Gazeta Rybnicka, 1995, nr 23 (230)

Pełen tekst

(1)

W i z y t a ambasadora Francji

W przyszłą środę 14 czerwca gościć bę dzie w Rybniku Ambasador Francji Daniel Contenay oraz Konsul Generalny tego kraju w Krakowie Yves Barelli. I choć am basador sprawuje swoją funkcję dopiero od roku, nieobce mu są kontakty naszego mia sta z Francją stąd jego zainteresowanie Rybnikiem i chęć jego poznania.

Ambasador spotka się z członkami Za rządu Miasta, będzie gościem rybnickie go ośrodka Alliance Franҫaise, zwiedzi Rybnik, a swoimi wrażeniami podzieli się z dziennikarzami na konferencji pra sowej, która w godzinach popołudnio w ych odbędzie się w Z espole Szkół Ekonomiczno-Usługowych.

Nawet deszcz nie przeszkodził dzieciom w dobrej zabawie

Ś więto muzyki i pieśni Na 800-lecie

urodzin św. Antoniego

Figura św. Antoniego w bazylice pod jego wezwaniem. Zdj.:Zb. Solarski

Ś w ięto patrona ryb n ic k ie j b a z y lik i c z y li o d p u st św. A n ton iego j e s t p rzed e w szystk im w y d a r z e n ie m r e lig ij nym. J ed n ak że fakt że św ię ty te n od w iek ów u zn a w a n y j e s t p a tr o n e m m ia s t a i c a łe j Z iem i R ybnickiej, n a b ie r a g łę b o k ie g o w y m ia r u k u ltu r o w e g o w p is a n e g o w d z ie j e teg o skraw ka ślą sk iej ziem i.

C o ro czn a p r o c e sja ulicam i m iasta grom a­

d z i tr a d y c y jn ie r ó w ­ n ież rajców m iejsk ich , w ie r n y c h z o b o w ią z a ­ n iu u c z y n io n e m u przez ich daw nych p o ­ p r z e d n ik ó w . G r o m a ­ d zi różne stany, zaw o­

dy, k o r p o r a c je i s t o ­ w arzyszenia które p o ­ czuwają s ię do z w ią z ­ ku z tą tradycją.

W roku b ieżącym mija 8 0 la t od u rodzin tego - p o ch o d zą cego z Lizbony, a działające go i pochow anego w P adw ie - ś w ię te g o . Fakt, że obrano go p a tr o n e m m a łe g o ś l ą sk ie g o m ia stec z k a p o tw ie r dza w ypow iedziane n ie d a w no na naszym Rynku słow o, ż e “ ś w ię c i je d n o c z ą E u ro p ę ”.

W duchu tej w ielk iej euro p e js k ie j tra d y cji z w ra ca m s ię do sp o łeczn o ści n aszeg o m ia sta o zazn aczen ie swojej o b e c n o śc i w o b c h o d a c h tej n ie c o d z ie n n e j ro czn icy p o p r z e z u d z ia ł w od p u stow ej procesji grup zaw odow ych i sta n o w y c h , sto w a r z y sz e ń i zw iązków , a ta k że instytucji i zakładów pracy z ic h p o cztam i sztandarow ym i.

N ie c h św ię to patrona n a szej z ie m i b ę d z ie je d n o c z e śn ie św ię te m m iasta p o w ie rzonego J ego pieczy.

J ó z e f M akosz Prezyd en t M iasta

Jacek Cygan okazał się świetnym wodzirejem

Dyskoteka w deszczu

Nawet chłód i deszcz nie był w stanie zepsuć humorów dzieciom, które przybyły na Rynek, by uczestniczyć w zabawie zorgani­

zowanej z okazji Dnia Dziecka.

Do wspólnych tańców zaprosił w szy stkie dzieci Jacek Cygan, znakom ity kompozytor, a ja k się okazało, równie dobrze sprawdzający się jako dziecięcy wodzirej. Zaprezentował on znany pro gram “D yskoteka Pana Jacka” , a p o magali mu dzielnie Anna Jurksztowicz, K rzy szto f A n tk o w iak o raz zn an a z dziecięcych program ów A nia Staw ie raj. Jacek Cygan w kraw acie z m otywem

m o ty

wem z filmu o jaskiniowcach organizo wał zabawy i konkursy wciągając w nie wszystkie dzieci, nie dające się zresztą długo prosić. W iększość dzieci, choć pod parasolami, dobrze się bawiła i wy trwała do końca imprezy.

Dobrze się dzieje, że do imprez orga nozowanych przez m iasto w łączają się firm y działające na jeg o terenie, ja k choćby K O D A K , k tó ry w spom ógł dziecięce święto w zbogacając wystrój Rynku, a także w ykonując gratisow o prawie setkę zdjęć z imprezy.

/a/

Zdjęcia: Zb. Solarski

15 H a n zeaty ck ie D ni w Soest

Prezentacja dorobku

kulturalnego i gospodarczego Rybnika

Europa bez granic podstawą dla wza jem nego zrozumienia, dobrobytu i poko j u - to motto odbywającego się w dniach

8-11 czerwca br. w Soest w Niemczech Forum Gospodarczego n.t. “Współpraca gospodarcza to partnerstwo czy konkuren cja pomiędzy Wschodem i Zachodem? “ Impreza ta odbywać się będzie w ramach

“ 15. Hanzeatyckich Dni w Soest".

Tematy referatów związane z pomocą w przebudowie gospodarczej miast i re­

gionów środkowej i wschodniej Europy oraz doświadczenia z tym związane, są interesujące dla naszego miasta, którego dynam iczny rozwój je s t zauw ażalny i doceniany.

Na zaproszenie wysłane przez burmi strza zaprzyjaźnionego z Rybnikiem Dorsten

D o

rsten, do Soest wyjedzie grupa w skła dzie: wiceprezydent Jerzy Kogut, wi ceprezes R ybnickiej Izby H andlow o- Przemysłowej Zdzisław Konopka oraz st. kustosz rybnickiego Muzeum - W e rner Pierzyna.

Uczestnictwo w forum jest okazją do zaprezentowania dorobku kulturalnego i gospodarczego naszego m iasta i regio nu, co będzie miało miejsce w specjal nym paw ilonie zarezerw ow anym dla Rybnika przez władze miasta Dorsten. O znaczeniu jakie przywiązywane jest do współpracy gospodarczej z Polską niech świadczy fakt, że jednej z dwóch sesji tematycznych forum przew odniczy se nator Gerhard Bartodziej, profesor Poli techniki Śląskiej w Gliwicach.

N r 23/229 P IĄ T E K 9 C Z E R W C A 1995 C E N A : 40 g r (4000,- zł)

W numerze: Kied y hobby bywa nałogiem * Absolwenci szkoły muzycznej ABC - Przednówek i kartofle

359-823 1232-437X

“J a k k a p ita lizm do k a p ita lizm !”

Zespół “ Pod B u dą” i jego lider A ndrzej Sikorow ski Teatr Ziemi Rybnickiej, Piątek, 9 czerwca br., godz. 18.00

SALON GIER HAZARDOWYCH I AUTOMATÓW

z a t r u d n i

barm anki, b arm anów i p racow n ik ów salonu.

R ybnik, R yn ek , H otel P olski - B iała Sala.

Zgłoszenia: osobiście w godzinach od 10.00 - 24.00

Jubileuszu 75 - lecia R ybnickiego O kręgu

Polskiego Związku C hórów i O rkiestr

* Przem arsz chórów

sprzed “R yfam y” do bazyliki św. Antoniego

niedziela, 11 czerwca, godz. 14.00

* M sza św. w bazylice św. A ntoniego

godz. 14.30

* Przem arsz pod Teatr Ziem i R ybnickiej

i koncert chórów zrzeszonych w Rybnickim Okręgu PZCHiO - ok. godz. 15.30

M iędzynarodow y Festiw al Orkiestr Dętych o “Złotą Lirę”

* R ozpoczęcie

- Rynek, piątek 9 czerwca, godz. 18.30

* P rzesłuchania i w ystęp y orkiestr

- Rynek, sobota 10 czerwca, godz. 15.00

* K oncert G alow y

- Teatr Ziemi R ybnickiej, niedziela 11 czerwca, godz. 18.00

K oncert Specjalny

orkiestry z Colorado Springs (USA) - TZR, w torek 13 czerwca, godz. 17.00

G AZETA RYBNICKA

T Y G O D N IK S A M O R Z Ą D O W Y

(2)

Zarząd Miasta informuje Zarząd Miasta informuje Zarząd Miasta informuje

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY I OG RANICZO NY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOW YCH NA STAW KĘ M IESIĘCZNĄ CZYNSZU ZA 1 M KW. POW. UŻYTKOW EJ NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOW O -

GO SPODARCZĄ

ORAZ PRZETARG OFERTOW Y NA SPRZEDAŻ NIERUCH OM O ŚCI STANOW IĄCEJ W ŁASNOŚĆ GM INY M IASTA RYBNIK.

Przedm iotem przetargu jest:

- najem lokali użytkowych

Lp. Usytuowanie pow. lokalu wizja stawka wadium lokalu w m. kw. w dniu godz. w yjściowa w wys. zł

za 1 m2 zł 1. Kościelna 7

parter str. lewa

72,70 12.06 9-11 11,00 500,00

2. Kościelna 7

I p. str. lewa 64,57 12.06 9-11 4,50 500,00

3. K ościelna 7

I p. str. prawa 36,43 12.06 9-11 4,50 500,00

4. Kościelna 7 poddasze str. lewa

61,56 12.06 9-11 4,50 500,00

5. Kościelna 7 poddasze str. prawa

33,80 12.06 9-11 4,50 500,00

6. Raciborska 20 oficyna

16,00 13.06 9-11 4,50 500,00

7. 1 M aja 57 127,10 13.06 9-11 4,50 500,00

8. Kościuszki 9 31,00 14.06 9-11 4,50 500,00

9. Rynek 12 20,40 16.06 9-11 4,50 500,00

oficyna - przetarg ograniczony na kawiarnię

Do stawki czynszu za 1 m kw. pow. użytkowej naliczony zostanie obowiązujący podatek Vat w wys. 22 procent

- sprzedaż nieruchomości

Lp. Nieruchom ość N r K s.W iecz. Pow. Łączna Wadium Wizja zabudowana Parceli na nieruch. wartość 10% ceny nieruch.

przy: K.m. 1 w m.kw. składnika wywoł. godz.

budowal. w zł dzień i g runtow .

1. ul. Staszica 3 KW 162 parc . 132 43.000,00 4.300,00 9-11

nr 822/94 20.VI.

Km 3 dod 2 1995 r.

obręb Rybnik

2. ul. W illowa 28 KW 646 1016 19.000,00 1.900,00 9-11

Rzędówka parc. 21. VI.

N r 3912/54 K.m 1995 r.

Leszczyny dod Kamień obręb Kamień

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta Rybnika tel. 24-168, 25-344

Oferty zawierające proponow aną cenę nabycia w /w nieruchomości należy skła dać do dnia 21 czerwca 1995. godz. 15.00 do W ydziału Lokalowego Urzędu M ia sta Rybnika przy ul. 3 M aja 12 pokój nr 9.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wnieść wadium w wys. wyżej poda nej od każdej pozycji najpóźniej do dnia przetargu do godz. 9.30 w kasie tut. Urzę du M iasta przy ul. Chrobrego 2. W adium przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika wygrywającego przetarg. Przetarg na lokale użytkowe odbędzie się w dniu 22 czerwca 1995 r. o godz. 10 w sali nr 38 I piętro w bu dynku Urządu Miasta Rybnika ul. Chrobrego 2, natom iast przetarg - otwarcie ofert dot. sprzedaży nieruchości nastąpi w dniu 22 czerwca 1995 r. o godz. 11.00 w sali wyżej podanej.

D odatkowo należy w płacić koszt organizacyjny w wysokości 15,00 zł od jednej pozycji.

U czestnik przetargu winien zapoznać się z regulaminami przetargów, które są do wglądu w W ydziale Lokalowym Urzędu Miasta przy ul. 3 M aja 12. Zastrzega się prawo w yboru ofert oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

W p o przednim n um erze “ G R ” , w tekście pt. “Gorsze dzieci” z przyczyn tech n iczn y ch pojaw iło się k ilk a b łę dów:

W akapicie dotyczącym sponsorów nie zostało wym ienione P rzedsiębior stwo W ielobranżow e “E krol-1 ” oraz E nergo Inw est, który z a sila konto Domu regularnym i w płatam i w w yso kości 20 m ln zł. B łędnie zostało w y drukowane nazwisko Tadeusza Kotuli, który pom alow ał całą placów kę. Suk ces W. Abraham czyk dotyczył adopcji dziew czynki bez rączek. A kapit doty czący pom ocy p o w in ien n ato m iast brzmieć:

“P om agają też parafie: o.o. F ranci szkanów, św. Jadwigi, szkoły z Rybni ka, Żor, Chwałowic często prowadzące zb ió rk i zabaw ek, p ien ięd zy , ubrań.

N iektórzy jed n ak trak tu ją takie akcje ja k o p re te k st do dom ow ych p o rz ą d

ków. Do Domu D ziecka trafiają nieraz rzeczy b ardzo zn iszczo n e, brudne. - W szystkie, n a w et n a jm n ie jsze dary, bardzo nas cieszą - pow iedziała dyrek torka K rystyna K ubat - A le chcieliby śmy, żeby trafiały do nas rzeczy czyste i w takim stanie, aby służyły dzieciom, abyśmy m ieli z tego p o ży te k

To właśnie dzięki rozm aitym instytu cjom i osobom prywatnym Dom Dziec ka w ygląda coraz lepiej, a dzieci przy najm niej w izualnie nie ró ż n ią się od przeciętnych przedszkolaków .”

Dyrekcję Domu D ziecka i zaintereso wane osoby za błędy, które w ynikły z pomyłkowego ukazania się wersji nie poprawionej, przepraszamy.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCH OM O ŚCI STANOW IĄCYCH

W ŁASNOŚĆ GM INY M IASTA RYBNIKA 1. parcela nr 2975/132 o pow. 340 m kw. położona przy ul.

Szczygłów, zapisana w KW 106.754

cena wywoławcza: 3.500,00

2. parcela nr 2926/133 o pow. 558 m kw. położona przy ul.

Szczygłów, zapisana w KW 105.070

cena wywoławcza: 5.700,00

3. parcela nr 2931/133 o pow. 451 m kw. położona przy ul.

Szczygłów, zapisana w KW 108.044 oraz parcela nr 2942/

133 o pow. 444 m kw. położona przy ul. Szczygłów, zapisa na w KW 105.069

cena wywoławcza: 9.100,00

4. parcela nr 2992/191 o pow. 333 m kw. położona przy ul.

Pelargonii, zapisana w KW 104.948

cena wywoławcza: 3.700,00

5. parcela nr 2975/175 o pow.568 m kw. położona przy ul.

Piwonii, zapisana w KW 103.747

cena wywoławcza: 6.400,00

6. parcela nr 2991/180 o pow. 342 m kw. położona przy ul.

Piwonii, zapisana w KW 101.494

cena wywoławcza: 3.800,00

7. parcela nr 2569/131 o pow. 435 m kw. położona przy ul.

Sztygarskiej, zapisana w KW 100.294

cena wywoławcza: 3.150,00

8. parcela nr 2568/105 o pow. 429 m kw. położona przy ul.

Sztygarskiej, zapisana w KW 100.229

cena wywoławcza: 3.100,00

9. parcela nr 2570/131 o pow. 441 m kw. położona przy ul.

Sztygarskiej, zapisana w KW 100.297

cena wywoławcza: 3.200,00

10. parcela nr 2592/130 o pow. 425 m kw. położna przy ul.

Sztygarskiej, zapisana w KW 98.019

cena wywoławcza: 3.000,00

11. parcela nr 2604/131 o pow. 399 m kw. położona przy ul.

Sztygarskiej, zapisana w KW 97.834

cena wywoławcza: 2.900,00

12. parcela nr 2565/94 o pow. 434 m kw położona przy ul.

Sztygarskiej zapisana w KW 100.246

cena wywoławcza: 3.150,00

13. parcela nr 2534/63 o pow. 397 m kw. położona przy ul.

Wyrobiskowej, zapisana w KW 100.923

cena wywoławcza: 2.900,00

14. parcela nr 2614/151 o pow. 489 m kw. położona przy ul.

Odległej, zapisana w KW 98.933

cena wywoławcza: 5.500,00

15. parcela nr 2769/68 o pow. 774 m kw. położona przy ul.

Górniczego Stanu, zapisana w KW 13.218 cena w ywoławcza: 5.600,00

16. parcela nr 2770/68 o pow. 752 m kw. położona przy ul.

Górniczego Stanu, zapisana w KW 13.218 cena w ywoławcza: 5.500,00

17. parcela nr 2771/68 o pow. 863 m kw. położona przy ul.

Górniczego Stanu, zapisana w KW 13.218

cena wywoławcza: 6.250,00

18. parcela nr 2769/68 o pow ierzchni 774 m kw. położona przy ul. Górniczego Stanu zapisana w KW 13,218

cena wywoławcza: 5.153,30 zł

19. parcela nr 2770/68 o pow ierzchni 752 m kw. położona przy ul. Górniczego Stanu zapisana w K W 13.218

cena wywoławcza: 5.978,40 zł

20. parcela nr 2771/68 o pow ierzchni 863 m kw. położona przy ul. Górniczego Stanu zapisana w KW 13.218

cena w ywoławcza 6.860,85

B liższych inform acji udziela W ydział Geodezji i G ospo­

darki Gruntami Urzędu M iasta Rybnika przy ul. Miejskiej 7, pokój 78 tel. 22-364.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.06.1995 r. o godzinie 10.00 w sali 37 I piętro budynku U rzędu M iasta Rybnika przy ul.

Chrobrego 2.

Wizje działek w terenie odbędą się w dniu 20 czerwca br.

gdzie zainteresowanych przedstawiciele W ydziału Geodezji i G ospodarki Gruntami oczekiwać będą:

- w dzielnicy W awok przy ul. Sikorek /obok pawilonu PSS/

w godz. 8.00 - 9.00

- w dzielnicy O rzepowice przy ul. Piwonii w godz. 11.00 - 12.00

- w dzielnicy Niedobczyce przy ul. Górniczego Stanu w go­

dzinach 13.00 - 14.00.

W adium od każdej nieruchom ości wynosi 25 procent ceny wywoławczej, które należy wpłacić w kasie tut. Urzędu naj później w dniu przetargu do godziny 9.30. Dodatkowo nale ży wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 15,00 zł od jednej nieruchomości.

W przypadku n iezaw arcia um ow y przez w ygryw ającego przetarg, wadium nie podlega zwrotowi.

Regulamin przetargu jest do wglądu w W ydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu M iasta Rybnika przy ul. M iej­

skiej 7, z którym uczestnik przetargu winien się zapoznać.

Zarząd M iasta zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetar­

gu, w zględnie u niew ażnienia jeg o w yników bez podania przyczyny.

Wakacyjne dofinansowania

D yrekcja

M ałej Sceny R yb nickiej dzięk uje w szy stk im niżej w ym ien ion y m firm om za dotychczas okazaną pomoc:

HURTOWNIOM: “ F R U K T U S ” ,

“ G A M M A ” , “ JO W IT A ” , “ K O N IA C Z E K ” , “L A S E R ” , “M A Ł G O S IA ” ,

“N O W A K ” , “R O L -H U R T ” , “ ST A N EK ”, “W O JCIECH ”, “ZBIG N IEW ” z Rybnika i “TRAGARZ “ z Żor SK L E PO M : “ M E R IN O ” , “ P A P I RU S” , “T E L E -SA T ” , A. R O JK A , K.

RYSZK I i piekarni F. STU D N IK A z Rybnika

FIRMOM: “G ETEX”, “K OM -GAZ”,

“RUCH ” , SPÓŁKA POLIT. z R ybni ka, firm ie kraw ieckiej K R A W IE C TWO - D. M IKOŁAJCZYK z Bogu szowic i ŚL. P.P.M . SA - Zakładom Mięsnym z Katowic

M iejski O środek Pom ocy Społecz nej również w tym roku przyznawać bę dzie dofinansowanie dla dzieci z rodzin ubogich na wyjazdy wakacyjne. K ażdą pomoc przyznawać będzie indywidual nie, po w nikliwym rozpatrzeniu wnio sku, chętnych je s t bow iem więcej niż M O PS m a m ożliw ości finansow ych.

Sam ośrodek nie jest jednak organizato rem żadnych kolonii ani obozów dla dzieci, uczestniczy on jednak w kosztach utrzymania ognisk wychowawczych.

W Rybniku funkcjonuje obecnie pięć ta-

oraz IN ST Y T U C JO M : U rzędow i M iejskiem u, Państwow ej Szkole M u zycznej, M iejskiemu Zarządowi Szkół i Przedszkoli, Zespołow i Szkół Ekono miczno-Usługowych, Centrum K ształ cenia Inżynierskiego Politechniki Ślą skiej z R ybnika i D om ow i K ultury w Niedobczycach

takich placówek. W czasie roku szkolnego dzieci m ogą się w nich przygotowywać do lekcji, uzupełniać pod okiem opieku nów braki i rozwijać swoje zaintereso wania. W czasie w akacji b ędą przede wszystkim bezpiecznie się bawić pod opieką pracujących w ogniskach wycho wawców.

K o lejn a edycja kon ku rsu

O ładniejszy R yb n ik

Jeszcze tylko do 14 czerwca można zgłosić swój balkon, ogród, teren przed blokiem, szkołą lub sklepem do konkur su “O ładniejszy Rybnik”, którego kolej na edycja właśnie rusza.

Specjalna Komisja oceniać będzie:

* najładniej ukwiecony balkon i loggię,

* najładniej zagospodarowany teren wokół budynków prywatnych,

* najlepiej urządzony i utrzymany teren wokół budynków mieszkalnych, wieloro dzinnych w ramach administracji spół dzielczej, zakładowej i komunalnej,

* najładniej urządzone otoczenie pawilo nów handlowych i innych obiektów uży teczności publicznej.

Zgłoszenia do konkursu przyjmuje Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, ul. Chrobrego 2 w terminie do 14 czerwca 1995 roku.

Już dzień później w teren ruszy specjalna komisja, by ocenić urządzenie zgłoszonego do konkursu obiektu pod względem kom­

pozycji, ogólny porządek wokół niego, stan zieleni: dobór gatunków roślin, utrzy­

manie trawnika, kwietników, krzewów, drzew. Będzie też oceniała wkład pracy w założenie i stałą pielęgnację całego obiek­

tu, a także stan techniczny elementów tzw.

małej architektury: ławek, huśtawek, pia­

skownic, murków, schodów, tablic infor­

macyjnych.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody pieniężne.

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA ogłasza

konkurs na stanow isko dyrektora Szkoły Podstaw ow ej N r 17 w R ybniku - B oguszow icach

Kandydaci winni spełniać następujące warunki:

- co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub nauczyciela akademickiego w pełnym wymiarze godzin

- wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - dobry stan zdrowia

Oferty kandydatów zawierające:

1/ kwestionariusz osobowy,

2/ odpisy dyplomów studiów i inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i osiągnięcia zawodowe,

3/ opinie z miejsc pracy z ostatnich 5 lat,

4/ koncepcję pracy na stanowisku dyrektora szkoły,

należy składać w M iejskim Zarządzie Szkół i Przedszkoli w Rybniku, ul. 3 Maja 2 7 , I piętro, pokój 5 w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 16 czerwca włącznie.

Konkurs odbędzie się w 3 dekadzie czerwca br.

O dokładnym terminie osoby zainteresowane zostaną powiadomione indywidualnie.

2

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

G orsze dzieci?

S p r o s t o w a n i e

(3)

zawodów. I krajów. ” Ryszard Kuwałek nawiązywał kontakt z całym światem - Rosją, Niemcami, A ustralią Antarktydą Japonią Za każde połączenie otrzymuje tzw. QSL - kartę potwierdzającą nawią zanie łączności. W klubow ym biurku karty zajmują pełną szufladę.

Satysfakcja

R yszard K uw ałek dzięki sw ojem u hobby ma znajomych na całym świecie.

Nie wyróżnia jednak nikogo. Chociaż z jednymi rozmawia po angielsku, z inny mi po niem iecku, jeszcze z innymi po rosyjsku czy po polsku, nie ma dla niego znaczenia z jakiej części świata pocho dzi jego rozm ówca - “Satysfakcją je s t samo nawiązanie łączności ”.

Wśród krótkofalow ców bardzo silne je s t rów nież poczucie solidarności:

Niekiedy hobby bywa nałogiem. Kie dy pięćdziesięcioletni m ężczyzna do pierwszej w nocy słucha trzasków wydo byw ających się z radiostacji m ożna śmiało tak powiedzieć. Ryszard Kuwa łek robi to już od 35 lat. Zainteresowanie krótkofalarstwem przejął od starszych kolegów, potem zajęcia w LOK-u, Lidze Przyjaciół Żołnierza. Z czasem sam za czął prowadzić zajęcia, w klubach kopal ni R ydułtow y i M arcel. Teraz szkoli młode kadry w Boguszowickim Domu Kultury.

Początek

Pierwszy kontakt Ryszard K uwałek nawiązał z Kolumbijczykiem. Było to w 1960 roku. Potem przyszły inne ciekawe rozmowy. Zanim jednak mógł rozm a wiać z własnej radiostacji, korzystał ze sprzętu klubowego. Po pewnym czasie szkolenia w klubie otrzymał licencję na słuchową WSL. Od jej otrzym ania do uzyskania norm alnej licencji i znaku nadawczego, minęły 2 lata. W tym cza sie trwała nauka telegrafii, przepisów m iędzynarodow ych, slangu, czyli skrótów. Po złożeniu egzam inu pań stwowego Ryszard K uw ałek mógł ju ż pracować na zakupionym przez siebie sprzęcie i przedstaw iać się jak o SP9 RTH.

“K rótkofalarstw o to drogie hobby.

Sama radiostacja to wydatek rzędu 50 mln - mówi Ryszard Kuwałek. - Dlatego w iększość krótkofalow ców ma sp rzęt własnej konstrukcji. ” Kiedyś pomagało też wojsko. N iepotrzebne, złom owane radiostacje przekazyw ane były do po szczególnych klubów. Teraz jest z tym trudniej, dlatego hobbiści stają się też majs terkowiczami.

Szum w eterze

Krótkofalowcy używają ośmiu często tliwości - 3,5; 7; 14; 21; 29; 144; 432;

1296 MHz - każdy z hobbystów należy też do polskiego Związku Krótkofalar skiego i opłaca abonament za użytkowa nie częstotliwości. Rozmowy w eterze prowadzone są na rozmaite tematy. “Nie wolno je d n a k m ówić o polityce, spra wach wojskowych, gospodarczych - wy jaśnia Ryszard Kuwałek. - Poza tym roz m awiamy o wszystkim - pogodzie, co dziennym życiu. ” Ostatnio krótkofalo wiec wymieniał się przepisami kulinar nymi z rozmówczynią z Krakowa.

Serce rosło...

rozmawiać z kimś z kim jeszcze nie na wiązałem kontaktu. To jed yn e pragnie nie ”.

Rodzina

N ajczęściej z powodu hobby głowy rodziny wszyscy cierpią. W tym przy padku stało się odwrotnie. D wóch sy nów Ryszarda Kuwałka poszło w jego ślady. Za przykładem taty krok po kroku uczyli się rozróżniać trzaski w eterze.

Jeden z synów zyskał dodatkowo, gdyż dzięki posiadanej już licencji, gdy trafił do wojska od razu został skierowany na nasłuch radiowy. Dzięki tem u om inęła go normalna, cięższa służba. Ojciec i sy now ie k o rzy stają w dom u z jed n eg o sprzętu. Razem urządzili sobie wspólny pokój z radiostacją. Jedynie żona nie za raziła się bakcylem krótkofalarstw a. -

“A le lubi słuchać, gdy m y rozm aw ia my. ”

Doświadczenie

“To bardzo ciekaw e hobby. A le p rz y okazji bardzo drogie i niebezpieczne.

Można być posądzonym o szpiegostwo - powiedział Ryszard Kuwałek - lub nara zić się sąsiadom . ” K rótkofalow cy oprócz tego, że sami prow adzą nasłuch, są również kontrolowani czy nie przeka zują ważnych strategicznie wiadomości, czy nie prowadzą działalności szpiegow skiej. Ale są też przyjemne strony tego hobby. K rótkofalow cy m ają swoje za wody krajowe i międzynarodowe - ostat nie zorganizowane były przez Klub kra kowski z okazji wizyty papieża w Polsce

P o

lsce. Każdy uczestnik dostał listę różnych stacji na terenie Polski, z którymi musiał naw iązać kontakt. Za k ażd ą łączność otrzymywał punkty. W ten sposób prze prowadzona jest klasyfikacja.

Klub

W Boguszowicach Ryszard Kuwałek je s t opiekunem klubu krótkofalow ca i prowadzi zajęcia od 2 lat. Dwa razy w tygodniu przyjeżdża tu specjalnie z Żor.

Na co dzień niezmiennie od 21 lat pracu je w kopalni “Pniówek”.

W klubie je s t obecnie 14 hobbystów.

Dopiero uczą się kręcić pokrętłami przy wyszukiwaniu częstotliwości, rozm ów przez m ikrofon - “Bo to nie je s t takie proste. N iejednem u za tyka w gardle.

Brakuje słów, czy ją k a się p rzed metalo wym sitkiem. P rzed rozmową niektórzy mają taką samą tremę j a k p rzed wystę pam i na scenie ” - wyjaśnia opiekun. Za jęcia w klubie to również przygotowanie do dalszej nauki. W końcu przy napra wach czy montażu zdobywa się wiedzę techniczną. Ryszard Kuwałek nie liczy już swoich wychowanków, którzy dzięki krótkofalarstwu skończyli lub studiują na politechnice.

Zakończyć pracę czy zrezygnow ać z krótkofalarstwa też nie zamierza - “To wciąga tak sam o j a k inne pasjonujące zajęcia, w których każdego dnia można odkryć coś nowego. Po pewnym czasie je s t to ju ż nałóg, a wyjść z nałogu je s t

bardzo trudno ”.

Aneta Twaróg

Serce rosło, kiedy patrzyło się na rado­

sne buzie niepełnosprawnych dzieci tań­

czących na wózkach i w ramionach mam na zorganizowanej dla nich zabawie z

Dobrze bawiły się i dzieci, i ich opiekunowie. Zdj.: sol

na co dzień są podopiecznymi placówki dla dzieci upośledzonych w Gorzycach, rybnickiej “Szkoły Życia”, ośrodka przy parafii św. Jadw igi i przedszkola dla dzieci niepełnospraw nych przy ul. K o ściu szki.

D la Ewy P łuciennik nie był to pierwszy kon­

takt z dziećmi niepełno­

sprawnymi, bywała już niejednokrotnie w ośrodku w G orzycach,

Kiedy hobby jest nałogiem

O laparosk op dla R yb nik a

Lepiej mieć niż pożyczać...

M etoda laparoskopowa w diagnozo waniu, najczęściej chorób kobiecych, oraz w chirurgii jest stosowana w medy cynie od w ielu ju ż lat. Jej zalety to przede wszystkim niewielka ingerencja w organizm, bo aparat pozostawia jedy nie niew ielką bliznę i co za tym idzie umożliwia skrócenie do zaledwie dwu dni pobytu w szpitalu. Korzyści z posia dania tej aparatury nie da się przecenić.

N iestety, Rybnik, w odróżnieniu od wszystkich ościennych miast laparosko pu nie posiada. Przed paru laty oddział ginekologiczny w Szpitalu Miejskim nr 2 dysponow ał laparoskopem niekom pletnym, który pozwalał jedynie na oglą dnięcie wnętrza miednicy małej. Szpital otrzymał wtedy na jego uruchom ienie dotację od Banku Śląskiego. Ponieważ jednak zepsuł się układ optyczny, ordy

nator O ddziału M aciej R ogoszew ski rozpoczął starania o kupno nowego lapa roskopu, a znając sytuację ZOZ-u było wiadomo, że wchodzą w grę tylko spo nsorzy. Urządzenie takie kosztuje ponad 300 mln starych złotych, a do tej chwili zebrano mniej niż połowę tej sumy. Rozesłanie

R o

zesłanie kilkudziesięciu listów do firm i instytucji z prośbą o dowolną kwotę nie przyniosło spodziewanych efektów.

W ciągu tygodnia lekarze ze Szpitala Miejskiego nr 2 wykonali 11 zabiegów laparoskopowych.

Zdj.: Zb. Solarski Przed dwoma m iesiącam i katowickie przedstaw icielstw o niem ieckiej firmy K arl Storz E ndoskope zw róciło się do ry b n ick ieg o sz p ita la z p ro m o c y jn ą o fe rtą w y p o ż y c z e n ia la p a ro sk o p u . D zięki tem u p rzeszk o len i w cześniej

bawiąc się z dziećmi lub organizując dla nich zbiórki zabawek czy odzieży. Nie był to również kontakt ostatni, razem z kolegami z klasy chciałaby podobną za­

bawę zorganizować w roku przyszłym.

/r/

Ryszard Kuwałek od chwili wejścia do domu prowadzi nasłuch radiowy - “Cza sam i trzeba mieć wprawę, żeby w śród tych wszystkich szumów i trzasków usły szeć czyjś głos. ” Jeżeli chce z kimś poro zmawiać - podaje swój znak i częstotli wość i czeka na odpowiedź. Rozm ów ców ma przeróżnych - lekarzy, inżynie rów, górników, nauczycieli. “Krótkofa lowcy rekrutują się prawie ze wszystkich

“Zdarzają się przypadki poszukiw ania leku czy pomocy. Ja jed n a k nie miałem jeszcze okazji uczestniczyć w podobnej akcji ” - wspomina hobbysta. Krótkofa lowca nie ciągnie też specjalnie do roz mowy z jakąś znaną osobistością, choć wszyscy w iedzą o podobnym hobby np.

króla Jordanii. Największym zaintereso waniem są obdarzone osoby, z którymi jeszcze nie rozmawiał - “Chciałbym p o rozmawiać

Ryszard Kuwałek wprowadza członka klubu w tajniki krótkofalarstwa.

Zdj.: Zb. Solarski

m.in. na inauguracyjnym kursie Euro pejskiej Szkoły Endoskopii w W arsza wie rybniccy lekarze w ciągu m inio nego tygodnia w ykonali dzięki tej apa raturze 11 laparoskopowych zabiegów - p o b ie ra n ia w ycinków , n ak łu w an ia cyst, przecin an ia zrostów , lecznenia endom etriozy, przede w szystkim je d

nak m ieli okazję do b ard zo p re c y zyjnego diagnozo w a n ia ch o ry ch . Niestety, dziś tj. w p iątek 9 czerw ca wypożyczony apa­

rat trzeba zwrócić.

B rak u je tak n ie ­ w ie le , by R ybnik m iał w łasny lapa­

roskop...

W szyscy ludzie dob rej w oli, którym poziom i n o w o c z e s n o ś ć n aszego le c z n ic tw a nie jest obo jętn y, m ogą w ysłać datki na zakup laparoskopu na konto: PBK SA I 0/

R y b n ik 3 7 2 6 0 2 -2 1 6 3 -1 3 1 , z d o p i skiem “Na ginekologię”.

okazji Dnia Dziecka.

Wprawdzie imprezę firmował Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli, ale to przede wszystkim młodzież z klasy II d II L.O.

im. H. Sawickiej była głównym anima torem tej imprezy. Całe przedsięwzięcie z ainicjow ała Ewa Płuciennik, która w raz z koleżanką postarała się o ponad 20 sponsorów, którzy w gotówce lub w naturze imprezę w spom ogli, a w rród nich P.P.H.U. LORD, P.P.H.U. SAN ROW i sklep “MARKET A BC”i inni.

Młodzież sama prowadziła rozmowy na temat sali, którą udostępnił Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, zorganizo wała również konkursy i zabawy, przy gotow ała poczęstunek i baw iła się wspólnie z dziećmi.

Spotkanie było wielką frajdą dla dzie­

ci, przyniosło też sporo satysfakcji mło­

dym organizatorom. Zaproszone dzieci

Dzieci potrzebują pomocy

W iele się nie tak daw no pisało o n o w atorskiej metodzie reh ab ilitacy jn ej w przypadkach poraże nia m ózgow ego p o

p rzez zastosow anie adaptow anego kom binezonu kosm icznego “A d e li- 92” . M etoda ta jest nadzieją dla dzieci z tym schorzeniem, bo wyniki leczenia są ponoć rewelacyjne.

W Polsce stosuje j ą Centrum Rehabi litacji “Euromed” sp. z oo. w Mielnie.

N iełatw o dostać miejsce w ośrodku, a jeżeli już tak się stanie, koszt czteroty godniow ego turnusu w raz z utrzym a niem pacjenta i opiekuna wynosi pra w ie 8 tysięcy zł /80 mln starych zło tych/. Bliscy chorego dziecka robią za zwyczaj wszystko, by zebrać tę nieba gatelną sumę, nie zawsze jednak obywa się bez pomocy z zewnątrz.

Problem taki stanął przed Jadwigą i Zbigniw em K rukam i z R ybnika, których 9-letnia córka Monika została zakwalifikowana na turnus w paździer niku br. R odzice, a tak że babcia dziecka zwracają się zatem z apelem do firm, instytucji i osób prywatnych o pom oc w zebraniu w ym ien ion ej

sumy. Nie bądźmy obojętni, może kie­

dyś i my będziem y potrzebow ać p o ­ mocy.

Na ludzi dobrej w oli lub telefony w tej sprawie czekamy w redakcji.

* * *

K rystian R y siew icz m a 5 lat. Jest żyw y, en erg iczn y , ciąg le ro zrab ia.

Ostatnie trzy lata swojego życia spędził jednak w szpitalach i klinikach różnych m iast Polski. Obecnie leży w Zabrzu.

Krystian leczony jest z powodu naw ra cającego zesp o łu n erczy co w eg o w przebiegu przewlekłego kłębuszkowe go zapalenia nerek. Prow adzone do tychczas leczenie hormonalne i cytosta tyczne nie przyniosło rezultatów. Chło piec był ju ż w klinice we W rocław iu, naw et C entrum Z d ro w ia D zieck a w Warszawie. Po kilkutygodniowym czy kilkumiesięcznym pobycie w domu za wsze wracał do szpitali. W czasie 3-let niej choroby przeżył jej 12 nawrotów.

P o lsk ie leki p o d a w ane K ry stian o w i d z ia ła ją z a p o b ie gaw czo. W yleczyć go może jedynie za g ran iczn a c y k lo sporyna. Niestety, zakup leku przekra cza możliwości finansowe zarówno ro dziców, jak i zabrzańskiej kliniki. Cena medykamentu wynosi 100 mln starych złotych.

W posiadaniu redakcji je st pisemny apel wystosowany przez Klinikę Pedia­

trii i H em atologii z Z abrza dotyczący zbiórki potrzebnej kwoty. Rodzice trój­

ki dzieci, wśród nich Krystiana, otrzy­

mali taki dokument, by walczyć o wy­

zdrow ienie dziecka. O jciec K rystiana odsyłany był przez rozm aite organiza­

cje. Żadna nie chciała mu pomóc. Jedy­

n ą radę udzieloną mu było skierowanie apelu do gazety. Podajemy więc numer konta, na które można wpłacać pienią­

dze.

Fundusz Dobrowolnych Świadczeń PBK II/o-Zabrze

372615-983-189-85

Oddział Nefrologii dla dziecka Rysiewicz Krystian

(4)

Będą

tęsknić...

Będę za tą szkołą tęsknić - powiedziała Katarzyna Płaczek, jedna z tegorocz nych absolwentek Państwowej Szkoły Muzycznej w Rybniku, której mury opu ściło w tym roku dwanaścioro młodych ludzi z tytułem muzyk - instrumentalista wypisanym na świadectwie.

N a koncercie połączonym z rozda niem świadectw, który odbył się w hallu M uzeum , spotkali się do niedaw na uczniowie ze swoimi pedagogami, a tak że rodzice i zaproszeni goście. Zaszczytu

S zafran

ków ” , w yrażając nadzieję, że tegorocz ni absolw enci b ęd ą godnie tę tradycję podtrzymywać. Wielu z m łodych m uzyków w ielokrotnie ju ż pre zentowało się na sce nie, zdobyw ając n a grody i czołowe miej sca w przesłuchaniach m akroregionalnych i

Z rąk dyrektora Eugeniusza Stawarskiego świadectwo odbiera Dagna Krzempek

Katarzyna Płaczek (w środku) prezentuje swoje świadec two z czerwonym paskiem

Z aszczy

tu w ystąpienia, po raz ostatni jak o uczniowie szkoły, dostąpili wyróżniają cy się w danym instrum encie, a ich kunszt wysoko ocenił dyrektor Euge niusz Stawarski, podkreślając, że ich poziom świadczy o tym, że szkoła przy gotowała ich dobrze do zawodu. Prawie wszyscy będą się kształcić dalej: Kasia Płaczek, która otrzymała świadectwo z czerwonym paskiem - w Akademii M u zycznej w Katowicach, słynącej z wyso kiego poziomu klas fortepianu, tę sam ą uczelnię, kierunek wychowania muzycz nego, wybrała Monika Sachs, altowioli stka Dagna Krzempek będzie zdawała na A kadem ię M uzyczną w K rakow ie, zaś skrzypaczka Iwona Misiurek chcia łaby studiować we Wrocławiu. Pozosta li również będą swoje, nabyte w rybnic kiej szkole, umiejętności i wiedzę teore tyczną, poszerzać. Dyrektor Stawarski pod k reślił tradycję “ szkoły S zafranków

ogólnopolskich. Praw dziw ie profesjo nalny spokój zachow ała zatem D agna Krzempek, kiedy przed samym w ystę pem pękła struna w jej altówce. Nauczy cielka Olga Rumpel wspólnie z mam ą w mgnieniu oka postarały się o zastępczy instrument. Koncert mógł być kontynuo wany. Ta właśnie bliska więź między pe dagogiem a uczniem jest dla tej szkoły charakterystyczna. Pełniąca nieomal eta tow o funkcję konferansjerki w szkol nych im prezach A leksandra Brzem ia, godna w tej dziedzinie następczyni Da nuty Węgrzyk, wyraziła to podziękowa niem, jakie złożyła w imieniu absolwen tów wszystkim nauczycielom, którzy w ciągu 6 lat trwania nauki pokazali mło dzieży cząstkę sw oich um iejętności.

Były kwiaty i wspólne fotografie, a także zapew nienie, że spotkanie to nie je s t ostatnim.

/r/

A bsolw enci Państw ow ej Szkoły

M uzycznej w R ybniku -1 9 9 5

Fortepian

M ichalina Pytlik, A leksander C ze kański - pedagog Maria Warchoł Katarzyna Płaczek, Monika Sachs - pedagog Krystyna Kurzeja

Skrzypce

Iwona M isiurek, A leksandra B rze mia - pedagog Renata M ielimąka Flet

Joanna Porwoł, Katarzyna Szym ik - pedagog Zdzisław Stachura K arina M ężyk - pedagog Grażyna Hejno

Waltornia

Grzegorz Grzegorzek - pedagog Jo­

achim Nowak Altówka

D agna K rzem pek - pedagog O lga Rumpel

W iolonczela

M ich ał O ślizlo k - ped agog Leon Mielimąka

M ł o d z i l i t e r a c i

Pierwszy czerw ca przyniósł rozw ią zanie konkursu literackiego “Szkolne zgrzyty” ogłoszonego przez M łodzieżowy

Pyton w Boguszowicach

Pierwszego czerwca Dom Kultury w Boguszowicach zapewnił wszystkim dzie ciom wiele atrakcji. Tak jak przewidywał program, od rana dzieci z SP nr 17 i 18 mogły obejrzeć film “ 101 Dalmatyńczy ków”. Projekcję wykupiła im z okazji Dnia Dziecka dyrekcja szkoły. Ale i tak miękkie serce dyrektora DK dało się skruszyć kil korgu dzieciom spoza wymienionych pla cówek i one też zostały wpuszczone do kina. Każde dziecko wchodzące na salę otrzymywało słodycze - lizaki, batony, cu kierki.

Tego dnia wszyscy mieli jedyną okazję dotknąć prawdziwego pytona tygrysiego i różnych gatunków żółwii - Barbara Szymi czek z chorzowskiego ZOO przywiozła bowiem do Boguszowic niektóre okazy.

Wymagało to od niej dużej ofiarności, bio rąc pod uwagę, że jej ulubieniec z prywat nych zbiorów - legwan zielony mocno podrapał jej rękę. Ale to z miłości- skomen towała całe zajście Barbara Szymiczek.

Cały Dom Kultury wypełniała dziecięca wrzawa: klub komputerowy, którym opie kuje się Marek Siwaszczyk, udostępnił

chętnym posiadany sprzęt i każdy mógł za siąść do ulubionej gry. Wiele emocji wzbu dził też pokaz łączności krótkofalarskiej.

Opiekun klubu - Ryszard Kuwałek nie tylko pokazał dzieciom w jaki sposób dzia łają nadajniki, ale zainteresowani sami mo gli porozmawiać z krótkofalowcami z oko licy. - Zaw sze po takich otw artych drzw iach klubu zostaje kilku chętnych, którzy przychodzą później na zajęcia regu larnie - powiedział Ryszard Kuwałek. - Tym razem, sądząc po reakcjach dzieci, też tak będzie.

Oprócz tego wszyscy chętni mogli przy pomocy kolorowej kredy na chodniku uwiecznić swoje grafiki, zmierzyć się w konkursie zorganizowanym przez bibliote karkę Reginę Leciejewską, lub pooglądać bajki z kaset wideo. Po południu dzieci starły się w potyczkach szachowych. Dwa dni później odbył się też V Turniej Szacho wy, w którym najlepsi okazali się: Mateusz Macherzyński, Mirela Rybak, Sylwia Rybak, Piotr Woszczyk, Marcin Kamiń ski i Roman Jasiński.

Do południa przygrywała wszystkim

orkiestra dęta kop. “ Jankowice”.

- Tego dnia nie było u nas dziecka, które nie zostałoby obdarowane jakim ś drobia zgiem - powiedział dyrektor DK Bernard Kucz, który sam rozdawał słodycze. - Na wet w konkursach zwyciężyli wszyscy - każ dy dostał jakąś nagrodę.

Cała impreza udała się również dzięki sponsorom. Szczególnie pomogła Rada Dzielnicy Buguszowice, a wśród innych dobrodziejów znaleźli się: PPHU “Hal- Rek, Firma “Armet”, Hurtownia “Mini - m ax”, “Sadex”, Barbara Kaniuch -

“Interkan”, Krzysztof Kąkol - “Drewut nia”, Elżbieta Bogusławska - sklep spo żywczy, Ryszard Siwy - PPHU “Dzia dek”, Iwona Czaplicka - PPHU “Denis”.

Wszystkim sponsorom DK w Boguszo wicach serdecznie dziękuje. /a/

Dziękujemy

...zespołowi " P rzy g o d a "

za pozdrowienia z Turcji - z pobytu na International Yo uth Festival Bornova '95 w Izmirze.

4

Rynek 10

Kamienica przy Rynku z numerem dziewiątym to przy kład pięknej klasy cystycznej budowli z końca XIX wieku.

Cechą charaktery styczną tej kamie niczki jest niewąt pliwie jej zwieńcze nie w postaci ażuro wej attyki balustra dowej z figurą ko biety, wykonaną na modłę grecką. Całe piękno tej budowli psuje jednak brzyd ki parter wykorzy stywany na cele handlowe. A wy starczyłoby jego wystrój dostosować do całości budowli.

szoł

Kina

K i n a

“APO LLO ”

9 czerwca, godz. 16.00, 18.00, 20.00, 10 czerw ca, godz. 16.00, 18.00, 11 czerwca, godz. 16.00, 18.00, 20.00 -

“G ŁU PI I G ŁU PSZY ” prod. USA / od lat 1 2 / 12-14 czerwca, godz. 16.00 - “ 101 D A L M A T Y Ń C Z Y K Ó W ” , prod. USA /b/o/, godz. 19.00 - “BAR WY N O C Y ”, prod. USA /od lat 15/

DKF “EK R A N ” p rzy TZR 12 czerw ca, godz. 19.00 - “GŁUPI I GŁU PSZY”, prod. USA, wstęp za kar netam i oraz kartkami wstępu.

“PR EM IER O W E” przy TZR 13-15 czerw ca, godz. 17.00, 19.30 -

“ W IC H R Y N A M IĘ T N O Ś C I” , prod.

USA /od lat 15/, cena 4,5 zł.

“W R ZO S” - Niedobczyce 14 czerw ca , godz. 9.00, 11.00 -

“A W AN TU RA O BASIĘ”, prod. pol.

M ło d

zieżowy Dom Kultury. W trakcie koncertu pod T eatrem Ziem i R ybnickiej trzy równorzędne wyróżnienia w trzech ka tegoriach odebrali: M arcin H e lle brand z Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku za poezję, Izabela Spicyn ze Szkoły Podstaw ow ej w G aszo w i cach za pracę pt. “ 1/3 żartem, 2/3 se rio” oraz Dorota Kołowrot z Liceum Zawodow ego przy Zespole Szkół B u dowlanych za liryki.

N agrodzone prace zostały najwyżej ocenione wśród 15 nadesłanych utw o

rów. /a/

H arcerskie trele

W sobotę 10 czerwca w Teatrze Zie mi Rybnickiej odbędzie się kolejny Fe stiw al Piosenki Harcerskiej. O rgani zatorzy - kadra hufca ZHP w Rybniku nawiązując w tym roku do zadań zloto wych “Mojej ojczyzny” - zapropono wali, aby oprócz piosenki harcerskiej, uczestnicy wykonali piosenkę regional n ą lub śląską. W szystkich w ykonaw ców obow iązuje w ykonanie jed n eg o utw oru w każdej kategorii. U czestni czyć w festiw alu m ogą zespoły m ini mum siedmioosobowe.

Ze względu na udział zespołów przy znane zostaną nagrody w postaci sprzę tu sportowego. Najlepsza drużyna zdo będzie n ato m iast puchar przechodni

komendanta hufca. /a/

/projekcje dla szkół/

“ZEFIR ” - Boguszowice 11-15 czerw ca, godz. 17.00, 1 9.00

“BARW Y N O C Y ”, prod. USA

Koncerty

Teatr Ziemi Rybnickiej 9 czerw ca, godz. 18.00 - A N D RZEJ S IK O R O W S K I I Z E S P Ó Ł “ PO D BUD Ą ” w program ie pt. “Jak kapita lizm to kapitalizm ”, cena 8 zł 10 czerw ca, godz. 10.00 - F E S T I WAL PIOSENKI HARCERSKIEJ pt.

“M OJE O JCZY ZN Y ”, org. K om enda H ufca ZHP w Rybniku, wstęp wolny 11 czerw ca, godz. 15.00 - W YSTĘP PO ŁĄCZONYCH CHÓRÓW z okazji 75-lecia oddz. PZCh i O w R ybniku / przed Teatrem /

11 czerwca, godz. 18.00 - KONCERT G A L O W Y IV M IĘ D Z Y N A R O D O W EG O F E S T IW A L U O R K IE S T R DĘTYCH O “ZŁO TĄ LIR Ę” - w yko naw cy: Prezydencka O rkiestra G w ar dii Narodowej U krainy z K ijow a /lau reat Złotej Liry 94/ oraz laureat festi walu Rybnik '95, w stęp wolny

13 czerwca, godz. 18.00 - KONCERT O RKIESTRY SIŁ POW IETRZNYCH U SA Z C O L O R A D O SPR IN G S / w ram ach IV M FO D o “ Z ło tą L irę ” /, cena 10 zł /m łodzież 5 zł/

Spektakle

S p e k t a k l e

Teatr Ziemi Rybnickiej 12 czerw ca, godz. 9.30 “SZALO NA K LA SA ” - musical w wykonaniu Pań stw ow ego T eatru “R abcio” z R abki, cena 3 zł , 12 czerw ca, godz. 11.30

“CZERW ONY K APTUREK “ - baśń w w y k o n an iu P ań stw o w eg o T e a tru

“R abcio” z Rabki, cena 3 zł

Dyskoteki

D y s k o t e k i

Restauracja “O LIM PIA ” - K am ień Piątek, 9 czerwca, od 20.00 do 2.00

M ała Scena R ybnicka Sobota, 10 czerw ca, od 19.00 do 1.00

Kino “A PO LL O ”

Sobota, 10 czerwca, od 20.00 do 2.00

Zabawy

M ała Scena Rybnicka N ied ziela , 11 czerw ca, od 17.00 do 23.00, tańce w rytm ach lat 60. i 70., cena 3 zł

/gw/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

R Y B N I C K I E K A M I E N I C E

(5)

Przednówek i kartofle

Abecadło Rzeczy Śląskich

G

łód jako masowe zajwisko spo łeczne jest współcześnie w Euro pie zu p ełn ie nieznany. Term in ten zm ienia zresztą powoli swoje znacze n ie, gdyż kiedy m ówim y “ale jestem głodny!” myślimy raczej : “nie jadłem przez ostatnie 5 godzin!” czy też “chęt nie zjadłabym coś dobrego!” Nie tak odległe s ą jednak czasy, kiedy głód to warzyszył ludziom na co dzień. Istnieje nawet termin określający okres, kiedy głodow ała w iększość ludzi. Był to

“przednówek” czyli czas głodu i niedo statku pomiędzy wyczerpaniem się za pasów na zim ę, a żniw am i. P rz e d nówek mógł więc trwać, w zależności od uro d zajó w poprzedniego sezonu, ju ż od lutego czy marca, a kończył się na przeło m ie czerw ca i lipca. N a przednów ku uboga i średnio zam ożna ludność z resztek zapasów wyznaczała sobie codzienne głodowe porcje żyw nościowe. Za zaoszczędzone pieniądze starano się kupić m ak sy m aln ą ilość żywności, jednak ceny wszystkiego co jadalne rosły wtedy kilkadziesiąt razy.

Na przednówku najedzenie do syta po zw alali sobie je d y n ie najbogatsi. To wiosenne niedożyw ienie zmuszało lu dzi dojedzenia różnych niestrawnych i szkodliw ych roślin np. otrębów , traw czy kory drzew . P rzednów ek był też czasem chorób i zwiększania się śmier telności, zwłaszcza wśród dzieci i ludzi starszych. L udzie obaw iali się tego okresu, pracowali więc ciężko całe lato i jesień, by przed następną zim ą zapew nić swojej rodzinie pełne zapasów piw nice i spiżarnie. G łód okresu p rz e d nów ka pow odow ał też zejście n ie których

Ogłoszenia

Wągiel i drzewo

stosownie do istniejącego braku pienię dzy obniżyłem ceny wągla i dostarczam w każdej ilości na kg i fury na życzenia aż do domu

Emanuel Knesz

ul. Rynkowa i W iejska 55 telefon 206

* * *

Dwóch wyższych urzędników państw ow ych poszukuje pryw atnych obiadów li tylko u lepszej rodziny.

Oferty uprasza się do administracji te goż pisma pod nr 303

* * *

Fabryczny skład obuw ia “M A RCO ” Niebywałe ceny:

m ęskie czarne schim y G od. W elt.

21.80 zł

“ żółte “ God. Welt. 23,80 zł

czarne p o d w ó jn a po d eszew 21.80 zł

Józef Kamiński, Rybnik Telefon nr III 8 Rynek nr 9.

Wiadomości

- /P rocesja Bożego Ciała w R ybniku/

o d b y ła się przy bardzo ładnej po g o dzie. Po uroczystem nabożeństw ie o godzinie 9 w kościele św. A ntoniego uform ow ała się procesja, w której ty siączne rzesze ludu brały udział. Kom panja w ojskow a oddała przy każdym

których na drogę przestępstwa, nasilały się kradzieże, rozboje, kłusownictwo.

R

ośliną, która w Europie w dużym stopniu ulżyła głodow ym cie r pieniom p rzed n ó w k a okazał się z ie m niak zw any też z n iem iecka k arto flem. B ylina ta /łac. solanum tuberosum

tu b ero

sum / dokonała rewolucji w naszym ja dłospisie. Jej duże bulwy pochodzenia południow oam erykańskiego nie tylko pozwoliły łatwiej wyżywić wielkie rze sze ludzi. Ziemniaki wpłynęły również na zmianę struktury upraw, gdyż moż na było sto so w ać tzw . pło d o zm ian . Z iem ia nie leża ła odłogiem , ale na zm ianę u praw iano k arto fle i zboża.

o łtarzu strzały do p o w ietrza celem uczczenia uroczystego momentu. Ołta­

rze były g o d n ie ud ek o ro w an e, co św iadczy o ofiarności tutejszych oby­

wateli mimo tak ciężkich czasów.

Sprawy towarzystw, zebrania itd.

R Y B N IK . Z w iązek O brony K resów zachodnich odbędzie swe zebranie w sobotę, dnia 13 czerw ca br., o godz.

7.30 w ieczorem na sali p. Mandrysza.

Upraszamy o liczne przybycie. Zarząd.

N a czaty, sokole srebrnopióry!

- /Zm iana nazw m iejscowości./ Inspek torat Poczt i Telegrafów komunikuje: z dniem 20 maja br. Inspektorat zmienił dotychczasowe nazwy urzędów poczto wych “M iasteczko Śląskie” i “W odzi sław Śląski”, pierwszego na “M iastecz ko koło Tarnowskich Gór”, a drugiego na “ W odzisław koło R ybnika” . Przy ad reso w an iu p rzesy łek pocztow ych, przeznaczonych dla powyższych miej scowości, należy używać tylko obowią zujących wyżej podanych nazw urzę dów pocztowych. - Czy jednak zmiana ta je s t dobra? Dlaczego zam iast upra szczać nazwy, komplikuje się je? Dla czego przy adresie telegraficznym ma obywatel płacić za 3 słowa?

- /Śm ierć żeb ra k a /. P o licja rybnicka znalazła na drodze koło m iasta trupa zawodowego żebraka Jana Gruszki.

W prowadzenie uprawy kartofli spowo­

dowało też pojawienie się na stole mię­

sa wieprzowego, gdyż ziemniaki nada­

wały się doskonale na paszę dla świń.

W arto też dodać, że upraw a kartofli w płynęła rów nież na w zrost produkcji alkoholu... i to tego najmocniejszego.

M

imo, iż ziemniaki okazały się tak użyteczną rośliną, ludzie przyj mowali je początkowo z w ielką niechę cią. N a pruskim wtedy Śląsku rząd wie lom a zarządzeniam i zm uszał w prost rolników do ich uprawy. Chłopi mimo tego, że widzieli wspaniałe efekty jego uprawy na polach niemieckich koloni stów , z typow ą sw ojem u stanow i zawziętością

Odpowiedzialny za sprawy kultury i sztu ki w mieście wiceprezydent Jerzy Kogut nie zaprzeczył, że to również zaangażowa nie ludzi sprawia, że Rybnik nie jest kultu ralną pustynią, jak podsumowaliśmy uro czystość z okazji Dnia Pracownika Kultu ry, ale to przede wszystkim łożone przez miasto niemałe środki sprawiają że instytu cje kulturalne mogą wypełniać swoje zada nie.

W bieżącym roku na kulturę i sztukę przeznaczono 42,7 mld st. złotych, tj. 6,5 proc. budżetu miasta przeznaczonego na zadanie własne, wynoszącego w całości 667 mld zł. Z tego cele inwestycyjno-re montowe pochłonęły 10 mld, a najwięcej, bo 8 mld, rozbudowa starego Ratusza i mieszczącego się w nim Muzeum. Część efektów tej wielkiej inwestycji już możemy podziwiać, zakończenia prac należy spodziewać się jesienią.

Na funkcjonowanie instytucji przezna czono 32,7 mld zł; w tym na biblioteki -12 mld; dzięki pozostałym środkom mogą działać Miejski Ośrodek Kultury, Mała Scena Rybnicka, w tym nasza gazetą trzy miejskie domy kultury /Niedobczyce, Boguszowice

zaw z ię to ś c ią byli nieufni w obec tej n o w ości. Jeszcze na przełom ie X V III i X IX w ie k u ś lą s c y c h ło p i je d y n ie m a łą c z ę ść sw o ic h z a g o n ó w o b s a dzali zie m n ia k a m i, a p o to c z n ie p o w tarzane tw ierdzenie m ów iło w tedy, że “kartofel daje pokarm niezdrow y i m itrę g ę c z a su p rzy je g o je d z e n iu ” . Ta m itręga czasu o d n o siła się g łó w nie do o b ie ra n ia k a rto fli ze skórek.

R o b io n o to b ow iem po u g o to w an iu ich “ w m u n d u rk a c h ” , p rz e d j e d z e niem . Z czasem je d n a k o k azało się, iż m im o z łe g o m n ie m a n ia o k a r to fla c h , ta n o w a ro ś lin a o b ro n iła się sam a i w p o ło w ie X IX w ie k u b y ła p o d sta w ą w yżyw ienia na całym Ś lą sku. T ro sz k ę p ó źn iej ziem n iak i z a d o m o w iły się w p o z o s ta ły c h c z ę ściach P olski. P roces ten je d n a k był zw iązan y z k ieru n k iem m arszu z ie m niaka, który w kraczał na nasze z ie m ie od zachodu. W dzisiejszej środ kowej i w schodniej P olsce ziem niak p o czątk o w o był tra k to w a n y p o d o b nie ja k n a Ś lą s k u , o czym p is z e w

“ E n c y k lo p e d ii s ta r o p o ls k ie j” Z y g m unt G lo g er: “ P o lacy b rz y d z ili się n im i, za s z k o d liw e je p o c z y ty w a li zdrow iu, w m aw iali to w pospólstw o księża n a w e t/.../”

Jednak ziem niak, który p rzy n ió s ł c a łe j E u ro p ie u lg ę od głodu w o k resie p rzed n ó w k a, p rz y nió sł ró w n ież zag ro żen ia. Jednym z nich o k azała się zaraza ziem n ia c z a na. D o tk n ę ła o n a u p ra w y ś lą s k ic h chłopów w latach 1844-48, a p o cząt kow o nie p o trafio n o sobie z n ią p o rad zić. Z ap an o w ał w tedy na Ś ląsku w ie lk i g łó d , c h o ro b y i z w ią z a n a z tym d u ż a ś m ie rte ln o ś ć . B y ło ta k rów nież w pow iecie rybnickim . Tym je d n a k z a g a d n ie n ie m zajm iem y się innym razem .

B o

guszowice, Chwałowice/, a także filharmo n ią Muzeum, kluby i świetlice oraz Allian ce Franҫaise.

We wszystkich tych instytucjach zatru dnionych jest 200 osób, a ich płace są wy ższe, niż w jednostkach kultury finansowa nych z budżetu państwa, choć i tu i tam obowiązuje ten sam taryfikator.

Prawdą jest, że w mieście, jeśli chodzi o kulturę, ciągle coś się dzieje. I to nie tylko

na dużej scenie TZR, ale i kameralnych przy ul. Kościuszki i w bibliotece przy ul.

Szafranka, w domach kultury. Swoją trady cję m ają imprezy na Rynku i na scenach plenerowych. W Muzeum, “Galerii” TZR, salce wystawowej biblioteki, również w dzielnicowych domach kultury ciągle zmieniają się ekspozycje.

To, że oferta kulturalna Rybnika jest inte resującą zauważają również mieszkańcy sąsiednich miast. To oni stanowią część jej odbiorców, żałując, że w ich rodzinnych miastach dzieje się mniej.

- Nie można więc mówić o mizerii finanso wej kultury - twierdzi wiceprezydent Jerzy Kogut i biorąc pod uwagę przytoczone liczby, trzeba się z tym zgodzić. W .R

Harcerska Akcja Letnia

Większość harcerzy tegoroczne wa kacje spędzi poza domem.

W ramach Harcerskiej Akcji Letniej na dwóch turnusach obozowych w Wapie nicy wypoczywać będą dzieci i młodzież już od końca czerwca do początku sierp nia. Również do Wapienicy wyjedzie na obóz Krąg Seniora, a dla chętnych spoza organizacji K om enda Hufca ZHP pro ponuje 10-dniowe turnusy za 1,5 mln.

Obóz harcerski dla dzieci pracowników ZOZ zorganizow any je s t natom iast w okolicach Suchedniowa, nad zalewem.

Dwie drużyny pojadą również do Pogo rzelicy nad morze, na obóz zorganizo wany przez PHU “Skrzat”.

N iew ątpliwą atrakcją będzie natomiast udział dwóch drużyn - V DH “Stalowi”

przy SP 2 i XXVIII D /1 “Wikingowie”

oraz 6 drużynow ych zuchow ych w Światowym Zlocie Harcerstwa w Ze grzu od 3-15 sierpnia. Te dwie drużyny i drużynowi zostali uznani za najlepsze po złożeniu raportu z realizacji zadań zlotowych ogłoszonych przez Naczelni ka ZHP 11 listopada 1994 r. Podczas Zlotu, w którym będzie brało udział ok.

7 tys. harcerzy i skautów drużyny będą m usiały zaprezentow ać środow isko z którego się w yw odzą a więc przedsta wić stroje, gw arę i zw yczaje śląskie.

“Stalowi” dodatkowo przygotowują bieg na orientację dla 400 osób, a “Wikingo wie” festiwal dla całego zlotu.

W przygotowaniach do akcji letniej i zlotu pomaga finansowo Urząd Miasta, ale KH ZNP nie ukrywa, że liczy też na

innych sponsorów. /a/

Najlepsze

“G w iazdeczki W szechśw iata”

W ostatnim tygodniu maja w Wapienicy odbył się II Zlot Zuchowy organizowany przez komendę hufca w Rybniku. Stanowił on podsumowanie całorocznej pracy po szczególnych gromad zuchowych i był okazją do wyboru najlepszej. Gromady przez cały rok realizują rozmaite zadania, m.in. warsztaty dla kadry pt. “Techniki pla styczne” czy “Pląsy i piosenki”, Wiosenna Olimpiada Zuchowa itp. Po złożeniu rapor tu z działalności, przeprowadzonych zadań, najlepszą okazała się II Gromada Zucho wa “Gwiazdeczki Wszechświata” przy SP 12 prowadzona przez Dominikę Knurę.

Gromadę czeka jeszcze rywalizacja na szczeblu chorągwiowym. /a/

Spotkania z medycyną niekonwencjonalną

Następny weekend od piątku 16 czerwca poczynając, upłynie w Teatrze Ziemi Rybnickiej pod znakiem medycy­

ny niekonwencjonalnej.

Okazją do zapoznania się z naturalnymi sposobami leczenia i zaopatrzenia się w środki je wspomagające będą I Spotkania Medycyny Niekonwencjonalnej - Natu ra i Zdrowie. Organizatorzy zaprosili na nie znanych bioterapeutów, specjalistów od akupresury i innych metod leczenia zna nych od wieków na różnych kontynentach.

W ofercie naturalne specyfiki: zioła, natu ralne kosmetyki, parafarmaceutyki, prepa raty wzmacniające organizm, leki homeo patyczne, produkty pszczele i zdrowa żyw ność, a także sprzęt radiestezyjny, wystawa kamieni szlachetnych, amuletów, leczni czych radiatorów oraz literatura poświęco na profilaktyce zdrowotnej i doskonaleniu duchowemu. Będzie można także zrobić zdjęcie własnej aury /biopola/ i zmierzyć jego siłę.

Ekspozycja będzie czynna w godzi nach od 10.00 do 18.00.

Tekstizdj.:

Marek Szołtysek

Sztandar Polski

70 lat temu "Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka"

donosiły od 9 do 15 czerwca 1925 roku

Ludzie, ale również środki...

Kartofle przybyły do Europy w X V I wieku z Am eryki Południowej. Po wszechnie zadomowiły się na naszym stole dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku zmniejszając głodowe cierpienia, jak ie co roku spotykały ludzi na przednówku

Muzealny hol bywa również salą koncertową Gazeta Rybnicka

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :