• Nie Znaleziono Wyników

Najmniejsza wspólna wielokrotność

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Najmniejsza wspólna wielokrotność"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Najmniejsza wspólna wielokrotność

Najmniejsza wspólna wielokrotnośd dwóch lub więcej liczb naturalnych a1, a2,... ,an - najmniejsza liczba naturalna ze zbioru

wszystkich liczb naturalnych, których dzielnikiem jest każda z liczb a1,...,an, i na przykład dla liczb 15 i 240 jest to liczba 240, a dla liczb 192 i 348 - liczba 5568. Najmniejszą wspólną wielokrotnośd oznacza się często symbolem NWW(a1,...,an).

Algorytm wyznaczania najmniejszej wspólnej wielokrotności dla dwóch liczb naturalnych Wejście:

a,b - liczby, których NWW poszukujemy, a,b ∈N

Wyjście:

NWW - najmniejsza wspólna wielokrotnośd liczb a i b.

Zmienne pomocnicze:

ab - zapamiętuje iloczyn a i b. ab ∈N

t - tymczasowo przechowuje dzielnik w algorytmie Euklidesa, t ∈N

K01: ab ← a × b ; zapamiętujemy iloczyn a i b

K02: Dopóki b ≠ 0 wykonuj kroki K03...K05 ; algorytmem Euklidesa znajdujemy NWD(a,b) K03: t ← b

K04: b ← a mod b K05: a ← t

K06: ab ← ab div a ; obliczamy NWW

K07: Pisz ab K08: Zakoocz

Cytaty

Powiązane dokumenty

1 Wybierz dwa prawa rachunku zbiorów i udowodnij je formalnie (postaraj się wybrać inne prawa niż te udowodnione na

Za pomocą symboli arytmetycznych i symboli rachun- ku zdań zapisać następujące twierdzenia arytmetyki liczb rzeczywistych.. (a) Jeśli liczba jest różna od zera, to (jest ujemna

Ciąg Fibonacciego – ciąg liczb naturalnych określony rekurencyjnie w sposób następujący: Pierwsze dwa wyrazy ciągu równe są 1, każdy następny jest sumą dwóch

Wszystkie parametry funkcji rekurencyjnej są obliczane jako pierwsze, a potem wywołana jest funkcja – wywołanie przez wartość. Zapętlenie jest spowodowane próbą

[r]

Nie doprowadzi to do żadnych nieporozumień, bo jeśli weźmiemy dwie liczby rzeczywiste a, b, potraktujemy je jako liczby zespolone (a, 0), (b, 0), a następnie obliczymy wg

Wykaż, korzystając z definicji granicy ciągu, że... Jakie są granice

Dwa układy korali uważamy za równoważne, jeśli jeden można uzyskać z drugiego przez obrót okręgu..