• Nie Znaleziono Wyników

Kartkówka 4 (klasa V) – Cechy podzielności, wielokrotności i dzielniki

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kartkówka 4 (klasa V) – Cechy podzielności, wielokrotności i dzielniki"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

www.matematykawpodstawowce.pl Joanna Palińska TRENING PRZED KARTKÓWKĄ

(wielokrotności i dzielniki, cechy podzielności) – klasa V

ZAD. 1 Wypisz po 5 wielokrotności liczb:

a) W4 = b) W13 =

Zad. 2 Wypisz wszystkie dzielniki liczb:

a) D18 = b) D64 =

Zad. 3 Wskaż liczbę podzielną przez 5:

A. 42 B. 38 C. 11 D 25

Zad. 4 Zaznacz poprawną odpowiedź i jej uzasadnienie.

A. Liczba naturalna dzieli się przez 2,

gdy C. suma jej cyfr tworzy liczbę podzielną przez 3.

B. Liczba naturalna dzieli się przez 3, D. jej ostatnia cyfra jest nieparzysta.

Zad. 5 Która z podanych liczb jest podzielna przez 3?

A. 3412 B. 32417 C. 24615 D 23395

Zad. 6 Spośród podanych liczb: 5, 8, 12, 28, 27, 135, 400, 650, 846, 1735, 3000, 6024 wypisz te, które są:

a) podzielne przez 2: ………...

b) podzielne przez 4: ………..

c) podzielne przez 5: ………...

d) podzielne przez 10: ………

Zad. 7 Liczba, która jest podzielna przez 2 i jest podzielna przez 3, to

A. 364 B. 27 C. 462 D 392

Zad. 8 Wskaż zdanie prawdziwe lub zdanie fałszywe (wpisz P lub F).

- Liczba 68 jest wielokrotnością liczby 4 - Liczba 12 ma sześć dzielników

Cytaty

Powiązane dokumenty

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. Jeżeli zdanie jest prawdziwe, w okienko wpisz literę P, jeżeli fałszywe – literę F.. a) Liczba dziewięć dziesiątych

Niech P (n) będzie prawdopodobieństwem, że przy rzucie dwiema kostkami do gry suma liczb oczek wyrzuconych na obu kostkach jest

Poka», »e liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma jej cyfr dzieli si¦ przez

[r]

Aby dowiedzieć się czy dana liczba dzieli się przez 7, skreślamy jej ostatnie trzy cyfry, a od tak powstałej liczby odejmujemy liczbę skreśloną, jeśli ta różnica dzieli

Jeśli metodę implementujemy na komputerze i chcemy naprawdę efektywnie to zrobić, jeszcze lepiej zapisać cykl jako (1, −4, 2, −1, 4, −2), gdyż mnożenie przez małe potęgi 2

1. Wykonawca składając ofertę winien wykazać, że posiada aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonych przez Prezesa Urzędu

Zadanie pracy domowej, sprawdzenie poprawności rozwiązań pracy samodzielnej..

U.: Podają przykłady liczb parzystych, wypowiadają się o numeracji domów na rysunku, wypisują w zeszycie liczby parzyste jednocyfrowe i po kilka dwucyfrowych i trzycyfrowych,

N.: Ocenia zaangażowanie uczniów na lekcji, pyta, czy uczniowie zrozumieli pojęcia dzielnika i wielokrotności liczb, zadaje prace domową. Rosłon, Matematyka wokół nas. Podręcznik

N.: Informuje, że lekcja będzie kontynuacją badania cech podzielności liczb. Podaje temat lekcji. Pisze na tablicy i wyjaśnia, że liczbę 111 można przedstawić jako sumę

O ile procent więcej soku jabłkowego niż soku buraczanego jest w jednej butelce.. Odpowiedź:

Liczba naturalna zapisana w systemie dziesiętnym jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma jej cyfr jest podzielna przez 3.. Udowodnij i uogólnij tę powszechnie

Liczba naturalna zapisana w systemie dziesiętnym jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma jej cyfr jest podzielna przez 3.. Proszę znaleźć odwrotność liczby 160 modulo

przecinają się w jednym punkcie, to równoległościan opisany na tym czworościanie jest rombościanem (wszystkie jego ściany są rombami).. Skonstruuj trójkąt mając dane jego

TRENING PRZED KARTKÓWKĄ (kolejność wykonywania działań) – klasa

[r]

1 Zamień liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy.. 2 Zamień ułamek niewłaściwy na

(mnożenie i dzielenie liczb dziesiętnych) – klasa

Dla równoległoboku o przekątnych długości 6 i 8, przecinających się pod kątem α, oznaczmy przez S(α) sumę kwadratów długości jego boków

Dla dowolnych liczb naturalnych m, n niepodzielnych przez d, liczba mn nie jest podzielna przez d.. Dla dowolnych liczb naturalnych m, n niepodzielnych przez d, liczba mn nie

Niech P (n) będzie prawdo- podobieństwem, że iloczyn liczb oczek wyrzuconych na poszczególnych kostkach jest

a1) Proszę, obejrzeć dwa filmiki z portalu Pi-stacja, które wprowadzą was do tematu i wyjaśnią, w jaki sposób można rozpoznać, że dana liczba dzieli się przez 3 (pierwszy