• Nie Znaleziono Wyników

Poka», »e je»eli funkcja f jest caªkowalna oraz |f(x

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Poka», »e je»eli funkcja f jest caªkowalna oraz |f(x"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Analiza II, ISIM Lista zada« nr 2

wersja 2.0

1. Poka», »e je»eli f jest caªkowalna, to dla ka»dego c ∈ R funkcja c · f jest równie» caªkowalna

oraz ∫ b

a

cf (x)dx = c

b

a

f (x)dx

2. Udowodnij, »e je»eli f i g s¡ caªkowalne na przedziale [a, b] oraz f(x) ≤ g(x), to

b

a

f (x)dx≤

b

a

g(x)dx.

3. Poka», »e je»eli funkcja f jest caªkowalna na przedziale [a, b], to f jest równie» caªkowalna na przedziaªach [a, c], [c, b] dla ka»dego c ∈ [a, b] oraz

b

a

f (x)dx =

c

a

f (x)dx +

b

c

f (x)dx

4. Poka», »e je»eli funkcja f jest caªkowalna oraz |f(x)| ≤ M dla ka»dego x ∈ [a, b], tob

a

f (x)dx

≤ M(b − a) 5. Oblicz caªki przy pomocy granicy odpowiednich sum caªkowych

π

2

0

sin xdx

a

b

dx

x2, 0 < b < a

1

0

axdx (a > 0)

e

1

lnx

x dx, (wsk.: ti= ekn),

10

1

e2xdx,

2

1

dx

x , (wsk.: ti = 2nk) 6. Udowodnij oszacowania

π

2

0

sin x

x dx < 2 1 5 <

2 1

1

x2+ 1dx < 1 2 5 <

3

1

xxdx < 31,

2

1

1

xdx < 3 4.

7. Funkcja g(x) ró»ni si¦ od funkcji caªkowalnej f(x) jedynie w sko«czenie wielu punktach prze- dziaªu [a, b]. Poka», »e funkcja g jest te» caªkowalna oraz ponadtob

af (x)dx =b

a g(x)dx.

8. Zbadaj caªkowalno±¢ poni»szych funkcji i je»eli potrasz, to oblicz warto±¢ caªki:

(a) f(x) =

{ x dla 0 ≤ x ≤ 1,

−x2 dla 1 < x ≤ 2.

(a) f(x) =

{ sin x dla 0 ≤ x ≤ π, cos x dla π < x ≤ 2π.

(a) f(x) =



1 dla −1 ≤ x ≤ 0 i x /∈ Q,

−1 dla 0 < x ≤ 1 i x /∈ Q 0 dla −1 ≤ x ≤ 1 i x ∈ Q

(2)

9. Oblicz podane granice przy pomocy caªek Riemanna odpowiednich funkcji

nlim→∞

( 1 n2 + 2

n2 + ... + n− 1 n2

)

, lim

n→∞

1 n

( sinπ

n+

n + ... + sin(n− 1)π n

) ,

nlim→∞n

( 1

(n + 1)2 + 1

(n + 2)2 + ... + 1 (2n)2

)

, lim

n→∞

12015+ 22015+ ... + n2015 n2016

10. Udowodnij

nlim→∞

( 1

n + 1+ 1

n + 2+ ... + 1 2n

)

= log 2.

11. Oblicz

nlim→∞

n

(2n)!

n!nn

Wskazówka: Oblicz granic¦ logarytmu podanego wyra»enia przy pomocy caªki Riemanna odpowiedniej funkcji.

12. Korzystaj¡c z odpowiednich sum caªkowych, oblicz granice ci¡gów an=

2n k=n

1

k, bn=

3n k=n+1

1

k, cn= n2

n k=1

1 n3+ k3.

13. Wiedz¡c, »e funkcja f : [−1, 1] → R jest caªkowalna, wyka» caªkowalno±¢ funkcji g(x) =

f (|x|) i poka», »e1

−1g(x)dx = 2

1

0

f (x)dx.

14. Poka», »e ∫

0

sin2xdx =

0

cos2xdx = π

15. Poka», »e je»eli funkcja f jest wypukªa na odcinku [a, b], to jest te» caªkowalna.

16. Poka», »e je»eli f(x) jest ci¡gª¡ i nieujemn¡ funkcj¡ na przedziale [a, b], to

plim→∞

( ∫ b a

f (x)pdx )1

p

= max{f(x) : a ≤ x ≤ b}.

17. Oblicz podan¡ granic¦ przy pomocy caªki Riemanna odpowiedniej funkcji:

nlim→∞

( 21n

n + 1 + 22n

n + (1/2)+ ... + 2nn n + (1/n)

)

18. Co jest wi¦ksze∫π

0 esin2xdx czy 2 ?

19. Poka», »e ka»da funkcja wypukªa na przedziale (a, b) jest ci¡gªa.

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

[r]

[r]

[r]

Czy każdą funkcję ciągłą na odcinku domkniętym można przedłużyć do funkcji ciągłej na całej

Poka», »e indukowana permutacja punktów ma dokªadnie taki sam rozkªad jak w tasowaniu Rie Shue..

Podaj przykªad funkcji okre±lonej na [−1, 1], która jest ró»niczkowalna, ±ci±le rosn¡ca i jej pochodna zeruje si¦ w niesko«czenie

Jakie jest przy±pieszenie gracza, gdy znajduje si¦ w odlegªo±ci 1 stopy od ±rodka