PLAN PRACY SZKOŁY ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej Rok szkolny 2018/2019

Pełen tekst

(1)

1

PLAN PRACY SZKOŁY

ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej Rok szkolny 2018/2019

Część I.

Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa

Kierunki polityki oświatowej

państwa 2018-2019 cele ogólne

Zadania wynikające z realizacji celów

Sposób realizacji

- działania Termin Odpowiedzialność

100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów Uczczenie Święta

Odzyskania Niepodległości

Udział w miejskich obchodach świąt państwowych (np. 11 XI). 11 XI Nauczyciele w-f Ćwiczenie śpiewu hymnu państwowego i znajomości słów Do 9.XI Wychowawcy klas

Wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego o 11:11 9.XI Zespół ds. obchodów 100-lecia niepodległości

Biało – czerwona w każdym stroju – zaplanowanie i przeprowadzenie Dnia

Biało czerwonej w szkole – wykonanie kotylionów przez każdego ucznia 7 XI

Wychowawcy wszystkich klas Przygotowanie spektaklu słowno- muzycznego związanego z 11 XI 9 XI M. Niedźwiadek, K. Konopka,

J. Jarawka, M. Kafarska, E. Sawka-Kunach –dekoracja Czytanie fragmentów wybranych dzieł związanych z odzyskaniem

niepodległości 12 XI Poloniści przy współpracy z

nauczycielem-bibliotekarzem Zorganizowanie zawodów sportowych- Turniej Piłki Siatkowej,,Dla

Niepodległej” 9 XI Nauczyciele w-f

Zorganizowanie gry terenowej związanej z momentem odzyskania

niepodległości. X J. Jarawka. K. Konopka.

M. Niedźwiadek Zorganizowanie wystawy plastycznej związanej z odzyskaniem niepodległości 9 XI M. Guz, E. Sawka

Wspólne sadzenie drzewa (dąb) na pamiątkę 100- lecia odzyskania

niepodległości. 9 XI M. Niedźwiadek, K. Konopka,

J. Jarawka Poznanie klimatu

pierwszych dni wolności

Kartka z kalendarza – 11 listopada 1918 – przygotowanie projektu graficznego

(plebiscyt klas) 30 X R. Drapała, M. Graboś

(2)

2 Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego

Zapewnienie uczniom dostępu do kompleksowych diagnoz predyspozycji zawodowych i

zainteresowań oraz usług doradczych

Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy predyspozycji zawodowych uczniów z wykorzystaniem dostępnych narzędzi oraz indywidualne omówienie wyników

diagnozy.

Psycholog

Zorganizowanie współpracy z pracodawcami w kształceniu zawodowym

Współorganizowanie praktyk zawodowych dla uczniów; Kierownik szkolenia praktycznego Organizowanie szkoleń i seminariów zawodowych dla nauczycieli Wg

potrzeb

Kierownik szkolenia praktycznego Organizowanie wizyt studyjnych w firmach dla uczniów i nauczycieli; Wg

potrzeb

Kierownik szkolenia praktycznego Współorganizowanie spotkań z przedstawicielami firm dla uczniów, rodziców

i nauczycieli.

Kierownik szkolenia praktycznego i psycholog

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci

Doskonalenie metod nauczania i włączanie do

swojejpraktyki nauczycielskiej technologii

informacyjno- komunikacyjnych

poznanie i wykorzystanie w praktyce nowych narzędzi cyfrowych,np.

Webspiration, Inspiration, FreeMind (darmowy program do tworzeniamap myśli), SmartTools (dodatek do tablicSmartBoard), SurveyMonkey, Microsoft Excel, platformyelearningowe, CATest (tworzenietestów),www.testportal.pl (tworzenie

testów online) System

atycznie w ciągu roku szkolnego

Wszyscynauczyciele

Dzielenie się swoimi doświadczeniami w zakresie wykorzystania kompetencji cyfrowych w

pracy z uczniami i rodzicami

przygotowywanie materiałów – dobrych praktyk wykorzystania TIK-u na zajęciach lekcyjnych(ciekawe, inspirujące ćwiczenia, konspekty zajęć, opis

stosowanego narzędzia/programu)

Cały rok wg potrzeb

Wszyscynauczyciele organizacja spotkania rady pedagogicznej, na którym kilku nauczycieli

zaprezentuje nowe programy/aplikacje

Do końca roku szkolnego

Dyrektor prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej Cały rok wg

potrzeb

Wszyscy nauczyciele Tworzenie atmosfery i

warunków do odpowiedzialnego i

bezpiecznego korzystania z zasobów dostępnych w sieci

edukacja nauczycieli - Szkolenie na temat bezpiecznego korzystania z zasobów

sieci XII E. Salak

Indywidualna praca ze sprawcami i ofiarami oraz świadkami zdarzeń, którzy nie zareagowali na przemoc

Wg

potrzeb Psycholog szkolny Wykorzystywanie metod naprawczej sprawiedliwości, czyli wykorzystywanie

mediacji

Wg potrzeb

Psycholog szkolny

(3)

3

Część II.

Realizacja kierunków rozwoju szkoły

Wnioski wypracowanei zatwierdzonedo realizacji na Radzie Pedagogicznej analitycznej

Główne kierunki rozwoju

szkoły – cele ogólne

Zadnia wynikające z realizacji celów

Sposób realizacji - działania

Termin Odpowiedzialny Kształcenie

Podnoszenie praktyczne umiejętności zawodowych i językowych uczniów

Uczniowie mają stworzone możliwości odbywania

zagranicznych praktyk i staży

Podjąć próbę udziału w konkursie wniosków na 2019 rok w ramach programu Erasmus+.

zgodnie z ustaleniami organizatora programu

Dyrekcja i kierownik kształcenia

praktycznego.

Wychowanie

--- --- ---

--- ---

Współpraca ze środowiskiem

--- --- ---

--- ---

Zarządzanie

--- --- ---

--- ---

Baza BHP

--- --- ---

--- ---

Ewaluacja wewnętrzna

Działania związane z realizacją IV strategii skutecznego uczenia się i nauczania:

Umożliwianie uczniom, by korzystali wzajemnie ze swojej wiedzy i umiejętności.

Wdrażanie skutecznych strategii nauczania - uczenia się wynikających z filozofii oceniania kształtującego

W ramach lekcji wychowawczych oraz na lekcjach z poszczególnych przedmiotów uświadamiać uczniom czym są ocena koleżeńska i informacja zwrotna, tak by uczniowie zauważali występowanie tych elementów w strukturze lekcji.

Systematycznie w ciągu roku

szkolnego

Wychowawcy i nauczyciele przedmiotów

ogólnokształcących i zawodowych

Analiza wyników nauczania i frekwencji Polepszyć frekwencję

uczniów pod koniec roku szkolnego

Skrócenie z miesiąca do 2 tygodni czas pomiędzy wystawieniem ocen proponowanych, zagrożeń oceną niedostateczną i oceną naganną z zachowania, a datą rady pedagogicznej klasyfikacyjnej.

Do września 2018

Zespół ds. zmian w Statucie Szkoły

(4)

4

Sprawozdanie kierownika kształcenia praktycznego

Realizowanie praktyk zawodowych w Grecji pt. "Poznanie nowoczesnych technologii i rozwiązań drogą do wykształcenia wykwalifikowanej kadry" w ramach programu ERASMUS +.

zgodnie z ustalonym terminarzem

Dyrektor i koordynator projektu

Część III.

Realizacja wniosków i rekomendacji z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku

Wnioski dotyczące: Wnioski i rekomendacje wynikające z nadzoru

pedagogicznego

Sposób realizacji - działania Termin Odpowiedzialny

Działań szkoły związanych z realizacją IV. Strategii skutecznego uczenia się i nauczania: Umożliwianie uczniom, by korzystali wzajemnie ze swojej wiedzy

i umiejętności.

Raport Ewaluacja V. Strategii. Wspomaganie uczniów, by stali się autorami swojego procesu uczenia.

Badanie 8.-12.04.

2019 r.

Zespół ds.

ewaluacji

Działania szkoły związane ze wzmocnieniem

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w obszarze korzystania z mediów społecznych.

Bezpieczeństwo w

Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

50% kontrolowanych nauczycieli rozpowszechnia materiały wśród uczniów i rodziców dotyczące edukacji związanej z bezpiecznym korzystaniem z

mediów społecznych.

-Rozpowszechnić materiały wśród uczniów i rodziców dotyczących edukacji związanej z bezpiecznym korzystaniem z mediów społecznych.

Do semestral

nego zebrania

E. Salak

(5)

5 Prawidłowość prowadzenia

dokumentacji szkolnej.

W dziennikach lekcyjnych pojawiają się źle

poprawiane błędy i oczywiste pomyłki polegają na: nie prawidłowym zliczaniu godzin: obecności,

nieobecności uczniów na lekcji. Liczba opuszczonych godzin przez ucznia nie była zgodna z

nieobecnościami oraz zdarzają się pomyłki w numeracji lekcji.

-Rzetelnie zliczać godziny. Liczba opuszczonych godzin przez ucznia musi być zgodna z

nieobecnościami.

Systematy- cznie w ciągu roku szkolnego

Wychowawcy

-Na radzie pedagogiczne ponownie przypomnieć zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej i

dokonywania korekty błędów.

Rada inicjująca

rok szkolny

Dyrekcja Świadectwa dla uczniów, którzy uzyskali promocje do

klasy programowo wyższej nie były wypisane w dniu rady sierpniowej.

Świadectwa dla uczniów, którzy uzyskali promocje do klasy programowo wyższej lub ukończyli szkołę w sierpniu -wypisujemy w dniu rady sierpniowej .

Wychowawcy -Brak na skierowaniach kandydatów do technikum i

szkoły branżowej czynników ryzyka.

Opracować dla kandydatów do technikum i szkoły branżowej czynniki ryzyka.

II 2019 M. Szram, W. Jamrogiewicz Dostosowanie struktury

statutu do ustawy Prawo oświatowe.

Na podstawie obserwacji i rozmów z nauczycielami zauważono problem zbyt wczesnego informowania o

przewidywanych oceanach klasyfikacji śródrocznej/rocznej z poszczególnych przedmiotów.

-Brak w statucie aktualizacji dotyczącej oceny celującej (widnieje zapis o ocenie celującej powyżej

100%)

Zaproponować zmiany do statutu szkoły : 1. Termin informacji o proponowanej ocenie

i powiadomieniu o ocenie niedostatecznej/nie klasyfikowaniu z 4 tygodni na 2 tygodnie.

2. Ocena celująca od 98%

Wrzesień 2019

Zespół ds.

aktualizacji w Statutu Szkoły

Wspomaganie nauczycieli

W związku z opracowanymi wskaźnikami do ,,Regulaminu oceny nauczyciela” wspomóc warsztat pracy o zagadnienia związane z ewaluacją własnej pracy.

Zorganizować szkolenie dla rady pedagogicznej

dotyczącego ewaluacji pracy nauczyciela. Marzec D. Makara

Obserwacje lekcji

- Pojawił się przypadek nie podsumowania lekcji. Planować przebieg zajęć i monitorować w czasie realizacji czas -tak aby była możliwość

podsumowania zajęć

Systematy- cznie w ciągu roku szkolnego

Nauczyciele Rodzice podejmują dyskusje na temat treści programu

profilaktyczno-wychowawczego oraz dokonali jego

Uwzględnić uwagi rodziców dotyczących zagadnień : dietetyka, siłownia a odżywki w

Wrzesień

2019 Psycholog

(6)

6 ewaluacji. Zgłosili propozycje poszerzenia programu o zagadnienia związane z:dietetyką, siłownia a odżywki.

programie wychowawczo-profilaktycznym.

Realizacja zadań w planach wychowawców klas.

-Wychowawcy zrealizowali zaplanowane zadania w planach wychowawców.

-W kilku sprawozdaniach opis działań był przedstawiony pobieżnie.

Szczegółowo przedstawiać opis działań podjętych

przez wychowawców Wychowawcy

Realizacja zadań jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod katem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością

-Szkoła nie prowadziła kampanii społecznej

promującej ideę edukacji włączającej zarówno wśród nauczycieli, jak i rodziców.

Przeprowadzić kompanię społeczną promującej ideę edukacji włączającej

I semestr 2018/19

M. Kur i E.

Sawka-Kunach Brak procedur dotyczące monitorowania włączenia

tematyki praw osób niepełnosprawnych i poszanowania ich godności w treści edukacyjne.

Opracować procedury dotyczące monitorowania włączenia tematyki praw osób niepełnosprawnych i poszanowania ich godności w treści edukacyjne.

Do końca listopada

2018 r.

T. Olko

Część IV

Harmonogram badań i diagnoz edukacyjnych

Miesiąc/

Termin badania Nazwa badania Zakres badań

Termin złożenia dokumentu

Odpowiedzialny Uwagi

Wrzesień

Diagnoza wstępna - matematyka kl. I X. 2018 n-le matematyki

Badanie bez ocen – wyniki do wykorzystania przy dostosowaniu planów dydaktycznych

Diagnoza wstępna– j. polski kl. I X. 2018 n-le j. polskiego

Diagnoza wstępna– j. angielski kl. I X. 2018 n- le j. angielskiego

Diagnoza wstępna – pozostałe przedmioty kl. I X. 2018 n-le pozostałych przedmiotów Badanie typów inteligencji i sposobów uczenia się –

test inteligencji wielorakich Gardnera kl. I X. 2018 psycholog Do wykorzystania przy

indywidualizacji nauczania

Diagnozawstępnaegzaminugimnazjalnego kl. I X./XI. 2018 wicedyrektor Do wykorzystania do pracy z danym zespołem klasowym

(7)

7 Analiza wyników z egzaminów potwierdzających

kwalifikacje w zawodzie

kl. II – IV

technikum X./XI. 2018 Kierownik szkolenia praktycznego

Do wypracowywania działań podnoszących jakość pracy szkoły Październik/

Listopad Analiza wyników egzaminu maturalnego kl. IV

technikum X./XI. 2018 wicedyrektor Do wypracowywania działań podnoszących jakość pracy szkoły

Listopad

Ewaluacja wewnętrzna: Działania szkoły związane z

kształtowaniem postaw patriotycznych uczniów. 3 XII 2018 Zespół ds. ewaluacji Do wypracowywania działań podnoszących jakość pracy szkoły Diagnozowanie zainteresowań czytelniczych

młodzież Klasy I XII 2019 Nauczyciel- bibliotekarz Do wykorzystania w pracy biblioteki

szkolnej

Styczeń? Analiza wyników matury próbnej

kl. IV

technikum i III LO

II. 2019 n-le przedmiotów maturalnych Wnioski do pracy na II semestr z klasami maturalnymi

Luty Analiza wyników nauczania i frekwencji za I semestr

2018/2019 Wszystkie klasy II. 2019 zespół do analizy:

G. Lendzion,M. Szram, Wnioski do pracy w II semestrze

Kwiecień

Analiza wyników z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

kl. II – IV

technikum IV. 2019 Kierownik szkolenia praktycznego

Do wypracowywania działań podnoszących jakość pracy szkoły Ewaluacja wewnętrzna: Działania szkoły związane z

realizacją V. strategii skutecznego uczenia się:

Wspomaganie uczniów, by stali się autorami procesu swojego uczenia się – uczeń jest świadomy tego, jak najbardziej efektywnie się uczy i jest odpowiedzialny za swój proces uczenia się.

17. IV. 2019 Zespół ds. ewaluacji Do wypracowywania działań podnoszących jakość pracy szkoły

Sierpień Analiza wyników nauczania i frekwencji za rok

szkolny 2018/2019 wszystkie klasy VIII. 2019 zespół do analizy:

G. Lendzion, M. Szram,

Wnioski do pracy w kolejnym roku szkolnym

(8)

8

Część V.

Harmonogram uroczystości i imprez szkolnych

Miesiąc

Nazwa uroczystości lub imprezy

szkolnej

Cel operacyjny Proponowana forma Odpowiedzialni za organizacje uroczystości

Szczegółowa data wydarzenia

WRZESIEŃ

Rozpoczęcie roku szkolnego

Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej i brania odpowiedzialności za funkcjonowanie

szkoły.

Konferansjerka J. Kowalczyk

3. IX. 2018

Zaproszenie gości D. Makara

Poczty sztandarowe (kościół,

szkoła) A. Fiedeń, W. Baryła

Narodowe Czytanie

„Przedwiośnia”

S. Żeromskiego

Poznawanie kultury rodzimej, kultury regionu i Europy oraz pogłębianie

szacunku dla tradycji szkolnej, narodowej, europejskiej.

Udział w imprezie organizowanej przez PBP w Łęcznej

E. Salak

D. Makara 12.IX.2018

Przygotowanie lektora na

Narodowe Czytanie E. Salak Do

12.IX.2018 Integracja klas

pierwszych

Kształtowanie pozytywnego środowiska rówieśniczego i zdrowych relacji

pomiędzy uczniami.

Wyjazd integracyjny np. do Motycza do Fundacji Szczęśliwe

Dzieciństwo

Wychowawcy klas pierwszych IX-X.2018

PAŹDZIERNIK Dzień Edukacji Narodowej

Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, pogłębianie

szacunku dla tradycji szkolnej. Okolicznościowa gazetka Samorząd szkolny 12.X.2018

Światowy Dzień Oszczędzania

Uczenie planowania własnego czasu zgodnie z własnymi celami i potrzebami

oraz umiejętność samodyscypliny (odraczania gratyfikacji).

Wystawa tematyczna H. Czapla

E. Stefańska 31.X.2018

LISTOPAD Rocznica odzyskania niepodległości

Poznawanie kultury rodzimej, kultury regionu i Europy oraz pogłębianie

szacunku dla tradycji szkolnej, narodowej, europejskiej.

Poczty sztandarowe (kościół) i delegacja z kwiatami

A. Fiedeń, W. Baryła

11.XI.2018 Formy według zapisów

z części I planu pracy Zespół ds. 100-lecia Odzyskania

Niepodległości 9.XI.2018

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej i brania odpowiedzialności za funkcjonowanie

szkoły.

Zaproszenie gości.

Akt ślubowania Wychowawcy klas pierwszych

9.XI.2018 Prowadzenie uroczystości i część

artystyczna. M. Mazur, T. Olko

(9)

9

Poczty sztandarowe A. Fiedeń, W. Baryła

Światowy Dzień Rzucania Palenia

Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym takim jak: agresja i przemoc, cyberprzemoc, uzależnienia,

przedwczesna inicjacja seksualna, nieodpowiedzialne kierowanie

pojazdami.

Kampania reklamowa na terenie

szkoły M. Szram

Kl. III TOR 15.XI.2018

Dzień Życzliwości

Kształtowanie pozytywnego środowiska rówieśniczego i zdrowych relacji

pomiędzy uczniami.

Kampania reklamowa na terenie szkoły

M. Szram J. Kowalczyk

KL.IV TOR

21.XI.2018 Szkolny konkurs

wiedzy o Wielkiej Brytanii

Tworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu się i odpowiedzialności

za własny rozwój.

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu

A. Porczak

A. Anysz 28.XI.2018

GRUDZIEŃ

Mikołajki Jagiellońskie

Kształtowanie pozytywnego środowiska rówieśniczego i zdrowych relacji

pomiędzy uczniami.

Turniej sportowy Samorząd szkolny 6.XII.2018

Dzień Praw Człowieka

Kształtowanie pozytywnego środowiska rówieśniczego i zdrowych relacji

pomiędzy uczniami.

Uczenie prawidłowej komunikacji, kształtowanie postawy dialogu,

umiejętności słuchania innych i tolerancji dla odmiennych poglądów,

działania zespołowego.

Maraton pisania listów M. Niedźwiadek 10.XII.2018

Stan wojenny

Poznawanie kultury rodzimej, kultury regionu i Europy oraz pogłębianie

szacunku dla tradycji szkolnej, narodowej, europejskiej.

Inscenizacja stanu wojennego M. Szram

KL.III TI 13.XII.2018

Święta bożonarodzeniowe

Poznawanie kultury rodzimej, kultury regionu i Europy oraz pogłębianie

szacunku dla tradycji szkolnej, narodowej, europejskiej.

Jasełka. R. Misztal

Z. Burza

A. Korszla-Mazurek XII.2018

Wigilie klasowe Wychowawcy klas

(10)

10 STYCZEŃ Studniówka

Tworzenie przestrzeni do współpracy z rodzicami, współdecydowanie i współodpowiedzialność rodziców za

to, co dzieje się w szkole.

Organizacja

studniówki Rodzice i wychowawcy klas maturalnych 12.01.2019 Próby poloneza przed studniówką E. Sawka- Kunach Wg ustaleń

Żyj zdrowo Propagowanie zdrowego stylu życia

Prelekcja o zdrowiu z przedstawicielami IFMSA- Poland

Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów

Medycyny

M. Szram Zaproszeni goście

LUTY

Dzień bezpiecznego Internetu

Inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i

wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję

pozytywnego wykorzystywania Internetu.

Kampania na terenie szkoły.

Udział w konkursie

M. Szram M. Mazur kl..II TI

5.II.2019

Walentynki

Popularyzowanie zwyczajów związanych z Walentynkami jako dniem okazywania sobie miłości i

sympatii.

Walentynowa poczta Samorząd szkolny 8.II.2019

„Miłość nie jedno ma imię” – koncert Jagiellończyka z okazji

walentynek

Zespół ds. promocji 8.II.2019

Szkolny konkurs wiedzy o krajach niemieckiego obszaru

językowego

Uczenie prawidłowej komunikacji, kształtowanie postawy dialogu,

umiejętności słuchania innych i tolerancji dla odmiennych poglądów,

działania zespołowego.

Przygotowanie

i przeprowadzenie konkursu M.Mazur II.2019

MARZEC Projekt w ramach programu Erasmus+

Kształtowanie umiejętności praktycznych

Zagraniczne praktyki zawodowe w Grecji

E. Salak - koordynator projektu i

opiekunowie 3-

30.III.2019

Zdrowy styl życia Propagowanie zdrowego stylu życia Kampania ulotkowa na terenie

szkoły. R. Drapała III.2019

(11)

11

KWIECIEŃ

Szkolny konkurs z matematyki dla klas

maturalnych

„Maraton maturalny”

Tworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu się i odpowiedzialności

za własny rozwój.

Organizacja i przeprowadzenie konkursu

M. Sochan

A. Kozyra IV.2019

Dzień Otwartych Drzwi

Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej i brania odpowiedzialności za funkcjonowanie

szkoły.Uczenie prawidłowej komunikacji, kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i tolerancji dla odmiennych poglądów,

działania zespołowego.

Organizacja i przeprowadzenie

Zespół ds. Promocji Szkoły

Wszyscy nauczyciele 29.IV.2019

Pożegnanie maturzystów

Promowanie wartości edukacji.

Rozwijanie u uczniów wiedzy na swój temat: obraz siebie, mocne strony,

uzdolnienia.Kształtowanie samoakceptacji i budowanie poczucia

własnej wartości.

Część artystyczna i konferansjerka.

Zaproszenie gości, dekoracja

Wychowawcy kl. III technikum:

M.Szram, E.Stefańska A. Korszla-Mazurek

26.IV.2019 Poczty sztandarowe

i ich przekazanie A. Fiedeń, W. Baryła

MAJ

Rocznica Konstytucji 3 Maja

Poznawanie kultury rodzimej, kultury regionu i Europy oraz pogłębianie

szacunku dla tradycji szkolnej, narodowej, europejskiej.

Poczty sztandarowe (kościół) i delegacja z kwiatami

A. Fiedeń W. Baryła

3.V.2019

Np. wystawa M. Porczak

KL. I TE/TOR IV Powiatowy

Konkurs j. angielskiego

„English around the English – speaking

countries” dla gimnazjalistów.

- Poznawanie kultury rodzimej, kultury regionu i Europy oraz pogłębianie

szacunku dla tradycji szkolnej, narodowej, europejskiej.

- Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej

i brania odpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu

K. Konopka A. Anysz M. Porczak

V.2019

(12)

12

CZERWIEC

Dzień Dziecka –

Dzień Sportu Propagowanie zdrowego stylu życia Zawody sportowe, konkursy i zabawy na boisku szkolnym i w

sali gimnastycznej

Nauczyciele w-f 1.VI.2019

X Powiatowy Konkurs Historyczny

„Kazimierz Jagiellończyk i jego

czasy”

-Poznawanie kultury rodzimej, kultury regionu i Europy oraz pogłębianie

szacunku dla tradycji szkolnej, narodowej, europejskiej.

-Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej i brania odpowiedzialności za funkcjonowanie

szkoły.

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu

M. Niedźwiadek

VI.2019

Zakończenie roku szkolnego

- Promowanie wartości edukacji.

- Rozwijanie u uczniów wiedzy na swój temat: obraz siebie, mocne strony,

uzdolnienia.

- Kształtowanie samoakceptacji i budowanie poczucia własnej wartości.

Zaproszenie gości. D. Makara

21.VI.2019 Prowadzenie uroczystości i

dekoracja. T. Olko i KL.II TE

Poczty sztandarowe (kościół,

szkoła) A. Fiedeń, W. Baryła

Nagłośnienie: M. Graboś,

Zdjęcia i relacje z wydarzeń: E. Salak

Zimowa przerwa świąteczna: 24 grudnia – 1 stycznia Ferie zimowe: 11 lutego – 24 lutego

Wiosenna przerwa świąteczna: 18 kwietnia – 23 kwietnia

Egzaminy maturalne: 6-8 maja (j. polski, matematyka i j. angielski).

Dokument opracował zespół w składzie: Emilia Salak i Małgorzata Szram

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :