• Nie Znaleziono Wyników

Widok Jaroslav HUBÁČEK ( 27.04.1929–28.02.2020)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Widok Jaroslav HUBÁČEK ( 27.04.1929–28.02.2020)"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

„Bo he mi sty ka” 2020, nr 1, ISSN 1642–9893

Děkan a Vědecká ra da

Filozofické fa ku l ty Ostravské uni ve rzi ty

s hlubokým zármutkem oznamují,

že dne 28. února 2020 zemřel ve věku nedožitých 91 let

Prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc.

bývalý re ktor Ostravské uni ve rzi ty, bývalý děkan Filozofické fa ku l ty Ostrav-ské uni ve rzi ty, emeritní pro fe sor ka te dry čeOstrav-ského ja zy ka Filozofické fa ku l ty Ostravské uni ve rzi ty, bývalý člen vědecké rady Filozofické fa ku l ty Ostravské uni ve rzi ty a vědecké ra dy Ostravské uni ve rzi ty, dlouholetý předseda Pěveckého sdružení moravských učitelů. Řadu let byl také předsedou ostravské pobočky Jazykovědného sdružení ČSAV, redaktorem sborníků a spisů Pedagogické fa -kul ty Ostravské uni ve rzi ty a členem v předsednictvu Rady vysokých škol České re pu b li ky a Grantové ko mise Aka de mie věd České re pu b li ky.

Pro fe sor Ja ro s lav Hubáček patřil k nejvýznamnějším českým lingvistům. Vědecky se zabýval především sty li sti kou, rétorikou, lexikologií a socio ling visti kou. Je au to rem řady zásadních studií a spo lua u to rem závažných bo he mi -stických děl, např. Výrazný přednes (1963), Onomaziologické po stu py ve slovní zásobě slangů (1971), O českých slanzích (1979), Úvod do sty li sti ky českého ja zy ka (1985), Malý slovník českých slangů (1988), Rétorické mi ni mum pro stu -dium učitelství (1990), Tvoření slov v češtině (1996), Ka pi to ly ze současné rétoriky (2004), Ka pi to ly o so cio le ktech a so cio le kto logii (2012). Ja ko vy so ko-školský pe da gog předal své zkušenosti a zna lo sti několika generacím studentů a doktorandů.

V pro fe so ru Ja ro s la vu Hubáčkovi ztrácí ka te dra českého ja zy ka Filozofické fa ku l ty Ostravské uni ve rzi ty vynikajícího odborníka. Me zi svými ko le gy byl pro fe sor Ja ro s lav Hubáček všemi oblíben právě pro přátelskou po va hu a uzná-ván me zi jazykovědci pro obrovské zna lo sti a zkušenosti. Za ne chal po sobě rozsáhlé dílo, které ne bu de za po me nu to.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Nauczyciel pyta, jakie wiadomości najłatwiej było im zgromadzić; czy są one wystarczające do charakterystyki postaci, jaki jej opis da się przygotować (raczej cechy wyglądu),

Pod umieszczonym na arkuszu hasłem przyklej odpowiadające tobie działania zapisane na kartach ze wskazaniami, dopisz własne pomysły oraz zapisz wyciągnięte wnioski.. Kartki

naście lat temu, wtedy kiedy jeszcze mogłem, byłem w stanie zaangażować się. Obserwowała mnie przy oknie. Myślała nie widzę. Odczuła to we mnie. Pani doktor

Przykładem takich zmian i potrzeby dostosowania się do nich jest zwrócenie uwagi przez Radę Europy w maju 2018 roku na prawo każdego człowieka do jakości i

opisujących wyró~niane struktury gospodarcze możemy wyodrębnić wśród struktur prostych i złożonych struktury addytywne i struk- tury pozostałe.. Przedstawione dwie

Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizowania przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy interesu prawnego w zakresie organizacji Konkursu, co najmniej do czasu

Jeśli zajęcia odbywają się w sali lekcyjnej i pozwala na to miejsce, warto poprosić uczniów, aby przenieśli się na jedną lub drugą stronę pomieszczenia w zależności

Zajmuje się ekonomią środowiska, wyceną dóbr nierynko- wych oraz ekonomicznymi podstawami ochro- ny przyrody.. EKO