• Nie Znaleziono Wyników

Matematyka Dyskretna Lista zada« 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Matematyka Dyskretna Lista zada« 2"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Matematyka Dyskretna  Lista zada« 2

M. Michalski, 23.03.2021

1. Oblicz reszty z nast¦puj¡cych dziaªa« bez u»ycia kalkulatora:

(a) 536(mod 13) (b) 1049+ 53(mod 7) (c) 3713(mod 17)

(d) 283− 1 (mod 167) (e) 312+ 510(mod 11) (f) 1561− 1 (mod 7)

(g) 513+ 613(mod 9) (h) 1030− 78(mod 15)

(i) 66+ 1414(mod 128)

2. Poka», »e liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma jej cyfr dzieli si¦ przez 3.

3. Wyprowad¹ podobne kryteria podzielno±ci przez 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 i 13.

4. Ile wynosi reszta z dzielenia liczby 1! + 2! + · · · + 100! przez 12?

5. Oblicz warto±ci funkcji Eulera: ϕ(15), ϕ(16), ϕ(19), ϕ(24), ϕ(675).

6. Rozwi¡» ponownie zadanie 1 posªuguj¡c si¦  je±li to mo»liwe  twierdzeniem Eulera 7. Stosuj¡c twierdzenie Eulera upro±¢, a nast¦pnie rozwi¡» nast¦puj¡ce kongruencje:

(a) 2x5+ x + 1 = 0 (mod 5) (b) x19+ 3x6− 4x = 1 (mod 7)

(c) 4x13+ 7x12+ x = 5 (mod 13) (d) 13100x = 1581(mod 16)

(e) 2x13− 6x = 3 (mod 21) (f) x30+ 101x25+ x = 3 (mod 4)

8. Oblicz przy pomocy algorytmu modularnego pot¦gowania:

(a) 341(mod 12) (b) 578(mod 15)

(c) 1236(mod 15) (d) 424(mod 6)

(e) 1112(mod 22) (f) 750(mod 21)

9. Stosuj¡c Chi«skie Twierdzenie o Resztach rozwi¡» nast¦puj¡ce ukªady kongruencji liniowych

(a)





x = 2 (mod 3) x = 3 (mod 5) x = 4 (mod 11)

(b)





x = 3 (mod 7) x = 4 (mod 5) x = 1 (mod 9)

(c)









x = 1 (mod 3) x = 6 (mod 8) x = 5 (mod 11) x = 4 (mod 25)

(d)





2x + 1 = 3 (mod 5) 3x + 4 = 2 (mod 7) 2x− 3 = 1 (mod 6)

10. Korzystaj¡c z Chi«skiego Twierdzenia o Resztach rozwi¡za¢ kongruencje (a) 24x = 6 (mod 105)

(b) 2x2+ 6 = 0 (mod 21) (c) x2+ x = 2 (mod 28)

(d) x3+ x2+ x = 29 (mod 30) (e) 2x3+ x = 3 (mod 35) (f) x7− 2x = 16 (mod 28)

11. Jakie s¡ dwie ostatnie cyfry liczby a) 71000, b) 3763, c) 11889? 12. Znajd¹ trzy ostatnie cyfry liczby a) 21000, b) 61001.

13. Wykonaj dªugie dzielenie wielomianów p(x)/s(x) obliczaj¡c iloraz q(x) i reszt¦ r(x), a nast¦pnie sprawd¹ poprawno±¢ oblicze« wg wzoru: p(x) = q(x) · s(x) + r(x).

(a) p(x) = 2x4+ 5x3+ 3x2+ 13x− 3, s(x) = x2+ 2 (b) p(x) = x5− x4− x3− 3x − 1, s(x) = x2− x − 2 (c) p(x) = 2x5+ 3x4+ 8x2+ 2x− 15, s(x) = 2x + 3 (d) p(x) = 2x5+ x3+ x2− 3x − 1, s(x) = x3− x (e) p(x) = 6x5− 3x2+ 2x + 5, s(x) = 2x2+ 1 (f) p(x) = x6− 1, s(x) = x− 1

(2)

14. Jak w zad. 13, tym razem jednak dzielenie nale»y wykona¢ we wskazanej arytmetyce modularnej.

(a) p(x) = x5+ 3x4+ 4x3+ x2+ 1, s(x) = 3x2+ 2 (mod 5) (b) p(x) = 3x3+ x2, s(x) = 2x + 1 (mod 5)

(c) p(x) = x4+ x3, s(x) = x2− 1 (mod 3) (d) p(x) = x5+ 5, s(x) = x2+ 2 (mod 7)

(e) p(x) = x5+ x2+ x + 1, s(x) = x2+ 1 (mod 2) (f) p(x) = x4, s(x) = x + 1 (mod 2)

(g) p(x) = x6+ x2+ 1, s(x) = x3+ x + 1 (mod 2) (h) p(x) = 2x4+ x2+ 3, s(x) = 3x + 1 (mod 4)

15. Zastosuj algorytm Euklidesa dla wielomianów p(x) i q(x) by wyznaczy¢ ich NWP. W przypadku arytmetyki modularnej, gdy wielomiany s¡ wzgl¦dnie pierwsze, zastosuj rozszerzon¡ procedur¦ do znalezienia multiplika- tywnej odwrotno±ci p(x) wzgl¦dem q(x) i odwrotnie.

(a) p(x) = x2+ 4x + 3, q(x) = x2+ x− 6

(b) p(x) = x3− 3x2− 13x + 15, q(x) = x2− 3x − 10 (c) p(x) = x3+ x + 2, q(x) = x2+ 2 (mod 3) (d) p(x) = x3− 1, q(x) = x2+ 2x + 2 (mod 3) (e) p(x) = x4+ x3+ x, q(x) = x2+ 1 (mod 2)

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

Zatem liczba a jest podzielna przez 3, zgodnie ze znan¡ zasad¡ podzielno±ci: Liczba naturalna jest podzielna przez trzy wtedy i tylko wtedy, gdy suma jej cyfr jest podzielna przez

Dane są dodatnio (prawostronnie) asymetryczne wtedy i tylko wtedy gdy ich funkcja symetrii jest niemalejąca.. Wykres dowolnej funkcji symetrii leży w pewnym

(c) Liczba całkowita jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr tej liczby jest po- dzielna przez 3.. (d) Jeżeli liczba całkowita jest podzielna przez 9, to

Dla kontrolowania rzędów zer i biegunów funkcji wymiernych wygodnie jest haszować je jako współczynniki grupy abelowej wolnej generowanych przez punkty krzywej E

[r]

Niech p b¦dzie

Udowodni¢, »e przestrze« topologiczna jest noetherowska wtedy i tylko wtedy, gdy ka»dy jej otwarty podzbiór jest

Zaªó»my, »e X interpretuje grup¦.. Zaªó»my, »e X

[r]

Liczba naturalna zapisana w systemie dziesiętnym jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma jej cyfr jest podzielna przez 3.. Udowodnij i uogólnij tę powszechnie

Liczba naturalna zapisana w systemie dziesiętnym jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma jej cyfr jest podzielna przez 3.. Proszę znaleźć odwrotność liczby 160 modulo

Odwzorowanie liniowe przestrzeni z normą jest ograniczone wtedy i tylko wtedy, gdy obraz każdego zbioru ograniczonego jest ograniczony..

Niech P (n) będzie prawdopodobieństwem, że przy rzucie dwiema kostkami do gry suma liczb oczek wyrzuconych na obu kostkach jest

Udowodnić, że średnia arytmetyczna tych liczb jest równa n+1 r

Udowodnij, »e liczba jest wymierna wtedy i tylko wtedy, gdy jej rozwini¦cie pozycyjne w dowolnej podstawie jest od pewnego miejsca okresowe.. Udowodnij, »e istnieje liczba

operacja pomnó» rejestr prosi o podanie stopnia i wspóªczynników wielomianu, przez który nale»y rejestr pomno»y¢, przechowuj¡c je odp.. w roboczej zmiennej su i tablicy u[n],

Jaka musi by¢ minimalna odlegªo±¢ jego sªów kodowych i jaka jest zdolno±¢?. korekcyjna

przecinają się w jednym punkcie, to równoległościan opisany na tym czworościanie jest rombościanem (wszystkie jego ściany są rombami).. Skonstruuj trójkąt mając dane jego

Wśród dowolnych k różnych liczb całkowitych dodatnich istnieją dwie, których różnica jest podzielna przez n.. Wśród dowolnych k różnych liczb całkowitych dodatnich

Dla równoległoboku o przekątnych długości 6 i 8, przecinających się pod kątem α, oznaczmy przez S(α) sumę kwadratów długości jego boków

Zastanów si¦, jak wygl¡da twierdzenie o arytmetyce granic, gdy s¡ one niewªa±ciwe.. Jego granica

Utrata zwi¸ azk´ ow fazowych (tzw. koherencji) zredukowanego opera- tora stanu w wyniku ewolucji uk ladu rozszerzonego jest nazywana dekoherencj¸