dzieñ pamiêci

- dr Kazimiera Klementys ...

OG£OSZENIA ...

WIZERUNKI ...

Itero ...

Spis treœci

2 2 3 7 8 10 13

16 18 20 23 28

31 34 37 37 38 40 42 48 50 51 53 54 55 58 58

Na ok³adce: Cz³onkowie OIA w Katowicach odznaczeni w Dniu Aptekarza w Warszawie.

Od lewej:

Prezes ORA dr farm. Stanis³aw Piechula, Wiceprezes ORA mgr Anna Œliwiñska, Cz³onek ORA mgr Lidia Wolnicka-Morawiec,

Mgr farm. Aleksander ¯urek, Prezes Salus International Wiceprezes ORA dr farm. Andrzej Del¹g

(4)

Prezes Piechula w swoim tekœcie przepro- zaufanie do „swojego magistra”. Przed œrodo- wadza analizê œrodowiska, dzieje siê to po wiskiem kolejne wybory samorz¹dowe, do wyborach. Z Jego opisu wy³ania siê obraz nich trzeba przygotowaæ siê wczeœniej, tak, zbiorowoœci, którego nie mo¿na nazwaæ aby r epre zent acja odpo wiad a³a r andz e jednoznacznie, tak zwykle bywa w przypadku zawodu w lokalnych i regionalnych spo³e- œrodowiska o charakterze korporacyjnym. Ja cznoœciach. To jest mo¿liwe, zw³aszcza, ¿e patrzê na to trochê inaczej (nie jestem cz³on- doœwiadczenia z wyborów parlamentarnych kiem szacownej korporacji), widzê budz¹c¹ pokazuj¹ potencjalne mo¿liwoœci. Presti¿

siê po kilkudziesiêciu latach wykluczenia aptekarzy z aptek rodzinnych mo¿e pomóc siln¹ korporacjê, która d¹¿y do przywrócenia w przychylnoœci elektoratu. To bardzo wa¿ne rangi zawodu w spo³eczeñstwie. Podjêta by w radach powiatowych, miejskich i sej- walka z „sieciami” konsoliduje œrodowisko. miku znaleŸli siê „aptekarze rodzinni”.

Wraca etos zawodu aptekarza jako firmy rodzinnej, ludzie starsi, a to wszak oni stano-

wi¹ wiêkszoœæ klientów-pacjentów maj¹ Jaros³aw Lewicki

Po i przed wyborami

w Katowicach

Grupa p³oñska Grupa czêstochowska

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

Mgr Edward Budko z Wroc³awia Prof. Dionizy Moska wpisuje siê do pami¹tkowej ksiêgi

(5)

Stanis³aw Piechula

Œrodowisko - próba podsumowania

Po wyborach

i przed wyborami

Dr farm. Stanis³aw Piechula

To by³ nasz sukces - wielkie poruszenie Na wstêpie WIELKIE podziêkowania

œrodowiska farmaceutycznego. Szkoda tylko, wszystkim, którzy wsparli moj¹ kam-

¿e na 2000 Cz³onków OIA Katowice pojawi³o paniê wyborcz¹ finansowo i swoimi g³o-

siê stosunkowo niewielu, zabrak³o 1770 g³o- sami w dniu wyborów. GOR¥CE podziê-

sów do 5070, które uda³o mi siê zebraæ. W³a- kowania kierujê tak¿e do hurtowni

œciwie mieliœmy mandat poselski w zasiêgu SILFARM, TADANCO, TORFARM,

rêki. Ci¹gle nie mogê poj¹æ myœlenia nie- SALUS, ITERO I HURTAP za znacz¹c¹

których indywidualnych w³aœcicieli aptek, pomoc w czasie kampanii wyborczej.

którzy stale narzekaj¹ na tysi¹ce rzeczy, zaœ Dziêkujê tak¿e tym Prezesom i Izbom

gdy nale¿a³o poœwiêciæ jeden dzieñ by zwiê- Aptekarskim, które zechcia³y mnie we-

kszyæ szanse swojej apteki na przetrwanie sprzeæ.

i normalniejsze funkcjonowanie, to nawet siê Wielk¹ determinacj¹ i zrozumieniem ko-

nie ruszyli. Przecie¿ gdyby policzyæ tych w³a- niecznoœci posiadania w parlamencie naszego

œcicieli z rodzinami to na samym Œl¹sku jest przedstawiciela wykaza³y siê osoby przyje-

oko³o 5000 osób, a co dopiero dodaj¹c inne

¿d¿aj¹ce w dniu wyborów z odleg³ych miejsc

województwa. Pomimo tak du¿ego wysi³ku Polski do mojego okrêgu wyborczego by tu za-

i zaanga¿owania wielu osób nie odnieœliœmy sukcesu wyborczego. Rozmyœlnie piszê, ¿e MY nie odnieœliœmy sukcesu, gdy¿ reprezen- tacja naszego œrodowiska w parlamencie by³aby wszystkim w³aœnie teraz niezwykle potrzebna. Szkoda, ¿e ci¹gle nie stanowimy zgranej spo³ecznoœci, choæ pocieszaj¹ce jest to,

¿e i tak jesteœmy jedn¹ z najbardziej zorgani- zowanych grup zawodowych w Polsce.

Posiadaj¹c mandat poselski moglibyœmy mieæ znacz¹cy wp³yw na naprawianie z³ych przepisów, a tak bêdziemy jak dotychczas ¿yæ nadziej¹, ¿e mo¿e ktoœ nas wys³ucha.

Kto na tym najbardziej straci³? Na pier- wszy rzut oka ja, jako osoba anga¿uj¹ca swój czas, energiê i znacz¹ce pieni¹dze. W dalszej kolejnoœci wszyscy Ci, którzy tak¿e mnie g³osowaæ. Niektórzy mówili, ¿e pierwszy raz

wsparli finansowo (a otrzyma³em od indywi- g³osuj¹ na tego, na kogo rzeczywiœcie chc¹

dualnych osób wsparcie na prawie 30 000 z³), zag³osowaæ, a by³y osoby z Bia³egostoku,

oraz przyjechali nieraz z bardzo odleg³ych Gdañska, Olsztyna, Poznania, £odzi, Bydgo-

miejsc na g³osowanie. Najwiêcej jednak stra- szczy, Torunia, Warszawy, Kielc, Krakowa,

cili wszyscy indywidualni w³aœciciele aptek Bielska Bia³ej, Czêstochowy i wielu innych

i farmaceuci, których nikt w parlamencie nie miejscowoœci. Podobno na rynku w Miko³owie

bêdzie gorliwie reprezentowa³.

g³osowa³o prawie 600 dodatkowych osób z ze-

Pomimo przegranej s¹ te¿ sukcesy. Pier- wn¹trz.

O PINIE, INFORMACJE O PINIE, INFORMACJE

Grupa krakowska

(6)

wszy raz odby³a siê taka mobilizacja i poru- szenie wœród farmaceutów, tego nie zrobi³a jeszcze ¿adna grupa zawodowa. Myœlê tak¿e,

¿e du¿o siê nauczy³em i pewnie jeszcze spró- bujê wzi¹æ udzia³ w organizacji podobnych kampanii by reprezentowaæ nasze œrodo- wisko i ratowaæ to, co jeszcze mo¿na ocaliæ z naszego aptekarskiego zawodu i tradycji.

Mam nadziejê, ¿e coraz wiêksza iloœæ Kole¿a- nek i Kolegów rozumie, ¿e chc¹c ratowaæ nasz zawód, apteki i miejsca pracy, nie wystarczy byæ biernym obserwatorem. W aktywne funk- cjonowanie naszej farmaceutycznej spo³e- cznoœci powinien w³¹czyæ siê ka¿dy z nas!

le¿y PRZENOSIÆ I KIEROWAÆ JAK Je¿eli w najbli¿szym czasie nie ulegnie

NAJWIÊCEJ SWOICH ZAMÓWIEÑ DO zmianie podejœcie do w³asnoœci aptek, to

HURTOWNI APTEKARSKICH I TYCH, nadal bêd¹ znikaæ s³absze placówki, nastê-

pnie kolejne, a¿ zaczn¹ dominowaæ sieci i to KTÓRE NIE POSIADAJ¥ W£ASNYCH w szczególnoœci te tworzone przez hurtownie APTEK I NIE WSPÓ£PRACUJ¥ Z NI- farmaceutyczne, co doprowadzi do spadku za- SZCZ¥CYMI NAS SIECIAMI !

trudnienia farmaceutów. To czarny, ale na Z ekonomicznego punktu widzenia dzisiaj realny scenariusz. Mo¿na siê zatem wspó³praca z hurtowniami, które posia- tylko dziwiæ, ¿e nasze œrodowisko przyjmuje daj¹ i rozwijaj¹ w³asne sieci aptek to sa- w najwa¿niejszych chwilach biern¹ postawê. mobójstwo! Jak mo¿na dostarczaæ ja- kiejœ hurtowni zysków, która wspiera niszcz¹ce nas sieci aptek?

PROSZÊ PAMIÊTAÆ, ¯E KA¯DY Z PAÑSTWA KTO WSPÓ£PRACUJE Z HURTOWNIAMI: - POSIADAJ¥CYMI SIECI APTEK, - ROZWIJAJ¥CYMI SWO- JE SIECI APTEK (OFICJALNIE CZY POD RÓ¯NYMI PRZYKRYWKAMI), - WSPOMAGAJ¥CYMI NISZCZ¥CE NAS SIECI, TEN PRZYSPIESZA NASZ UPA- DEK.

Przegrane wybory parlamentarne i utracone mo¿liwoœci reprezentowania naszych spraw s¹ niczym, w porównaniu z tym, jakie kardynalne b³êdy ekonomi- czne pope³niamy ka¿dego dnia sprzeda- j¹c „za srebrniki” nasze aptekarstwo.

Ci, którzy dzisiaj maj¹ korzystne warunki za-

Pomyœlcie o tym, za ka¿dym razem, trudnienia, bêd¹ musieli siê niebawem godziæ

gdy chcecie zamówiæ towar! Zastanów- na gorsze warunki pracy. U drzwi aptek

cie siê czy przypadkiem w danym mo- bêdzie niebawem sta³a coraz d³u¿sza kolejka

mencie nie przyjmujecie tych srebrni- magistrów chêtnych do pracy za mniejsze

ków, przez które stracimy wszystko, na pieni¹dze.

co przez d³ugie lata pracowaliœmy.

Co dalej? OdpowiedŸ jest prosta: trzeba

Nie dajcie siê zwieœæ wspania³ym s³o- skorzystaæ z doœwiadczeñ, by kolejnym razem

wom o przyjaŸni do farmaceutów, pomo- posz³o lepiej. Natomiast teraz najwa¿niej-

cy aptekom, zapewnieniom o brater- szym jest wzrost iloœci aktywnych osób,

takich, które swoj¹ codzienn¹ dzia³alnoœci¹ stwie i wspólnej œwietlanej przysz³oœci.

w aptece dbaj¹ o zdrowe zasady rynku farma- Naiwnym aptekarzom przyjdzie dro- ceutycznego. Wystarczy tak niewiele, na- go za swoj¹ ³atwowiernoœæ zap³aciæ a po-

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

Kandydat z rodzin¹ Bogus³awy i W³adys³awa Winiarskich z Bielska Bia³ej

Grupa poznañska

(7)

to przy takim zaanga¿owaniu wiêkszoœci farmaceutycznej spo³ecznoœci, mo¿emy tylko z trochê lepszym wynikiem przegrywaæ.

Je¿eli podejœcie œrodowiska w takich spra- wach nie ulegnie radykalnej zmianie, to Ci, którzy próbuj¹ interesy œrodowiska reprezen- towaæ tylko trac¹ swój czas.

Proponujê, by ka¿dy z nas zastanowi³ siê nad swoj¹ postaw¹ wobec zawodu a nawet swoim interesem. Biernoœæ, naiwnoœæ i pogoñ za chwilowo wiêkszymi zyskami doprowadzi nas do upadku ca³ego aptekarstwa. Strac¹ indywidualni w³aœciciele aptek i farmaceuci, którzy marz¹ o spe³nieniu siê w swoim zawo- zostali zostan¹ pogr¹¿eni przez tych

dzie.

naiwnych. Dotychczasowa droga prowadzi nasz¹

Ale wracaj¹c do wyborów, warto je tak¿e spo³ecznoœæ oraz samorz¹d do przygotowy- podsumowaæ w liczbach, by wiedzieæ na przy- wania dobrych i tanich kadr dla tych, którzy sz³oœæ, na co mo¿na liczyæ. niebawem przejm¹ rynek apteczny.

W jednej tabeli zamieszczam Pañstwu Je¿eli chcemy ocaliæ nasze apteki i zawód, zestawienie farmaceutów, którzy w Polsce nale¿y przestaæ udawaæ, ¿e nie wiemy, o co wziêli udzia³ w wyborach i wyniki jakie osi¹- chodzi i oszukiwaæ siê, ¿e jest inaczej ni¿

gnêli (tabela nr 1). pokazuje szara rzeczywistoœæ i przytaczane W drugiej tabeli warto zwróciæ uwagê jak argumenty. Chwilowe, wiêksze korzyœci uzy- roz³o¿y³y siê g³osy w mojej kampanii wybor- skiwane od tych, którzy nas systematycznie czej w okrêgu w którym startowa³em (tabela

nr 2).

Warto zauwa¿yæ, ¿e prowadzi³em kam- paniê wyborcz¹ g³ównie w swoim powiecie miko³owskim, uzyskuj¹c w mieœcie Miko³o- wie najwiêcej g³osów ze wszystkich kandyda- tów (3170 w tym podobno prawie 600 z ze- wn¹trz). W powiecie ju¿ by³em na drugiej pozycji, gdy¿ nie zdoby³em znacz¹cej iloœci g³osów w okolicznych miejscowoœciach.

W pozosta³ej czêœci okrêgu rybnickiego najbardziej liczy³em na kampaniê wyborcz¹ prowadzon¹ poprzez oko³o 120 aptek, które siê deklarowa³y pomóc. Niestety wiêkszoœæ z nich nie podesz³a do kampanii wyborczej zgodnie z proœb¹ i przedstawionym planem, a by³y i takie apteki, które odda³y mi wszy- stkie ulotki w dniu wyborów, gdy cisza wybor- cza nie pozwala³a ju¿ na ich wykorzystanie.

Dziêki zdobytym doœwiadczeniom wiem, usuwaj¹ z rynku aptecznego tworz¹c w³asne jak mo¿na znacz¹co zwiêkszyæ szanse na zwy- sieci aptek, to nic innego jak srebrniki, za ciêstwo i w mo¿e je wykorzystam w przysz³o- które wszyscy drogo zap³acimy i nie udawaj- œci, je¿eli jeszcze bêdzie co ratowaæ i je¿eli my, ¿e tego nie wiemy, gdy¿ wiêkszoœci jest po podejœcie farmaceutów do zabiegania o naj- prostu wygodnie wierzyæ w naiwn¹ propagan- wa¿niejsze dla nas sprawy siê zmieni. dê niektórych hurtowni farmaceutycznych.

Dzisiaj warto zauwa¿yæ, ¿e niezale¿nie czy

to jest kampania wyborcza, czy obrona zawo- Z uszanowaniem du i aptek przed globalizacj¹, czy cokolwiek Prezes ORA w Katowicach innego zwi¹zanego z naszym œrodowiskiem, dr farm. Stanis³aw Piechula

O PINIE, INFORMACJE O PINIE, INFORMACJE

Pañstwo Szubowie z Warszawy Grupa ³ódzka

(8)

IloϾ Uzyskanych

g³osów Nazwisko Imiê (imiona)

Siedziba Okrêgowej

Komisji Wyborczej

Nr listy wyborczej

Nazwa Komitetu Wyborczego

Nr na liœcie wyborczej

5070 PIECHULA STANIS£AW, Rybnik 8 PO RP 16

2254 ŒLIWIÑSKA ANNA, Sosnowiec 8 PO RP 11

1874 £USZCZYÑSKA ALEKSANDRA, P³ock 7 SLD 3

1563 SENIUK ARKADIUSZ, Che³m 5 SDPL. 5

1477 £ASZEWSKI KAZIMIERZ, Szczecin 6 PiS 12

955 FORNAL MIROS£AWA Che³m 3 LPR 13

781 GEMBKA MARIA Lublin 6 PiS 18

744 TEODORCZYK JACEK, Gdañsk 6 PiS 19

608 KOSS KATARZYNA, Gdañsk 7 SLD 7

447 D£UGOSZ

OGRODNY RENATA

Nowy S¹cz 3 LPR

11 359 CYBULSKI MAREK,

Gdañsk 12 Platforma J.K.

Mikre 4

341 BUSZKIEWICZ KRZYSZTOF, Legnica 4 demokraci.pl 10

300 LINKA WOJCIECH, £ódŸ 8 PO RP 15

269 BIERNAT W£ADYS£AW, Zielona

Góra 4 demokraci.pl

4

242 GRZYWOCZ FELIKS, Rybnik 10 PSL 3

217 SZYMAÑSKI JAN, Legnica 2 PPP 2

208 MEJER RAFA£

Olsztyn 12 Platforma J.K.

Mikke 5

111 GRABOWICZ W£ODZIMIERZ, £ódŸ 1 Ruch Patriotyczny 10

93 SEIDEL RYSZARD, Warszawa

II 4 demokraci.pl

8

88 KUBIAK JÓZEF

Radom 12 Platforma J. K.

Mikke 6

88 BOREK MARCIN £ódŸ 10 PSL 12

82 KULBAT MA£GORZATA, Che³m 5 SDPL. 15

36 JAKUBOWSKA DOROTA, £ódŸ 13 OKO 13

30 LOREK-ART EL¯BIETA Legnica 9 PPN 13

23 KLEMCZYÑSKA, PUK£O

IRENA,

Wa³brzych 1 Ruch Patriotyczny

12

LISTA FARMACEUTÓW, KTÓRZY WZIÊLI UDZIA£

W WYBORACH SAMORZ¥DOWYCH 2005 ROKU

OKO - Ogólnopolska Koalicja Obywatelska PO RP Platforma Obywatelska RP SDPL Socjaldemokracja Polska Tabela 1.

Kampania wyborcza Stanis³awa Piechuli w liczbach Obszar iloœæ g³osów:

Jastrzêbie Zdrój 70

miko³owski powiat 4177 (w tym Miko³ów 3170) raciborski powiat 117

rybnicki powiat 129 Rybnik miasto 215 wodzis³awski powiat 257

¯ory miasto 105 SUMA = 5070

Tabela 2.

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

(9)

1 paŸdziernika 2005 roku w Warszawie odby³o siê ogólnopolskie Œwiêto Kosmy i Damiana - patronów aptekarzy i farma- ceutów. G³ówne uroczystoœci mia³y miejsce w Zamku Królewskim.

Po oficjalnych przemówieniach zebrani mieli okazjê wys³uchaæ koncertu na skrzypce i fortepian w wykonaniu Patrycji Piekutowskiej i Emiliana Madeya.

Oko³o godziny 13.00 odby³o siê d³ugo oczekiwane wrêczenie odznaczeñ pañstwo- wych i œrodowiskowych dla zas³u¿onych farmaceutów z ca³ego kraju.

Z katowickiej OIA odznaczeni zostali:

- Z³oty Krzy¿ Zas³ugi - mgr Barbara Wolnicka - Morawiec;

- Srebrny Krzy¿ Zas³ugi - dr Stanis³aw Piechula;

Nastêpnie z r¹k Prezesa Naczelnej Rady A p t e k a r s k i e j M e d a l i m . B r o n i s ³ a w a Koskowskiego - odebra³o 25 aptekarzy, a z naszej OIA :

- mgr Anna Œliwiñska - dr Andrzej Del¹g - mgr Aleksander ¯urek

Dzieñ Aptekarza AD 2005

Prezes NRA wrêcza medal im. B. Koskowskiego mgr Annie Œliwiñskiej

Prezes NRA wrêcza medal im. B. Koskowskiego mgr Aleksandrowi ¯urkowi

Prezes NRA wrêcza medal im. B. Koskowskiego dr Andrzejowi Del¹gowi

Prezes Stanis³aw Piechula z profesorem Romanem Kaliszanem, obecnie Rektorem Akademii Medycznej w Gdañsku, którego by³ studentem

O PINIE, INFORMACJE O PINIE, INFORMACJE

(10)

znakomitych materia³ów-CD-Rom, oraz an- Organizatorzy:

kiety dla uczestników oceniaj¹cej wyk³ad jak Naczelna Izba Aptekarska,

i wyk³adowców.

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne,

Kurs niemiecki ,,Rozpoznawanie i oce- Zarzad Niemieckich Izb Aptekarskich

nianie interakcji” zarówno farmakokinety- Komitet Naukowy.

cznych jak i farmakodynamicznych z ma- Ko mi te t or ga ni za cy jn y mo ¿e so bi e teria³em z bie¿¹cej praktyki ,,Augsburskiej pogratulowaæ I sukcesu zarówno organiza- Grupy Jakoœciowej” w której zebrano mate- cyjnego jak i naukowego. W piêknym i nowo- ria³ z 17 Aptek z okresu 6 tygodni w tym czesnym Auditorium Maximum Uniwersy- zrealizo wanych 37 81 Rp wœró d których tetu Jagielloñskiego w Krakowie przy ul. rozpoz nano 233 intera kcje. Kilka przy- Kru pni cze j 33 mia ³y mie jsc e: Wyk ³ad padków omówiono merytorycznie co wnosi do inauguracyjny, 6 Wyk³adów plenarnych, nasze j praktyki w ramach ,,Opieki farmaceu- 5 Kursów Szkoleniowych i panel dyskusyjna- tycznej” znaczny wk³ad praktyczny. Ocena ekonomiczny. Ze strony polskiej wziê³o udzia³ kursu b. wysoka, niewielkie zastrze¿enia w Konferencji 610 farmaceutów - aptekarzy, budzi jakoœæ t³umaczenia. Poziom organi- uczestników niemieckich przyby³o 160. Po- za cy jn y Ko nf er en cj i op is an o sz er ok o ziom naukowy przez kole¿anki i kolegów w Apo the ker Zeitung - Gazecie Aptekarskiej - z Niemiec zarówno wyk³adów plenarnych jak oceniaj¹c b. wysoko, co u Niemców jest rzad- i kursów zrealizowanych przez stronê polsk¹ koœci¹, przewija siê wielkie zauroczenie oceniono wysoko. W ogóle by³o wielkim zasko- atmosfer¹ Krakowa, Wieliczki, poziomem czeniem dla strony goœci: poziom naukowy artystycznym w trakcie ,,Wieczoru w Kopalni i umiejêtnoœci dydaktyków. W ocenach pol- Soli w Wieliczce”, koncertem jazzowym w wy- skich aptekarzy, które wymieniliœmy w tra- konaniu J. Muniaka. Znacznym uznaniem kcie konferencji widaæ wieloletni¹ wspó³pracê kolegów i kole¿anek z Niemiec spotka³y siê Rzecznika Naukowego Komitetu Doradczego polskie aptekarki za urodê, prezencjê a kole- Naczelnej Niemieckiej Izby Aptekarskiej dzy aptekarze za elegancjê i klasê w trakcie prof. dr Waltera Schunacka, z aptekarzami - dyskusji /niestety braki jêzykowe dot. obu praktykami i samorz¹dowymi, oraz fakt i¿ stron/. Panel dyskusyjny nt. ekonomiczne zo- doœwiadczenie w szkoleniu podyplomowym- sta³ oceniony wysoko, niektóre fakty pod ci¹g³ym jest kilka razy d³u¿sze ni¿ strony wzglêdem aptekarskim szczególnie dla kole- polskiej i bardziej nastawione na bie¿¹ce po- ¿anek i kolegów z Niemiec by³y pora¿aj¹ce trzeby aptekarzy zwi¹zane z doradzaniem tym bardziej uznano za konieczne nastêpne pacjentom i realizowane w sposób progra- spotkanie ju¿ za rok i w tym samym miejscu mowy zgodnie z zaleceniami FIP /Miêdzy- tj. w Krakowie.

narodowej Organizacji Farmacetycznej/. Bar- DYSK USJA -Pan el ekon omic zny, któ- dzo wysokie oceny uczestników niemieckich remu przewodniczy³a Pani Prezes Zwi¹zku uzyska³y Kursy Naukowe zrealizowane przez Niemieckich Izb Aptekarskich Magdalena Wydz ia³y fa rmac euty czne z Wroc ³awi a, Linz poszerzy³a nasz¹ wiedzê szczególnie Katowic i Collegium Medicum Uniwersytetu z powodu zaproszonych przez Prezesa NRA Jagielloñskiego, mi³ym zaskoczeniem by³a mgr Andrzeja Wróbla oraz Prezesa Salus wysoka ocena ŒlAM z powodu przygotowania International - g³ównego Sponsora Konfe-

Andrzej Del¹g

PIERWSZA POLSKO-NIEMIECKA

FARMACEUTYCZNA KONFERNCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

KRAKÓW 9-12.10.2005 - za nami

Dr Andrzej Del¹g

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

(11)

rencji mgr A. ¯urka, reprezentanta Litwy która zrzesza - 200 Aptek, które kontraktuj¹ prof. dr Eduardasa Tarceceviciusa, oraz u Producentów swoje zamówienia, podpowia- Zwi¹zku Gospodarczego Aptekarzy Czeskich daj¹ wybór dystrybutora, który nie tworzy Jaroslava Polacha. Sieci! Aktualnie aptekarze Czescy maj¹ 60 Sytuacja na Litwie jest b.trudna, na 3,5 dni opóŸnienia refundacji. W Niemczech od mln mieszkañców znajduje siê - 1500 Aptek, 01.01.2004 roku te¿ nast¹pi³y zmiany nieko- ka¿dy mo¿e byæ w³aœcicielem apteki, pe³na rz y stne dla aptekarstwa i dystybutorów, ale i dzika konkurencja spowodowa³a pe³n¹ libe- Apteki s¹ tylko w rêkach Aptekarzy, mog¹ ralizacjê i rz¹dz¹ sieci tj. EURO-Apteki, mieæ do 3 f ilii. 90% pacjentów ubezpieczonych w których zosta³ skalkulowany czas na jes t w P añs two wyc h Ka sac h Ch ory ch.

obs³ugê 1 pacjenta przez aptekarza na Ok.10% stanowi¹ pacjenci Prywatnych Kas 2 minuty! Do niedawna wzorem dla Litwinów Chorych, których jest ok. 300.

,,by³ model Apteki niemieckiej, teraz wiemy i¿ Na 82 mln obywateli Niemiecy posiadaj¹ musimy wypracowaæ model Apteki Euro- 21406 Aptek, w ka¿dej aptece s¹ takie same pejskiej” /prof. Taracevicius/ ceny urzêdowe /nie dot. OTC/, w Hurtowniach Przewodnicz¹cy Samorz¹du Litwy z roz- obowi¹zuj¹ mar¿e degresywne. VAT - 16%.

¿aleniem t³umaczy³, i¿ co 4 lata musi t³uma- Dopuszczono sprzeda¿ wysy³kow¹ dot. 1200 czyæ politykom ,,Co to jest farmacja”, co Aptek, ale tylko 10% jest znacz¹ca dot. tylko niejako zmusi³o do z³o¿enia wniosku do preparatów OTC o najni¿szych cenach tj. ok.

EUROPHARM Forum o wyst¹pienie z ich 0.1%-1% obrotu w skali kraju. Oficjalnie nie struktur z powodu braku jakiejkolwiek pomo- ma sieci.

cy profesjina Litwie. Konferencjê zakoñczono konkluzj¹ - Niewiele lepsza sytuacja dot. Aptekarzy o w spólnym Komunikacie dot. sukcesu dla z Czech , gdzie nie ma p rzepis ów dot. zawodu na podstawie I Konferencji Naukowo- W³asnoœci, geografii, regulacji prawnych, ce- Szkoleniowej i koniecznoœci realizacji pro- nowych. Na 10 mln obywateli Czesi posiadaj¹ gramów narodowych zgodnych z Dyrekty- 2339 Aptek. Co roku przybywa ok. 100, coraz wami FIP.

mniej Rp. jest realizowanych , spadaj¹ obroty. ,,Wstyd byæ bogatym w pañstwie Ceny leku to cena producenta, 32% Mar¿a rz¹dzonym Ÿle, a w pañstwie dobrze rz¹- z tego 18% stanowi mar¿a apteczna. Przesz³o dzonym wstyd byæ biednym”

50% Rynku Hurtowego jest w rêkach sieci /Konfucjusz/.

Phoenix, pozosta³a czêœæ jest w rêkach Gehe

i KaUfland. Wice-Prezes OIA Katowice

Od 2 lat dzia³a Spó³dzielnia Aptekarzy, Dr farm. Andrzej Del¹g

O PINIE, INFORMACJE O PINIE, INFORMACJE

DZIEÑ APTEKARZA 2005

Warszawa, Zamek Królewski

Odznaczeni zas³u¿eni farmaceuci

(12)

(Odcinek 8) t³um ludzi, nikt nie œmia³ w niej rozmawiaæ.

Panowa³a pe³na skupienia cisza.

Wyk³ad 21. Ekonomika apteki

Upadek autorytetu apteki nastêpowa³ po- Powiedzmy ju¿ na wstêpie, ¿e wyk³ad

woli. Jeszcze po pamiêtnej nacjonalizacji

„Ekonomika apteki” dotyczy normalnej apte-

aptek w 1951 r. by³y one w oczach spo³e- ki, zwanej czêsto w Polsce aptek¹ otwart¹

czeñstwa czymœ niezwyk³ym. Bo aptekarze, (w odró¿nieniu od apteki funkcjonuj¹cej

choæ pozbawieni tytu³u w³asnoœci, przyk³a- w szpitalu, wojsku, wiêzieniu, maj¹cej chara-

dnie produkowali, dyspensowali, infor- kter zamkniêty). Taka apteka za granic¹,

mowali. Po nacjonalizacji nie by³o (w wystar- np. w USA i wielu innych krajach, najczêœciej

czaj¹cej iloœci) leków, ale apteki nadal s³u¿y³y nazywa siê „community pharmacy”, apteka

wysok¹ jakoœci¹ us³ug farmaceutycznych.

œrodowiskowa.

Dramatyczny regres apteki nast¹pi³ po Apteki zamkniête z regu³y nie stanowi¹

1989 r. w toku transformacji Polskiej samodzielnych jednostek gospodarczych

Rzeczpospolitej Ludowej w Trzeci¹ Rzeczpo- i rz¹dz¹ siê odmiennymi zasadami, zw³aszcza

spolit¹. W warunkach pe³nej wolnoœci polity- gdy chodzi nie o farmacjê, a o ekonomiê. My

cznej pozwolono wszystkim na wszystko (co skoncentrujemy siê na aptekach „niezam-

nie jest sprzeczne z prawem). Pocz¹tek trans- kniêtych”.

formacji, jeszcze za „komuny”, by³ dobry, nota Apteka ma dwojakie oblicze i funkcje.

bene dokonywany pod presj¹ „Solidarnoœci”.

Ustawa stanowi, ¿e apteka jest placówk¹

Prywatyzowano apteki cefarmowskie, odda- ochrony zdrowia publicznego powo³an¹ wy³¹-

wano je (za op³at¹) pracownikom-farmaceu- cznie do wydawania* leków, ich produko-

tom. Ci dynamicznie zape³niali pó³ki lekami wania i udzielania informacji o lekach (1).

krajowymi i z importu. Ludnoœæ odetchnê³a.

Ustawa nie neguje tego, ¿e apteka, aby móc

Niestety, dogmatyzm ekonomiczny rz¹- pe³niæ swe zadania, musi mieæ kszta³t

dów „socjalistycznych” stopniowo zosta³ przedsiêbiorstwa uprawnionego do dzia³al-

zast¹piony nieudolnoœci¹ ekonomiczno- noœci gospodarczej. ¯e do za³o¿enia przedsiê-

farmaceutyczn¹ rz¹dów „postsocjalisty- biorstwa nieodzowny jest kapita³. Tam, gdzie

cznych”.

kapita³ nieuchronne s¹ zyski i straty. Konie-

* dawniej w Polsce, gdy rozumiano trochê czna jest odrobina ekonomii.

³acinê, i do dziœ w USA, Anglii, Francji mówi Postêp w przemyœle farmaceutycznym

siê, ¿e apteka s³u¿y do dyspensowania leków, uj¹³ aptece zadañ produkcyjnych, doda³ dys-

co daleko lepiej oddaje istotê sprawy; polega pensacyjnych. Ale dopiero burza dziejowa

ona nie na tym, ¿e apteka wydaje, a na tym, ¿e w Polsce, okupacja, póŸniej nacjonalizacja,

udziela zezwolenia na wejœcie w posiadanie i trwaj¹ca do dzisiaj bieda wespó³ z niefa-

œrodka leczniczego, który mo¿e byæ nie tylko chowymi rz¹dami spowodowa³y regres far-

„zdrowie daj¹cy”, ale te¿ odbieraj¹cy.

maceutycznoœci apteki.

Nowe w³adze nigdy nie pojê³y, ¿e Przed wojn¹ przeciêtna apteka nie tylko

aptekarstwo wymaga innej ekonomii ni¿ ta w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, ale tak¿e

bêd¹ca u podstaw przemys³u i handlu np.

w ma³ych miejscowoœciach, „promieniowa³a

guzikami, kapust¹ kiszon¹ czy piwem. Swo- farmacj¹”. Niejedna nie tylko wytwarza³a

body gospodarcze tak, ale nie powinno siê ich leki recepturowe i magistralne, ale nawet p³y-

wprowadzaæ bezmyœlnie. Nikt z kierownictwa ny infuzyjne dla lokalnego szpitala. Z izby

pañstwa nie chcia³ zaobserwowaæ, jak to siê recepcyjnej pacjent mia³ wgl¹d do gabinetu

robi w Niemczech, Austrii, Danii, Francji, aptekarza, jednoczeœnie biblioteki z tysi¹cem

Szwajcarii, by stwierdziæ, ¿e w krajach cywili- woluminów, farmakopei, receptariuszy, ksi¹g

zowanych nie ma dziczy w aptekarstwie. Niby m¹droœci. Wiejskiemu pacjentowi dech zapie-

wolny rynek, ale perfekcyjnie regulowany.

ra³o. Nawet w dzieñ targowy, gdy w aptece by³

Tadeusz J. Szuba

Ekonomika leku.

Podrêcznik dla studentów farmacji i farmaceutów

Dr Tadeusz Szuba

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

(13)

Niemiec w ka¿dej aptece w swym kraju ³o¿yæ aptekê, potrzebne jest odrêbne zezwole- otrzyma Aspirinê tbl 500 mg x 20 za 4,30 euro nie inspektoratu farmaceutycznego. Przed- (2). Ani dro¿ej, ani taniej. Takich regulacji tem by³a to koncesja zawarowana wy³¹cznie potrzeba sporo. Porz¹dek musi byæ. Dziêki dla aptekarza daj¹cego rêkojmiê bezpie- niemu aptekarze nie s¹ zagro¿eni plajt¹. czeñstwa obrotu lekami. Obecnie to jest Ludnoœæ nie jest zagro¿ona utrat¹ oferty fikcja. Inspektor nadzoru farmaceutycznego tanich leków generycznych pomimo elemen- nie œmie odmówiæ wydania zezwolenia na tów monopolizacji produkcji i oligopolizacji prowadzenie apteki nawet kryminaliœcie z za- obrotu. Pomimo zalewu rynku drogimi leka- tart¹ kar¹.

mi markowymi i antygenerycznej presji ich Urucho mienie przeds iêbior stwa-a pteki producentów-monopolistów na hurtowników- wymaga wpisu do Ewidencji Dzia³alnoœci oligopolistów. Nic z³ego nie mog¹ aptekarzom Gospodarczej w urzêdzie gminnym, co jest i ludnoœci zrobiæ. Pañstwo czuwa. prost¹ formalnoœci¹. Administracja nie odwa- W Polsce liberalne rz¹dy niczego nie rozu- ¿y siê utrudniaæ prowadzenia dzia³alnoœci miej¹ z trudnej farmacji. W kulcie z³otej gospodarczej. Wpisaæ mo¿e siê jedna osoba wolnoœci pozwoli³y nie limitowaæ liczby aptek. fizyczna albo spó³ka dwóch lub wiêcej osób Pozwoli³y nieaptekarzom zak³adaæ apteki. fizycznych, która nazywa siê spó³k¹ cywiln¹.

Pozwoli³y zak³adaæ sieci aptek. Pozwoli³y Taki odbiurokratyzowany raj wolnoœci stwo- robiæ w aptekach bazar cenowy. Pozwoli³y na rzono dla przedsiêbiorstw ma³ych.

podstêpne programy w rodzaju „Dbaj o zdro- Kiedy firma roœnie i przekracza ju¿ roczn¹ wie” i tuziny innych przywi¹zuj¹cych aptekê wielkoœæ obrotów netto 400 000 euro, powie- do hurtowni, zniewalaj¹cych pacjentów pod dzmy 2 miliony z³otych brutto, trzeba spó³kê przykrywk¹ troskio nich. cywiln¹ przekszta³ciæ w spó³kê jawn¹

Przyzwolenie wszystkim na wszystko ju¿ i zarejestrowaæ j¹ nie w gminnym magistra- doprowadzi³o do takiego zagêszczenia w Pol- cie, a w s¹dzie rejonowym. Wiêkszoœæ aptek sce aptek, ¿e jedna przypada na 3200 w Polsce nie przekracza w/w wielkoœci obro- mieszkañców, podczas gdy w najbardziej libe- tów, ale wypada mieæ pojêcie o prawie ralnym kraju spoœród cywilizowanych kra- reguluj¹cym dzia³alnoœæ spó³ek wiêkszych jów, w USA, jedna apteka przypada na 5700 (5). Pomoc¹ mo¿e byæ podrêcznik wydany mieszkañców. Jest tam 51 000 community przez Oœrodek Informacji Naukowej „Polfa”

pharmacies na 291 mln ludnoœci (3). w 2002 r. (6). Ka¿dy podrêcznik ma tê wadê, Przy niekontrolowanym otwieraniu aptek ¿e jest obszerny i ¿eby go przeczytaæ, trzeba i niskich w porównaniu z zagranic¹ mar¿ach mieæ czas. Tu zwróæmy uwagê na istotne aptecznych wiele aptek wegetuje, nie ma pie- ustalenia prawne w wielkim skrócie.

niêdzy na inwestycje. Standard naukowo- Prawo spó³ek (przedsiêbiorstw) handlo- techniczny upada. S¹ kraje afrykañskie, w ych dzieli je na spó³ki osobowe i spó³ki w których standard apteki bywa wy¿szy ni¿ kapita³owe. Ró¿nica miêdzy nimi jest zasa-

w Polsce. dnicza. W spó³kach osobowych ka¿dy wspól-

Szczêœliwie na razie tylko niektóre nowo nik odp owi ada za zobo wi¹ zan ia firm y za³o¿one apteki maj¹ standard sklepikarski. w sposób nieograniczony, ca³ym swym maj¹- Wci¹¿ jest jeszcze du¿o aptek prawdziwych. tkiem. Zamys³ spó³ek kapita³owych jest inny.

W³aœnie dlatego nie sposób dobrze wy³o¿yæ Chodzi o stworzenie warunków dla powsta- ekonomiki apteki, gdy tu¿ obok siebie mamy wania du¿ych i bardzo du¿ych przedsiê- aptekê farmaceutyczn¹, œwiadcz¹c¹ oczeki- biorstw nale¿¹cych do wielu w³aœcicieli. Ktoœ, wane us³ugi i krzewi¹c¹ wiedzê na temat kto wstêpuje do du¿ej spó³ki, nie ma wielkiego leków, i aptekê-sklepik, zorientowan¹ na byle wp³ywu na jej losy i wyniki. Chce zaryzy- obrót i byle zysk. kowaæ swym wk³adem, udzia³em lub akcj¹,

W szkole farmacji nie ma czasu i potrzeby ale nie zgodzi³by siê odpowiadaæ ca³ym swym uczyæ zak³adania i prowadzenia sklepików. maj¹tkiem za los wielkiej firmy. Dlatego Tysi¹ce sklepikarzy ró¿nych bran¿ radz¹ prawo spó³ek kapita³ owych stanowi , ¿e sobie nieŸle bez studiów wy¿szych. Ograni- wspólnik odpowiada za firmê do wysokoœci czmy przeto wyk³ad „Ekonomika apteki” do swego udzia³u lub akcji. Spó³kami kapita- niektórych jej elementów pomocnych w apte- ³owymi s¹ spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzial-

ce prawdziwej. noœci¹ i spó³ki akcyjne.

Ka¿da apteka (community pharmacy), czy Te sprawy mog³yby nas zacz¹æ powa¿nie to miejska, czy wiejska, jest przedsiêbior- interesowaæ dopiero w wyk³adzie „Ekono- stwem prowadz¹cym dzia³alnoœæ gospodar- mika hurtowni”, ale ju¿ w wyk³adzie „Ekono- cz¹. A wiêc kto chce za³o¿yæ i prowadziæ apte- mika apteki” miejmy œwiadomoœæ, ¿e prawo kê, musi mieæ pojêcie o prawie reguluj¹cym spó³ek handlowych nie ogranicza ich wyko- dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (4). rzystywania do przedsiêbiorstw du¿ych Ka¿da osoba fizyczna lub spó³ka takich i bardzo du¿ych. Prawo nie zabrania, by osób mo¿e za³o¿yæ przedsiêbiorstwo. Aby za- dwóch - trzech cwaniaków-wydrwigroszy

O PINIE, INFORMACJE O PINIE, INFORMACJE

(14)

utworzy³o spó³kê z o.o. do prowadzenia jednej Urz¹dzanie apteki jest najmniej k³opotli- lub kilku aptek. Udzia³y wspólników-cwania- we. Oferta mebli i wyposa¿enia jest urozma- ków w ich spó³ce zarejestrowanej w s¹dzie icona i konkurencyjna. Nie jest wykluczony mog¹ byæ bardzo ma³e. Taka te¿ bêdzie ich kredyt. Przy zaci¹ganiu kredytu nale¿y odpowiedzialnoœæ po splajtowaniu przedsiê- baczyæ nie tyle na stopê odsetek, ile na próbê biorstwa. Wszyscy wierzyciele zostan¹ wy- uzale¿nienia (patrz leki).

strychniêci na dudka. Nawet pracownicy Leki potrzebne do za³o¿enia apteki stano- apteki w kwestii zaleg³ych uposa¿eñ. A wiêc wi¹ najwiêkszy problem finansowy inwesto- forma spó³ki, jej zasady w³asnoœci nie s¹ bez ra. Ich koszt mo¿e stanowiæ a¿ 50% wszy- znaczenia w przypadku ma³ego przedsiê- stkich aktywów przedsiêbiorstwa.

biorstwa, jakim jest apteka. Zaopatrzenie w leki stanowi du¿e zagro¿enie Wybór miejsca apteki mo¿e mieæ du¿e dla nowego niezamo¿nego aptekarza. Spoty- znaczenie dla jej przysz³ej prosperity. Kiedyœ ka siê on z ofert¹ „pomocnej” d³oni hurtowni apteki po³o¿one w centrum du¿ych miast by³y farmaceutycznej. Mo¿e otrzymaæ wszystko, co wysoce dochodowe. Im dalej od centrum tym chce, bez pieniêdzy. W kontrakcie nie bêdzie biedniej. Obecnie jest inaczej. W ruchliwym lichwiarskich odsetek. Niebezpieczeñst wo punkcie du¿ego miasta powstaj¹ liczne apteki polega na omotaniu kredytobiorcy zobowi¹- obok siebie, a w peryferyjnej dzielnicy, gdy zaniem do zakupu leków w tej¿e hurtowni. To konkurencja siê zagapi, istniej¹ca tam apte- jest bardzo wysoka cena, bo obecnie, przy ka osi¹ga zadowalaj¹ce obroty. Obecnie do- bardzo niskich mar¿ach handlowych na leki, brym (w sensie zysku) miejscem na za³o¿enie wolnoœæ aptekarza, jego swoboda wyboru do- apteki prywatnej jest przychodnia lekarska stawcy leków jest najlepszym gwarantem lub szpital z przychodniami lekarskimi. Jest dob rej kon dyc ji fin ans owe j apt eki , jej to sytuacja patologiczna, bo prawo „powinno konk uren cyjn oœci i zdol noœc i prze ¿yci a.

trzymaæ” z dala farmacjê od medycyny. W cy- Przy „zatowarowaniu” apteki warto pamiêtaæ wilizowanych krajach takie kupieckie prakty- o kurtuazyjnej umowie z hurtowni¹-dosta- ki (rzekomo ku wygodzie klienta) s¹ niedopu- wc¹, ¿e przyjmie ona zwrot tych leków, szczalne. Istniej¹ nawet szczegó³owe przepisy których siê nie sprzeda. Struktura asorty- okreœlaj¹ce minimaln¹ odleg³oœæ apteki od mentowa obrotów w ró¿nych aptekach potrafi przychodni/szpitala. W zdzicza³ej farmaceu- byæ bardzo niejednakowa. Zarówno nawyki tycznie Polsce elity rz¹dz¹ce nie tylko o tym ludnoœci (leki OTC), jak i lekarzy (leki Rp) nie wiedz¹, ale nie chc¹ wiedzieæ. Filozofia w rozmaitych „parafiach” mog¹ siê ró¿niæ rz¹dzenia zosta³a prze¿arta kultem boga- dramatycznie. Z czasem aptekarz te nawyki cenia siê. Ka¿da myœl utrudnienia groszo- pozna i do nich siê dostosuje. Na pocz¹tku róbstwa jest rz¹dz¹cym obca. trzeba pracowaæ „na œlepo” i ¿yczliwoœæ hurto-

Wybrawszy miejsce za³o¿enia apteki przy- wni w sensie zamiany leków, które oka¿¹ siê stêpujemy do inwestycji. Musimy podj¹æ de- niepotrzebne, na inne, jest dobrym, prakty-

cyzje dotycz¹ce: cznym rozwi¹zaniem.

- wielkoœci lokalu aptecznego, Ustawiczne czuwanie nad remanentem - jego urz¹dzenia, wyposa¿enia, oprzyrz¹- leków to kluczowy obowi¹zek w³aœciciela lub

dowania, upowa¿nionego przezeñ kierownika. Obecnie

- zaopatrzenia w medykamenty. trudno to sobie wyobraziæ bez sprawnego Wszystkie te decyzje s¹ trudne dla apte- programu elektronicznego. Komputer bez- karza m³odego, niebogatego. A nawet stresu- ustannie podpowiada, co „wysz³o” i co powin-

j¹ce. no „przyjœæ”. Aptekarz coraz czêœciej zwalnia

Lokal najlepiej jest mieæ w³asny. Zwykle siebie z obowi¹zku przekazywania zamówieñ wynajmuje siê go. ¯adna umowa najmu nie do hurtowni, zleca ten obowi¹zek kompute- jest wieczna. Po jej wygaœniêciu nie ma nigdy rowi. Oczywiœcie pod sw¹ baczn¹ kontrol¹.

gwarancji, ¿e w³aœciciel nieruchomoœci prze- Elektroniczne przekazywanie zamówieñ przy d³u¿y umowê. Stres. pomocy modemu ma tê zaletê, ¿e jest b³yska-

Powierzchnia lokalu powinna wystarczaæ wiczne i prawie bezb³êdne.

na urz¹dzenie tu¿ obok izby recepcyjnej, za Wymogi skarbowe zmuszaj¹ aptekê do szk³em, dobrze widocznego centrum nauk prowadzenia bie¿¹cej ewidencji przychodów farmaceutycznych z bibliotek¹, elektronik¹, i rozchodów. Na szczêœcie! Klasyczny apte- internetem. Trudno jest o to, bo czêœæ powie- karz ma du¿¹ czêœæ uwagi zaprz¹tniêt¹ spra- rzchni apteki musi byæ zmarnowana na wami farmaceutycznymi, trosk¹ o pacjentów, departament produkcji leków recepturowych, a nawet lekarzy i niekiedy zaniedba³by ewi- choæ w wielu aptekach nie ma ju¿ na nie dencjê ksiêgow¹. A to mo¿e prowadziæ do ka- zapotrzebowania. Wymóg istnienia departa- tastrofy.

mentu produkcji powinien uwzglêdniaæ cdn.

ekonomikê zdrowia, a nie widzimisiê rz¹dz¹-

cych. Tadeusz Szuba

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

(15)

Poznañ, jak co roku wita biegaczy has³em: maraton w Katowicach (1h:35) potwierdza³y Najwiêkszy maraton w Polsce - i o dziwo od moje przypuszczenia. A zatem czeka³em na paru lat, mimo ¿e konkurencja jest bardzo dzieñ startu.

silna (maratony wiosenne Wroc³aw, Kraków Przed opisem samej imprezy maratoñskiej oraz maraton we wrzeœniu w Warszawie) chcia³em s³ów kilka wspomnieæ o nowo- - udaje mu siê tê cechê swego biegu utrzymaæ. powsta³ym pó³maratonie w Katowicach - na- Konkurencja szczególnie wymagaj¹ca by³a rodz i ³ siê przed paroma miesi¹cami w g³o- w tym roku ze strony maratonu w Warszawie, wach paru zapalonych osób zaœ finalnie który ukoñczy³a rekordowa jak na ostatnie przerós³ ich oczekiwania oczywiœcie na plus.

lata liczba biegaczy 1689. Wszyscy byli cieka- Do Katowic (2.10.2005) przyjecha³o prawie wi czy i w tym roku Poznañ pokona konku- 400 osób, by wzi¹æ udzia³ w festiwalu biega- rencjê - rok wczeœniej bieg ukoñczy³o 1973 nia. Kto móg³, bieg³ na dystansie 7km, zaœ dla osoby. Dla poszerzenia horyzontów dodam ¿e reszty by³ przewidziany pó³maraton oparty najwiêksze biegi na œwiecie (Londyn, Berlin, o 3 ko³a w rejonie osiedla Paderewskiego.

Pary¿, Nowy York) koñczy ok. 30.000-35.000 Oczywiœcie wgra³ faworyt z …Kenii - Rotach osób. W Polsce na jednym w pierwszych mara- Richard trenuj¹cy i biegaj¹cy w klubie Elite tonów Pokoju w Warszawie bieg ukoñczy³o Cafe.

rekordowa po dzieñ dzisiejszy liczba ok. 2300 Po tym sprawdzianie mog³em byæ pewny ¿e biegaczy - do dziœ tego rekordu nie pobito. zbli¿ê siê do wyniku w okolicach 3:25-3:30 W tym roku pojawi³a siê nadzieja - Poznañ- w maratonie. Zagadk¹ by³a jednak …pogoda.

przed biegiem zg³osi³o siê ponad 3.000 bie- Przed samym startem maratoñczycy oblegali gaczy- zapowiada³ siê piêkny bieg a mo¿e i re- stronki w interecie z prognoz¹ pogody- kord frekwencji? wpierw opcja deszczyku raczej nieustannego

Mój plan przygotowañ do tego maratonu ni¿ przelotnego i temperatury w okolicach opiera³ siê na systematycznym 3 miesiê- 7 stopni. Nie jest to komfort biegania, ale ju¿

cznym treningu przeplatanym 2 górskimi chyba gorzej byæ nie mog³o ni¿ w III edycji wyj azd ami kon dyc yjn ymi ora z par oma biegu maratoñskiego w Poznaniu (rok 2002) - kontrolnymi startami na dystansach od 10 ca³y bieg w m¿awce. Przed samym biegiem km do pó³maratonu. Plan uda³o siê wykonaæ prognoza siê poprawi³a- 10-12 stopni z szans¹ wg pocz¹tkowych za³o¿eñ bazuj¹c na na s³oneczko.

wstêpnym mezocyklu opartym o ogólne roz- Podró¿ mimo sporej odleg³oœci przebieg³a biegania oraz si³ê biegow¹. W kolejnym mezo- bez przygód. Na miejscu w Poznaniu zasta- cyk lu wpl eci ona zos ta³ a wyt rzy ma³ oœæ jemy w sobotê wieczorem wielkopolski porz¹- biegowa w drugim zakresie prêdkoœci oraz dek . Biuro zawodów sprawnie nas zapisuje- w ostatnim mezocyklu do³¹czy³em ostatnie dostajemy chipa do buta, gad¿ety od spon- szlify czyli wytrzyma³oœæ tempowo-szybko- sorów i udajemy siê na rytualne Pasta Party- œciow¹. Ca³oœæ podbudowana bieganiem po ta, nazwa ¿ywo skopiowana do maratoñskie- stokach Babiej Góry oraz dolinach tatrzañ- go s³ownika ze œwiatowych imprez maratoñ- skich sprawia³a wra¿enie, ¿e stan przygo- skich oznacza po prostu ucztê makaronow¹.

towañ jest na optymalnym poziomie. Starty Jako ¿e makaron jest wskazany przed na dystansie 15 km w Jaworznie (1h:05) , 10 biegiem to wszystkie licz¹ce siê biegi na km w Knurowie (41:49) oraz kontrolny pó³- œwiecie funduj¹ maratoñczyk om ot taki

Jan Stasiczek

Jesienna próba si³

- VI Poznañ Maraton 16.10.2005

Ruch M³odych Aptekarzy

O PINIE, INFORMACJE O PINIE, INFORMACJE

(16)

wieczorny posi³ek - ró¿ny w ró¿nych krajach wszechobecn¹ fobiê ptasiej grypy …go³êbie- np. w Nowym Yorku biegacz ma do wyboru k t ó re w kilkunastu klatkach mia³y chyba 3 ró¿ne sosy do makaronu, ró¿ne p³yny (piwo, w momencie startu wyfrun¹æ w niebo…

kawa, herbata, soki) oraz lody. Niestety nie uda³o mi siê tego zobaczyæ.

W Poznaniu by³a to porcja makaroniku Zbli¿a siê godzina 11:00 - wspólne odlicza- z sosem miêsnym- smaczna, choæ na mój d³ugi nie i „bomba w górê”- ponad 2000 biegaczy

¿o³¹dek trochê niewystarczaj¹ca. No có¿ je- rozpoczê³o walkê z dystansem maratoñskim.

dnak nie nale¿y siê objadaæ, a nawet wstaæ Wœród nich miedzy innymi liczna lekarzy lekko g³odny - choæ z drugiej strony na pewno bior¹cych udzia³ w Mistrzostwach Polski Me- podczas maratonu maja waga spadnie o 2,5- dyków - tu nagradzano oczywiœcie pierwsze 3kg zaœ iloœæ spalonych kalorii bêdzie w okoli- trójki medyków oraz tego, kto poczyni³

cach 3000 Kcal. najwiêkszy postêp, tego, kto przebiegnie

Po sympatycznym poczêstunku udajemy NAJWOLNIEJ oraz najstarszego lekarza siê na tzn. EXPO rodzaj targów dla biegaczy, maratoñczyka - doœæ ciekawie to wygl¹da³o.

gdzie pod du¿ym namiotem mo¿na wybraæ Wres zcie na trasie - tempo jak na pocz¹tku i kupiæ sobie to, co jest potrzebne do biegania-

od strojów, butów po specjalistyczne od¿ywki, sprzêt sportowy - coraz wiêkszym powodze- niem ciesz¹ siê zegarki mierz¹ce puls lub ju¿

dla konesera maj¹ce wbudowany GPS. Firma Adidas udostêpni³a uczestnikom maratonu tzw. footscan- czyli urz¹dzenie do kompute- rowej analizy biomechaniki ludzkiej stopy- to tu mo¿na by³o wykryæ czy zawodnik ma pro- nacjê czy supinacjê stopy. Ma to znaczenie proœciej mówi¹c takie, czy biegacz bêdzie bardziej zu¿ywa³ zewnêtrzn¹ czy wewnê- trzn¹ (tzn. platfus) czeœæ buta- znaj¹c u³o¿e- nie stopy w bucie mo¿na te zjawisko zniwelo- waæ i u¿ywaæ butów znacznie d³u¿ej.

Po zwiedzeniu targów sprzêtu udajê siê na nocleg w kempingach obok miejsca startu.

Wieczór jak zawsze up³ywa na rozmowach z innymi maratoñczykami oraz przygoto-

wywaniu sprzêtu, w³asnych od¿ywek i ubioru za szybkie - rwany dopingiem kibiców oraz na jutrzejszy bieg. atmosfer¹ prawie nie kontrolujê tempa. Jest

Po przebudzeniu i lekkim posi³ku idziemy pierwszy kilometr czas 4:30 wniosek jeden:

na miejsce startu. Oczom nie mo¿na uwie- trzeba zwolniæ. Potem ju¿ wszystko idzie jak rzyæ, jakie rzesze biegaczy maszeruj¹ z nami. w zegarku - têtno rewelacja na poziomie 130- Biuro maratonu na parê godzin przed startem 140 uderzeñ. Pogoda trochê sp³ata³a figla- gor¹co pracuje. Jeszcze w sobotê podczas o czy w iœ ci e na plus jest ciut za ciep³o tzn. na 14 godzin pracy rejestruje ok. 1400 osób, by to, co ka¿dy z nas ubra³ na siebie przed dzieñ póŸniej w niedzielê w ci¹gu 2 - 2,5 startem - wysz³o s³oneczko z temperatury ok.

godziny przyj¹æ ok. 1000 osób. Ogromne 10-12 stopni jest chyba oko³o 14-15. Zbli¿a siê morze biegaczy. Z tej tak¿e przyczyny przesu- punkt od¿ywczy - uzupe³niam „bak”, mimo ¿e niêto miejsce startu z nabrze¿a obok toru nie chce mi siê piæ - gdy jednak biegacz regatowego Malta na ulicê. Tu kolumna bie- odczuwa pragnienie wtedy JEST ju¿ za póŸno gaczy licz¹ca ok. 300 metrów przygotowuje trzeba piæ ma³e porcje ca³y czas, by nie dosz³o siê do startu. Pierwsi ruszaj¹ do boju do odwodnienia. Na 3 kilometrze mija mnie rolkarze- oni mkn¹c z prêdkoœci¹ prawie grupa place make rów biegn¹ ca na czas 30 km na godzinê czasem wprowadzali lekki 3 godziny, potem jeszcze jedna grupka na niepokój wœród biegaczy, gwi¿d¿¹c by trochê 3:15. Teraz trzeba siê nie daæ min¹æ grupie im miejsca zrobiæ na przejazd. Czasu coraz biegn¹cej na 3:30, a bêdzie dobrze - pomyœla- mniej- skromn¹ rozgrzewkê prowadzi grupa ³em.

dziewczyn - lecz ma³e wzbudza to zaintere- Sama trasa maratonu oparta jest o dwa sowanie. Wiêksze wzbudzaj¹ ze wzglêdu na ko³a po ok. 21 kilometrów dooko³a oœrodka

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

Jan Stasiczek

(17)

sportowego Malta (ze sporym marginesem!) poni¿ej 3h-40 min - udaje mi siê 3:39.22. Jest oraz zahacza o rynek z Poznaniu gdzie licznie upragniona od prawie 4 godzin meta.

zgromadzeni Poznaniacy dopinguj¹ bardzo Wpadam na ni¹ i czujê medal na szyi, parê gor¹co wszystkich biegn¹cych. Pierwsze 15 - kroków i siadam na ³aweczce - podchodzi pani 20 kilometrów mija nawet nie wiem, kiedy pytaj¹c jak siê czujê? Odpowiadam ¿e „bywa³o i zaczynam drugie ko³o - po³owa dystansu za lepiej” uœmiechaj¹c siê. Otrzymujê gor¹c¹ mn¹ czas 1:43 wskazuje ¿e realnie 3:25-3:30 herbatê i idê siê wymasowaæ. Kolejka idzie jestem w stanie osi¹gn¹æ. Têtno na po³owie sprawnie do przodu dziêki ok. 40 miejscom do dystansu zwiêksza siê do œrednio 154 ude- masa¿u. Masa¿ mo¿e umar³ego do ¿ycia przy- rzeñ - co nastraja optymistycznie. Biegnê da- wróciæ. Po nim realizujê bon na ¿ywnoœæ i idê lej podziwiaj¹c samochody stoj¹ce w korkach s iê odœwie¿yæ.

- tak to ju¿ jest, niektórzy ciesz¹ siê, ¿e mog¹ Rzut k¹tem oka na pierwsze nieoficjalne wzi¹æ udzia³ w najwiêkszej w Polsce piêknej wyniki - zwyciêzca Leszek Beb³o pokona³ bie- imprezie biegowej - kierowcy raczej nie po- gaczy z Kenii z czasem 2:17.07 i …znów nie dzielaj¹ naszej radoœci. wygrano samochodu (otrzymuje go ten kto po-

Delikatny 3 kilometrowy podbieg na ulicy biegnie z czasie lepszym ni¿ 2h:15 min) i nie ma rekordu trasy. O 17:30 oficjalne losowanie samochodu dla tych, którzy ukoñczyli dzisiej- szy maraton - wylosowa³ go debiutant, który ukoñczy³ bieg z czasem ponad 5 h - GRATULACJE i …to mo¿e dlatego biegacze tu tak gromadnie przyje¿d¿aj¹. Oczywiœcie maraton w Poznaniu to niesamowita organi- zacja ogromnej imprezy - bez wpadek, a na- wet bez widoków na wpadkê.

Poznañski maraton od paru lat jest tym do którego inne biegi siê mog¹ porównywaæ i oby takich biegów wzorowych by³o w Polsce jak najwiêcej i by by³y jak najliczniejsze.

Jan Stasiczek A oto na zakoñczenie wyniki pierwszych trójek w kategorii mê¿czyzn i kobiet:

1. Leszek Beb³o (Sporting Miêdzyzdroje) 2:17.07 2. Emannuel Lagat (Kenia) 2:19.30 3. Piotr Drwal (Ekspres Katowice) 2:19.42 1. Natalia Krawiec (Bia³oruœ) 2:40.47 2. Krystyna Kuta (Olimpia Grudzi¹dz) 2:41.35 3. Alena Winnicka (Bia³oruœ) 2:42.09

Mê¿czyŸni:

warszawskiej podbija têtno œrednie do 162.

Na 34 kilometrze trochê siê ju¿ martwiê-

1. Leszek Beb³o (Sporting Miêdzyzdroje) 2:17.07

prêdkoœæ 5:20-5:30 przesuwa mój wynik fini- 2. Emannuel Lagat (Kenia) 2:19.30

szu o kolejne minuty. Prêdkoœæ spada têtno 3. Piotr Drwal (Ekspres Katowice) 2:19.42 4. Samson Nepyok (Kenia) 2:20.00

utrzymuje siê ju¿ w strefie ponad 160

5. Micha³ Bartoszak (Kiekrz) 2:20.33

uderzeñ. Niestety na 35 kilometrze doganiam

6. Aleksiej Gawruczenko (Bia³oruœ) 2:23.26

kolegê - chc¹c zachêciæ go by pobieg³ ze mn¹

podkrêcam sam sobie tempo na 5:05-5:10 - Kobiety:

i po 2 kilometrach wspólnego biegania kole-

1. Natalia Krawiec (Bia³oruœ) 2:40.47

dze nie starcza si³ ja …ju¿ z têtnem 167 wiem,

2. Krystyna Kuta (Olimpia Grudzi¹dz) 2:41.35

¿e bêdzie ciê¿ko z³amaæ 3:35. Moja energia

3. Alena Winnicka (Bia³oruœ) 2:42.09

uchodzi nagle po 39 kilometrze… Kolejne 4. Olga Judienkowa (Bia³oruœ) 2:42.21

2 biegnê w tempie œlimaka po 7:15 by zebraæ 5. Tatiana Bie³kina (Bia³oruœ) 2:44.35 6. Arleta Meloch (Olimpia Grudzi¹dz) 2:46.41

resztki si³ na finisz i zmieœciæ siê w czasie

O PINIE, INFORMACJE O PINIE, INFORMACJE

Aby startowaæ w maratonie trzeba siê systematycznie przygotowywaæ

(18)

W dniach 1-2 X.2005 r odby³o siê pierwsze jak w ¿yciu, samotnie siê nie da tylko w grupie spotkanie Ruchu M³odych Aptekarzy w Wi- jest si³a.

œle. W pierwszym dniu odby³y siê dwa wy- Za szkolenie otrzymaliœmy 2 punkty edu- k³ady zorganizowane wspólnie przez OIA kacyjne, ale to, czego nauczyliœmy siê poza Katowice i firmê Glaxo na temat: \"Ciœnie- wyk³adami o sobie i o swoich mo¿liwoœciach niowe bóle g³owy"\ prowadzone przez dr nie mo¿na z niczym porównaæ.

Tomasza Biedê oraz z marketingu \"Skute- Szkolenie odby³o siê w oœrodku sporto- czne porozumiewanie siê\" prowadzone przez wym START, ul. Olimpijska 1 w Wiœle, za

dr Ewê Sitko. wszelk¹ pomoc w organizacji dziêkujemy

Po fantastycznym obiedzie mieliœmy szan- dyr. Robertowi D³u¿niakowi oraz firmom sê sprawdziæ siê intelektualnie i fizycznie sponsoruj¹cym:

w przygotowanych specjalnie dla nas przez

wynajêt¹ firmê w 18 konkurencjach z zakresu Glaxo, szko³y przetrwania. Ale siê dzia³o. Trzeba PharmaGea, by³o wykazaæ siê umiejêtnoœci¹ wspó³pracy Walmark, w grupie, g³ówkowania jak przejœæ wszystkie Polpharma, konkurencje w jak najkrótszym czasie i wyko- Herbapol Wroc³aw SA,

naæ je poprawnie. ICN Polfa Rzeszów

Wieczorem dojecha³ Prezes ORA w Kato- Planujemy zorganizowaæ podobne spotka- wicach dr Stanis³aw Piechula i wspólnie nie w dniach 5-6 listopada 2005r.

zakoñczyliœmy dzieñ góralskim ogniskiem, Ju¿ teraz serdecznie wszystkich zapra- gdzie wszyscy mogliœmy swobodnie porozma- szam.

wiaæ o problemach, poœpiewaæ przy gitarze,

mo¿na by³o odpocz¹æ w basenie i saunie, Szukamy sponsorów, aby obni¿yæ koszty i dobrze bo nie byliœmy œwiadomi co czeka nas szkolenia.

nastêpnego dnia. Tym razem bêdziemy siê szkoliæ za

4 punkty bêd¹ warsztaty i szukaæ wœród nas W drugim dniu organizatorzy zorganizo- agenta. Do zobaczenia.

wali nam przeprawê na linach po wisz¹cych

mostach, zjazd na linach i wiele innych atra- Zarz¹d RMA kcji. Trzeba by³o pokonaæ wszelkie bariery, bo Joanna P³aczek-Wrotniak drogi powrotnej nie by³o. I znów wspó³praca Damian Nowak

Farmaceutyczna szko³a przetrwania - Wis³a 2005-10-01

Joanna P³aczek-Wrotniak Damian Nowak

RUCH M£ODYCH APTEKARZY

Ruch M³odych Aptekarzy

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

(19)

Ruch M³odych Aptekarzy

O PINIE, INFORMACJE O PINIE, INFORMACJE

(20)

Ur. 20 grudnia w Paw³owie pow. kato- Górach, w której pracowa³ do chwili areszto- wicki, woj. œl¹skie. W odpisie Œwiadectwa wania.

Dojrza³oœci czytamy m.in. Schymalla Stefan W kampanii wrzeœniowej w 1939 r nie bra³ (...) wyznania rzymsko katolickiego po ukoñ- udzia³u. Stefan Szyma³a aresztowany zosta³ czeniu nauki w miejskim gimnazjum mêskim przez gestapo dnia 12 paŸdziernika 1941r.

im. Miko³aja Kopernika w Katowicach, do w Tarnowskich Górach, w czasie pe³nienia którego by³ przyjêty 4 - go stycznia roku 1923, s³u¿by w aptece. Przeniesiony zosta³ do zdawa³ w maju roku 1931 gimnazjalny zwy- aresztu œledczego w wiêzieniu w Mys³owi- czajny egzamin dojrza³oœci typu mate- cach.

matyczno - przyrodniczego wobec Pañstwo- W³adze Hitlerowskie zarzuci³y mu przy- wej Komisji Egzaminacyjnej, powo³anej przez nale¿noœæ do polskich organizacji podziem- Wydzia³ Oœwiecenia Publicznego w Katowi- nych i usi³owanie trucia ¿o³nierzy niemie- cach. (...) Pañstwowa Komisja Egzaminacyj- ckich i inne zarzuty. Na podstawie wyroku na uzna³a Szymallê Stefana za dojrza³ego do s¹dowego w dniu 18 listopada 1942r zosta³ studiów wy¿szych i wydaje niniejsze œwiade- przewieziony do Radzionkowa i publicznie

ctwo. powieszony w Radzionkowie przy

W dowodzie Osobistym Ser. E. Nr 454080 ul. Tarnogórskiej. Zosta³ zamordowany wydanym w Gminie Radzionków dnia 27 w wieku 31 lat.

wrzeœnia 1938 r. podpisywanym przez naczel-

nika gminy J. Ziêtka figuruje nazwisko: Dionizy Moska

Szyma³a Stefan i podpis w podobnym brzmie- niu.

Studiowa³ na Oddziale Farmaceutycznym

ród³a:

Uniwersytetu Poznañskiego i po zdaniu Fr. Nowak: „Materia³y do historii aptekarzy wszystkich przepisanych egzaminów otrzy- œl¹skich i ich udzia³ w walkach narodowo- ma³ w dniu 24 czerwca 1938 r. dyplom magi- wyzwoleñczych” PZWL, Warszawa 1964; - Teka stra farmacji. Po otrzymaniu dyplomu podj¹³ biograficzna w archiwum Zak³adu Farmacji

Spo³ecznej ŒAM pracê w aptece „Eskulap” w Tarnowskich

Stefan Szyma³a (1910 -1941)

PROFESORA DIONIZEGO MOSKI HISTORIA

APTEKARSTWA ŒL¥SKIEGO PROFESORA DIONIZEGO MOSKI HISTORIA

APTEKARSTWA ŒL¥SKIEGO

Prof. Dionizy Moska

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

(21)

Aptekarz, urodzi³ siê 8 lutego 1884r w Le- narciarsk¹. Udziela³ siê spo³ecznie w zarz¹- sznie Wielkopolskim jako syn Paw³a i Marii. dzie Klubu Sportowego „Stadion” (prowadzi³ W rodzinnym mieœcie uczêszcza³ do Katoli- sekcjê kolarsk¹) oraz by³ czynnym cz³onkiem ckiej Szko³y Ludowej, a nastêpnie do Gimna- ró¿nych organizacji, m.in. Zwi¹zku Obrony zjum im. Karola Komañskiego. Po szeœciu Kresów zachodnich, Stowarzyszenia Akade- latach musia³ opuœciæ gimnazjum na skutek mickiego „Silesia”, Zwi¹zku Strzeleckiego, szykan, jakich doznawa³ jego ojciec za anga- Bractwa Kurkowego, Polskiego Towarzystwa

¿owanie siê w sprawy polskie (by³y to czasy Tatrzañskiego, Ogólnego Zwi¹zku Aptekarzy zaboru pruskiego). W 1905 r. zda³ egzamin Woje wództwa Œl¹skiego.

(w Poznaniu) elewa aptekarskiego. W 1907r By³ nie tylko cenionym aptekarzem, lecz rozpocz¹³ studia farmaceutyczne we Wroc³a- tak¿e wytwórc¹ produkowanych w/g w³asnej wiu, które kontynuowa³ w Berlinie, a ukoñ- receptury œrodków leczniczo-kosmetycznych czy³ w 1912 w Brunswiku. Po studiach obj¹³ (maœæ, krem i myde³ko „Danusia”). Posiada³ pracê w aptece w Gebisfelde w Brunswiku. Na zezwolenie w³adz sanitarno farmaceuty- pocz¹tku I wojny œwiatowej, mgr Bethge pe³- cznych na ich produkcjê i sprzeda¿, a wyni- ni³ funkcjê zarz¹dcy apteki „Pod £abêdziem” ka³a ona z zainteresow añ schorzeniam i w Lesznie. W dniu 15 paŸdziernika 1915r skórnymi, powszechnymi na Górnym Œl¹sku.

zosta³ powo³any do pruskiego wojska. Po kil- Z chorzowsk¹ rzeŸni¹ mia³ tak¿e umowê na kakrotnym zapaleniu p³uc w 1917 r. zosta³ dos taw ê œro dkó w wet ery nar yjn ych dla uznany za niezdolnego do pe³nienia s³u¿by zwierz¹t rzeŸnych. W ostatnich dniach sier- wojskowej i skierowany do pracy w sk³adnicy pnia 1939 r. mgr R. Bethge otrzyma³ wezwa- sanitarnej w Poznaniu. W paŸdzierniku 1917 nie mobilizacyjne z poleceniem stawienia siê Bethge zosta³ mianowany „nadaptekarzem” w Szpitalu Okrêgowym w Krakowie. Dosta³ (Oberapotheker). Przed wybuchem Powsta- siê do niewoli radzieckiej. Na Bo¿e Naro- nia Wielkopolskiego zachorowa³ na „Hisz- dzenie 1939 r. rodzina otrzyma³a jedyn¹ pankê” i by³ leczony w czwartym szpitalu ka rt kê po cz to w¹ z obo zu je ni ec ki eg o poznañskim. W styczniu 1919r zosta³ ostate- w Starobielsku, pisa³ jako porucznik s³u¿by cznie uznany za inwalidê wojennego i prze- zdrowia wojska polskiego (rezerwa, kadra szed³ do rezerwy w stopniu porucznika. zapasowa 5. Szpitala Okrêgowego w Kra- Podj¹³ pracê w rodzinnym Lesznie, a nastê- kowie).

pnie wydzier¿awi³ od w³aœciciela Beckera Roman Bethge by³ znakomitym farma- aptekê w Poznaniu. W miêdzyczasie zda³ ceut¹, który przyczyni³ siê do polonizacji aptekarski egzamin pañstwowy, zatwier- aptekarstwa na Górnym Œl¹sku.

dzony przez Wojewódzki Urz¹d Zdrowia

w Poznaniu. Dionizy Moska

Gdy w 1922r pañstwo polskie po trzech powstaniach i plebiscycie œl¹skim przejê³o czêœæ Górnego Œl¹ska, zaczê³o przybywaæ tam wielu farmaceutów z innych regionów kraju,

wœród nich tak¿e z Wielkopolski. Mgr ród³a:

R. Bethge rozpocz¹³ wówczas starania o uzy- D. Moska: Pamiêci mgra farm. Romana skanie koncesji na prowadzenie apteki na Aleksandra Bethgego (1884 1940). Farm. Pol. nr

7-8, 1990, s. 274 275; D. Moska: Apteki i apte- Górnym Œl¹sku. Urz¹d Wojewódzki Œl¹ski

karstwo w autonomicznym województwie œl¹skim w Katowicach przyzna³ mu koncesjê w dniu

w II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1922 - 8 kwietnia 1926 r (ZP./369/19). B. Uruchomi³

1939. Œl¹ska Akademia Medyczna 1992, s. 329;

aptekê œw. Jana w Królewskiej Hucie (obe-

D. Moska: Bethge Roman Aleksander (1884 - cnie Chorzów) przy ul. Katowickiej 14. Pomi-

1940). S³ownik medycyny i farmacji Górnego mo inwalidztwa wojennego by³ czynnie

Œl¹ska, Tom I biograficzny (A-Z), Katowice 1993, zaanga¿owany w Towarzystwie Gimnasty- s.53;J. Tucholski: Mord w Katyniu. Kozielsk, cznym „Sokó³”, by³ zami³owanym turyst¹ Ostaszków, Starobielsk, lista ofiar. Instytut i zwolennikiem sportu. Uprawia³ turystykê Wydawniczy PAX, Warszawa 1991, s. 385.

Roman Aleksander Bethge (1884 - 1940)

O PINIE, INFORMACJE O PINIE, INFORMACJE

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :