Kartaprzedmiotu KrakowskaAkademiaim.AndrzejaFryczaModrzewskiego

Download (0)

Full text

(1)

Krakowska Akademia

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Karta przedmiotu

obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Kierunek studiów: Kryminologia i resocjalizacja Profil: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: KiR

Stopień studiów: I

Specjalności: bez ścieżki specjalizacyjnej

1 Przedmiot

Nazwa przedmiotu Resocjalizacja w środowisku otwartym

Kod przedmiotu WPAISM KiRA1N A14 19/20

Kategoria przedmiotu Przedmioty podstawowe

Liczba punktów ECTS 3

Język wykładowy polski

2 Forma zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr W C K S La I E Wa Le

5 0 0 15 0 0 0 0 0 0

Legenda: W — WykładC — Ćwiczenia/ JęzykiK — KonwersatoriumS — SeminariumLa — LabolatoriumI — InneE — E-LearningWa — WarsztatyLe — Lektorat

(2)

Cel 1 Celem zajęć jest zapoznanie studentów z działalnością kuratorów sądowych, streetworkerów i świetlic środowi- skowych dla osób zagrożonych demoralizacją i niedostosowanych społecznie - jako istotnych ogniw w systemie profilaktyki i resocjalizacji w warunkach wolnościowych. Synteza wiedzy teoretycznej (podstawy prawne, zasa- dy, metody i formy pracy w środowisku otwartym) z praktycznymi umiejętnościami powinna ułatwić absolwen- tom podjęcie pracy na stanowisku kuratora sądowego, streetworkera i wychowawcy placówek profilaktyczno- resocjalizacyjnych działających w warunkach wolnościowych.

4 Wymagania wstępne

1 Brak

5 Modułowe efekty kształcenia

MW1 Student, który zaliczył przedmiot posiada wiedzę na temat podstaw prawnych funkcjonowania współczesnych instytucji profilaktyczno-resocjalizacyjnych działających w środowisku otwartym, ich ewolucji i kierunków re- formy, charakteryzuje zasady, metody i formy pracy kuratora sądowego, streetworkera i wychowawcy świetlic środowiskowych, wskazuje główne uwarunkowania skuteczności ich pracy.

MU2 Student, który zaliczył przedmiot potrafi skonstruować indywidualny projekt resocjalizacji osoby objętej nad- zorem/dozorem kuratora/podopiecznego streetworkera lub świetlicy środowiskowej (z wykorzystaniem poten- cjału jednostki i zasobów środowiska lokalnego), ma umiejętność tworzenia scenariuszy i przeprowadzania zajęć (dla dzieci i młodzieży z ośrodków kuratorskich i świetlic środowiskowych), wykorzystujących aktywne metody pracy z grupą.

MK3 Student, który zaliczył przedmiot jest wrażliwy na specyficzne potrzeby osób i środowisk objętych postępo- waniem instytucji profilaktyczno-resocjalizacyjnych, jest świadomy konieczności doskonalenia metod i form pracy w warunkach wolnościowych oraz poszukiwania optymalnych rozwiązań systemowych, potrafi pracować indywidualnie i zespołowo.

6 Treści programowe

Konwersatorium

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

K1 Podstawy prawne systemu resocjalizacji i zapobiegania demoralizacji dzieci

i młodzieży 2

K2 Rola i zadania kuratora sądowego w postępowaniu rozpoznawczym

i wykonawczym 2

K3

Zasady i podstawowe metody pracy kuratora. Funkcjonowanie ośrodków kuratorskich dla nieletnich. Psychospołeczne uwarunkowania

skuteczności pracy kuratorów sądowych.

3

K4 Streetworking w systemie resocjalizacji 1

K5 Ogólna charakterystyka osób i środowisk objętych postępowaniem

streetworkerów. Zasady i kluczowe metody pracy streetworkera. 2 K6 Trudności w pracy streetworkera i sposoby ich przezwyciężania 1 K7 Charakterystyka wybranych świetlic środowiskowych dla dzieci

i młodzieży zagrożonej demoralizacją i niedostosowanych społecznie 2 K8 Podstawowe metody i formy pracy wychowawcy świetlicy środowiskowej 2

Razem 15

(3)

7 Metody dydaktyczne

M1. Burza mózgów M5. Dyskusja

M8. Praca w grupach M9. Praca z podręcznikiem M10. Prezentacje multimedialne M13. Studium przypadku

8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie

aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 15

Konsultacje przedmiotowe 0

Egzaminy i zaliczenia w sesji 0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 50

Opracowanie wyników 0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 10

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z

całego nakładu pracy studenta 75

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3

9 Metody oceny

Ocena podsumowująca P4. Kolokwium

P11. Aktywność na zajęciach P5. Referat

P14. Studium przypadku

Warunki zaliczenia przedmiotu

1 Pozytywne zaliczenie kolokwium, przygotowanie prezentacji/referatu/studium przypadku, aktywność

Kryteria oceny

Na ocenę 3 Pozytywne zaliczenie kolokwium.

Na ocenę 3.5 Zaliczenie kolokwium na ocenę 3.5.

Na ocenę 4 Pozytywne zaliczenie kolokwium, aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji/referatu/studium przypadku na ocenę 4.0.

Na ocenę 4.5 Pozytywne zaliczenie kolokwium, aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji/referatu/studium przypadku na ocenę 4.5.

Na ocenę 5 Pozytywne zaliczenie kolokwium, ponadprzeciętna aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji/referatu/studium przypadku na ocenę 5.0.

(4)

10 Macierz realizacji przedmiotu

Modułowe efekty kształcenia dla

przedmiotu

Odniesienie do efektów kierunkowych

Treści programowe Metody

dydaktyczne Sposoby oceny

MW1

EUK6_W1, EUK6_W2, EUK6_W3, EUK6_W4, EUK6_W6

K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8

M1, M5, M8,

M9, M10, M13 P4, P11, P5, P14

MU1

EUK6_U1, EUK6_U3, EUK6_U4, EUK6_U6, EUK6_U7

K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8

M1, M5, M8,

M9, M10, M13 P4, P11, P5, P14

MK1

EUK6_KS1, EUK6_KS2, EUK6_KS3, EUK6_KS4, EUK6_KS5

K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8

M1, M5, M8,

M9, M10, M13 P4, P11, P5, P14

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa:

[1] Bałandynowicz A. — Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa., Warszawa, 2011, Wolters Kluwer [2] Gromek K. — Kuratorzy sądowi. Komentarz do ustawy z dnia 27 lipca 2001r., Warszawa, 2002, Lexis Nexis [3] Jedynak T., Stasiak K. — Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Warszawa, 2008, Lexis Nexis

[4] Michel M. — Streetworking aspekty teoretyczne i prawnicze, Kraków, 2011, UJ

[5] Michel M. — Lokalny system profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich, Warszawa, 2013, Pedagogium [6] Michel M. — Gry uliczne w wykluczenie społeczne w przestrzeni miejskiej. Perspektywa resocjalizacyjna,

Kraków, 2016, UJ

[7] Opora R. — Rola sędziów i kuratorów w resocjalizacji nieletnich, Gdańsk, 2006, UG

[8] Ostrihanska Z., Greczuszkin A. — Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego, Lublin, 2000, Norbertinum

[9] Paszkiewicz A. — Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy rodzinnego kuratora sądowego., Lublin, 2006, Norbertinum

[10] Zinkiewicz B. — Profilaktyczny wymiar działalności rodzinnych kuratorów sądowych, Kraków, 2015, AFM Literatura uzupełniająca:

[1] Górecki P., Stachowiak S. — Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Zakamycze, 2002, Lexis Nexis

[2] Mudrecka I. — Rodzinny kurator sądowy w percepcji nadzorowanych, Opole, 1997, UO

[3] Śpiewak J. — Kurator sądowy w postępowaniu karnym wykonawczym (poradnik dla sprawujących dozory)., Warszawa, 2000, .

[4] Urban B. — Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Kraków, 2000, UJ

[5] Węgliński A. — Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich. Analiza pedagogiczna., Lublin, 2000, .

(5)

Akty prawne:

[1] Ustawa/rozporządzenie w przedmiocie Ustawa o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001r. z dnia 27.07.2001r. Dz.U. .

[2] Ustawa/rozporządzenie w przedmiocie Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26.10.1982r.

z dnia 26.10.1982r. Dz.U. .

[3] Ustawa/rozporządzenie w przedmiocie Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z dnia . Dz.U. .

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Oboba odpowiedzialna za kartę

dr Beata Zinkiewicz (kontakt: b.zinkiewicz@op.pl)

Figure

Updating...

References

Related subjects :