• Nie Znaleziono Wyników

Wszystko wydawałoby się proste, gdyby nie to, że na zamawiających został nałożony obo- wiązek zbadania, czy rzeczywiście zastrzeżone przez wykonawcę informacje mają charakter tajemnicy. Jak z tego wybrnąć?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Wszystko wydawałoby się proste, gdyby nie to, że na zamawiających został nałożony obo- wiązek zbadania, czy rzeczywiście zastrzeżone przez wykonawcę informacje mają charakter tajemnicy. Jak z tego wybrnąć?"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Jak w walce wykonawców o zamówienie może stracić zamawiający

Szpital kontra

tajemnica dostawcy

Katarzyna Fortak-Karasińska Agata Baranowska

Ustawa Prawo zamówień publicznych daje wykonawcom możliwość zastrzeżenia pewnych informacji (przy założeniu jawności jako jednej z fundamentalnych zasad), które w rozumie- niu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wszystko wydawałoby się proste, gdyby nie to, że na zamawiających został nałożony obo- wiązek zbadania, czy rzeczywiście zastrzeżone przez wykonawcę informacje mają charakter tajemnicy. Jak z tego wybrnąć?

fot.Images.com/Corbis

r a w o

(2)

grudzień8/2013 menedżerzdrowia 39

r a w o

W sytuacji gdy szpital prowadzi małą procedurę krajową, w której na przykład została złożona tylko jedna oferta, problem powyższego badania praktycznie nie zaistnieje. Sprawa komplikuje się wówczas, gdy za- mawiający ogłaszają duże tzw. unijne postępowania, a w grę wchodzą zamówienia o wartości nawet milio- na złotych. Wówczas walka wykonawców, często kon- kurujących ze sobą w danej branży, przybiera postać prawdziwej bitwy, w której niejednokrotnie traci sam zamawiający.

Unijne procedury

W dużych unijnych procedurach praktyką stało się, że ubiegający się o zlecenie weryfikują oferty innych potencjalnych wykonawców. Zdarza się, że kopiują wszystkie składane dokumenty, a następnie wnikliwie analizują i sprawdzają, czy produkt zaoferowany przez konkurenta spełnia wszelkie wymagania, jakie w zamó- wieniu publicznym postawił zamawiający.

Problem pojawia się wówczas, gdy wykonawca chcący zapoznać się z protokołem postępowania, któ- rego załącznikami są poszczególne oferty, spotyka się z odmową ze strony zamawiającego z uwagi na zastrze- żenie pewnych informacji w ofercie jako tajemnicy przed- siębiorstwa.

Ocena poufności zastrzeżonych przez wykonawcę informacji spoczywa na zamawiającym. To on na pod- stawie wyjaśnienia wykonawcy weryfikuje, czy zastrze- żone informacje mają taki charakter czy też nie. Zastrze- żona informacja musi mieć charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny, nie może być ujawniona do publicznej wiadomości oraz z wyjaśnień wykonaw- cy musi wynikać, że podjęto niezbędne działania w celu zachowania jej poufności.

Szpitale często podtrzymują tajność oferty w okre- ślonym zakresie, opierając się na mocno fachowych wyja- śnieniach wykonawców uzasadniających spełnienie powyższych przesłanek i w obawie o ewentualne rosz- czenia odszkodowawcze ze strony wykonawcy.

Problem z próbkami

Nie lada problem mają zamawiający, którzy w nawa- le mocno technicznych, specjalistycznych informacji mu- szą dokonać samodzielnej oceny, czy zastrzeżone infor- macje są tajemnicą. Na przykład wykonawca zastrzega w ofercie próbki wyrobu będącego przedmiotem postę- powania oraz część dokumentacji stricte technicznej doty- czącej tego wyrobu.

Podjętej przez zamawiającego decyzji o uznaniu pewnych informacji za tajemnicę nie musi podzielać i czę- sto nie podziela Krajowa Izba Odwoławcza, do której to wykonawca wnosi odwołanie z powodu uniemożli- wienia mu zapoznania się z ofertą konkurencyjnego wykonawcy z uwagi na zastrzeżenie przez niego okre- ślonych informacji jako tajemnicy na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

” Zastrzeżona informacja musi mieć charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny, nie może być podana do publicznej wiadomości oraz z wyjaśnień wykonawcy musi wynikać, że podjęto niezbędne działania w celu zachowania jej poufności

Strata szpitala

Może dojść do sytuacji, że najbiedniejszy szpital w wal- ce między wykonawcami prześcigającymi się w niuansach procesów technologicznych, chcącymi za wszelką cenę uzyskać przewagę nad innymi, przegrywa postępowanie przed KIO, ponosząc koszty w wysokości 18 000 zł (uwzględniając koszty dla pełnomocnika strony przeciw- nej), co wobec znanej nam wszystkim złej kondycji finan- sowej służby zdrowia jest niemałym wydatkiem.

Pewnym wyjściem z powyższej sytuacji w momen- cie wniesienia odwołania przez niezadowolonego wyko- nawcę jest uznanie zarzutów przez szpital i liczenie na to, że wykonawca, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, złoży sprzeciw. Wówczas bowiem przed KIO prowadzone jest postępowanie, któ- rego stronami są konkurujący ze sobą wykonawcy, i w tym postępowaniu KIO rozstrzygnie zasadność zastrzeżenia informacji. W przeciwnym bowiem wypad- ku, tj. gdy wykonawca nie złoży sprzeciwu, a zamawiający uzna zarzuty, szpital winien wykonać czynność zgodnie z żądaniem wykonawcy wskazanym w odwołaniu, czyli odtajnić ofertę wykonawcy i udostępnić ją do wglądu.

Oznacza to, że zostaje narażony na ewentualne roszczenia wykonawcy, którego oferta została odtajniona.

Grupy zakupowe

Powyższy temat może się okazać jeszcze ciekawszy ze względu na to, że niektóre województwa przymierzają się do stworzenia tzw. grup zakupowych, co oznacza, że w trakcie jednego postępowania kilku zamawiających dokona wspólnych zakupów, np. leków. Walka o te zamówienia będzie jeszcze ostrzejsza, a chęć wygranej przysporzy zamawiającemu więcej problemów, tym bar- dziej że dla koncernów wpłata 15 000 zł za odwołanie nie stanowi problemu.

Katarzyna Fortak-Karasińska jest partnerem w kancelarii Fortak-Karasiński, a Agata Baranowska, radcą prawnym w tejże agencji

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przy- wodzi też na myśl czasy późniejsze, kiedy pojawiło się pojęcie etosu pracy w kontekście refleksji nad wartością życia zawodowego dla społeczeństwa i samej

Skoro tu mowa o możliwości odtwarzania, to ma to zarazem znaczyć, że przy „automatycznym ” rozumieniu nie może natu ­ ralnie być mowy o jakimś (psychologicznym)

Proszę wejść na stronę szkoły, są tam zamieszczone materiały w punkcie: e- podręczniki, kliknąć: kształcenie ogólne, potem poszukać w materiałach tematów:.. „Dramat Maryi

Projekt jest to przedsięwzięcie, na które składa się zespół czynności, które charakteryzują się tym, że mają:.. 

Tragedja miłosna Demczuka wstrząsnęła do głębi całą wioskę, która na temat jego samobójstwa snuje

Ważne jest też to, że chcąc powiedzieć, iż macie trochę wody lub soku użyjecie słówka SOME, o czym jest mowa we wspomnianej wcześniej tabelce „Quantity:some, a lot of,

Dobrym choć dość monotonnym zadaniem na utrwalenie tego jak tworzyć pytania w czasie przeszłym, zawierającym czasownik BYĆ będzie zadanie 3 ze strony 77 w podręczniku. Proszę

Wydarzenia osłabiające władzę PRL – wybór na papieża Jana Pawła II oraz „zima stulecia”.. Proszę zapoznać się