• Nie Znaleziono Wyników

Strumienno, st. 1a i 1c, gm. Krosno Odrzańskie, woj. zielonogórskie, AZP 59-10/5a, 5c

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Strumienno, st. 1a i 1c, gm. Krosno Odrzańskie, woj. zielonogórskie, AZP 59-10/5a, 5c"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

E. Przechrzta

Strumienno, st. 1a i 1c, gm. Krosno

Odrzańskie, woj. zielonogórskie, AZP

59-10/5a, 5c

Informator Archeologiczny : badania 27, 6-7

(2)

6 Paleolit i mezolit

Przew iduje się kontynuację badań w niezniszczonej jeszcze części piaskowni.

Ł ó d i-P o le sie , st. 11 — patrz: wczesna epoka żelaza

M ielec, st. 16, gm. loco, woj. rzeszowskie — patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

M ściszewo, st. 22, gm. Murowana Goślina, woj. poznańskie — patrz: środkowa i późna epoka brązu

S e r e d z ic e , s t . 6 U n iw ersy te t W arszaw ski I n s ty tu t Ar-gm . I łż a , w o j. r a d o m s k i e cheologii

B adania prowadzili Ja n u sz Budziszewski i M arcin B ednarz. Kom­ pleks stanow isk kopalńiano-pracow nianych na wychodni krzem ienia czekoladowego. Paleolit środkowy i górny.

* Literatura: Najważniejsze odkrycia..., s. 7-10.

S tr u m ie n n o , s t. l a i l c M uzeum Archeologiczne Środkowego gm . K r o s n o O d r z a ń s k ie , w o j. N adodrza w Świdnicy k. Zielonej Góry z ie lo n o g ó r s k ie

A Z P 5 9 -1 0 /5 a , 5c

B adania prowadziła m gr E. P rzechrzta. Finansow ane przez M uzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy. Pierw szy sezon badań. Obozowisko schyl kowopaleo li tycz ne. Ślady osadnictw a neoli­ tycznego, k. łużyckiej, z późnego okresu lateńskiego i wczesnego okresu wpływów rzymskich.

Stanow isko 1 (Ib ) w Strum iennie było wielokrotnie badane w ubiegłych latach przez L. Koconia i J. M. Burdukiew icza i zostało opracowane pod względem geologii, gleb oraz palynologii.

W 1993 r., po rekonesansie, który pozwoli! ustalić powierzchniowo skupiska krzem ieni, przeprow adzono badania wykopaliskowe na st. l a i lc. Stanowisko l a położone je s t n a części parabolicznej wydmy, po zachodniej stronie drogi ze S tru m ie n n a nad Odrę, ok. 350 m n a północ od wsi. Stanowisko zajm uje niew ielką wydmę położoną ok. 400 m n a północ od zabudow ań S trum ienna, po zachodniej stronie wspomnianej drogi.

Założono 3 wykopy o łącznej pow ierzchni ok. 138 m3. Pozyskano z nich 2456 krzem ie­ ni. Dwa wykopy, I ze st. l a i I ze st. lc, zostały zakończone, n ato m iast wykop II ze st. lc wyeksplorowano tylko do głębokości 1,3 m, ze względu n a nie wystarcz ąjące środki finan­

sowe. Wykop ten zabezpieczono folią i zasypano. Ł'

Wykop I ze st. l a dostarczył tylko 99 krzem ieni, w tym kilkanaście narzędzi i 3 rdze­ nie. M ateriał ten zalegał w w arstw ie ornej i tuż pod nią. Nie zaobserwow ano żadnych skupisk. Być może je s t to pozostałość po rozwleczonym głęboką orką skupisku położonym w wyższych partiach wydmy.

Z wykopu I na st. l c pozyskano 759 artefaktów, w tym 12 rdzeni i 129 narzędzi. Narzędzia reprezentowane są głównie przez rylce i drapacze krótkie. Drapacze często mają retuszowane boki lub trzonki. Znaleziono też 2 liściaki: lingbijski i 1 fragm. ahrensbnrskiego. Artefakty tworzyły 2 skupiska: w zachodniej i północno-wschodniej części wykopu. M ateriał krzem ien­ ny zalega! najintensyw niej na głębokości 0,6-0,9 m. W partiach przypowierzchniowych znaleziono kilka narzędzi mezolitycznych oraz dużą ilość ceram iki k u ltu ry łużyckiej i ce­ ram iki datow anej na późny okres lateński i wczesny okres wpływów rzymskich.

(3)

Inform ator Archeologiczny 7

Wykop II na st. lc dostarczy! najbogatszego m ateriału krzem iennego — 1598 sztuk, w tym wyróżniono 27 rdzeni oraz 316 narzędzi. N ajbardziej liczebną grupą narzędzi są drapacze, najczęściej krótkie, z retuszem boków lub trzonkiem . Zdarzają się też okazy podwójne. D rugą grupą są rylce. Znaleziono 5 liściaków ahrensburskich. A rtefakty z wy­ kopu tworzą jedno duże skupisko. Najintensywniej wystąpiły na głębokości 0,6-1,28 m. Z p a r­ tii przypowierzchniowych pochodzi duża ilość ceram iki, głównie z późnego okresu la te ń ­ skiego i wczesnego okresu wpływów rzym skich, oraz k ilk a narzędzi o c h a rak te rz e mezolitycznym. Ponadto wystąpiły 2 obiekty. O biekt n r 1 zawierał w spągu 2 narzędzia neolityczne, tzw. motyki k u ltu r wstęgowych. Obiekt n r 2, który wiązać należy z osadnic­ twem schyłkowopaleolitycznym zawierał 27 drobnych wiórków i odlupków. M ateria! krze­ m ienny w stępnie określić m ożna jako zespól z liściakami.

B adania na st. lc będą kontynuow ane w następnym sezonie.

S tr z e g o w a , S k a ł a B iś n ik M uzeum A rcheologiczne i E tn o g ra-g m . W o lb ro m , w o j. k a t o w i c k i e ficzne w Lodzi

A Z P 94—54/—

Badania prowadził K. Cyrek przy współudziale T. Madeyskiej, M. Cy­ rek i B. Muzolfa. Finansow ane przez Zarząd Ju rajsk ich Parków K ra­ jobrazowych w Dąbrowie Górniczej. Trzeci sezon badań. Osadnictwo z paleolitu środkowego.

Prace polegały na pogłębieniu ubiegłorocznego wykopu pod naw isem skalnym w celu wyeksplorowania całego nam uljska i dotarcia do skalnego podłoża. Cel ten został osiągnię­ ty na głębokości od 480 do 540 cm od powierzchni.

N am ulisko tworzyły zróżnicowane kolorystycznie piaszczysto—pylaste gliny z domie­ szką w różnym stopniu obtoczonego i nadw ietrzałego gruzu. W odsłoniętych w arstw ach naturalnych wystąpiły trzy kolejne zespoły zabytków o środkow o- i dolnopaleolitycznych cechach kulturow ych. N a sk u tek w tórnego zaburzenia stratygrafii naturalnej, niektóre zabytki zostały przem ieszczone ze swoich pierw otnych sedym entów do sąsiednich. U tru ­ dnia to precyzyjne wydzielenie poszczególnych zespołów kulturow ych. Również dokła­ dniejsze określenie ich chronologii będzie możliwe dopiero po ukończeniu badań sedymen- tologicznych. N a razie m ożna jedynie stwierdzić, że mam y tu do czynienia z okresem ostatniego interglacjału,

W jednym z poziomów zaobserwowano niewielkie (o śr, do 30 cm) skupiska węgielków drzewnych w towarzystwie m.in. spękanych term icznie artefaktów.

Oprócz 118. zabytków krzem iennych {w tym 70 form retuszow anych) znaleziono kilka­ set fragm, kości zwierzęcych, wśród których należy wyróżnić 2 kościane narzędzia d łu to ­ w ate i kilka innych okazów ze śladam i intencjonalnej obróbki.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przedm iotem eksploatacji były płaskie, placjcowate konkrecje krzem ienia cze­ koladowego, znajdowane obficie w lokalnej glinie zwałowej / jej strop występuje na

Taki sposób postępowania nazywany "problemowym"

Podczas badań ratowniczych wyeksplorowano jeden obiekt częściowo zniszczo­ ny przez obsunięcie się krawędzi dawnej żwirowni... Rozpatrując z punktu widzenia

Stwierdziliśmy, że naturalną funkcją regionalnego szczebla zarządzania Jest sterowanie rolniczymi procesami produkcyjnymi w krótkim okresie ozasu, a celem tego sterowania

Stąd skierowane do Rady pytanie – „czyli więc, w takim przypadku, prawo 1775 roku o li- chwach postanowione, bez exekucyi zostać powinno?” Rada Nieustająca znalazła

Są to fragmenty naczyń z brzegami wysokimi, lekko wychylonymi na zewnątrz, zdobionymi niekiedy na krawędzi odciskami palcowymi lub zaopatrzone w ma­ ły

Wiele szkolnych praktyk wzmacnia tradycyjny podział ról płciowych (na przykład na klasowej zabawie dziewczynki zajmują się dekoracją a chłopcy przygotowują

Wyniki badań pozwalają rekonstruować wygląd działki górniczej, konstrukcji i rozmieszczenia urządzeń służących do wydobywania urobku, wypłukiwania zeń drobin